Woord voorafDovnload 97.36 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte97.36 Kb.

WOORD VOORAF


2009 was een goed jaar voor het CPG. Twee boeken rolden van de pers. In januari verscheen van de hand van Casper Kirkels een biografie van G. Bolkestein, getiteld Architect van onderwijsvernieuwing. Denken en daden van Gerrit Bolkestein, 1871-1956 en in november verscheen het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009, met als thema: In tijden van crisis. Per juni vatte mr. K.G. de Vries zijn werkzaamheden aan als nieuw benoemde bijzonder hoogleraar namens de Stichting Parlementaire Geschiedenis. Zijn leeropdracht luidt: ‘De praktijk en cultuur van het Nederlandse parlement’.

In het verslagjaar werkten alle medewerkers aan deel 8 van de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945, over de kabinetten -Marijnen, -Cals en -Zijlstra (1963-1967). Het boek zal in de loop van 2010 verschijnen. Met deel 9 van de serie, over het kabinet-De Jong (1967-1971), werd in de herfst van 2009 een begin gemaakt. Ook werden de eerste onderzoeksplannen gemaakt voor het in 2010 te starten project ‘Kabinetsformaties in Nederland, 1977-2007’. Twee medewerkers, Anne Bos en Charlotte Brand, startten hun promotieonderzoek naar tussentijd aftredende ministers en staatssecretarissen in Nederland in de periode 1918-2002.

Ook was het CPG weer internationaal actief. Twee werkconferenties vonden plaats van EuParl.net, het Europese netwerk van instituten die gespecialiseerd zijn in parlementaire geschiedenis, beide (mede) georganiseerd door ondergetekende. In maart vond een congres plaats te Den Haag, in juni in Berlijn. Daarnaast spraken leden van de wetenschappelijke staf van het CPG op nationale en internationale conferenties, werkten zij mee aan uit de ‘derde geldstroom’ gefinancierde nevenprojecten, haalden zij geld binnen voor nieuwe projecten, verzorgden zij onderwijs en stonden zij de media te woord die, ook in 2009, het CPG met vele vragen over politieke ontwikkelingen benaderden.


Graag wil ik iedereen bedanken die zich in 2009 voor het Centrum heeft ingezet: de leden van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, de leden van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit, de leden van het bestuur van de Faculteit der Letteren alsmede vele andere medewerkers van de Universiteit en de Faculteit, de leden van de Wetenschappelijke Raad en natuurlijk alle medewerkers van het Centrum.
Carla van Baalen

Nijmegen, april 2010


1. ALGEMEEN

Het kernproject: de parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945
De kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijlstra (1963-1967)
In het verslagjaar werd het onderzoek voltooid evenals het grootste deel van de conceptteksten. De hoofdstukken over de formatie van 1963, het Parlement in beeld, de Omroepkwestie, de formatie van 1965, de gezagscrisis van de jaren zestig en de Nacht van Schmelzer zijn in tweede versie gereedgekomen, de overige hoofdstukken minus de hoofdstukken over de kwesties rond de troon en de begrotingsproblemen in eerste versie. In 2009 werkten de volgende medewerkers aan dit project: dr. P.B. van der Heiden en dr. A.C.M.W. van Kessel (coördinatoren en eindredacteuren), drs. A.S. Bos, drs. C.J.M. Brand, dr. J.W.L. Brouwer, drs. P.G.T.W. van Griensven, dr. M.H.C.H. Leenders, mr. dr. J.C.F.J. van Merriënboer, drs. J.J.M. Ramakers en dr. H. Reiding. Ook de stagiair G. Kets werkte mee aan het project.
Het kabinet-De Jong (1967-1971)
In het verslagjaar startte Van Merriënboer met de onderzoeksinventarisatie voor deel 9 over het kabinet-De Jong. Op basis van de Handelingen, ministerraadnotulen en eerder onderzoek verricht in het kader van de biografie over De Jong werd een voorlopige inhoudsopgave opgesteld. Er is een begin gemaakt met de verdeling van een aantal te schrijven stukken. Reiding schreef een conceptparagraaf over Ontwikkelingssamenwerking. De coördinatie van het project is in handen van Van Baalen en Van Merriënboer.
Overige onderzoeksprojecten Nederlandse parlementaire geschiedenis
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009

De redactie bestond dit jaar uit Van Baalen, Leenders, Van Merriënboer en Ramakers (allen verbonden aan het CPG), drs. W. Breedveld (politiek commentator van het dagblad Trouw) en dr. J. Turpijn (universitair docent, Universiteit van Amsterdam). Vanwege de financiële en sociaaleconomische actualiteit had de redactie dit jaar gekozen voor het thema ‘In tijden van crisis’.

Op de derde dinsdag van november (17 november) vond de presentatie plaats, zoals elk jaar onder grote belangstelling. De voorzitter van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, mr. Th.C. de Graaf, presenteerde het eerste exemplaar aan de voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet. Ter gelegenheid van deze presentatie spraken achtereenvolgens CPG-directeur Van Baalen, de decaan van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit prof. dr. P.L.M. Sars, oud-minister van Defensie prof. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve, voorzitter van het Stichtingsbestuur De Graaf en Kamervoorzitter Verbeet. Verbeet maakte van de gelegenheid gebruik een exemplaar van de juist verschenen brochure over parlementaire zelfreflectie aan te bieden aan Van Baalen en De Graaf alsmede aan oud-minister-president P.J.S. de Jong, 94 jaar oud, die zich onder de toehoorders bevond.
Biografie van dr. G. Bolkestein, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1939-1945

Drs. C.A.R.H. Kirkels, historicus en politicoloog, voltooide het manuscript over dr. G. Bolkestein in 2008. De begeleidingscommissie bestond uit Van Baalen en Van der Heiden; het project werd gefinancierd door de prof. mr. B.M. Teldersstichting te Den Haag.

Het boek werd op maandag 12 januari 2009 op feestelijke wijze gepresenteerd in Sociëteit De Witte te Den Haag. De bijeenkomst werd geopend door Van Baalen waarna De Graaf een inleiding verzorgde. Vervolgens presenteerde Kirkels het eerste exemplaar aan voormalig-eurocommissaris prof. mr. dr. F. Bolkestein en aan minister van Onderwijs dr. R.H.A. Plasterk. De bijeenkomst werd voortgezet met een gesprek over onderwijsvraagstukken met de heren Plasterk, Bolkestein en dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, onder leiding van Volkskrantjournalist Martin Sommer.
Proefschriften

In het jaar 2009 begonnen Bos en Brand aan hun promotieonderzoek met de werktitel ‘Opstappen of aanblijven? Een onderzoek naar Nederlandse bewindspersonen die vanwege een politiek conflict onder vuur kwamen te liggen (1918-2002)’. Zij werkten hieraan in blokken van een aantal maanden en spraken op regelmatige basis met hun promotoren en dagelijks begeleiders. Het is de bedoeling dat de proefschriften eind december 2012 zijn voltooid. Daarnaast verzorgden zij onderwijs ten behoeve van de Master Politiek & Parlement voor het Onderzoekscollege ‘Aftredende ministers in Nederland (1918-2008)’.


Veni

Hilde Reiding heeft in het kader van de Vernieuwingsimpuls van NWO een poging gedaan een Veni-subsidie te verwerven met een onderzoeksvoorstel over het publieke discours over internationale vredesoperaties in de tweede helft van de twintigste eeuw. De referenten beoordeelden het voorstel als vernieuwend en kansrijk, maar de Veni-subsidie werd in de laatste ronde uiteindelijk toch niet toegekend.


Kabinetsformaties 1977-2007

In het verslagjaar werd de discussie gestart over het project-kabinetsformaties in Nederland in de periode 1977-2007. De studie beoogt een vervolg te zijn op de studies van Duynstee (De kabinetsformaties 1946-1963) en van Maas (Kabinetsformaties 1959-1973). Het onderzoek zal in 2010 van start gaan.


Evaluatie van hoofdstuk 7 van de Grondwet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Afdeling Kennis, verleende aan de secties Staats- en Bestuursrecht van de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen de opdracht een evaluatie uit te voeren inzake hoofdstuk 7 van de Grondwet. Dit hoofdstuk van de Grondwet is gewijd aan provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. De sectie Staatsrecht Nijmegen benaderde het CPG met het verzoek het inleidende hoofdstuk van deze evaluatie te verzorgen, over het parlementair-historische deel. De evaluatie zal uitmonden in een rapport, dat waarschijnlijk ook zal worden gepubliceerd. Van Merriënboer voerde het parlementair-historisch onderzoek uit. In juli schreef Van Merriënboer een concept-hoofdstuk, dat hij in oktober op het CPG toelichtte voor een delegatie van het ministerie en de overige leden van de begeleidingscommissie, onder wie Van Baalen. Dit project betreft een zogeheten ‘derde geldstroomproject’.Onderzoeksprojecten betreffende ‘Europa’
1. De Nederlandse Eurocommissarissen.

2. Europa in de Nederlandse politiek, 1945-2010.

3. Vertaling in het Engels van Mansholt. Een biografie.

4. Erich Salomon, parlementair fotojournalist in Berlijn en Den Haag.


Voor een beschrijving van deze projecten: zie bladzijde 6.

2. HET BESTUUR VAN HET CPG

Algemeen
Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is een onderzoeksinstituut binnen de Radboud Universiteit Nijmegen dat wordt gefinancierd door de Stichting Katholieke Universiteit (gevestigd te Nijmegen) en de Stichting Parlementaire Geschiedenis (gevestigd te ’s-Gravenhage). Een en ander is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van beide stichtingen; deze is gesloten op 20 december 1985 en herzien in december 1996. In de herziene samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat het Centrum per 1 januari 1997 deel uitmaakt van de Faculteit der Letteren.

Het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis
Het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis was in het verslagjaar als volgt samengesteld:

Mr. Th.C. de Graaf, burgemeester van Nijmegen, voorzitter;

Prof. dr. U. Rosenthal, voorzitter van de fractie van de VVD in de Eerste Kamer, vice-voorzitter;

Dr. G.A.M. Beekelaar, historicus, oud-medewerker van de Radboud Universiteit Nijmegen, secretaris-penningmeester;

Mr. S. van Haersma Buma, secretaris van de fractie van het CDA in de Tweede Kamer, lid;

Drs. P. Kalma, lid van de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer, lid;

Drs. A. Slob, voorzitter van de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, lid.
De secretaris-penningmeester kon voor zaken van financiële aard gebruikmaken van de diensten van H. Leseman (medewerker Concernfinanciën van de Dienst Control, Informatie en Financiën (CIF) van het Cluster Ondersteuning van de Universiteit) en voor alle overige administratieve zaken van de diensten van

H.F.M.J. Helsen, secretaresse van het CPG.

Het bestuur kwam in 2009 twee maal in vergadering bijeen, op 15 juni en op 18 oktober te Den Haag.


Het bestuur van de Faculteit der Letteren
Het bestuur van de Faculteit der Letteren was in 2009 als volgt samengesteld:

Prof. dr. P.L.M. Sars, hoogleraar Duitse taal en cultuur, inzonderheid Duitslandstudies, decaan;

Prof. dr. C.J.M. Jansen, hoogleraar bedrijfscommunicatie, vice-decaan onderwijs;

Prof. dr. A. van Kemenade, vice-decaan onderzoek en directeur onderzoeksinstituut Centre for Language Studies (CLS);

Prof. dr. E. Moormann, vice-decaan onderzoek en directeur onderzoeksinstituut Historische, Literaire en Culturele Studies (HLCS);

L. Cuijpers, assessor;

Dr. H. Termeer, secretaris.

3. DE WETENSCHAPPELIJKE RAAD

De Wetenschappelijke Raad ten behoeve van het CPG is ingesteld door de Stichting Katholieke Universiteit en de Stichting Parlementaire Geschiedenis en heeft, aldus de samenwerkingsovereenkomst, tot taak ‘bij te dragen aan de vormgeving van het wetenschappelijk beleid’. Voorts behoeft ‘het beleidsplan inzake het onderzoek’ de instemming van de Raad en beoordeelt de Raad het onderzoeksverslag. De Wetenschappelijke Raad bestaat uit vier leden. Twee van hen worden benoemd door de Stichting Parlementaire Geschiedenis, de overige twee door de Stichting Katholieke Universiteit.


De Wetenschappelijke Raad was in 2009 als volgt samengesteld:

Prof. dr. R.A.M. Aerts, hoogleraar politieke geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen, voorzitter;

Prof. dr. J.Th.J. van den Berg, hoogleraar parlementair stelsel: rechtsnormen en machtsverhoudingen, Universiteit Maastricht en emeritus-hoogleraar parlementaire geschiedenis, Universiteit Leiden, lid;

Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann, lid Staatscommissie Grondwet, tot 1 maart 2009 akademiehoogleraar en hoogleraar staatsrecht, bestuursrecht en algemene staatsleer, lid;

Dr. G. Voerman, directeur Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Rijksuniversiteit Groningen, lid.
In 2009 kwam de raad in vergadering bijeen op 17 april, te Nijmegen. De belangrijkste agendapunten waren: het jaarverslag 2008, de voortgang van het kernproject en de overige CPG-projecten. Gedurende de rest van het jaar verliep de communicatie tussen de leden van de raad en de directeur van het CPG hoofdzakelijk via telefoon en e-mail.


4. NATIONALE EN EUROPESE SAMENWERKING

Het CPG en zijn medewerkers onderhouden contacten met een groot aantal personen en instellingen in binnen- en buitenland. Iedere medewerker heeft zijn eigen netwerk, waarvan ook het CPG profiteert. Uitvloeisel van deze externe contacten vormen de verschillende artikelen, lezingen en gastcolleges die de CPG-medewerkers in 2009 voor hun rekening namen.Samenwerking met Nederlandse instellingen

Het CPG onderhoudt contacten met vele Nederlandse instellingen, waaronder met name genoemd moeten worden: het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) te Groningen, het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) te Den Haag, het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) te Den Haag, het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, verbonden aan de VU te Amsterdam, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam, het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen, het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), de ‘Eenheid Kennis’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Prof. mr. B.M. Teldersstichting te Den Haag en vele archieven, zoals het Nationaal Archief in Den Haag en het Brabants Historisch Informatie Centrum in Den Bosch.Het CPG als partner van het Montesquieu Instituut

Het Montesquieu Instituut (MI), Centrum voor parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling, werd in 2007 opgericht door vijf instituten, afkomstig uit vier universiteiten: het CPG (Radboud Universiteit Nijmegen), het DNPP (Rijksuniversiteit Groningen), het PDC en de Campus Den Haag (Universiteit Leiden) en de capaciteitsgroep Publiekrecht van de Universiteit Maastricht. Deze instituten zijn zogeheten partners van het Montesquieu Instituut.


Vanuit het CPG zijn de volgende projecten aangevraagd/gestart/uitgevoerd:

1. De Nederlandse Eurocommissarissen, gezamenlijk project van DNPP, CPG en PDC. Van alle Nederlandse leden van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en van alle Nederlandse leden van de Europese Commissie zijn biografische portretten geschreven. Vanuit het CPG werkten hieraan mee: Brouwer, Van Kessel en Van Merriënboer. De bundel staat onder redactie van G. Voerman, B. van den Braak en Van Baalen.

2. Europa in de Nederlandse politiek, 1945-2010, gezamenlijk project van DNPP en CPG. Uitvoerders: dr. J. van der Harst, dr. A.G. Harryvan (DNPP) en Brouwer (CPG), gestart in 2008, gefinancierd door het MI en het Europafonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

3. Vertaling van het proefschrift Mansholt. Een biografie in het Engels. De auteur van het proefschrift, Van Merriënboer, heeft het project in 2008 aangevraagd. In 2009 is met de vertaling begonnen. Uitvoerder: Taalcentrum VU.

4. Het naakte gezag. Erich Salomon, de baanbrekende parlementair fotojournalist in Berlijn en Den Haag 1928-1940, gezamenlijk project van het CPG en de Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Vanuit het CPG is de aanvrager Leenders, vanuit de Kommission dr. A. Biefang. Het project is in het verslagjaar aangevraagd. Ingediend op 20 oktober 2009.
In 2009 bouwde Van Baalen het netwerk van Europese instellingen die gericht zijn op de (nationale) parlementaire geschiedschrijving verder uit. Zie hieronder.

Samenwerking met de ‘Kommission’ in Berlijn

Het CPG onderhoudt sinds 2000 nauwe banden met de Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Jaarlijks vindt een ontmoeting tussen beide instituten plaats; afwisselend organiseert de Kommission te Berlijn en het CPG te Nijmegen een zogeheten minisymposium. In 2009 vond dit symposium plaats te Berlijn, op 17 juni. Sprekers waren Van der Heiden, Van Merriënboer, dr. B. Tüffers en dr. J. Wintzer. De dag erna, 18 juni, woonde een delegatie van het CPG (Van Baalen, Brouwer, Van der Heiden, Leenders, Van Merriënboer) een door de Kommission en de Duitse Bondsdag gezamenlijk georganiseerde conferentie bij, ter gelegenheid van de viering van het 60-jarig bestaan van de Bondsdag, getiteld ‘Parlamentarier in Deutschland. Bild und Selbstbild’.Samenwerking met Europese instellingen in het netwerk

In 2007 nam de in Athene gevestigde Hellenic Foundation for Parliamentarism and Democracy het initiatief om tot samenwerking met Europese zusterorganisaties te komen. Dit initiatief leidde tot een bijeenkomst, op 1 oktober 2007 te Berlijn, van instituten uit vier landen: de Hellenic Foundation uit Griekenland, de Kommission uit Duitsland, het Institute for Contemporary History uit Slovenië en het CPG/het MI uit Nederland. Te Berlijn werd de Initiativgruppe ‘Historische Parlamentarismus-Forschung in Europa’ opgericht alsmede haar communicatiemiddel: , de website van de groep. Het MI nam alle praktische werkzaamheden op zich, onder leiding van Van Baalen.


In het verslagjaar werd Van Baalen voor 0,1 fte gedetacheerd vanuit de Radboud Universiteit in het Montesquieu Instituut, om dit Europese netwerk verder uit te breiden. Van Baalen werd bij haar werk ondersteund door Olga Alexeeva en Lotte Wendt, beiden aan het MI verbonden. Op 27 maart vond te Den Haag een werkconferentie plaats van de Initiativgruppe ‘Historische Parlamentarismus-Forschung in Europa’/EuParl.net (deelnemende landen: Duitsland, Griekenland, Groot-Brittannië en Nederland) en op 19 juni te Berlijn (deelnemende landen: dezelfde vier plus: Hongarije, Slowakije en Tsjechië).

Op het einde van het verslagjaar waren de volgende instituten aangesloten bij het netwerk: het CPG, de Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien te Berlijn, Hellenic Foundation for Parliamentarism and Democracy te Athene, Institute for Parliamentarism and Democracy Questions te Wenen, Institute for Contemporary History te Ljubljana, Facultatea de Ştiinţe Politice - Universitatea din Bucureşti (de faculteit der Politieke Wetenschap van de Universiteit Boekarest) te Roemenië, History of Parliament te Londen, Politikatörténeti Intézet (Instituut Politieke Geschiedenis) te Boedapest en Inštitut za novejšo zgodovino - Slovenská Akadémia Vied (Instituut voor contemporaine geschiedenis van de Slowaakse Academie der Wetenschappen) te Bratislava.

Instituten uit Frankrijk, Tsjechië en Finland toonden belangstelling; zij spraken in het voorjaar het voornemen uit om ook lid te worden.
5. HET PERSONEEL

Algemeen

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Parlementaire Geschiedenis en de Stichting Katholieke Universiteit verplicht de eerstgenoemde zich om aan de universiteit gelden ter beschikking te stellen voor het handhaven van ten minste vier formatieplaatsen voor wetenschappelijk personeel. De universiteit verplicht zich van haar kant om ten behoeve van het CPG daarnaast drie formatieplaatsen voor wetenschappelijk personeel te handhaven en daarenboven een capaciteit aan overig (administratief) personeel met een omvang van 1,5 formatieplaatsen ten dienste van het Centrum te stellen.


De feitelijke situatie is als volgt. De universiteit financiert 2,9 fte wetenschappelijk personeel (Van der Heiden 1,0 fte, Van Baalen 0,9 fte, Van Griensven 0,5fte en Ramakers 0,5 fte). De Stichting Parlementaire Geschiedenis financiert alle overige wetenschappelijke medewerkers (ca. 7,3 fte).
Van de 1,5 formatieplaatsen ‘overig (administratief) personeel’ is 0,5 fte feitelijk aangesteld bij het CPG (0,5 fte secretaresse); de overige fte’s stelt de faculteit aan het CPG ter beschikking ‘vanuit de ondersteunende diensten’, zoals het bureau, het beheer, de financiële administratie, de afdeling personeelszaken en de computerondersteuningsgroep; voor deze 1,0 fte vindt dus geen aanstelling plaats bij het Centrum.
Wetenschappelijk personeel:

Prof. dr. C.C. van Baalen (1998) 1,0 fte

Drs. A.S. Bos (2001) 1,0 fte

Drs. C.J.M. Brand (2006) 1,0 fte

Dr. J.W.L. Brouwer (1987) 1,0 fte

Drs. P.G.T.W. van Griensven (1990) 1,0 fte

Dr. P.B. van der Heiden (1991) 1,0 fte

Dr. A. van Kessel (2003) 1,0 fte

Dr. M.H.C.H. Leenders (2002) 0,8 fte

Mr. dr. J.C.F.J. van Merriënboer (1990) 1,0 fte

Drs. J.J.M. Ramakers (1986) 1,0 fte

Dr. H. Reiding (2006) 0,8 fte


Administratief personeel:

H.F.M.J. Helsen (1995) 0,5 fte


Detachering

* In het verslagjaar was Leenders gedetacheerd bij de afdeling Geschiedenis: tot 1 september 2009 voor 0,4 fte en vanaf 1 september 2009 voor 0,2 fte.

* In het verslagjaar was Van Baalen gedetacheerd bij het MI voor 0,1 fte.

* Van Griensven is voor de periode 2009-2011 verkozen tot lid van de Onderdeelcommissie Letteren en tot lid van de Ondernemingsraad. Op basis van de regeling Compensatie deelneming medezeggenschap van de Radboud Universiteit Nijmegen verkrijgt het CPG voor deze werkzaamheden een vergoeding ter grootte van 0,25 fte.


Student-assistenten

In 2008 waren twee student-assistenten werkzaam bij het CPG:

* van 1 juli tot en met 31 december 2009: G. Kets, student geschiedenis, Radboud Universiteit. Kets heeft diverse ondersteunende werkzaamheden bij het onderzoek verricht (o.a. voor het jaarboek). Ook maakte hij een update van de website;

* van 1 januari tot en met 31 december 2009: J. Verweij, student geschiedenis, Radboud Universiteit. Verweij heeft onderzoeksondersteuning verleend aan Van Baalen, Brouwer, Leenders en Van Kessel.


Minorstages

Van 4 januari tot 7 april 2009 was G. Kets, student geschiedenis aan de Radboud Universiteit, als stagiair werkzaam bij het CPG. Hij verrichtte tijdens de stage ondersteunende onderzoekswerkzaamheden voor het boek over de kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijlstra. (Stagebegeleider: Leenders).

Aansluitend, van 7 april tot 30 juni 2009, liep N. Alofs, eveneens student geschiedenis aan de Radboud Universiteit, stage bij het CPG. Alofs schreef in deze periode een recensie voor het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009, waarvoor hij ook de illustraties verzorgde. Ook verrichtte hij ondersteunend onderzoekswerk voor onder meer het project-Marijnen-Cals-Zijlstra. (Stagebegeleider: Ramakers)
6. PUBLICATIES


Wetenschappelijke publicaties
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. In tijden van crisis:

Baalen, C. van, W. Breedveld, M. Leenders, J. van Merriënboer, J. Ramakers en J. Turpijn, redactie van: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. In tijden van crisis (Amsterdam 2009).

De volgende auteurs leverden hieraan bijdragen:

Griensven, P. van, ‘De zure appel in tijden van economische crisis’, p. 59-71.

Kessel, A. van:

- ‘De man van de politiek. Norbert Schmelzer (1921-2008)’ p. 145-149.

- ‘Christendemocraat zonder grenzen. W.J. Schuijt (1909-2009)’ p. 155-158.

Merriënboer, J. van, ‘Premier De Jong en de overval op Tsjechoslowakije in 1968’, p. 115-123.

Ramakers, J., ‘De Crisiscanon’, p. 73-83 [samen met J. Turpijn].
Overige wetenschappelijke publicaties:

Baalen, C. van, ‘Mehr Demokratie – mehr Partizipation? Erfolge und Misserfolge auf dem Weg zu mehr Demokratie im niederländischen politischen System 1966-2006’ in: Jahrbuch 19 (2008) Zentrum für Niederlande-Studien (Münster 2009) p. 11-22.

Brouwer, J.W., ‘L’élaboration des traités de Rome’ in: Marie-Thérèse Bitsch (réd.), Cinquante ans de traité de Rome. 1957-2007. Regards sur la construction européenne (Stuttgart 2009) p. 18-33.

Kessel, A. van, ‘Jacobus Eye Andriessen (1928). Wetenschapper, bestuurder en ondernemer’ in: P.E. Werkman en R. van der Woude (red.), Wie in de politiek gaat, is weg? Protestantse politici en de christelijk-sociale beweging (Hilversum 2009) p. 291-315.

Leenders, M., ‘Die Europolitiek in den Mitgliedstaten der Europäischen Union, Die Niederlande’ in: Jahrbuch Europäischen Integration (2009) p. 387-391.

Merriënboer, J. van, ‘Commissioner Sicco Mansholt and the creation of the CAP’ in: Kiran Klaus Patel (red.), Fertile ground for Europe? The history of European integration and the Common Agricultural Policy since 1945 (Baden Baden 2009) p. 181-197.


Vakpublicaties

Baalen, C. van:

- ‘Het debat in de Tweede Kamer over “de maatregelen in het kader van de economische crisis”’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. In tijden van crisis (Amsterdam 2009) p. 99-111.

- ‘”Maar wie zegt dat het makkelijk is om een democratie te zijn?” Interview met Kamervoorzitter Gerdi Verbeet’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. In tijden van crisis (Amsterdam 2009) p. 127-134 [samen met Breedveld].

Bos, A. en C. Brand, ‘Het parlementaire jaar 2008-2009’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. In tijden van crisis (Amsterdam 2009) p. 161-178.

Bos, A., bijdrage over Duymaer van Twist in serie curiositeitenkamer, Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek 19 (2009) nr. 4, p. 10.

Brand, C., ‘Harm Wiersma: een wereldkampioen in de Kamer’, Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid organisatie en politiek 19 (2009) nr. 6/7, p. 8.

Griensven, P. van, ‘Anton Jurgens Hzn., Margarineman en senator’, Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid organisatie en politiek 19 (2009) nr. 12, p. 12.

Kessel, A. van, ‘Zeepziedend Kamerlid’ in: Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek

19 (2009) nr. 1, p. 17.

Merriënboer, J. van:

- ‘“Aan Brabant getrouw totdat ik sterf”’: Harry van der Putt’, Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek 19 (2009) nr. 2, p. 16.

- ‘Poolreiziger en volksheld Sjef van Dongen’, Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek 19 (2009) nr. 8, p. 8.

Ramakers, J., ‘Curiositeitenkamer. Een democratischer krijgsmacht’, Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek 19 (2009) nr. 9, p. 21.

Reiding, H.,


  • ‘De politiek in met idealen’, Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek 19 (2009) nr. 11, p. 22.

  • Professionaliteitsdiscussie nader toegelicht’, repliek op Piet Buwalda, Nederlandse dienst géén gesloten bolwerk in: Internationale Spectator 63 (2009) nr. 9, p. 462.


Boekbesprekingen

Bos, A., ‘Tegen de politieke afrekencultuur’, boekbespreking van Rob Visser, In dienst van het algemeen belang. Ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair vertrouwen in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. In tijden van crisis (Amsterdam 2009) p. 196-198.

Brand, C.:

- boekbespreking van: F.J. Dijksterhuis, B. van der Meulen en F. van der Most, Tussen coördineren en innoveren. De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek 1957-2000 (Groningen/Wageningen 2007) webrecensie Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden.

- ‘Minister sprak taal van de straat, maar niet die van politiek Den Haag’, boekbespreking van Ella Vogelaar en Onno Bosma, Twintig maanden knettergek. Dagboek van een ministerschap (Amsterdam 2009) in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. In tijden van crisis (Amsterdam 2009) p. 200-202.

Brouwer, J.W.:

- boekbespreking van Ronald Havenaar, Eb en vloed. Europa en Amerika van Reagan tot Obama (Amsterdam 2009) in: Marineblad 119 (2009) nr. 3, p.28.

- boekbespreking van Jan Blokker, Jan Blokker jr. en Bas Blokker, Nederland in twaalf moorden. Niets zo veranderlijk als onze identiteit (Amsterdam-Antwerpen 2008) in: Openbaar bestuur 19 (2009) nr. 6-7, p. 35-36.

- boekbespreking van Bob van den Bos, Mirakel en debacle. De Nederlandse besluitvorming over de Politieke Unie in het verdrag van Maastricht (Assen 2008) in: Tijdschrift voor Geschiedenis 122 (2009) nr. 2, p. 284.

- boekbespreking van Michel Tauriac, Vivre avec De Gaulle. Les derniers témoins racontent l’homme (Parijs 2008) in: Tijdschrift voor Geschiedenis 122 (2009) nr. 3, p. 438-439.

- boekbespreking van Marc Drögemöller, Zwei Schwestern in Europa. Deutsche und niederländische Sozialdemokratie 1945-1990 (Berlijn 2008) in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. In tijden van crisis (Amsterdam 2009) p. 189-190.

- boekbespreking van Cees Fasseur, Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956. (Amsterdam 2008) in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. In tijden van crisis (Amsterdam 2009) p. 191-192.

Kessel, A. van:

- boekbespreking van Patrick van Schie en Gerrit Voerman (red.), Zestig jaar VVD (Amsterdam 2008) en Gerrit Voerman en Lucas Osterholt, De VVD visueel. Liberale affiches in de twintigste eeuw (Amsterdam 2008) in: Tijdschrift voor Geschiedenis 122 (2009) p. 440-441.

- ‘Van oude socialisten, de dingen die voorbijgaan’, boekbespreking van Ron Blom, De oude Socialistische Partij van Harm Kolthek. Ontstaan, opkomst en ondergang van een ‘libertair-socialistische’ partij (1918-1928) (Delft 2007) in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. In tijden van crisis (Amsterdam 2009) p. 183-184.

Ramakers, J., ‘Gesignaleerd’ in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. In tijden van crisis (Amsterdam 2009) p. 205-209.

Reiding, H.:


  • boekbespreking van Thijs Janse, Anne Nijman en Jan Willem Sap (red.), Burgers en barbaren. Over oorlog tussen recht en macht (themanummer Christen Democratische Verkenningen) (Amsterdam 2007) in: Vrede en Veiligheid 37 (2008) nr. 4, p. 475-479.

  • boekbespreking van Arthur ten Cate, Sterven voor Bosnië? Een historische analyse van het interventiedebat in Nederland 1992-1995 (Amsterdam 2007) in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 124 (2009) nr. 2, p. 311-313.

  • Vrouwen in de Nederlandse diplomatie’, boekbespreking van Irene Schoemakers, Op haar post. In gesprek met vrouwelijke topdiplomaten (Amsterdam/Antwerpen 2009) in: Internationale Spectator 63 (2009) nr. 6, p. 332-333.

  • boekbespreking van Christ Klep, Somalië, Rwanda, Srebrenica. De nasleep van drie ontspoorde vredesmissies (Amsterdam 2008) in: Vrede en Veiligheid 38 (2009) nr. 3, p. 408-411.

  • De wereld van een diplomaat’, boekbespreking van Frans van Dongen, Van Timor naar Jakarta. Bestuursambtenaar in diplomatieke dienst (Amsterdam 2009) in: Internationale Spectator 63 (2009) nr. 12, p. 656-658.


Populariserende publicaties

Baalen, C. van:

- 14 januari 2009, opinieartikel in Trouw, ‘Calvinistische politiek product van eigen tijd. Ook politici die niet expliciet tot een calvinistische partij behoorden, zoals Drees, Den Uyl en Kok, zijn door het gedachtegoed van Calvijn beïnvloed’.

- 25 maart 2009, opinieartikel in de Volkskrant, ‘Laten we het dualisme definitief ten grave dragen’. [Samen met Carla Hoetink.]

- 16 september 2009, opinieartikel in Trouw, ‘Het leek de sombere Troonrede van 1982 wel’.

Bos, A., 15 oktober 2009, ‘De koran in de Kamer’, Trouw.


7. OVERIGE ACTIVITEITEN EN DE MEDIA

Overige activiteiten
Begeleiding van promovendi

Baalen, C. van:

- tweede promotor van drs. C. Hoetink (eerste promotor: Aerts). Werktitel proefschrift: ‘De werking van het parlement (1945-1988). Een studie naar de invloed van geschreven en ongeschreven regels op de Nederlandse parlementaire praktijk.’ Begonnen: januari 2005.

- tweede promotor van drs. E. Tanja (eerste promotor: Aerts). Titel proefschrift: ‘Goede politiek. De cultuur van de Tweede Kamer, 1866-1940.’ Begonnen: januari 2005.

- tweede promotor van drs. C.W. van Leeuwen (eerste promotor: Aerts). Werktitel proefschrift: ‘Bedrijven uit een drama. Een onderzoek naar staatscommissies en grondwetsherziening in Nederland 1945-1983.’ Begonnen: maart 2006.

- tweede promotor van drs. W.P.T. de Jong (eerste promotor: Aerts). Werktitel proefschrift: ‘Democratisering van de democratie (1965-1983).’ Begonnen: januari 2008.

- promotor van drs. G. Mostert (co-promotor: dr. J.C.A.P. Ribberink, VU Amsterdam). Werktitel proefschrift: ‘Marga Klompé. Een biografie.’ Onderzoek begonnen januari 2004; proefschriftbegeleiding gestart mei 2008.

- promotor van drs. C. Meijer. Werktitel proefschrift: ‘Jan de Quay. Een biografie.’ Onderzoek begonnen 2002; stilgelegd 2006-2008; proefschriftbegeleiding gestart december 2008.

- promotor van Bos en Brand (co-promotor: Aerts). Het betreft een duo-promotie. Werktitel proefschrift: ‘Opstappen of aanblijven. Een onderzoek naar Nederlandse bewindspersonen die vanwege een politiek conflict onder vuur kwamen te liggen (1918-2002).’ Begonnen: Brand: januari 2009, Bos: mei 2009.

- promotor van drs. W. Kuijlman (eerste promotor: prof. dr. H. Alma, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht). Werktitel proefschrift: ‘Oorsprong, grondslagen en ontwikkeling van humanistisch geestelijk raadswerk.’ Begonnen: september 2009.Manuscriptcommissie

- Baalen, C. van, voorzitter van de manuscriptcommissie ter beoordeling van het proefschrift van drs. W. Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit. De SER als adviseur voor de loon- en prijspolitiek’, promotor prof. dr. J. Bosmans. De promotie vond plaats op 2 juni 2009.Congres- en symposiumbijdragen

Baalen C. van:

- 13 januari 2009, Felix Meritis, Amsterdam, ‘Historische schets van het Calvinisme in de Nederlandse politiek’, uitgesproken op het door het VU-podium georganiseerde avondsymposium ter gelegenheid van het Calvijnjaar (in 1509 werd Calvijn geboren).

- 11 december 2009, Universität Bielefeld, ‘Political Ceremonies in the Netherlands. Inauguration of the Monarch, the Inauguration of the Cabinet and the State Opening of Parliament in comparison with other European Countries’, lezing tijdens de conferentie ‘Political History: Recent trends in International Perspective’.

Heiden, P. van der, 17 juni 2009, Berlijn, voordracht bij de Kommission: ‘The Berlin Wall in Dutch Parliament’.

Ramakers, J., 20 november 2009, deelname aan het symposium ‘Nieuwe methoden voor kwalitatief onderzoek. Resultaten van voorbeeldprojecten’, Nijmegen, Radboud Universiteit.

Merriënboer, J. van:

- 8 mei 2009, Vledder, voordracht op een symposium van de gewestelijke PvdA-afdeling over Mansholt.

- 17 juni 2009, Berlijn, voordracht bij de Kommission: ‘Log notes of a Dutch prime minister. Piet de Jong and the invasion of Czechoslovakia’.


Overige lezingen en bijdragen aan debatten


Baalen C. van:

- 12 februari 2009, Dordrecht, Festival der Bestuurskunde, dagvoorzitter van de werkgroep ‘Bestuurskundige Conventie’, die zich boog over de vraag naar de stand van de representatieve democratie.

- 16 april 2009, Tilburg, Stadhuis, ‘De Tweede Kamer van dichtbij bekeken: rituelen, aanzien, werkwijze’, voordracht voor de Vereniging van oud-leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

- 23 april 2009, Nijmegen, Stadhuis, Moenen-lezing, ‘Hoeveel hoeraatjes voor de Nederlandse democratie?

- 22 oktober 2009, Nijmegen, Universiteitsbibliotheek, ‘De Nederlandse kabinetsformatie’, lezing in het kader van het Soeterbeeck-programma ‘Heilig vuur. Nijmeegse topwetenschappers en hun passie’.

Kessel, A. van, 16 januari 2009, Nijmegen, coreferaat bij Marc Drögemöller ‘Zwei Schwestern in Europa’, Werkgroep geschiedenis van de Wiardi Beckman Stichting.

Merriënboer, J. van, 6 februari 2009, Wehe den Hoorn, bijdrage op jaarvergadering afdeling LTO Noord over Mansholt.

Gastcolleges

Brouwer, J.W.:

- 18 maart 2009, ‘Monarchie en politiek’ college in de leergang ‘Nederlandse geschiedenis van de 20e eeuw’, HOVO Nijmegen.

- 4 mei 2009, Brussel, ‘The dynamics of the European integration’ hoorcollege gehouden in het kader van de negende ‘International Master in European Studies’ georganiseerd door de Belgisch-Italiaanse Kamer van Koophandel i.s.m. de UCL Louvain-la-Neuve.

- 4 november 2009, Den Haag, ‘Paul-Henri Spaak’, college in de serie ‘Europese politieke leiders sinds 1945’ georganiseerd door het Montesquieu Instituut.

- 25 november 2009, Den Haag, ‘Charles de Gaulle’, college in de serie ‘Europese politieke leiders sinds 1945’ georganiseerd door het Montesquieu Instituut.

Merriënboer, J. van, 18 november 2009, Den Haag, gastcollege voor het Montesquieu Instituut over het Europese politieke leiderschap van Sicco Mansholt.


Bestuurlijke functies


Baalen, C. van, penningmeester van het bestuur van de Stichting Montesquieu, gevestigd te Den Haag.

Brand, C., lid van het bestuur van het Stedelijk 4 & 5 mei Comité Nijmegen.

Griensven, P. van:

- lid van de Onderdeel Commissie Letteren;

- lid van de Ondernemingsraad.

Leenders, M., secretaris Stichting Shyamgonj Bangladesh.
Overige nevenactiviteiten


Baalen, C. van:

- Voorzitter van de redactie Historische Publicaties Gelderland, een adviesorgaan van de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

- Voorzitter van de redactieraad van Vox. Onafhankelijk magazine van de Radboud Universiteit Nijmegen.

- Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad Stichting Amsterdam 2010. Deze stichting bereidt het 21ste Internationale Congres voor Historische Wetenschappen voor.

- Lid van de Redactieraad van het Biografisch Portaal van Nederland.

- Lid van de Kennissenaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

- Advies geschreven voor de griffier van de Tweede Kamer, betreffende de exacte datum van de viering van tweehonderd jaar Tweede Kamer, 31 maart 2009.

- Advies geschreven voor de Wetenschapscommissie van het NIAS betreffende een bij het NIAS ingediende aanvraag voor een studieverblijf, 20 april 2009.

- Bijdrage aan pilot Grondwetproject van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: historische achtergrond bij art. 11 Grondwet: De onaantastbaarheid van het lichaam (9 p.).

Brouwer, J.W.:

- Lid Bijzondere Commissie Archieven van de Raad voor Cultuur te Den Haag.

- Lid redactiecomité Studies on the History of European Integration, Franz Steiner Verlag, Stuttgart.

Leenders, M., bijdrage aan pilot Grondwetproject van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: historische achtergrond bij art. 2 Grondwet: Nederlanderschap; vreemdeling; uitlevering; recht tot het verlaten van land (11 p.).

Merriënboer, J. van:

- korte presentatie op 7 oktober 2009 en advies Parlementair historisch onderzoek naar de vraag: ‘Welk doel heeft de grondwetgever feitelijk voor ogen gehad met de herziening van hoofdstuk 7 in 1983?’ (18 p.).

- lid Wetenschappelijke Raad van Advies van de Kiesraad.

Ramakers, J.:


  • Advies betreffende de gedragscode ‘Richtlijnen voor historisch-wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden’ (Archief- en Documentatiecentrum Kampen; Historisch Documentatiecentrum Vrije Universiteit Amsterdam; Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam; Katholiek Documentatiecentrum Radboud Universiteit Nijemgen; Nederlands Agronomisch Historisch Instituur Groningen; Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumetatie Amsterdam; Onderzoeksinstituut voor geschiedenis ven Cultuur Universiteit Utrecht; Stichting Historie der Techniek Technische Universiteit Eindhoven).

  • Advies betreffende het projectplan ‘Het Biografisch Portaal van Nederland’ van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag.

  • Plan van aanpak / offerte voor de CPG-onderzoeksvraag betreffende het evaluatieve onderzoek naar hoofdstuk 7 van de Grondwet voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (acquisitie).


Het CPG in de media
Kranten en tijdschriften

Journalisten van kranten en tijdschriften deden ook in 2009 vele malen een beroep op het CPG, doorgaans om vanuit parlementair-historisch oogpunt een reactie te vernemen op een actuele kwestie, met name inzake het functioneren van de Tweede Kamer, het functioneren van het kabinet en van bepaalde politici, politieke hoogtijdagen, troonredes en kersttoespraken enz. In het verslagjaar stonden Van Baalen, Bos, Brand, Brouwer, Van der Heiden en Van Kessel, journalisten te woord van onder andere de volgende kranten: de Volkskrant, Algemeen Dagblad, NRC/Handelsblad, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, De Pers en de Gelderlander en in de tijdschriften Vrij Nederland, de Groene Amsterdammer, Trouw en HP/De Tijd.Radio en tv

Ook redacties van radio en televisie raadpleegden het CPG dikwijls; zij wilden informatie over historische achtergronden bij actuele politieke kwesties of wilden CPG-medewerkers interviewen over een zojuist verschenen publicatie. De volgende CPG’ers verleenden hun medewerking aan radio- en/of tv-programma’s: Van Baalen, Bos, Brand, Brouwer, Van der Heiden, Van Merriënboer. Programma’s waaraan onder andere medewerking werd verleend:Radio: Radio Gelderland, Radio 1 (StandpuntNL, Villa VPRO, Lunchradio NCRV, Journaal), BNR, BNN Today, Wereldomroep, Tros Nieuwsshow.

Televisie: NOVA.

Publiciteit over CPG-boeken
Biografie Bolkestein

Naar aanleiding van het boek Architect van onderwijsvernieuwing. Denken en daden van Gerrit Bolkestein, 1871-1956 verschenen berichten in onder meer: Elsevier, Reformatorisch Dagblad, de Volkskrant, Nederlands Dagblad.Radio: OVT
Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009

Naar aanleiding van het Jaarboek verschenen berichten in onder meer: NRC/Handelsblad, Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Het Parool, Trouw.Radio: Radio 1 (Villa VPRO)

8. ONDERWIJS

De minor Politieke geschiedenis
De minor ‘Politieke geschiedenis’ is ontwikkeld voor Bachelor-studenten geschiedenis aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit, maar ook studenten van andere studierichtingen kunnen de minor, of delen daarvan, volgen.

De minor bestaat uit drie modulen: 1) Aspecten van de politieke geschiedenis (docenten: Dudink, Leenders, Loots, Van Meurs en Rosendaal), 2) Nederlandse parlementaire geschiedenis sinds 1945 (docenten Van Baalen en Van Merriënboer) en 3) De geschiedenis van de Europese integratie (docenten: Van Meurs en Van Leeuwen).

Module 2, ‘Nederlandse parlementaire geschiedenis sinds 1945’, wordt geheel verzorgd door het CPG. De cursus in het verslagjaar 2009 liep van februari tot en met juni. 67 studenten, afkomstig uit drie verschillende faculteiten (negen verschillende studierichtingen: Geschiedenis, Politicologie, Engelse taal en cultuur, Amerikanistiek, Nederlandse taal en cultuur, Algemene Cultuurwetenschappen, Wiskunde, Bestuurskunde, Bedrijfscommunicatie), volgden de cursus. Het eerste deel van de cursus bestond uit hoorcolleges, verzorgd door Van Baalen, het tweede deel bestond uit werkgroepen. Van Baalen begeleidde twee werkgroepen, Van Merriënboer een werkgroep. Ramakers keek het leeuwendeel van de werkstukken na, die studenten uit de twee werkgroepen van Van Baalen hadden geschreven.

Daarnaast was er nog een gastcollege, verzorgd door mr. A.A.M. van Agt , een excursie naar de Tweede Kamer (bijwonen door de Tweede Kamer georganiseerde studiemiddag over het rapport Parlementaire zelfreflectie. Vertrouwen en zelfvertrouwen, alsmede een bezoek aan de Ridderzaal, 25 maart 2009) en een videomiddag. Er waren twee toetsmomenten: een schriftelijk tentamen na afloop van de hoorcolleges en een werkstuk na afloop van de werkgroepen. In totaal sloten slechts 34 studenten het vak succesvol af. Zij behaalden daarmee in totaal tien studiepunten (10 ECTS).


De masterspecialisatie Politiek en Parlement
Sinds september 2007 biedt de Radboud Universiteit Nijmegen de masterspecialisatie ‘Politiek en Parlement’ aan. Deze master beoogt een Nijmeegs specialisme te worden en is daarom nadrukkelijk niet alleen voor de Nijmeegse studenten bedoeld maar ook voor studenten van andere (Nederlandse) universiteiten. De master wordt aangeboden door de opleiding Geschiedenis en is ontwikkeld door de afdeling Politieke geschiedenis (Aerts, Loots en Hoetink) en het CPG (Van Baalen).

De masterspecialisatie is bedoeld voor studenten Geschiedenis, Politicologie, Bestuurswetenschappen, Rechten alsmede voor studenten uit andere disciplines die zich verder willen verdiepen in het functioneren van parlementaire democratieën in heden en verleden in het bijzonder, en in politieke stelsels en politiek in het algemeen. Historici, politicologen en staatsrechtgeleerden verzorgen het onderwijs. De studenten lopen minimaal twee maanden stage in Den Haag, bijvoorbeeld bij een fractie in de Tweede Kamer, bij de griffie van de Eerste of de Tweede Kamer of bij het wetenschappelijk bureau van een politieke partij.

Het studieprogramma duurt een jaar en omvat zestig studiepunten (60 ECTS). Er zijn in totaal zeven modulen; deze bieden een combinatie van kennisoverdracht, wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. In het eerste semester van de master (september tot en met december 2009) werden de volgende vijf modulen verzorgd: Geschiedenis en vergelijking van parlementaire stelsels; Staatsrecht; Vergelijkende politiek; Onderzoekscollege en Werkcollege ‘De werkwijze van het parlement’. In totaal 31 studenten volgden de master.

Het CPG verzorgde het onderzoekscollege ‘Aftredende ministers in Nederland (1918-2008)’. Van Baalen, Bos en Brand waren de docenten. Na een serie hoorcolleges in september, afgesloten door een schriftelijk tentamen, begeleidden Van Baalen, Bos en Brand ieder een werkgroep van circa tien studenten. De studenten maakten een portfolio, verzorgden een presentatie in de werkgroep en schreven een werkstuk. Er waren twee gastsprekers: Frits Wester, politiek commentator van RTL-4 (op 23 november 2009) en Ella Vogelaar, tussentijds afgetreden minister (van Wonen, Wijken en Integratie) in het kabinet-Balkenende IV (gastcollege op 3 december 2009).

De per 1 juni 2009 benoemde bijzonder hoogleraar mr. K.G. de Vries met de leeropdracht ‘De praktijk en cultuur van het Nederlandse parlement’ verzorgde colleges in het kader van de module ‘De werkwijze van het parlement’ en bereidde de in januari 2010 te starten masterclass ‘Het krachtenveld rondom de parlementaire politiek’ voor.
9. ALGEMENE INFORMATIE OVER HET CPG

Algemeen
In 1970 richtte prof. mr. F.J.F.M. Duynstee het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) op. Het Centrum werd ondergebracht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen, zoals de Radboud Universiteit toen nog heette. Duynstee was bij de universiteit werkzaam als hoogleraar staatsrecht. Vanaf 1986 werden de kosten van het Centrum gezamenlijk gedragen door de Nijmeegse universiteit en de kort daarvoor in het leven geroepen Stichting Parlementaire Geschiedenis. Sinds 1 januari 1997 maakt het CPG deel uit van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.
Publicaties
Serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945

Deel 1: F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Het kabinet-Schermerhorn-Drees (1945-1946) (Assen/Amsterdam

1977: Van Gorcum)

Deel 2: M.D. Bogaarts, De periode van het kabinet-Beel (1946-1948), verschenen in zes banden plus register

band A tot en met C (Den Haag 1989: Sdu Uitgevers)

band D, eerste helft a en b, Nederlands-Indië (Nijmegen 1995: Gerard Noodt Instituut)

band D, tweede helft a, Wederopbouw en Volkshuisvesting, Verkeer en Waterstaat (Nijmegen 1996: Gerard Noodt Instituut)

band D, tweede helft b, Register (Nijmegen 2004: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis)

Deel 3: Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), verschenen in drie banden

P.F. Maas (red.), band A, Liberalisatie en sociale ordening (Nijmegen 1991: Gerard Noodt Instituut)

P.F. Maas (red.), band B, Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw (Nijmegen 1992:

Gerard Noodt Instituut)

P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx (red.), band C, Koude Oorlog, dekolonisatie en integratie (Nijmegen

1996: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis)

Deel 4: J.J.M. Ramakers (red.), Het kabinet-Drees II (1951-1952). In de schaduw van de Koreacrisis

(Nijmegen 1997: Gerard Noodt Instituut)

Deel 5: Carla van Baalen en Jan Ramakers (red.), Het kabinet-Drees III (1952-1956). Barsten in de brede

basis (Den Haag 2001: Sdu Uitgevers)

Deel 6: Jan Willem Brouwer en Peter van der Heiden (red.), Het kabinet-Drees IV en het kabinet-Beel II(1956-1959). Het einde van de rooms-rode coalitie (Den Haag 2004: Sdu Uitgevers)

Deel 7: Jan Willem Brouwer en Jan Ramakers (red.), Het kabinet-De Quay (1959-1963). Regeren zonder rood

(Amsterdam 2007: Boom)
Jaarboeken

Politieke Opstellen (Nijmegen 1981 t/m 1998: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 1999 (Den Haag 1999: Sdu Uitgevers)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2000 (Den Haag 2000: Sdu Uitgevers)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2001 (Den Haag 2001: Sdu Uitgevers)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2002. Nieuwkomers in de politiek (Den Haag 2002: Sdu Uitgevers)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003. Emotie in de politiek (Den Haag 2003: Sdu Uitgevers)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004. Het democratisch ideaal (Den Haag 2004: Sdu Uitgevers)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. God in de Nederlandse politiek (Den Haag 2005: Sdu Uitgevers)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2006. De waan van de dag (Amsterdam 2006: Boom)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007. De moeizame worsteling met de nationale identiteit (Amsterdam 2007: Boom)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2008. Het feest van de democratie. Rituelen, symbolen en tradities (Amsterdam 2008: Boom)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. In tijden van crisis (Amsterdam 2009: Boom)

Biografieën

L.J. Giebels, Beel. Van Vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977 (Den Haag 1995: Sdu Uitgevers)

Jan Willem Brouwer en Johan van Merriënboer, Van buitengaats naar Binnenhof. P.J.S. de Jong, een biografie (Den Haag 2001: Sdu Uitgevers)

Johan van Merriënboer, Mansholt. Een biografie (Amsterdam 2006: Boom)

Johan van Merriënboer, Peter Bootsma en Peter van Griensven, Van Agt. Biografie. Tour de force (Amsterdam 2008: Boom)

Casper Kirkels, Architect van onderwijsvernieuwing. Denken en daden van Gerrit Bolkestein, 1871-1956 (Amsterdam 2009)


Bundels

P.F. Maas, F.L.M. Lafort en J.M.M.J. Clerx (red.), Illusie of monsterverbond. Mogelijkheden en grenzen van een PvdA-VVD coalitie (Dieren en Amsterdam 1984: Uitgeverij De Bataafsche Leeuw)

Jan Ramakers, Gerrit Voerman en Rutger Zwart (red.), Illusies van Den Uyl? De spreiding van kennis, macht en inkomen (Amsterdam 1998: Het Spinhuis)

Jan Willem Brouwer en Peter van der Heiden (red.), Drees, minister-president 1948-1958 (Den Haag 2005: Sdu Uitgevers)

Jan Willem Brouwer, Peter van der Heiden en Jan Ramakers (red.), Politiek als passie. Twaalf opmerkelijke naoorlogse Kamerdebatten (Amsterdam 2007: Boom)
Publicaties kabinetsformaties

P.F. Maas, Kabinetsformaties 1959-1973 (Den Haag 1982: Staatsuitgeverij)

J.E.C.M. van Oerle, Kabinetsformatie onder hoogspanning. De formatiedagboeken van Beel, Drees, Van der Goes van Naters en Romme (Amsterdam 1989: Uitgeverij Van Soeren & Co)

R.J.J. Stevens, L.J. Giebels en P.F. Maas (red.), De formatiedagboeken van Beel 1945-1973. Handboek voor formateurs (Nijmegen 1994: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis)

Carla van Baalen, Een rituele dans in de Tweede Kamer? Klagen over kabinetsformaties, 1946-2002 (Den Haag 2003: Sdu Uitgevers)
Overige

J.M.M.J. Clerx, Nederland en de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer (1945-1958) (Groningen 1986: Wolters-Noordhoff)

Prof. dr. G.M.J. Veldkamp (bewerkt door P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx), Herinneringen 1952-1967. Le carnaval des animaux politiques (Den Haag 1993: Sdu Uitgevers)

J.M.M.J. Clerx, P.G.T.W. van Griensven en R.J.J. Stevens (red.), De macht van ministers van Financiën. En hoe collega-ministers de schatkist ledigen (’s-Gravenhage 1993).

Peter van der Heiden, In de schaduw van de Mammoet. Het onderwijsbeleid van minister F.J.Th. Rutten (1948-1952) (Zutphen 2004: Walburg Pers)

Anne Bos, Jasper Loots en Ron de Jong, Een sprong in het duister. De overgang van het absolute meerderheidsstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag 2005)

Carla van Baalen, Anne Bos, Jan Willem Brouwer, Peter van Griensven, Ron de Jong en Jan Ramakers (red.), Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken (Den Haag 2005: Sdu Uitgevers)

Peter Bootsma en Carla Hoetink, Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer (Amsterdam 2006: Boom)

Miel Jacobs, Politiek in Schimmenland. De verhouding tussen Tweede Kamer en demissionair kabinet 1945-2002 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag 2008)


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina