Word just in the world loves Dutch tranceDovnload 481.35 Kb.
Pagina11/14
Datum22.07.2016
Grootte481.35 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

4. Conclusie en discussie

In deze thesis is onderzoek gedaan naar de positie en reputatie van Nederland in het wereldpopmuziekstelsel. Centraal hierbij stond de vraag naar de karakteristieken van de Nederlandse popmuziek met internationaal succes in 2006, 2007 en 2008, en de vraag in hoeverre en hoe Nederlandse popmuziek als Nederlands gerepresenteerd wordt in het buitenland. De focus is hierbij komen te liggen op de representatie van de twee meest succesvolle genres op het gebied van de Nederlandse popmuziekexport in twee muziektijdschriften, de dance in het Britse muziektijdschrift DJ Mag en de rock in het Duitse muziektijdschrift Rock Hard.Bevindingen


De resultaten die de Nederlandse popmuziek met internationaal succes in kaart brengen laten zien dat het internationale succes van de Nederlandse popmuziek is gebaseerd op enkele incidentele uitschieters en acts die opereren in een nichemarkt. De meeste internationale successen worden geboekt door artiesten en groepen die muziek maken in de categorieën pop/rock en dance, het gaat om muziek met de genreclassificaties rock, metal en/of punk en trance, house en/of techno. In de muziek wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de Engelse taal, de perifere Nederlandse taal wordt nauwelijks gebruikt. De taalbarrière speelt binnen de Nederlandse dance een kleinere rol dan binnen de pop/rock, vanwege de geringere taalafhankelijkheid binnen dit genre.

Het internationale succes is voornamelijk geconcentreerd op de Continentale Europese en de Engelstalige exportmarkt. Het exportsucces van de dance is beduidend internationaler dan dat van de pop/rock; DJ/producers begeven zich vaker op de Latijns Amerikaanse, de Aziatische en de Afrikaanse markt. Zij zijn, vanuit zowel logistiek als financieel oogpunt, makkelijker verplaatsbaar dan rockartiesten en -groepen.

Nederland bevindt zich in de semiperiferie van het wereldpopmuziekstelsel. Deze positie is een gevolg van de politieke en economische positie van Nederland, de Nederlandse taal, en het ontbreken van sterke endogene muziektradities. Het is daardoor moeilijk op internationaal niveau erkenning te verwerven voor Nederlandse popmuziek. De internationale successen van de incidentele uitschieters en de acts die opereren binnen een nichemarkt laten echter zien dat er niet sprake is van enkel eenrichtingsverkeer. In de niche van de female-fronted metal is Nederland een belangrijke speler, en op het gebied van de dance neemt Nederland zelfs een centrale positie in binnen het wereldpopmuziekstelsel. Deze positie is te danken aan het unieke en eigen geluid dat Nederland op het gebied van de dance heeft weten te vinden, aan de beperkte invloed van de Nederlandse taal binnen de dance door de geringe taalafhankelijkheid van de muziek, en aan het feit dat de DJ/producers vanuit zowel logistiek als financieel oogpunt makkelijk over de wereld te verspreiden zijn.

De resultaten laten zien dat de plaats die een land inneemt binnen het wereldcultuurstelsel niet statisch hoeft te zijn. Een land ondervindt bij de positionering van zijn cultuur in het wereldcultuurstelsel wel degelijk de gevolgen van de eigen politieke en economische positie, maar is daar niet compleet aan overgeleverd. De internationale successen van de Nederlandse dance en metal laten zien dat het proces van culturele globalisering niet de vorm van cultureel imperialisme aanneemt, zoals lange tijd werd gedacht. Er is zeker sprake van een Anglo-Amerikaanse dominantie binnen de popmuziek, maar de markt staat steeds meer open voor popmuziek uit andere landen, mede door de toegenomen digitalisering. Hoewel er geen sprake is van een absolute westerse hegemonie, en het interactiepatroon op het gebied van popmuziek pluralistischer en rijker is dan voorheen, blijft er wel een duidelijk onderscheid bestaan tussen centrum en periferie. Dit onderscheid leidt ertoe dat de kansen op internationale successen voor kleine, perifere landen zeldzaam zijn. Het zijn vooral bijzondere en vernieuwende muziekgenres en -producten waarmee kleine landen erin slagen de internationale markt te betreden. De invloed van cultuurbeleid lijkt van belang, maar niet bepalend in het behalen van internationale successen. Een sterk cultuurbeleid zorgt voor een goede infrastructuur om de nationale culturele productie en creativiteit te bevorderen. Het is echter opvallend dat het meest succesvolle genre op het gebied van de Nederlandse popmuziekexport, de dance, in tegenstelling tot het genre pop/rock nagenoeg geen subsidies ontvangt en grotendeels is overgeleverd aan de markt.

Het tweede deel van het onderzoek laat zien dat Nederlandse dance en rockartiesten en -groepen met internationaal succes in het Britse DJ Mag en het Duitse Rock Hard worden gerepresenteerd als Nederlands. Er wordt het meest verwezen naar de nationaliteit van de artiesten, naar Nederland en Nederlandse steden, naar specifieke locaties en festivals in Nederland en naar Nederlandse muziek of muziek uit Nederland. Zowel de artiesten als de muziek worden met Nederland geassocieerd, de mate waarin en de manier waarop verschillen echter sterk. DJ/producers en hun muziek worden in grotere mate met Nederland geassocieerd dan rockartiesten en -groepen en hun muziek.

De succesvolle buitenlandexploitatie van de dance, en de daarmee samenhangende centrumpositie die Nederland inneemt binnen het wereldpopmuziekstelsel op het gebied van de dance leiden tot positieve representatie van de Nederlandse dance en DJ/producers in het buitenland. Deze positieve representatie draagt bij aan beeldvorming over Nederland in het buitenland, die zowel van cultureel, als maatschappelijk en economisch belang kan zijn. Het is aannemelijk te denken dat de succesvolle buitenlandexploitatie van de dance bijdraagt aan een economisch meer gezonde muziekindustrie en een bloeiende muziekcultuur in Nederland. De internationale successen van de Nederlandse dance en de positieve representatie hiervan in het buitenland bieden meer Nederlandse DJ/producers de kans om zich op internationaal niveau te profileren, dit is vooral binnen de genres trance en house, waarin de Nederlandse DJ/producers de grootste reputatie hebben, het geval. Een gelijke ontwikkeling is waar te nemen op het gebied van de female-fronted metal, ook in deze niche hebben de eerste Nederlandse exportsuccessen er toe geleid dat meer Nederlandse acts die zich in hetzelfde genre begaven de kans hebben gekregen om zich internationaal als zodanig te profileren. De positieve beeldvorming over Nederland die volgt uit de positieve representaties van de Nederlandse dance draagt bij aan imagoversterking van Nederland en haar cultuur; de kennis van en waardering voor Nederland in het buitenland worden vergroot. Ook wordt er een bijdrage geleverd aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van Nederlandse steden, met name Amsterdam, en specifieke locaties en (dance) festivals in Nederland.Verwijzingen naar Nederland in het Duitse Rock Hard laten zien dat associatie met Nederland onbewust ook een negatieve invloed zou kunnen uitoefenen op de beeldvorming over Nederland. In de muziek van een aantal van de rockacts wordt aandacht besteed aan politieke ontwikkelingen. Er wordt kritisch gereflecteerd op maatschappelijke gebeurtenissen in Nederland. Het beeld dat van Nederland geschetst wordt vertoont enige discrepantie met het beeld dat de Nederlandse overheid graag wil uitdragen door middel van cultuur. De manier waarop de lezer dit beeld zal interpreteren is afhankelijk van zijn reeds aanwezige kennis over Nederland. De kans bestaat dat een lezer zonder voorkennis aan de hand van deze associaties een negatief beeld vormt over Nederland. Het feit dat de Nederlandse overheid geen onderscheid maakt naar inhoud bij de ondersteuning van popmuziek, ook al is er sprake van discrepantie tussen het beeld dat de overheid zou willen uitstralen en het beeld dat er uitgedragen wordt, toont het Nederlandse libertaire culturele klimaat, waarin belang wordt gehecht aan de liberale overtuiging dat kunst en cultuur in een democratische rechtsstaat inhoudelijk vrij zouden moeten zijn en dat de gedachte aan staatskunst moet worden verworpen.

Discussie


Het is bij het uitzetten van het internationaal cultuurbeleid van belang dat de Nederlandse overheid realistisch blijft bij het inschatten van de mogelijkheden voor de Nederlandse cultuur, waar het momenteel misschien soms te ambitieus is, en de Nederlandse kunsten tot het hoogste niveau wil laten groeien en een koppositie wil laten innemen. Nederland neemt een semiperifere positie in binnen het wereldpopmuziekstelsel, de dance en de female-fronted metal vormen met hun internationale successen positieve uitzonderingen. De overheid heeft de dominantie van het wereldcultuurstelsel als een gegeven te nemen, vooral omdat deze gebaseerd is op de politieke en economische positie van Nederland. Het behouden, beschermen en verbeteren van de Nederlandse cultuur is een prima uitgangspunt bij de positionering van de Nederlandse popmuziek binnen het internationaal cultuurbeleid. De Nederlandse overheid doet er echter verstandig aan niet te overmoedig te worden, en op het gebied van de ondersteuning van popmuziek de focus te leggen binnen het nationale cultuurbeleid. Een sterk nationaal beleid op het gebied van popmuziek staat aan de basis van internationale kansen op exportsucces. De internationale successen van de dance en de female-fronted metal tonen aan dat de kansen op internationale erkenning voor de popmuziek van een klein land als Nederland liggen in de productie van vernieuwende genres. Een sterk nationaal beleid bevordert de nationale productie en creativiteit; ondersteuning van artiesten, podia en media geeft vernieuwende muziekgenres een kans zich te ontwikkelen, en biedt mogelijkheden tot het vergroten van het aanbod van kwalitatief hoogwaardige muziek.


Aanbevelingen


Voor dit beschrijvende onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie van statistische analyse en inhoudsanalyse. Deze vormen zijn zeer geschikt gebleken voor het toetsen en, waar mogelijk, aanvullen van de eerder geschetste theorieën. Verder onderzoek naar het internationale succes en de representatie van Nederlandse popmuziek in het buitenland is echter gewenst. Het onderzoek is vrij beperkt gebleken. Er is gewerkt met de 57 acts die de meest opvallende individuele activiteiten en successen hebben geboekt in het buitenland in de periode 2006, 2007 en 2008, volgens onderzoeksbureau Perfect & More. Dit sluit een groot aantal Nederlandse popartiesten- en groepen die ook te maken hebben gehad met export van hun muziek uit van dit onderzoek. Ook de opsplitsing in de vijf exportmarkten Continentaal Europees, Engelstalig, Latijns Amerikaans, Aziatisch en Afrikaans, heeft geleid tot een vernauwing van het onderzoek. Deze opsplitsing maakt het moeilijk de exacte locaties van het exportsucces te achterhalen. Het is interessant voor het onderscheid tussen succes in centrumlanden en succes in de periferie en semiperiferie om op de hoogte te zijn van deze exacte locaties. Ook zou het interessant zijn om de exacte locaties van het exportsucces te weten om de representatie van Nederlandse popmuziek in de desbetreffende landen te kunnen onderzoeken.

Daarnaast moet opgemerkt worden dat de representatie van Nederlandse dance en rockmuziek slechts in twee muziektijdschriften is geanalyseerd. Het is goed mogelijk dat de analyse van deze genres in meerdere tijdschriften het beeld zou verruimen, of veranderen, omdat er in andere tijdschriften aan ander beeld wordt gevormd. Het is raadzaam om verder onderzoek te verrichten waarbij het aantal bronnen voor de inhoudsanalyse wordt vergroot. In dit verband is het ook belangrijk aan te geven dat de verschillen in representatie tussen de dance en rock ook te maken zouden kunnen hebben met het karakter van de muziekjournalisten. Eerder in deze thesis is al aangestipt dat de rockmuziek een kritisch karakter kent, waarin maatschappelijke en politieke conflicten aan de orde worden gebracht, en dat de dance een veel lichter karakter heeft, dat in veel grotere mate op vermaak is gericht. Het is goed mogelijk dat eenzelfde verschil aan de basis ligt voor het verschil in representatie van de dance en de rock. Is het zo dat de rockjournalisten een kritisch karakter tentoon stellen, waar dit bij de dance journalisten een weinig kritisch karakter is, dan zet dit de positieve, bijna lyrische, verwijzingen naar Nederland in het tijdschrift DJ Mag in een ander licht.

Ten slotte is het interessant om verder onderzoek te verrichten naar het, al dan niet, bestaan van een nationale Nederlandse muziek identiteit. In dit beschrijvende onderzoek is dit slechts heel beperkt aan bod gekomen. Voor het onderzoek naar het bestaan van een nationale Nederlandse muziek identiteit zou het beter zijn inhoudsanalyse toe te passen op de muziek zelf, en niet op de representatie van de muziek. Dit is een hele andere, tijdsintensieve, tak van onderzoek. Een dergelijk onderzoek zou zeer interessante aanvullende onderzoeksresultaten kunnen opleveren, waarin duidelijk wordt welk beeld er van de Nederlandse maatschappij geschetst wordt in haar popmuziek.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina