Woord vooraf Schoolgids 2015-2016Dovnload 296.8 Kb.
Pagina14/16
Datum22.07.2016
Grootte296.8 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Vrijwillige ouderbijdrage

  • Algemeen

Het bestaan van de Haanstraschool is niet mogelijk zonder ouderbijdragen. Naast het standaard lesprogramma en schoolvoorzieningen, is er een uitgebreid voorzieningenpakket in de school geïntegreerd, waarmee je kind aan een groot en gevarieerd aantal extra activiteiten kan deelnemen. Deze extra voorzieningen en activiteiten worden niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vergoed. Om die reden doen we jaarlijks aan de ouders een beroep via de ouderbijdrage.


  • ‘Haanstra onderwijs’

Als extra activiteiten noemen we: de tussenschoolse opvang (continu rooster), de conciërge, extra ondersteuning (RT en Kinderen met Ontwikkelingsvoorsprong), ouderavonden, culturele activiteiten (theater en museumbezoek) en feestelijke vieringen als Sinterklaas, het paasontbijt en het kerstfeest. Als extra voorzieningen noemen we: aanvullend lesmateriaal en ondersteunende middelen, het gebouw in eigendom van de Vereniging en de (hierdoor) ruimere klassen.

Zonder ouderbijdrage kunnen we deze activiteiten en voorzieningen niet bekostigen. De ouderbijdrage is daarmee essentieel voor het bestaan van de school in haar huidige vorm: het specifieke Haanstra onderwijs waar je voor gekozen hebt en die je kind de mogelijkheid geeft achteraf met veel genoegen aan de schooltijd te laten terugdenken.
  • Tabel.

De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. Onderstaand schema geeft aan hoeveel ouderbijdrage je betaalt per kind. De bedragen zijn in euro’s.


schijf

Belastbaar inkomen

bijdrage per kind

1

0

19,822

€142

2

19,823

33,589

€244

3

33,590

45,587

€335

4

45,588

57,585

€416

5

57,586

-

€528

Onder ‘belastbaar inkomen’ wordt verstaan de som van de verzamelinkomens, als bedoeld in de Wet op de Inkomstenbelasting, van beide ouders in 2014. Het belastbare inkomen per ouder is dus het inkomen waarvoor die ouder wordt aangeslagen voor de inkomstenbelasting. Als die ouder geen aangifte inkomstenbelasting hoeft te doen, dan neemt hij/zij het bruto bedrag van de jaaropgave over de inkomsten die in 2014 werden genoten. Het belastbare inkomen is dus in alle gevallen een bruto bedrag, zonder aftrek van heffingskortingen en zonder aftrek van de loon- of inkomstenbelasting.


Indien de ouders (duurzaam) gescheiden leven dan geldt het verzamelinkomen van de ouder die de feitelijke verzorging van het kind heeft. Dat wordt in een voorkomend geval vermeerderd met dat van de partner met wie hij/zij in gezinsverband leeft, alsmede met de alimentatie die de andere ouder moet betalen, voor zover die alimentatie niet al in het belastbare inkomen van de verzorgende ouder is begrepen.


  • Pro rata.

Voor een kind dat slechts een deel van het schooljaar als leerling is ingeschreven geldt het volgende: voor elke hele maand van september tot en met juni van het volgende jaar dat het kind niet is ingeschreven, trek je 10% van de ouderbijdrage af.


  • Betaling.

Jaarlijks, eind oktober, worden de facturen voor de ouderbijdrage per post verstuurd, waarbij wordt verzocht om het geld voor een bepaalde datum over te maken op rekening nummer NL83 ABNA 0424 2111 06 ten name van de Vereniging voor Voorbereidend Onderwijs te Leiden, onder vermelding van de naam van het kind en het leerling nummer. Indien je meerdere kinderen op de Haanstra school hebt dan ontvang je voor elk van hen een afzonderlijke factuur. Gespreid betalen (drie termijnen) is mogelijk, evenwel wordt niet door ondersteund door het sturen van meerdere facturen. Bij de (gespreide) betalingen neemt de ouder zelf hiertoe het initiatief.

Kampbijdrage

  • Schoolkamp.

Voor de deelname aan het jaarlijkse schoolkamp, dat in de week voor de herfstvakantie wordt gehouden, vragen wij voor ieder kind dat meegaat een bijdrage van € 55,00. Dit kampgeld is verplicht voor een kind dat het betreffende schooljaar meegaat op kamp. Voorafgaand aan het kamp wordt er een (email) mailing uitgedaan met het verzoek deze € 55,00 voor een bepaalde datum over te maken op rekening nummer NL83 ABNA 0424 2111 06 ten name van de Vereniging voor Voorbereidend Onderwijs te Leiden, onder vermelding van de naam van het kind en de groep.

Lidmaatschap

Als je kind staat ingeschreven op de Haanstraschool, ben je als ouders automatisch lid van de vereniging van onze school. Daar de VVO als vereniging houder en eigenaar is van de Haanstraschool, kan een kind slechts dan worden ingeschreven als leerling indien de ouder(s) / verzorger(s) lid worden van deze VVO. Dit wil zeggen dat je invloed kunt uitoefenen

op de samenstelling en activiteiten van het bestuur. Zie voor meer informatie het hoofdstuk ‘De verschillende geledingen’.

Keuze voor vervolgonderwijs


In het laatste jaar staan ouders en kinderen voor de keuze van het vervolgonderwijs. Om een goede afweging te kunnen maken organiseren wij in het laatste jaar een aantal activiteiten en wordt het volgende traject doorlopen.

  • Ontwikkelingsperspectief in groep 6

Aan het einde van groep 6 krijgen alle ouders van hun kind een door de IB-er en leerkracht samengesteld ontwikkelingsperspectief. Dit is een 1e pre-advies over de verwachte (cognitieve) ontwikkeling van hun kind op de hoofdvakken: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.


  • Cito-entreetoets

Eind groep 7 maken de kinderen de entreetoets. Naar aanleiding van de toetsuitslagen krijgen de kinderen op punten waar dit nog nodig blijkt, extra ondersteuning binnen de groep of daarbuiten.  • Cito-eindtoets

De Cito-eindtoets geeft aan welk niveau een kind heeft aan het einde van zijn basisschoolperiode. Er volgt een spreekavond voor de ouders om de uitslag door te nemen. Ook worden de uitslagen door de bovenbouwleerkrachten en de intern begeleider besproken. Op grond van het advies van de leerkracht wordt door de ouders en het kind een keuze gemaakt ten aanzien van het voortgezet onderwijs. De uitslag van de Citotoets heeft sinds 2015 geen grote rol meer.

De Haanstraschool maakt indien dat nodig is, gebruik van de procedure onderzoek en advisering schoolverlaters van WSNS. Kinderen waarvoor ook op het voortgezet onderwijs extra zorg gewenst is, kunnen meedoen aan gemeenschappelijke testen van het basis- en voortgezet onderwijs. Hierdoor kunnen zij een beschikking krijgen waarmee ze in aanmerking komen voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs en het Praktijkonderwijs, en dus extra zorg. De testen vinden in oktober en november plaats.

  • Contact Haanstraschool met het voortgezet onderwijs (VO)

Wanneer de ouders met hun kind een keus hebben gemaakt en het kind hebben aangemeld bij de betreffende school, neemt de leerlingencoördinator van het VO meestal contact op met de bovenbouwleerkracht en wordt het aangemelde kind doorgesproken. Cito-scores en benodigde informatie betreffende de leerlingen wordt digitaal doorgegeven aan de leerlingencoördinator van het voortgezet onderwijs. Ouders krijgen een kopie van de verstrekte informatie en ondertekenen dit.

Tevens spreken de bovenbouwleerkrachten de resultaten van oud-leerlingen door met de meeste coördinatoren van het VO.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina