Word just in the world loves Dutch tranceDovnload 481.35 Kb.
Pagina10/14
Datum22.07.2016
Grootte481.35 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

3.2 Representatie Nederlandse rock en dance

Onderzoek naar de representatie van Nederlandse popmuziek in het buitenland biedt meer inzicht in het Nederlandse zelfbeeld betreffende popmuziek en in beeldvorming over Nederlandse popmuziek in het buitenland. Deze inzichten zijn van belang bij het bepalen van de positie die Nederland inneemt binnen het wereldpopmuziekstelsel. De resultaten van het onderzoek hebben betrekking op de representatie van de Nederlandse artiesten en groepen binnen de meest succesvolle genres op het gebied van popmuziekexport in de jaren 2006, 2007 en 2008, de rock, metal en punk in het Duitse muziektijdschrift Rock Hard en de trance, house en techno in het Britse muziektijdschrift DJ Mag.Verwijzingen naar Nederland


Tabel IV toont dat in een zeer ruime meerderheid van de artikelen over de Nederlandse rockacts (artiesten en groepen met een genreclassificatie rock, metal en/of punk) in het Duitse muziektijdschrift Rock Hard wordt verwezen naar Nederland (84,3%). In het Britse muziektijdschrift DJ Mag ligt het aantal artikelen met een verwijzing naar Nederland betrekkelijk lager. In net iets minder dan de helft van de artikelen over de Nederlandse dance acts (artiesten en groepen met een genreclassificatie trance, house en/of techno) is één of meerdere verwijzingen naar Nederland te vinden (49,2%). Er is een significant verschil (p=,000) aangetoond tussen genre, rock of dance, en het aantal artikelen met daarin een verwijzing naar Nederland. Nederlandse popartiesten en -groepen met internationaal succes, en de muziek die zij maken, worden in buitenlandse muziektijdschriften neergezet als Nederlands.

Tabel IV laat zien dat in 67,6% van de artikelen over Nederlandse rockacts waarin verwezen wordt naar Nederland, de Nederlandse afkomst van de artiest of groep wordt aangehaald. Dit verschilt niet veel met de weergave van de dance acts, waar in 64,5% van de artikelen waarin naar Nederland wordt verwezen de Nederlandse nationaliteit van de DJ/producers wordt aangehaald. Tegen de verwachtingen in is het niet zo dat Nederlandse rockartiesten en -groepen en hun muziek in grotere mate als Nederlands worden neergezet, dan de Nederlandse dance artiesten en hun muziek.De verschillen op het gebied van verwijzingen naar het land Nederland of een stad in Nederland zijn ook niet erg groot. In 30,4% van de artikelen over rockacts waarin een verwijzing naar Nederland te vinden is, wordt naar Nederland of een stad in Nederland verwezen, tegenover 24,6% van de artikelen over dance acts. Er zijn dan ook geen significante verschillen aangetoond tussen het genre en de aanwezigheid van verwijzingen naar Nederlandse nationaliteit, en naar Nederland of een Nederlandse stad.
Tabel IV. Verwijzingen naar Nederland in de tijdschriften Rock Hard (rock) en DJ Mag (dance) in aantallen en percentages
Tijdschrift

SignificantieRock Hard

DJ Mag
Artikelen met een verwijzing

naar Nederland (totaal)

Aantal

102

93

,000***

% binnen Genre

84,3%

49,2%
Nationaliteit

Aantal artikelen

69

60

ns

% binnen Genre

67,6%

64,5%
Land/stad

Aantal artikelen

31

23

ns% binnen Genre

30,4%

24,7%
Locatie / festival

Aantal artikelen

3

24

,000***% binnen Genre

2,9%

25,8%
Muziek (genre/act)

Aantal artikelen

29

57

,000***% binnen Genre

28,4%

61,3%
Overige

Aantal artikelen

21

16

ns
% binnen Genre

20,6%

17,2%* p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = niet significant (chi-kwadraattoets)


De grootste verschillen zijn te vinden op het gebied van verwijzingen naar locaties en/of festivals in Nederland en verwijzingen naar Nederlandse muziek. In artikelen over dance acts wordt in 25,8 % van de artikelen met een verwijzing naar Nederland verwezen naar een specifieke locatie in Nederland of een Nederlands festival. In artikelen over rockacts is dit in slechts 2,9% van de artikelen het geval. Er is sprake van een significant verschil (p=,000) tussen genre en de aanwezigheid van een verwijzing naar een specifieke locatie of festival in Nederland. Verwijzingen naar Nederlandse muziek, door te duiden op het Nederlandse karakter van de act, het Nederlandse karakter van een genre, of een verwijzing naar een andere Nederlandse act, zijn in slechts 28,4% van de artikelen over rockacts waarin naar Nederland wordt verwezen te vinden, waar dit in maar liefst 61,3% van de artikelen over dance acts het geval is. Er is ook hier sprake van een significant verschil (p=,000).

Het aantal overige verwijzingen verschilt voor beide genres niet veel. In 20,6% van de artikelen over Nederlandse rockacts met daarin een verwijzing naar Nederland is een verwijzing in de categorie overige te vinden, bij de dance acts is dit in 17,2% van de artikelen het geval. Er is geen sprake van een significant verschil tussen de genres en de aanwezigheid van een overige verwijzing.Nederlandse popartiesten en -groepen met internationaal succes en de muziek die zij maken, worden geassocieerd met Nederland; dit is in lijn met de theorie van Mitchell (1996) dat muziek leidt tot lokale associaties. De mate waarin varieert echter nogal, net als het soort associaties. Dit sluit aan bij de theorie dat muziek samenhangt met nationale identiteit, maar dat het niet zo is dat muziek simpelweg een nationale identiteit opbouwt of reflecteert. Nationale identiteit omvat meerdere identificaties, die ontstaan vanuit een veelheid aan sociale contexten en onderwerpen. Tegen de verwachtingen in is het niet zo dat Nederlandse rockartiesten en -groepen, van wie de muziek meer taalafhankelijk is en van wie het succes in grotere mate geconcentreerd is op de Continentale Europese en Engelstalige exportmarkt, meer met Nederland geassocieerd worden dan Nederlandse dance artiesten, van wie de muziek minder taalafhankelijk is en van wie het succes internationaal veel meer verspreid is. Het tegenovergestelde lijkt juist het geval. Het breed gedragen internationale succes van de Nederlandse dance leidt tot meer associaties met Nederland. In de artikelen over de dance zijn beduidend meer verwijzingen te vinden naar locaties en festivals in Nederland en op het gebied van muziek. Naast deze kwantitatieve verschillen is er ook sprake van kwalitatieve verschillen in het soort verwijzingen dat er te vinden is voor beide genres.

Nationaliteit


De nationaliteit van de rockartiesten en -groepen wordt in het tijdschrift Rock Hard veelvuldig aangegeven door hen aan te duiden met 'die Holländer', 'die höllandische Band' of 'die HolländerInnen'. Ook, maar in veel mindere mate, wordt er naar de artiest of groep verwezen met 'der Niederländer' of 'die NiederländerInnen'. Een enkele keer wordt er verwezen naar de Nederlandse afkomst van de muzikanten door te spreken over 'Nachbarn', oftewel buren. De nationaliteit van de dance acts wordt vaak aangegeven door de DJ/producer aan te duiden als 'the Dutchman', 'the Dutch DJ' of 'the Dutch producer'. Wat echter opvalt, is dat er in het dance genre veel meer variaties gebruikt worden om de nationaliteit van de artiesten te beschrijven dan in het rock genre. In deze variaties, zoals 'Dutch don', 'Dutch wonder', 'Dutch sensation' of 'Dutch master', wordt de nationaliteit van de DJ benadrukt en tegelijkertijd wordt de DJ een groots karakter meegegeven. Het gebruik van dergelijke karakteriseringen voor de beschrijving van een DJ draagt bij aan de beeldvorming over de Nederlandse DJs en dance muziek, het geeft aan dat de Nederlandse DJs een goede reputatie hebben op internationaal niveau, en het verstevigt deze reputatie tegelijkertijd. Daarnaast worden er bij de beschrijving van de dance artiesten ook koppelingen gemaakt tussen nationaliteit en genres. De DJ/producers die zich met hun muziek in het succesvolle subgenre trance begeven worden veelvuldig aangeduid met een combinatie van nationaliteit en genre. Voorbeelden van dergelijke verwijzingen zijn 'the Dutch trancemeister', 'Dutch trance Hero', 'the Dutch trance giant', 'Dutch trance magnate', 'Dutch trance sovereign', 'Holland's latest trance superstar', 'Dutch trance sensation', 'Dutch tech-trance master' en 'the Dutch trance titan'. Ook het subgenre house wordt steeds vaker genoemd in combinatie met de Nederlandse nationaliteit. Verwijzingen die zijn terug te vinden zijn 'the Dutch houser', 'Dutch house-head and superstar DJ', 'Dutch housemeister', 'Dutch house star' en 'Philippines-born, Dutchbred housecat'. Dergelijke combinaties waarin verwezen wordt naar de nationaliteit van een artiest of groep en een genre zijn bij de weergave van rockacts niet terug te vinden. Binnen de dance muziek wordt aan de genres trance en house een nationale identiteit verbonden, althans in het Britse muziektijdschrift DJMag. House en trance worden gekoppeld aan Nederland en vice versa.

Deze koppeling tussen nationaliteit en genre speelt een belangrijke rol in de beeldvorming over de Nederlandse dance muziek. Beeldvorming geeft de werkelijkheid vorm. DJ Mag is een muziektijdschrift met een goede internationale reputatie op het gebied van dance muziek. Door aan te geven dat de Nederlandse DJs er toe doen op het gebied van trance en house, draagt het tijdschrift in belangrijke mate bij aan het daadwerkelijke succes van de Nederlandse trance en house. Het tijdschrift constitueert met zijn manier van framing een bepaalde visie op het verband tussen de Nederlandse nationaliteit en het succes binnen deze genres, en vormt daarmee het werkelijke succes van de Nederlandse DJs binnen deze genres.Nederland en Nederlandse steden


In zowel de artikelen over de rockacts als de artikelen over de dance acts wordt Nederland in de eerste plaats meerdere malen aangehaald als thuisland. Bij de rockacts wordt bijvoorbeeld naar Nederland verwezen in het kader van het succes of de bekendheid van de artiest of groep in het thuisland. Deze verwijzingen blijven over het algemeen zeer oppervlakkig, slechts een enkele maal wordt er meer geschreven over Nederland. Een voorbeeld is het positieve beeld dat Anneke van Giersbergen (The Gathering) schetst, wanneer zij aanhaalt dat zij haar vaderland Nederland over het algemeen wel waardeert, omdat men in Nederland aangenaam kan leven, het sociale stelsel er in orde is, en er een goede oplossing is voor het drugsprobleem. Een dergelijke representatie van Nederland draagt bij aan positieve beeldvorming over Nederland in het buitenland. In lijn met de doelstellingen die het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor ogen heeft met de ondersteuning van cultuur, vervult het op deze manier een ambassadeursrol, het versterkt het imago van Nederland en haar cultuur in het buitenland. Bij de dance acts wordt er naar Nederland verwezen met 'home country of the Netherlands', 'Dutch homelands' of bijvoorbeeld 'his native Holland'. De verwijzingen zijn vrij algemeen van aard, gericht op het feit dat DJs 'ook' hebben opgetreden in Nederland of Amsterdam, naast hun optredens verspreid over de rest van de wereld. Daarnaast wordt Nederland in een klein aantal artikelen over de rockacts aangehaald in het kader van samenwerkingsverbanden met gastmuzikanten. Ook deze verwijzingen gaan niet verder in op Nederland. Een bijzondere verwijzing naar Nederland in een interview met DJ Armin van Buuren als hem gevraagd wordt of hij te maken heeft met veel (lastige) aandacht op straat sinds hij bekend is "Not in Holland, because Dutch people are really down to earth". Een dergelijke uitspraak, die als het ware een karakterschets van de Nederlandse bevolking geeft, kan onbewust bijdragen aan het beeld dat men in het buitenland van de Nederlandse bevolking heeft, het schetst daarmee een Nederlandse identiteit.

In de tweede plaats is er aandacht voor specifieke plaatsen en steden in Nederland. Er wordt verwezen naar de geboorte- en/of woonplaats van verschillende artiesten. In de artikelen over de rockacts wordt verwezen naar Oudenbosch nabij Breda in Zuid-Holland (Arjen Lucassen, Ayreon), Den Bosch en Nijmegen (Anneke van Giersbergen, The Gathering), Tilburg (Textures) en Eindhoven (Peter Pan Speedrock). De laatste band wordt in een interview gevraagd waarom de stad Eindhoven een goede voedingsbodem is voor bands als Peter Pan Speedrock. Een slechte representatie van de stad volgt, het is waarschijnlijk omdat de stad zo saai is, slechts twee of drie goede bars telt die de moeite waard zijn, wat maakt dat de mensen zo verveeld zijn dat zij allemaal een band beginnen. Het beeld dat er door de band van de stad Eindhoven wordt geschetst zal niet bijdragen aan de aantrekkingskracht van de stad voor toeristen of creatievelingen. Eveneens wordt er een aantal steden aangehaald wanneer er over optredens aldaar wordt geschreven, Tilburg, Rijssen (Ayreon), Enschede en Rotterdam (Within Temptation) en om de locatie van een opnamestudio aan te geven Oudenbosch (Ayreon), Amsterdam en Hilversum (Within Temptation). Het blijft enkel bij een verwijzing; er wordt niet verder ingegaan op de steden.In de artikelen over de dance acts zijn verwijzingen te vinden naar Utrecht (Fedde le Grand), Amsterdam (Joris Voorn, Tiësto), Rotterdam (Ferry Corsten), Noord Brabant (Marco V) en Eindhoven (Sander van Doorn). Het noemen van de namen van Nederlandse steden draagt bij aan de bekendheid met Nederland in het buitenland. Amsterdam is de stad die vaak terugkeert en waar uitgebreider op in wordt gegaan in verschillende artikelen. DJ Armin van Buuren haalt Amsterdam aan in een interview wanneer hij vertelt over het optreden dat hij heeft gegeven op het Museumplein, toen het Nederlandse voetbalelftal - verliezend finalist - thuis kwam van het Wereld Kampioenschap in 2010. Naar aanleiding van het evenement Amsterdam Dance Event zijn twee Nederlandse DJ/producers geïnterviewd over hun ervaringen met de stad (Fedde le Grand, Sander Kleinenberg); dit leidt tot een positieve representatie van de stad. Er wordt geschreven dat de stad veel leuke plekken heeft waar je kunt eten, net als leuke kleine boetiekjes waar je kunt winkelen. Amsterdam is volgens de DJs makkelijk te belopen, het is een zeer compacte stad, waarvan het centrum uit ringen bestaat, wat het heel moeilijk maakt te verdwalen. Amsterdam wordt neergezet als een stad met een fantastische geschiedenis. Eén van de DJs vertelt dat het een stad is waar verstotelingen vanuit heel Europa zich gevestigd hebben om een toekomst op te bouwen. Mensen met verschillende gedachten, ideeën en religies vonden een welkom thuis in deze tolerante en open maatschappij. De schoonheid en grandeur van Amsterdam moeten gezien worden in de gezamenlijke inspanningen van de gehele populatie. De kanaalringen maken van de stad een groot paleis, gebouwd door en voor mensen. De DJ geeft aan trots te zijn in Amsterdam te wonen en ambassadeur van de stad te kunnen zijn.
I love Amsterdam because... 'It has everything packed in such a small place. Everything is all in a pretty concentrated area and it feels like it's buzzing constantly.' - Fedde le Grand (DJ Mag, 2009)
I love Amsterdam because... "Of the incredible history it holds. It was basically a place where a lot of outcasts from all over Europe descended in order to build a future. People with different thoughts, ideas and religions found a welcome home in this tolerant and open society. "Some people look down on Amsterdam for the lack of grandeur compared to cities like London and Paris, where rulers in the past built castles, palaces and giant churches to glorify themselves. However, the beauty and grandeur of Amsterdam must be seen in the joint efforts of the total population. Some people consider the canal rings that comprise the centre of the city as one giant palace; a palace built by the people, for the people. All from a city not even half as big as most of the world's metropolises. It makes me proud to live here, and in a small way, be an ambassador of it." - Sander Kleinenberg (DJ Mag, 2010)
Deze beschrijving van Amsterdam vindt aansluiting bij het beeld dat eerder door de staatssecretarissen Nicolaï en Van der Laan (Ministerie van OCW, 2006) werd geschetst. Nederland heeft zich door de eeuwen heen gekenmerkt door het vermogen nieuwe mensen en ideeën op te nemen zonder de onderlinge verschillen te ontkennen. Dit is een representatie van Nederland die de Nederlandse overheid voor ogen heeft, nu dit eens zo kenmerkende vermogen van Nederland onder druk lijkt te staan door recente ontwikkelingen. Cultuur kan een bijdrage leveren aan behoud en herstel, door Nederland te profileren of positioneren als een vooruitstrevend, vernieuwend en vooral open land. Uit de voorbeelden van de representatie van Amsterdam door deze DJs komt goed naar voren in welke mate cultuur een maatschappelijke waarde heeft en in staat is een ambassadeursfunctie te vervullen. Het beeld dat zij schetsen draagt bij aan een positieve beeldvorming over Nederland, en het vergroot de kennis van en waardering voor Nederland in het buitenland. Positieve representatie is niet alleen van maatschappelijk, maar ook van economisch belang. Het uitdragen van een positief beeld kan lezers van het tijdschrift bijvoorbeeld beïnvloeden in hun keuze het Amsterdam Dance Event te bezoeken, en draagt op deze wijze bij aan de aantrekkelijkheid van de stad voor toeristen en de creatieve klasse.

Tegenover de zeer positieve representatie van Amsterdam schetst één van de DJs de stad ook op heel andere wijze wanneer hem wordt gevraagd naar zijn vreemdste belevenis in Amsterdam. Na de toegangspoort van een parkeerplaats te hebben opgetild na een optreden, is hij omcirckeld door politie in helikopters en heeft hij zes uur in de cel doorgebracht: "en dat in een stad waar je legaal een joint kan roken met drie hoeren tijdens het lezen van de ochtendkrant".

Naast de uitgebreidere verwijzingen naar Amsterdam wordt ook op de steden Nijmegen en Eindhoven ingegaan in het tijdschrift DJ Mag; dit betreft in beide gevallen echter één enkel interview. Nijmegen komt onder de aandacht naar aanleiding van een optreden dat DJ Joris Voorn daar heeft gegeven in poppodium Doornroosje. De stad wordt neergezet als een studenstad nabij de Duitse grens, die een lange geschiedenis van links geörienteerde studentenpolitiek kent, waardoor er altijd een sterke alternatieve cultuur heeft bestaan. Eindhoven komt ter sprake in een interview met Sander van Doorn. Er wordt geschreven dat de stad te maken heeft gehad met hevige bombardementen tijdens de oorlog. Ook wordt geschreven dat 'de moderne, ongehaaste levendigheid als natuurlijk bij Sander zijn jongensachtige enthousiaste en flexibele persoon past, de stad is net als hij schoon, compact en logisch gepland, en als thuisbasis van Philips - een van 's werelds grootste electra bedrijven - ook zakelijk en technisch behendig.' Beide voorbeelden laten zien dat popmuziek, via de representatie ervan in buitenlandse tijdschriften, kan bijdragen aan city-marketing, dit is een interessant neveneffect.

Er is duidelijk verschil waar te nemen in de representatie van Nederlandse steden in de artikelen over de rockacts en de artikelen over de dance acts. Bij de rockacts worden steden enkel genoemd, zonder er verder op in te gaan, met uitzondering van één wat uitgebreidere verwijzing naar de stad Eindhoven, die nogal negatief van aard is. Bij de dance acts wordt er meer ingegaan op de steden die worden genoemd. Vooral de hoofdstad Amsterdam wordt uitgebreider besproken, wat resulteert in een positieve representatie van de stad. Ook de andere steden worden positief neergezet, waaronder eveneens Eindhoven. De twee zeer uiteenlopende representaties van de stad Eindhoven laten zien welke rol framing speelt in het proces van beeldvorming via media-inhoud.

De centrale positie die Nederland inneemt in het wereldpopmuziekstelsel op het gebied van de dance leidt tot positieve aandacht voor Nederland. De positieve representatie van Nederland in het tijdschrift DJ Mag laat zien dat internationale successen op het gebied van popmuziek bijdragen aan het behalen van de doelstellingen die de Nederlandse overheid voor ogen heeft met de ondersteuning van cultuur. De verwijzingen naar Nederland en verschillende Nederlandse steden zijn zowel van cultureel, als van maatschappelijk en economisch belang. Er wordt in de verwijzingen een beeld geschetst van de Nederlandse cultuur, en de bekendheid met Nederland wordt, net als de aantrekkelijkheid van Nederland voor zowel toeristen als de creatieve klasse, vergroot. De internationale successen op het gebied van de dance muziek dragen bij aan versterking van het internationale culturele profiel van Nederland, en aan het vergoten van de kennis van en waardering voor Nederland in het buitenland.

Locaties en festivals


In de artikelen over de rockacts zijn slechts drie verwijzingen naar specifieke locaties of festivals in Nederland te vinden, cultuurcentrum Lux in Nijmegen, het Eindhovense festival Dynamo Open Air en de Wisseloord Studio's worden genoemd. Dit blijft enkel bij verwijzingen, zonder verdere achtergrondinformatie.

In de artikelen over de dance acts wordt veel meer verwezen naar specifieke locaties in Nederland of Nederlandse festivals. Vooral verwijzingen naar de laatste komen veelvuldig voor. Locaties waarnaar wordt verwezen zijn Ahoy in Rotterdam, de poppodia Paradiso en de Melkweg in Amsterdam en poppodium Doornroosje in Nijmegen. De verwijzing naar Doornroosje in Nijmegen is vrij uitgebreid. Het poppodium wordt aangeduid als 'underground institution', er wordt uitgelegd dat het voorheen een katholieke meisjesschool is geweest. Het podium heeft een belangrijke plaats gehad in de undergroundscene sinds 1970, eerst als een hippiecommune, later als een locatie voor punk optredens en nog later als podium waarop bands als Radiohead en de Smashing Pumpkins optraden voor zij doorbraken tot het stadioncircuit. Ook wordt geschreven dat het podium gesubsidieerd wordt door de lokale overheid, omdat deze clubs en electronische muziek van even groot artistiek belang acht als gallerieën en musea. Deze laatste verwijzing draagt bij aan de beeldvorming over het cultuurbeleid dat de Nederlandse overheid voert.

Naast bovengenoemde poppodia komen er meerdere Nederlandse clubs en restaurants onder de aandacht. In verschillende interviews met Nederlandse DJs wordt gevraagd naar hun favoriete locaties in Amsterdam, of naar hun favoriete clubs. Bars en restaurants die genoemd worden zijn NL Bar, Castell, Brouwerij het IJ en Elkaar, allemaal gevestigd in Amsterdam. Clubs die genoemd worden zijn Panama, Studio 80 en Trouw, ook allemaal gevestigd in Amsterdam.
"NL Bar, a great place that seems to go forever. It starts off pretty chilled out in the early evening, but as the night gets on the atmosphere gets really charged and you can hear some of the best Dutch house DJs spinning there. And their cocktails are legendary too!" - Fedde le Grand (DJ Mag, 2009)
"Best new club visited this year? Trouw in Amsterdam, the freshest club in the Netherlands." - Joris Voorn (DJ Mag, 2010)
"Best club: It's got to be Paradiso, the place has such a stoeried history and atmosphere. Seven days a week, you can find everything from rock, pop, hip-hop, house music and indie bands from around the world doing their thing there." - Sander Kleinenberg (DJ Mag, 2010)
De bovenstaande quotes laten zien dat popmuziek eveneens van belang kan zijn voor de Nederlandse economie vanwege de neveneffecten, de verwijzingen naar de bars, restaurant en clubs in Amsterdam vergroten niet alleen de bekendheid met de stad, maar dragen ook bij aan positieve beeldvorming in het buitenland, en daarmee aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad voor toeristen.

De Nederlandse festivals die onder de aandacht worden gebracht zijn het Amsterdam Dance Event (ADE), Mysteryland, Dance Valley, de Dance Parade (Eindhoven), het Bevrijdingsfestival, Trance Energy, Lowlands en Inner City. Het ADE wordt geassocieerd met de belangrijke conferentie Miami Winter Music Conference (Miami WMC). Verschillende DJs wordt gevraagd naar hun opinie over het ADE. Fedde le Grand geeft aan dat het ADE door de jaren heen gegroeid is en het in zijn bescheiden mening de beste conferentie is die er is, omdat bijna iedereen er is, Amsterdam een fantastische stad is en de conferentie goed is op zakelijk niveau, van labels tot promoters tot DJs en DJ uitrusting. In het begin was iedereen een beetje skeptisch, Amsterdam zou nooit zo interessant kunnen worden als Miami. In een interview met Laidback Luke wordt geschreven dat het ADE de belangrijke conferentie Miami WMC heeft overgenomen als de plaats om zaken te doen als opkomende DJ, producer of platenlabel. De DJ wordt gevraagd of hij van mening is dat dit belangrijk is geweest in de popularisering van de Nederlandse dance muziek. Zijn respons is dat hij dit niet zeker weet, dat het hem altijd verbaasd heeft dat de Nederlanders een unieke sound hadden die erop wachtte ontdekt te worden. Hij geeft aan dat op het ADE inderdaad meer mensen zaken doen.

Het festival Mysteryland wordt door verschillende DJ/producers genoemd als beste festival op deze planeet (Fedde le Grand, Marco V, Richard Durand). Over het festival wordt onder andere geschreven dat het plaatsvindt in Haarlemmermeer en dat het het langslopende festival van Nederland is. De slogan van het festival "Yesterday is history, today is a gift, tomorrow is mystery." wordt aangehaald, het festival wordt genoemd als een van de hightlights van de Europese festivalkalender, net als Dance Valley, Exit, Roskilde etc. en er worden kaartjes weggegeven voor dit festival dat enkel positief neergezet wordt. Ook de festivals Dance Valley en Trance Energy worden door Nederlandse DJ/producers genoemd als beste festivals van deze planeet. Dance Valley wordt daarbij bijvoorbeeld aangeduid als 'great Dutch institution', een van de langst lopende en grootste Nederlandse dance festivals, en Trance Energy wordt beschreven als 'Dutch Mecca'.

Waar in de artikelen over de Nederlandse rockacts nagenoeg niet naar specifieke locaties of festivals in Nederland wordt verwezen, hebben de verwijzingen in de artikelen over de Nederlandse DJs een bijna promotioneel karakter. Er worden tips gegeven over goede locaties in Amsterdam, en over de Nederlandse dance festivals wordt op een enthousiasmerende wijze geschreven. Deze resultaten vinden aansluiting bij de doelstellingen die het Ministerie van Economische Zaken voor ogen heeft met de ondersteuning van cultuur. Nederland is door haar positie in het centrum van het wereldpopmuziekstelsel op het gebied van de dance interessant voor de liefhebbers van deze muziek, omdat hét in Nederland gebeurt. Nederland wordt daarom in de gaten gehouden. De positieve representatie van de verschillende locaties en festivals leidt tot imagoversterking van Nederland en haar cultuur; de aantrekkelijkheid van Amsterdam en de Nederlandse festivals vergroot. Dit laat het reproducerende karakter van beeldvorming zien, het weerspiegelt de werkelijkheid, in meer of mindere mate, en geeft de werkelijkheid daarmee tegelijkertijd vorm. Het is niet onwaarschijnlijk dat het beeld dat er van de locaties en festivals wordt geschetst in positieve zin zal bijdragen aan de Nederlandse economie, niet alleen omdat het de aantrekkelijkheid van de locaties en festivals vergroot, tegelijkertijd geeft het de Nederlandse muziekindustrie de mogelijkheid om te bloeien en haar succes verder uit te bouwen. De DJs spelen in het tijdschrift DJ Mag een belangrijke rol in het proces van beeldvorming. Zij benadrukken in hun antwoorden op vragen naar de beste locaties in Nederland en de beste festivals ter wereld de Nederlandse locaties en festivals op een positieve manier en leveren daarmee een bijdrage aan de visie van de lezer. De kans is groot dat de lezer festivals als Mysteryland of Dance Valley ook als de beste festivals ter wereld gaat definiëren.


Nederlandse muziek


In maar liefst 61,3% van de artikelen over de Nederlandse dance acts met een verwijzing naar Nederland wordt verwezen naar Nederlandse muziek, door middel van het schetsen van een Nederlands karakter met betrekking tot een bepaald genre of het noemen van een andere Nederlandse act. In de artikelen over de rockacts gebeurt dit veel minder vaak (28,4%). Het meest wordt er verwezen naar de subgenres waarin Nederland het meest succesvol is: female-fronted metal, trance en Dirty Dutch.

Female-fronted metal

Nederland wordt geassocieerd met de zogenaamde female-fronted metal, en de female-fronted metal wordt geassocieerd met Nederland. De metalbands met een vrouwelijk boegbeeld, die harde metal met vrouwenzang combineren, zijn populair in Nederland wordt in het Duitse Rock Hard gesteld. Er wordt geschreven dat droommelodieën en vrouwelijke goudkeeltjes bij de Hollandse buren volledig in schijnen te zijn, en dat het al enige tijd duidelijk is dat Nederland op het gebied van de melodische donkere metal met vrouwelijk gezang tot de leidende naties behoort.


"Dream-Melodien und femine Goldkelchen scheinen bei unseren holländischen Nachbarn voll "in" zu sein." (Rock Hard, 1997)
"Dass die Niederlande im Bereich des Melodic-Dark-Metal mit weiblich Gesang zu den führenden Nationen zählen, ist seit einiger Zeit klar." (Rock Hard, 2007)
De band After Forever lijkt zich met de zang, die afwisselt tussen de vrouwelijke zangeres en een mannelijke grunter, duidelijk te willen onderscheiden van de bands met zangeressen, die de laatste tijd overal als paddenstoelen uit de grond schieten. De interviewer geeft aan dat 'overal' tot Nederland beperkt kan worden en pleit voor het invoeren van een mannenquotum in de Nederlandse rockmuziek, zodat er ook weer eens een man aan de microfoon kan. Ook de band Delain wordt geassocieerd met de Nederlandse gothic-metal met vrouwenzang. Er wordt oprichter Westerholt gevraagd of hij niet bang is met al die andere gothic-metalbands met vrouwenzang in een hokje te worden gestopt. Hij geeft zelf aan hier niet bang voor te zijn, omdat de muziek van Delain verschilt met die van andere bands. Een vergelijking met een band als Within Temptation ziet hij juist als een compliment.

Vergelijkingen tussen de verschillende Nederlandse bands die zich in het metalgenre begeven worden meerdere malen gemaakt; in veertien van de artikelen worden er bands met elkaar geassocieerd. In het ene artikel is dit juist om aan te geven dat de muziek van de bands veel op elkaar lijkt, in het andere artikel om aan te geven dat er een wereld van verschil zit tussen de muziek van verschillende bands. After Forever is één van de bands die meerdere malen wordt vergeleken met andere Nederlandse bands. Zangeres Floor Jansen wordt bijvoorbeeld geïntroduceerd met de kop 'Anneke goes classic?', waarbij verwezen wordt naar Anneke van Giersbergen (The Gathering). Van deze band hoort men ook invloeden terug in de muziek van After Forever. Nog vaker wordt de associatie met Within Temptation gelegd. After Forever wekt de indruk koste wat kost te willen vermijden met Within Temptation op een hoop gegooid te worden, de band heeft de reputatie een slechtere versie van bands als Within Temptation te zijn en de band presenteert zich juist als een goed alternatief voor bands als Within Temptation.

De band Delain wordt eveneens met Within Temptation geassocieerd. Dit is vrij logisch, gezien de band is opgezet door ex-Within Temptation bandlid Martijn Westerholt en daarnaast wordt voorzien van gastvocalen door Sharon den Adel, zangeres van Within Temptation. De muziek van Delain krijgt als enige van de metalacts het stempel Hollands opgedrukt, er wordt geschreven over "Holländische Regensymphonien" en "Holländische Melancholie", zonder verdere uitleg van wat dit dan ook moge inhouden. Hiermee wordt geduid op het bestaan van een nationale muziek identiteit die terug te horen zou zijn in deze specifieke muziekstijl.

Ook Ayreon, een muzikaal project van Arjen Lucassen, wordt geassocieerd met andere Nederlandse metalbands. Lucassen maakt gebruik van verschillende gastmuzikanten, waaronder de zangeressen Sharon den Adel (Within Temptation), Floor Jansen (After Forever) en Anneke van Giersbergen (The Gathering). Deze zangeressen worden, net als de bands waar zij in zingen, in verschillende artikelen over Ayreon aangehaald.

Naast de artikelen over de artiesten en groepen uit Nederland die volgens het tijdschrift Rock Hard de genreclassificatie metal dragen is er slechts in geringe mate geschreven over de acts die meer rock of punk geörienteerd zijn. Aan deze groepen wordt beduidend minder aandacht besteed. Opmerkelijk is dat Within Temptation naar eigen classificering niet tot het genre metal behoort, maar daar wel vaak toe wordt gerekend. Zelf geeft de band aan symfonische rockmuziek te maken. Ook de band The Gathering classificeert zichzelf niet (meer) als metal act. De band de Heideroosjes is de enige niet-metalact waarbij in de artikelen verwezen wordt naar Nederland en haar muziek. Bij het recenseren van de band wordt opgemerkt dat de beste hardcore momenteel afkomstig is uit Nederland, en dat de band Hollands Hardcore exportsucces nummer één is. Nederland wordt dus ook geassocieerd met hardcore. Deze associatie komt echter maar twee keer voor, het is moeilijk om hier direct een nationale muziek identiteit aan te verbinden.

Het succes van de verschillende female-fronted metal bands doet vermoeden dat succesvolle buitenlandexploitatie niet alleen van belang is voor een economisch meer gezonde muziekindustrie, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan een bloeiende muziekcultuur. Door de eerste buitenlandse successen van Nederlandse popgroepen binnen de nichemarkt van de metal, hebben meer Nederlandse popartiesten en -groepen de kans gekregen om zich als zodanig te profileren. Ook het proces van beeldvorming is hier duidelijk waar te nemen. Door aan te geven dat Nederland op het gebied van de metal met vrouwelijk gezang tot de leidende naties behoort, komt de focus te liggen op de Nederlandse female-fronted metal en wordt dit beeld bevestigd.


Nederlandse DJs

In de artikelen over de dance acts wordt op verschillende manieren naar Nederlandse muziek verwezen. De Nederlandse DJ/producers noemen veelvuldig namen van andere Nederlandse DJ/producers in interviews. In de artikelen gerelateerd aan de jaarlijkse DJ Top 100 poll wordt de DJs bijvoorbeeld gevraagd naar de DJ die volgens hen het meest onderschat wordt en naar de zogenaamde breakthrough DJ/producer van dat jaar. Als meest onderschatte DJs worden Ben Liebrand ("Holland's best kept secret since the 80's"), DJ Remy en Roog ("a Dutch house DJ") genoemd. Als breakthrough DJ/producers worden Joris Voorn, Congorock ("Their style is the future of Dutch stuff"), Afrojack, Chuckie, Nicky Romero, Sander van Doorn en Ummet Ozcan ("he's a Dutch producer") genoemd. Daarnaast worden twee DJs specifiek gevraagd naar de beste DJ die uit Amsterdam zal voortkomen, genoemd worden Bart Skils en DJ Dimitri ("He's a legend who inspired many to follow their dream and become a DJ in Holland").

Ook zonder dat er specifiek naar wordt gevraagd wordt er door de DJs naar andere Nederlandse DJ/producers verwezen. DJ Fedde le Grand verwijst meerdere malen naar DJs die volgens hem talentvol zijn en geeft daarbij vaak hun Nederlandse nationaliteit aan: "Simon van Kesteren, also a young talented producer", "Nicky Romero. This young talented Dutch producer did an amazing job on my track", "Jay Ronko & Josh Newson. Once again upcoming producers from the Netherlands. I'm so amazed by the talent we have in Holland", "Roger Martinez & Funkuz are young kids from Holland. This track shows they are very promising!". Marco V verwijst naar DJ Benny Rodriguez ("Now he's really big in Holland, he has lots of followers, but internationally it's just so-so... but I think he will get there").

Daarnaast wordt er door de DJs verwezen naar andere Nederlandse DJ/producers vanwege de samenwerkingen die zij zijn aangegaan bij het produceren van een track, of in het kader van optredens waarbij meerdere DJs zullen draaien. Opvallend hierbij is de mate waarin naar Tiësto wordt verwezen in artikelen over Richard Durand. Durand noemt Tiësto veelvuldig en de verwijzing wordt ook door de interviewers gebezigd. De DJ/producer geeft meerdere malen aan dat hij het meest bekend is van zijn remixen van hits van Tiësto. Tiësto wordt neergezet als de mentor van Durand en Durand wordt genoemd als zijn wingman. "Dutch trance sensation Richard Durand broke into the Top 100 DJs last year and was singled out as Tiësto's tip for the top over the coming 12 months. Well, sure enough, Lord Tijs' prediction was bang on the money", "Holland's latest trance superstar has really lived up to Tiësto's tip for the top in this poll a couple of years ago", " The pressure to live up to the great man's bounty has paid off and a world tour took him to new territories".

Een laatste bijzondere verwijzing naar een andere Nederlandse act is de verwijzing die niet gericht is naar een andere DJ of producer, maar naar de band Within Temptation, die twee keer voorkomt in artikelen over Armin van Buuren. Reden hiervoor is de samenwerking die de DJ is aangegaan met Within Temptation zangeres Sharon den Adel voor één van zijn tracks. "(...) that track features Sharon den Adel, the lead singer of Goth outfit Within Temptation, a band who have themselves sold around 10 million albums, making them the European answer to Evanescence", en "Vocalled by Sharon from Dutch Goth-rockers Within Temptation".

Bovenstaande resultaten doen, net als de resultaten op het gebied van de rockmuziek, vermoeden dat succesvolle buitenlandexploitatie, naast het leveren van een bijdrage aan een economisch meer gezonde muziekindustrie, ook leidt tot een bloeiende muziekcultuur. De Nederlandse DJs die zich al internationaal bewezen hebben brengen andere Nederlandse DJs op internationaal niveau onder de aandacht, waardoor steeds meer Nederlandse DJs de kans krijgen zich internationaal te profileren. Deze ontwikkeling is niet alleen van cultureel, maar ook van economisch belang. Het is aannemelijk te denken dat de succesvolle buitenlandexploitatie van de Nederlandse DJs een positieve uitwerking heeft op de ontwikkeling van de Nederlandse dance muziek en de exploitatie daarvan in het buitenland.


Dutch dance: Dutch trance en 'Dirty Dutch'

Er wordt in verscheidene artikelen geschreven over de Nederlandse dance en de Nederlandse dance scène. In een interview met Armin van Buuren komt bijvoorbeeld naar voren dat de DJ van grote betekenis is voor zowel de Nederlandse economie als de Nederlandse muziekscene, iets dat erkend is op het hoogste niveau door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie BUMA. Er wordt uitgelegd dat de organisatie jaarlijks een award uitreikt aan de persoon die de meeste impact heeft gehad op de Nederlandse muziek. De DJ geeft aan dat dit een belangrijke stap is in de acceptatie van dance muziek in Nederland.In een interview met Marco V wordt duidelijk dat veel van de grootste Nederlandse DJs, buiten Ferry Corsten, Tiësto en Armin van Buuren, in eigen land tot de gevestigde orde behoren, maar over de grens nagenoeg geen bekendheid genieten. Dit duidt ergens op de sterkte van de Nederlandse dance scene, er zijn genoeg feesten om het talent in het land te ondersteunen, en genoeg grote Nederlandse namen om niet afhankelijk te zijn van internationale gasten om het publiek geïnteresseerd te houden in de evenementen. "From the trance elite of Tïësto, Ferry Corsten and Armin van Buuren through to the recent surge in the country’s house/electro scene courtesy of people like Fedde Le Grand and Mason to others like Sander Kleinenberg, Noisia and Joris Voorn, this laidback country of just 16.5 million people has produced a staggeringly disproportionate amount of electronic music stars. Something in the water maybe?" De DJ geeft aan dat hij ook niet weet hoe dit kan, misschien omdat Nederland een dusdanig klein land is dat altijd geprobeerd heeft zichzelf te bewijzen tegenover en gevochten heeft tegen grotere landen. "Er komt veel kwaliteit uit Groot-Brittannie, Frankrijk en Duitsland, en Nederland heeft slechts een kleine populatie, dus misschien hebben we het gevoel dat we tegen hen op moeten".
"When it comes to truly arena-slaying superstars, no dance genre comes close to trance. Techno DJs might command the global cool, house DJs make the biggest dents on the pop markets but no-one can touch the trance Messiahs — think Paul van Dyk, Armin Van Buuren, Ferry Corsten and Above & Beyond — when it comes to rocking crowds the size of World Cup finals. And that’s without mentioning the staggering phenomenon that is Tiësto and all the concert-styled spectaculars that his name conjures.' (DJ Mag, 2007)
De Nederlandse dance kent twee subgenres die er op internationaal niveau uitspringen. In de eerste plaats is er de trance, het subgenre met veruit de grootste internationale reputatie en de grootste successen.
'Word just in - the world loves Dutch trance. (...) Holland is famous for producing DJs of the globe-trotting, stadium filling, Olympic opening variety.' (DJ Mag, 2008)
Er wordt geschreven over 'the Dutch trance elite', 'the sound of Dutch trance', 'the original Dutch trance template', de '1999's Great Dutch Trance Breakout', 'the Dutch trance category' en 'the Dutch trance bug'. Er wordt zelfs één keer enigszins gekscherend naar het DNA van de Nederlanders verwezen:
'It hasn't yet been isolated, but there seems to be a gene in the DNA of the Dutch that gives them the power to create world-dominating trance.' (DJ Mag, 2009)
Opmerkelijk is dat DJ Fedde le Grand opmerkt dat alle jongens die uit Nederland zijn gebroken, zoals Tiësto, Sander Kleinenberg en Sander van Doorn juist de uitzonderingen in Nederland waren, omdat in Nederland altijd een wat snellere, hardere, lichtelijk 'cheesy' dance scene bestond. Volgens hem is de stijl van deze DJs dus juist geen afspiegeling van de Nederlandse trance.

In de tweede plaats wordt er geschreven over de meer recent opgekomen Nederlandse house (o.a. Fedde le Grand) en het commerciëlere genre Dirty Dutch (o.a. Laidback Luke):


'With it's squeaks, bleeps and big room fanfare, Dirty Dutch house has become the flavour du jour'. (DJ Mag, 2008)
De populariteit van het het genre Dirty Dutch is volgens DJ Laidback Luke gelegen in het feit dat dit specifieke geluid al zes à zeven jaar gemaakt wordt in Nederland, en tot een punt gekomen is waarop het imago begon te splijten en het geluid zeer commercieel werd. Iedereen in Nederland was ermee bezig, om te zien dat het opgepikt wordt buiten Nederland is verbazingwekkend. Hij herinnert zich nog andere Nederlandse DJs geadviseerd te hebben zich weer in het Nederlandse geluid te verdiepen, omdat het internationaal aan het ontploffen was. Deze DJs (Afrojack en Chuckie) boeken nu internationaal succes. Nederlanders zijn experts in dit genre, omdat ze er zolang mee bezig zijn. Wederom komt Nederland als klein land met een nieuw subgenre waar iedereen ter wereld over praat.

De bovenstaande resultaten geven aan dat Nederland met de subgenres trance en house een uniek en eigen geluid heeft gevonden. Er is sprake van een samenhang tussen deze muziekstijlen en de Nederlandse nationaliteit. Dit maakt het mogelijk om als artiest, afkomstig uit een land dat gebaseerd op culturele, economische en politieke factoren tot de (semi)periferie behoort, door te dringen op de internationale markt, en nog zeer succesvol ook. De semiperifere status die Nederland inneemt binnen het wereldcultuurstelsel is niet van toepassing op de dance muziek, daar behoort Nederland duidelijk tot het centrum. Binnen de dance is Nederland geen volger maar een initiatiefnemer; het bepaalt mede de culturele standaarden, de artistieke smaak en de populaire trends. Het vooruitstrevende, vernieuwende en open karakter dat de Nederlandse overheid voor ogen staat bij de verspreiding van de Nederlandse cultuur wordt hier daadwerkelijk uitgedragen, omdat de Nederlandse DJs worden gezien als de grondleggers van de stromingen trance en house.


Overige verwijzingen


Dan rest tot slot de categorie van overige verwijzingen, waarin alle verwijzingen vallen die niet tot bovengenoemde categorieën kunnen worden gerekend.
Overige verwijzingen rock: stereotyperingen Nederland

In de artikelen zijn twee verwijzingen te vinden naar de exportproducten waar Nederland in het buitenland om bekend staat. De bandleden van Peter Pan Speedrock worden gekscherend aangeduid met "die Tulpenpflücker". De band Within Temptation wordt aangekondigd als "die Symphonic-Metaller aus dem Käse- und Tulpenland". Deze verwijzingen dragen, met een knipoog, bij aan de constructie van een nationale identiteit, die aansluit bij de theorie van De Swaan dat de Nederlandse traditie maar heel weinig elementen heeft opgeleverd die zijn opgenomen in de symbolentaal van de wereldburgerlijke cultuur, namelijk de tulp, de klomp, de molen en de Nachtwacht. Daarentegen wordt de band Within Temptation ook bestempeld als hét muzikale exportsucces van Nederland. The Gathering wordt het meest opvallende muzikale exportproduct van Nederland, dat altijd goed is voor verrassingen, genoemd.


Overige verwijzingen rock: de Nederlandse politiek

Een sterke representatie van Nederland komt bij de rockartiesten en -groepen voort uit het gespreksonderwerp politiek. Het beeld dat wordt geschetst is enigszins negatief. In een interview met de band The Gathering wordt door de interviewer aangehaald dat Nederland, het land dat de reputatie van een klein paradijs geniet, recent zijn onschuld lijkt te hebben verloren, met de politieke moord op de rechtspopulistische Pim Fortuyn, de deelname aan de Isaf-gevechtstroepen in Afghanistan aan de discutabele "Enduring Freedom"-missie, en een pro-oorlog-koers van de Nederlandse regering waar Amerika trots op kan zijn. Hans Rutten (The Gathering) spreekt over de zogenaamde vreemdelingenproblematiek die al langer een belangrijk thema vormt in Nederland. Hij geeft aan dat Nederland haar charme, gebaseerd op kaas, windmolens en klompen, is verloren; Nederland is geen onschuldig land meer. Ook geeft hij aan soms te overwegen Nederland te verlaten, omdat het er in Nederland lang niet zo tolerant aan toe gaat, als men in het buitenland lijkt te denken. Anneke van Giersbergen voegt daaraan toe dat het tegenovergestelde eerder het geval is. Er is veel legaal in Nederland, dat leidt tot misverstanden. Het gaat eigenlijk heel goed in Nederland, en wanneer er geen grote problemen aan de orde zijn, zoekt men die op. Nederlanders beklagen zich veel vaker dan Duitsers. Dat men een joint mag roken, betekent niet dat een land openminded is. De meeste mensen interesseren zich niet voor wat er buiten hun eigen huis gebeurt, de meesten zijn eenvoudigweg nogal zuurpruimen. Rutten geeft aan dat hij denkt dat de situatie nog meer zal verslechteren en wijst daarbij op het aangescherpte asielbeleid.

In een interview met Peter Pan Speedrock wordt eveneens de Nederlandse politiek aangehaald. Eén van de nummers van de band gaat over domme mensen, die de bandleden niet mogen. "Wij hebben een aantal domme politici in Nederland - die zijn er waarschijnlijk overal ter wereld, maar in Nederland zijn er momenteel behoorlijk veel religieuze klootzakken. En dan heb ik nog een persoonlijk geschil met onze koningin en haar gehele verdorven familie lopen. Daarover gaat dit liedje." Ten slotte komt ook in een interview met Within Temptation de Nederlandse politiek ter sprake. Sharon den Adel verwijst naar een nummer van de band dat zeer politiek getint is. Het gaat over mensen in hoge posities die de massa manipuleren, en bijvoorbeeld racisme propageren zoals Pim Fortuyn, een Nederlandse politicus die zijn charismatische uitstraling misbruikt om de gemeenschap kwade dingen in te prenten.

De verwijzingen naar de Nederlandse politiek sluiten aan bij de theorie dat muziek een belangrijke rol speelt in de transformatie van samenlevingen, doordat het zowel bestaande sociale realiteiten reflecteert, als maatschappelijke veranderingen die nog niet zichtbaar zijn hoorbaar maakt. De liedjes van Peter Pan Speedrock en Within Temptation die hier worden besproken bieden een manier de sociale wereld die Nederland aan het verliezen is te begrijpen, en bieden een blik op de sociale wereld die wordt opgebouwd. In deze liedjes, en dus in de representatie ervan in het tijdschrift Rock Hard, wordt licht gegeven aan belangrijke aspecten van culturele en politieke conflicten die in de toekomst liggen. Dergelijke verwijzingen zijn totaal niet terug te vinden in de representatie van de Nederlandse dance artiesten en hun muziek. Dit kan gelegen zijn in het feit dat het genre rock meer taalafhankelijk is dan het genre dance. Daarbij heeft het genre dance een lichter karakter, het is veel meer op vermaak gericht, waar rockmuziek meer wordt beïvloed door politieke ontwikkelingen, en een middel vormt om ongedwongen te reflecteren op maatschappelijke gebeurtenissen en de eigen identiteit.

Het beeld dat hier van Nederland wordt geschetst draagt bij aan beeldvorming over Nederland in het buitenland. De voorbeelden laten zien dat cultuur niet alleen kan optreden als ambassadeur van een land, maar ook een negatief beeld naar buiten toe kan uitdragen. De manier waarop de geschetste beelden worden geïnterpreteerd zal samenhang vertonen met de reeds aanwezige kennis bij de lezers. Waar een lezer zonder enige voorkennis over de Nederlandse politiek eerder geneigd zal zijn het beeld dat er van Nederland wordt geschetst over te nemen en negatief te interpreteren, zal een lezer met voorkennis over de Nederlandse politiek het beeld misschien eerder positief interpreteren. De kritische houding van de muzikanten ten aanzien van de Nederlandse politiek laat zien dat niet iedereen in Nederland instemt met de huidige ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij. De representatie van een land door middel van zijn popmuziek kan dus zowel positief als negatief ontvangen worden. Er kunnen vraagtekens gezet worden bij popmuziek als middel om op internationaal niveau maatschappelijke waarden te verspreiden. Het feit dat de Nederlandse overheid Nederlandse popmuziek ondersteunt, ongeacht het karakter, en het juist de rockartiesten en -groepen zijn die zich met overheidssteun over de nationale grenzen begeven, wijst op het libertaire culturele klimaat in Nederland. Door de popmuziek waarin kritiek op de Nederlandse maatschappij wordt geuit te ondersteunen, zet de Nederlandse overheid kracht bij aan de overtuiging waarop het Nederlandse cultuurbeleid is gebaseerd; kunst en cultuur zouden in een democratische rechtsstaat inhoudelijk vrij moeten zijn en de gedachte aan staatskunst moet worden verworpen.
Overige verwijzingen dance

In de artikelen over de Nederlandse dance acts is ook een aantal verwijzingen naar Nederland te vinden, dat niet tot een van de eerdergenoemde categorieën gerekend kan worden. Dit gaat voor een gedeelte om verwijzingen die van weinig belang zijn voor de representatie van Nederland en haar muziek. Er wordt bijvoorbeeld geschreven over Nederlandse radiostations of televisieprogramma's, echter zonder te noemen welke. Er wordt geschreven over kleding, waarbij één DJ aangeeft voornamelijk in Nederland te winkelen (Fedde le Grand) en één DJ vertelt over zijn sponsordeal met het Nederlandse kledingmerk Gsus (Laidback Luke).

Daarnaast is er een aantal verwijzingen te vinden dat van meer betekenis is voor de representatie van Nederland en haar muziek. Bij twee DJs worden prijzen die zij toegekend hebben gekregen in Nederland genoemd: de Gouden Harp, de Buma Cultuur Pop Award (Armin van Buuren) en de award voor grootste muziekexporteur van Nederland (Tiësto).
"It has been life changing, I think I've won all the prestigious pop awards and general awards that are normally only awarded to bands or really famous people - things like the Golden Harp in Holland." - Armin van Buuren (DJ Mag, 2010)
Ook over de Nederlandse voetbalprestaties op het WK voetbal in 2010 wordt tweemaal geschreven. Nederland wordt aangehaald als verliezend finalist in een interview met Armin van Buuren. De DJ draaide een set op het Museumplein in Amsterdam bij de thuiskomst van het Nederlandse voetbalelftal van het wereldkampioenschap. Ook in een interview met Fedde le Grand wordt aandacht besteed aan het verlies van het Nederlandse voetbalelftal in de finale van het WK. De DJ wordt geïnterviewd op de dag nadat Nederland van Spanje heeft verloren in de finale: "I do feel sad for the guys playing, it's the third time that we made it to the final and it's the third time we lost".

Eveneens is er een aantal verwijzingen te vinden naar het karakter van de Nederlandse bevolking. Dit zet de Nederlanders neer als een nuchter, vriendelijk, beschaafd, bescheiden en strijdlustig volk: '(...) because Dutch people are really down to earth' (Armin van Buuren), 'Young, clued-up and effortlessly friendly and polite as only the Dutch can be (...)', 'I think, as a Dutchman, I'm quite modest. It's a cultural trait' (Joris Voorn) en 'that pugnacious Dutch attitude'. De bovenstaande verwijzingen dragen allemaal in enige mate bij aan de algemene bekendheid met Nederland. De verwijzingen naar het karakter van de Nederlandse bevolking zijn allemaal zeer positief en dragen bij aan imagoversterking van Nederland en haar bevolking.
Deelconclusie


De in deze tweede paragraaf gepresenteerde onderzoeksresultaten geven antwoord op de vraag in hoeverre en hoe Nederlandse popmuziek als Nederlands gerepresenteerd wordt in Britse en Duitse muziektijdschriften. In lijn met de theorie van Mitchell (1996) dat muziek onafscheidelijk samenhangt met nationale en etnische identiteit kan gesteld worden dat popmuziek samenhang vertoont met nationale identiteit en tot lokale associaties leidt. De Nederlandse popartiesten en -groepen met internationaal succes en hun muziek worden met Nederland geassocieerd. In een zeer ruime meerderheid van de artikelen over de rockacts in het Duitse tijdschrift Rock Hard wordt naar Nederland verwezen. In de artikelen over de dance acts in DJ Mag gebeurt dit minder vaak, maar nog steeds in bijna de helft van de artikelen. Bovendien zijn deze verwijzingen uigebreider. Verwijzingen die het meest voorkomen zijn achtereenvolgens verwijzingen naar de Nederlandse nationaliteit van de artiest(en), verwijzingen naar Nederlandse muziek, verwijzingen naar Nederland of Nederlandse steden en verwijzingen naar locaties en festivals in Nederland.

De associaties met Nederland dragen bij aan beeldvorming over Nederland in het buitenland. Positieve representatie van Nederland draagt bij aan positieve beeldvorming, het leidt tot imagoversterking van Nederland en haar cultuur in het buitenland. Popartiesten en -groepen hebben de mogelijkheid een ambassadeursfunctie te vervullen met behulp van hun muziek. Het is aannemelijk te denken dat positieve representatie van Nederland tegelijkertijd een bijdrage levert aan een economisch gezonde en bloeiende muziekindustrie in Nederland, aan de bekendheid van Nederland in het buitenland, en aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van Nederland voor toeristen en de creatieve klasse. Vooral bij de representatie van de Nederlandse dance artiesten en dance muziek is er sprake van positieve beeldvorming over Nederland, dit heeft te maken met de centrumpositie die Nederland inneemt binnen het wereldcultuurstelsel op het gebied van de dance. Er wordt binnen deze beeldvorming tevens een beeld geschetst van een verband tussen de Nederlandse nationaliteit en de genres trance en house, deze beeldvorming draagt bij aan de vormgeving van het daadwerkelijke succes van de Nederlandse DJs binnen deze genres. Eenzelfde proces is waar te nemen binnen het genre van de female-fronted metal, ook hier wordt een verband gelegd tussen Nederland en het genre.

Popmuziek kan ook negatieve beeldvorming in gang zetten, doordat het in staat is licht te geven aan belangrijke aspecten van politieke en culturele conflicten. Dit is vooral het geval bij popmuziek in de categorie rock, omdat rockmuziek meer tekstafhankelijk is en een kritischer karakter heeft dan de dance. De voorkennis van de lezer over de onderwerpen die aan de orde komen is echter van belang voor de wijze waarop het beeld dat er wordt geschetst geïnterpreteerd wordt. Voorkennis over een onderwerp impliceert een meer kritsche houding bij de lezer ten aanzien van het beeld dat er geschetst wordt. Beeldvorming over Nederland die als negatief geïnterpreteerd kan worden komt in dit onderzoek in geringe mate naar voren, inderdaad voornamelijk bij de representatie van de Nederlandse rockartiesten en -groepen. Het feit dat deze popmuziek toch door de Nederlandse overheid ondersteund wordt toont de liberale overtuiging waarop het Nederlandse cultuurbeleid gebaseerd is.

Nicolaï en Van der Laan (2006) stellen dat de Nederlandse cultuur een bijdrage kan leveren aan het behoud en herstel van de open Nederlandse maatschappij en Nederland de mogelijkheden geeft zich te profileren en te positioneren als een vooruistrevend, vernieuwend en open land. Hoewel Nederlandse popmuziek op internationaal niveau over het algemeen geen koppositie inneemt, en dus niet zo succesvol is als het heersende zelfbeeld doet vermoeden, lijkt het met de succesvolle buitenlandexploitatie van de dance genres en de metal wel degelijk bij te dragen aan de profilering en positionering van Nederland als een vooruistrevend, vernieuwend en open land.


Op basis van alle onderzoeksresultaten die in dit hoofdstuk gepresenteerd zijn, kunnen er concluderende uitspraken gedaan worden over de kenmerken van de Nederlandse popmuziek met internationaal succes en de representatie van Nederlandse popmuziek in het buitenland. Deze conclusies komen aan de orde in het volgende en laatste hoofdstuk.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina