Woord vooraf Schoolgids 2015-2016Dovnload 296.8 Kb.
Pagina13/16
Datum22.07.2016
Grootte296.8 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Ouderhulp op de Haanstra


Wij zijn bij tal van activiteiten afhankelijk van ouderhulp. In de school zijn diverse commissies en activiteiten waarvoor ouders zich als hulp kunnen opgeven.

  • Feesten

Bij diverse feesten hebben wij ouders nodig, zodat deze goed georganiseerd kunnen verlopen. Vaak krijgen wij hierbij hulp van de oudercommissie.  • Kamp

Zonder ouderhulp geen kamp. Ieder jaar krijgen alle ouders een brief waarmee zij zich kunnen opgeven als hulp op het Haanstrakamp. Onder de inzendingen wordt geloot wie er meekunnen; ouders die niet meekunnen worden op een reservelijst geplaatst. Ouders van groep 3 kinderen, die voor het eerst op kamp gaan, krijgen voorrang om te begeleiden.  • Leeshulp

Onze school heeft altijd behoefte aan ouders die standaard één dag per week kunnen lezen met RT-kinderen. Zij kunnen zich hiervoor opgeven bij onze IB-er.  • Schoonmaakdagen

Tijdens deze dagen zijn de kinderen vrij, maar kunnen wij alle hulp, dus van ouders én kinderen, gebruiken bij het schoonmaken van de lokalen.  • Klassenouders

Zij vormen een belangrijke communicatieschakel tussen de leerkracht en de ouders van de groep. De klassenouder initieert en organiseert speciale ouderhulp voor een groep. Tevens zit hij of zij in de oudercommissie.  • Overblijfouders

Om tijdens ons continurooster ruimte te maken voor pauze van de leerkrachten, maken wij gebruik van TSO.


In de bovenbouw is er gelegenheid voor ouders om een aantal lessen te geven, in kleine groepjes, over een eigen specialiteit of talent.


  • Boekanier

In onze schoolbibliotheek zorgen ouders voor aanschaf en uitleen van documentatieboeken.  • Veegcommissie

Deze groep ouders veegt bij droog weer op maandagmorgen het schoolplein.  • Klussencommissie

Deze bestaat uit ouders die op gezette tijden allerlei doe-het-zelf-klussen op school doen. Deze commissie wordt gestuurd en begeleid door de directie.

Onze school kan niet draaien zonder ouderhulp. Wij verwachten dan ook dat ouders zich willen inzetten voor onze schoolorganisatie. De hand- en spandiensten zorgen ervoor dat de school op rolletjes loopt.


De verschillende geledingenDe schoolvereniging en het bestuur


De Haanstraschool wordt in stand gehouden door de Vereniging voor Voorbereidend Onderwijs (VVO), waarvan alle ouders lid zijn. Uit de leden van de vereniging wordt een bestuur gekozen. Dit bestuur kiest vervolgens uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Ook worden er functies in de vorm van portefeuilles voor personeel, huisvesting en communicatie over de leden van het bestuur verdeeld. Het bestuur is het bevoegd gezag in de zin van de wet. Op de algemene ledenvergadering kunnen de leden hun stem laten gelden en legt het bestuur verantwoording af. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en vergadert minimaal eenmaal per kwartaal tezamen met de directie. Het bestuur notuleert haar vergaderingen en communiceert naar haar leden via verslagen en stukjes in het ‘Haantje’– uiteraard is ieder bestuurslid daarnaast altijd aanspreekbaar.
De medezeggenschapsraad (MR)


De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden, die de ouders en het schoolteam vertegenwoordigen. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992) is geregeld dat iedere school een MR behoort te hebben. De essentie van medezeggenschap is dat, via de MR, ouders en personeel kunnen meepraten over het beleid van het bestuur. De wet verplicht het bestuur in bepaalde gevallen advies of instemming te vragen aan de MR, voordat het een besluit kan nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het schoolplan en het formatieplan. Het reglement omschrijft wanneer advies en wanneer instemming vereist is. Het bestuur maakt gebruik van de mogelijkheid om het contact en communicatie met de MR via de directeur te laten verlopen, die daartoe bevoegdheid heeft gekregen.

De MR kan ook zelf het initiatief nemen om plannen op te stellen voor zaken die zij van belang acht. De MR heeft verantwoordelijkheid op het gebied van discriminatie, gelijke behandeling en ten aanzien van arbeidsomstandigheden.

De leden worden gekozen voor drie jaar. De werkzaamheden van de MR kunnen worden gevolgd door vergaderingen bij te wonen, de notulen te lezen (deze staan op de website) en de berichten in de nieuwsbrief.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met een van de leden.


De oudercommissie (OC)


De oudercommissie bestaat uit twintig leden. Nieuwe leden worden gekozen, of bij gebrek aan kandidaten gevraagd door het team en de zittende oudercommissieleden.

De oudercommissie organiseert en coördineert veel praktische klussen op school. De feesten, hulp bij evenementen, etc. De OC heeft hiervoor een eigen budget dat komt uit de vrijwillige ouderbijdrage.

In principe levert iedere groep een ouder voor de OC. Daar iedere klas bestaat uit twee groepen zij er twee leden per klas. Deze ouders zijn tevens klassenouder en fungeren als aanspreekpunt voor de ouders en de leerkracht(en) van die klas. Tijdens de jaarvergadering doet de OC verslag van haar doen en laten en geeft inzicht in de begroting.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met een van de leden.

In- en uitschrijfprocedureAanmelding van nieuwe kinderen


De Haanstraschool is een kleine school van ongeveer 240 leerlingen, die ieder jaar meer aanmeldingen krijgt dan zij kan verwerken.

Plaatsing van kinderen gebeurt volgens het aannamebeleid, dat op te vragen is bij de school. Dit komt er in kort bestek op neer dat kinderen vanaf hun tweede verjaardag kunnen worden aangemeld en dan geplaatst worden op de zogenaamde aanmeldingslijst op een volgorde die bepaald wordt door het tijdsverloop tussen de tweede verjaardag en het moment van aanmelden, met uitzondering van broertjes en zusjes van al op school zittende kinderen; zij worden altijd geplaatst. Ieder jaar wordt het benodigde aantal kinderen, dat bovenaan de aanmeldingslijst staat en waarvoor plaats is, aangenomen. We kunnen per schooljaar ongeveer 30 kinderen aannemen. Kinderen boven dit aantal worden op een wachtlijst geplaatst, waarop nogmaals plaats is voor zo’n 20 kinderen. De ouders van deze kinderen worden benaderd indien de ouders van de geplaatste kinderen zich van de lijst laten halen of wanneer er een kind gaat verhuizen. Alle ouders waarvan de kinderen zijn aangenomen of op de wachtlijst zijn geplaatst worden eenmaal per jaar benaderd door de school met het verzoek de aanmelding te herbevestigen. Het is derhalve van groot belang dat de school steeds op de hoogte is van de actuele contactgegevens – geef deze daarom steeds door!

Ouders waarvan het kind het volgende schooljaar 4 jaar wordt, krijgen een uitnodiging toegestuurd voor de informatieavond. Na een algemeen gedeelte met informatie over de hele school, zullen zij in een lokaal van de kleuterleerkrachten meer specifieke informatie over de kleuterbouw krijgen.

Nieuwe leerlingen krijgen één maand voor ze op school komen een kaartje met daarop de uitnodiging om vier ochtenden in hun nieuwe klas te komen wennen.

Als het kind 4 jaar geworden is, komt het de eerste twee weken halve dagen naar school. Ook als een kind al heel wat gewend is, bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, is de overgang naar de kleuterklas groot: grote groepen, één juf, veel nieuwe regels en indrukken, waar zijn mijn vriendjes nou gebleven, rolwisseling: eerst de oudste van de peuters, nu de jongste van de kleuters. Na die twee weken mag het kind, in overleg met de klassenleerkracht, geleidelijk aan hele dagen naar school.

Voor aanmelding van een kind kun je contact opnemen met Gonny van der Zaag. Zij houdt hiervoor speciaal een telefonisch spreekuur op donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur.1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina