Woord vooraf Schoolgids 2015-2016Dovnload 296.8 Kb.
Pagina9/16
Datum22.07.2016
Grootte296.8 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs - kwaliteitszorg


Ieder jaar stellen wij ons doelen om de school en schoolorganisatie te verbeteren. Kwaliteitszorg is de permanente, systematische en cyclische aandacht voor het bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit. Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van ons onderwijs, moeten we gegevens hebben over onze school. Op basis daarvan kunnen we een analyse maken van onderdelen die goed gaan of extra aandacht behoeven en kunnen we actiepunten voor de komende jaren bepalen. Vanuit een inspectiebezoek (juni 2013), een ouderenquête (maart 2013), een quick scan (juli 2014) en een brede analyse opbrengsten (maart 2015) hebben we gedurende het cursusjaar 2014-2015 een schoolplan 2015-2019 geformeerd. Zie verder het schoolplan voor de ontwikkeling van de school op langere termijn.


Voor het schooljaar 2015-2016 zijn de volgende speerpunten geformuleerd:
Onderwijs – implementeren van de beleidsterreinen:


 • Handelingsgerichte diagnostiek, mede in het kader van ‘zorg binnen de groep’ en gericht op opstellen van en werken met groepsplannen in samenhang met de nieuwe structuur rond passend onderwijs. De focus is 2015-2016 ligt op het stukje ‘gebruik van visueel materiaal’ bij de instructieles.

 • Implementatie van Taakspel. Een anti-pestmethode dat zich naast sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen ook richt op taakgerichtheid.

 • Onderzoeken en vaststellen van de organisatie en inhoud van het werken met ateliers.

 • Onderzoeken en vaststellen van een doorgaande leerlijn voor Engels van groep 1 t/m 8.

 • Onderzoeken en uitwerken van een doorgaande leerlijn techniek.

 • Onderzoeken van de methode estafettelezen voor voortgezet technisch lezen.

 • Starten met ‘Visuel Thinking Strategy’ (VTS)Onderwijs – borgen van de beleidsterreinen:

Doorgaande lijn automatisering rekenen / spelling / technisch lezen in groep 3 t/m 6 • Schrijfonderwijs – het protocol dat in 2011 is samengesteld nalopen aan de hand van een kijkwijzer.

 • Borging van de het nieuwe zorgplan (2011) waarin het cyclus doorspreken van zorg en het handelingsgericht werken centraal staan.

Borging en bewaking van kwaliteitszorg d.m.v. een meerjaarlijkse cyclus, gebruik makend van o.a. enquêtes, kwaliteitskaarten en Cito-registratiesystemen inclusief de entreetoets en de Cito-Eindtoets. Twee maal per jaar worden de resultaten geanalyseerd en besproken door intern begeleider, directie en team.

 • Het structureren van de registratie van vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen, zowel de toetsen als de registratie van gesprekken en overdracht.

 • Door middel van maatjeswerk verder implementeren van de methodiek activerend leren.

Evalueren van volgende beleidsterreinen: • Taalbeleid met speerpunt spelling en stellen van de nieuwe ‘Haanstra’ taalmethode.

 • De leerlijn spelling ‘op maat’.

De doorgaande lijn motorische ontwikkeling (schrijfdans) in de kleuter- en onderbouw.

Personeel:

 • Continueren van gesprekscyclus met daarbij behorende klassenbezoeken, functioneringsgesprekken, POP en beoordelingsgesprekken waarbij reflectie op eigen handelen speerpunt is.

 • Normjaartaak en Taakbeleid implementeren volgens de laatste CAO primair onderwijs.

 • Het implementeren van intervisiegesprekken in het kader van professionalisering.

 • Verdere professionalisering in het kader van de functiemix.


Organisatie:

 • Opstellen van meerjarenbegroting en jaarverslag volgens de richtlijnen lumpsum.

 • Ontwikkeling van het samenwerkingsverband binnen de kring Leiden midden (WSNS) op het gebied van expertise en zorgroute.

- Communicatieroute ouders / school borgen.
Huisvesting:

 • Het noodzakelijke onderhoud plegen aan de binnen- en buitenzijde van het gebouw, daarmee zoveel mogelijk rekening houdend met de logistiek en volgorde van aanpak.

 • Opknappen van de kleutertoiletten.

 • Renoveren van de RT zolder.

Meer informatie staat beschreven in het schoolplan. In het schoolplan, dat is in te zien bij de directie, staan onze doelen en opvattingen voor een periode van vier jaar. Diverse instrumenten om informatie te verzamelen worden cyclisch ingezet. Op basis van de resultaten worden de beleidsterreinen aangepast en wordt gekeken wanneer welke onderdelen verder uitgewerkt worden.De resultaten van ons onderwijs


Wij volgen de resultaten van onze leerlingen door observaties in de klas en op het plein, d.m.v. methode gebonden toetsen en met methodeonafhankelijke toetsen. Zie verder het hoofdstuk ‘Zorg voor kinderen.’


Ieder jaar in februari doen veel kinderen uit het hele land mee aan de Cito-eindtoets. Deze eindtoets is één van de hulpmiddelen om het eindadvies voor het voortgezet onderwijs te onderbouwen. Meestal komt de uitslag overeen met de verwachting van de school. Behalve de toetsuitslag heeft de leerkracht kennis over de werkhouding, interesses, ambities, zelfstandigheid, concentratie, leerwegen. Op grond van het advies van de leerkracht, waarbij de uitslag van de Cito-eindtoets kan meespelen, wordt er door kind en ouders een keuze gemaakt ten aanzien van het voortgezet onderwijs.

De Cito-eindtoets peilt vanaf 2015 nog maar 2 onderdelen: taal en rekenen. Voorheen werd er ook het onderdeel ‘informatieverwerking’ afgenomen. Dit onderdeel is nu echter geïntegreerd in de onderdelen rekenen en taal. De scores schommelen tussen de 500 (extreem veel tot alles fout) en de 550 (weinig tot geen fouten). De gemiddelde uitslag in Nederland ligt meestal tussen de 534 en 536. Als Haanstraschool scoren wij meestal iets hoger.


De Cito-eindtoets geeft ons jaarlijks een kwaliteitsbeeld. Enerzijds erkennen we het belang daarvan, we willen immers net als iedere andere school weten of het onderwijs wat we bieden kwalitatief goed is, maar anderzijds is ook hier weer een kanttekening op zijn plaats. De totaalscores worden berekend aan de hand van gemiddelden. Met een gemiddelde populatie van 30 groep 8 leerlingen kunnen de invloeden van de resultaten van één leerling de validiteit van de scores al onbetrouwbaar maken. De Cito-eindscore zegt dus eigenlijk meer over het kennisniveau van de individuele kinderen die de toets maken, dan over de school. In het team worden de resultaten en daaruit voortvloeiende verbeterpunten van de Cito-eindtoets besproken. Daarbij letten we op voor onze school specifieke zaken. Wij verwijzen tevens naar het hoofdstuk Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs – kwaliteitszorg op bladzijde 22 van deze gids. Een analyse van de Cito resultaten is in te zien bij de directie. Een van de aandachtspunten is het hanteren van informatiebronnen.

Hieronder staan de scores van de jaren 2003-2014

Jaar

Landelijke

score

Haanstra

Score

Leerlingen
2005

534,5

535,2 

26 
2006

535,0

542,0

37
2007

535,1

542,9

17
2008

535,4

541,2

29
2009

535,5

542,5

28
2010

535,2

535,71

24
2011

535,4

541,6

29
2012

535,1

538,9

26
2013

534,7

542,4

31
2014 534,4 543,7 26

2015 534,8 538,8 31

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina