Word just in the world loves Dutch tranceDovnload 481.35 Kb.
Pagina8/14
Datum22.07.2016
Grootte481.35 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

2.2 Representatie Nederlandse popmuziek

Het tweede gedeelte van dit beschrijvende onderzoek is gericht op de buitenlandse representatie van de Nederlandse popmuziek met de meeste internationale successen in 2006, 2007 en 2008. Dit gedeelte van het onderzoek draagt bij aan de beschrijving van het Nederlandse zelfbeeld betreffende popmuziek en aan de beschrijving van de beeldvorming over Nederlandse popmuziek in het buitenland. Zelfbeeld komt niet enkel naar voren in het nationale en internationale beleid dat de Nederlandse overheid voert, ook in de representatie van de Nederlandse popmuziek in de buitenlandse muziektijdschriften komt zelfbeeld naar voren, bijvoorbeeld binnen interviews met de artiesten. De beschrijving van het zelfbeeld en het beeld dat er in het buitenland van de Nederlandse popmuziek heerst, draagt informatie aan van belang bij het bepalen van de positie van de Nederland in het wereldcultuurstelsel op het gebied van popmuziek.Onderzoeksmethode


Om de buitenlandse representatie van de Nederlandse popmuziek met internationaal succes te beschrijven is gebruik gemaakt van een combinatie van descriptieve statistiek en inhoudsanalyse (Bernard, 2000; Wester, 2006; Van Zoonen, 2004). Er is gekozen voor descriptieve statistiek voor het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek, omdat met behulp van descriptieve statistiek onderzoeksgegevens overzichtelijk geordend en gepresenteerd kunnen worden in frequentietabellen en grafieken. Inhoudsanalyse vormde voor het kwalitatieve gedeelte van dit tweede deel van het onderzoek de meest geschikte onderzoeksmethode, omdat met behulp van inhoudsanalyse onderzoeksgegevens geregistreerd, geïnterpreteerd en geselecteerd kunnen worden. Inhoudsanalyse is geschikt om 'een objectieve, systematische, kwantitatieve beschrijving te geven van de manifeste inhoud van communicatie' (Berelson in Van Zoonen, 2004: 87). Wester geeft aan dat inhoudsanalyse van tijdschriften gebruikt kan worden om onder andere hedendaagse vormen van identiteitsrepresentatie te beschrijven (Wester, 2006: 12).

Onderzoeksdata


Duitsland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn achtereenvolgens de belangrijkste exportlanden voor Nederland op het gebied van popmuziek (Perfect and More, 2010). Het onderzoek naar de representatie van de Nederlandse popmuziek in de wereld richt zich in deze thesis op twee van deze belangrijkste exportlanden, Duitsland en Groot-Brittannië. Duitsland is voor Nederland, als belangrijkste handelspartner, het belangrijkste buurland, en eveneens het meest belangrijke exportland op het gebied van de popmuziek. Groot-Brittannië is één van de meest belangrijke spelers op het gebied van de popmuziek, samen met de Verenigde Staten domineert het koninkrijk de internationale popmuziek.

De representatie van de Nederlandse popmuziek in Duitsland en Groot-Brittannië wordt onderzocht aan de hand van inhoudsanalyse van twee omvangrijke internationale muziektijdschriften, het Duitse tijdschrift Rock Hard en het Britse tijdschrift DJ Mag. De keuze voor deze tijdschriften is gebaseerd op de hoogte van de oplagecijfers, de reputatie en toegankelijkheid van de tijdschriften, en het feit dat de focus van deze tijdschriften overeenkomt met de meest succesvolle genres op het gebied van de Nederlandse popmuziekexport8.

Het Duitse tijdschrift Rock Hard is een maandelijks verschijnend muziektijdschrift met een focus op rock en (heavy) metal muziek. Het tijdschrift wordt uitgegeven sinds 1983 en heeft een oplage van rond de 80.000 stuks. Via de website van het tijdschrift zijn voor dit onderzoek de artikelen uit alle jaargangen online beschikbaar gesteld. Er is gebruik gemaakt van alle verschenen jaargangen (1983-2010)9.

Het Britse tijdschrift DJ Mag, gewijd aan electronische dance muziek en DJs, is het meest gezaghebbende tijdschrift ter wereld op het gebied van dance muziek. Het tijdschrift wordt uitgegeven sinds 1991. en heeft een maandelijkse oplage van rond de 200.000 stuks. Het tijdschrift wordt uitgegeven in tien verschillende talen, van Chinees tot Braziliaans (Portugees). Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de meest recente jaargangen (2007-2010). Dit waren de enige jaargangen waarvan het tijdschrift op het moment van onderzoek over de PDF-bestanden beschikte en toegankelijk kon maken.


Selectie artiesten en groepen

In het eerste gedeelte van het onderzoek, gericht op het in kaart brengen van de Nederlandse popmuziek met internationaal succes in de jaren 2006, 2007 en 2008, toont data met betrekking tot de genreclassificatie van de muziek van de Nederlandse popartiesten- en groepen met meest opvallende individuele activiteiten en successen, in lijn met eerder onderzoek, aan dat de meest succesvolle genres op het gebied van popmuziekexport vallen binnen de twee hoofdcategoriën pop/rock en dance. Binnen de categorie pop/rock zijn dit achtereenvolgens de genres rock, metal en punk, binnen de categorie dance zijn dit achtereenvolgens de genres trance, house en techno.

Voor het tweede gedeelte van het onderzoek is verder gegaan met de artiesten en groepen, waarvan de muziek één of meerdere van deze genreclassificaties draagt. Het gaat in totaal om veertig artiesten en groepen, waarvan vijfentwintig met een genreclassificatie rock, metal en/of punk en vijftien met een genreclassificatie trance, house en/of techno.

Van deze veertig artiesten en groepen zijn er in totaal dertien met een genreclassificatie rock, metal en/of punk vertegenwoordigd in het Duitse muziektijdschrift Rock Hard, met in totaal 121 artikelen. Dit zijn After Forever, Asrai, Ayreon, Born From Pain, Delain, Epica, The Gathering, Green Lizard, De Heideroosjes, No Turning Back, Peter Pan Speedrock, Textures en Within Temptation. Ook in het Britse muziektijdschrift DJ Mag zijn dertien van de Nederlandse artiesten vertegenwoordigd, dit zijn artiesten met een genreclassificatie trance, house en/of techno, te weten Armin van Buuren, Fedde le Grand, Ferry Corsten, Johan Gielen, Joris Voorn, Laidback Luke, Marcel Woods, Marco V, Menno de Jong, Richard Durand, Sander Kleinenberg, Sander van Doorn en Tiësto, met in totaal 189 artikelen. Veertien artiesten en groepen zijn in geen van beide bladen vermeld en zijn daarom niet verder opgenomen in het tweede gedeelte van dit onderzoek.Verwijzingen naar Nederland


Er is gekeken in hoeverre in de artikelen de Nederlandse popartiesten en -groepen en hun muziek als Nederlands gerepresenteerd worden. De kwantitatieve analyse is in kaart gebracht met behulp van frequentieanalyse. Voor de kwalitatieve analyse is er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verwijzingen, teruggebracht tot vijf categorieën: verwijzingen naar de Nederlandse nationaliteit, verwijzingen naar Nederland, of Nederlandse steden, verwijzingen naar Nederlandse locaties en/of festivals, verwijzingen naar Nederlandse muziek en tot slot een categorie van overige verwijzingen.

De indeling in vijf categorieën is gebaseerd op de voorhanden data. In eerste instantie zijn alle voorkomende verwijzingen naar Nederland genoteerd. In dit overzicht van verwijzingen is vervolgens aan alle verwijzingen een label gehangen, verwijzend naar de inhoud van de verwijzing. Uit de meest frequent voorkomende labels, nationaliteit, land, stad, locatie, festival en muziek, zijn de vier categorieën Nederlandse nationaliteit, Nederland of Nederlandse steden, Nederlandse locaties en/of festivals en Nederlandse muziek gedestilleerd. De verwijzingen met een ander minder frequent voorkomend label, bijvoorbeeld politiek of voetbal, zijn samen ondergebracht in een categorie van overige verwijzingen.


De Nederlandse nationaliteit

Ten eerste is er de categorie van verwijzingen naar de Nederlandse nationaliteit van de artiesten. In een aanzienlijk gedeelte van de artikelen wordt een Nederlandse popartiest of -groep geïntroduceerd of aangeduid als Nederlands. Hiermee wordt een direct verband gelegd tussen de act en het land van herkomst. Een verwijzing naar de Nederlandse nationaliteit van de artiest draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen die het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor ogen heeft met de ondersteuning van cultuur, imagoversterking van Nederland en haar cultuur in het buitenland.


Nederland of Nederlandse steden

In de tweede plaats is er de categorie van verwijzingen naar het land Nederland zelf of naar bepaalde plaatsen of steden in Nederland. In deze categorie vallen onder andere verwijzingen naar succes in eigen land en optredens die hebben plaatsgevonden in Nederland, maar bijvoorbeeld ook verwijzingen naar geboorte- en woonplaatsen van artiesten en naar de hoofdstad Amsterdam. De verwijzingen naar Nederland en plaatsen en steden in Nederland dragen eveneens bij aan het bereiken van de doelstellingen die het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor ogen heeft met de ondersteuning van cultuur, ook deze verwijzingen versterken de bekendheid met, en daarmee de positie van Nederland in het buitenland. Daarnaast kunnen verwijzingen van deze aard ook bijdragen aan de doelstellingen die het Ministerie van Economische Zaken voor ogen heeft met de ondersteuning van cultuur, een positieve verwijzing naar een stad als Amsterdam vergroot de aantrekkelijkheid van deze stad voor buitenlandse toeristen.


Nederlandse locaties en/of festivals

Ten derde is er de categorie van verwijzingen naar specifieke locaties of festivals in Nederland. Locaties kunnen bijvoorbeeld zijn poppodia, clubs of opnamestudio's. Verwijzingen naar specifieke locaties en festivals in Nederland in internationale tijdschriften zijn belangrijk voor promotie en marketing op internationaal niveau. Met een verwijzing in een internationaal muziektijdschrift dat gelezen wordt door liefhebbers en beoefenaars van het betreffende muziekgenre heeft een locatie of festival een directe lijn met zijn potentiele doelgroep in het buitenland. Dergelijke verwijzingen onderschrijven in de eerste plaats de doelstellingen van het Ministerie van Economische Zaken, wanneer zij een positief karakter hebben vergroten zij de aantrekkelijkheid van Nederland voor zowel toeristen als de creatieve klasse. Daarnaast dragen zij ook bij aan het behalen van de doelstellingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zij versterken de bekendheid met en daarmee de positie van Nederland in het buitenland. Een verwijzing naar de Nederlandse bevrijdingsfestivals toont daarnaast bijvoorbeeld een bepaalde politieke en maatschappelijke betrokkenheid van Nederland.


Nederlandse muziek

In de vierde plaats is er de categorie van verwijzingen naar Nederlandse muziek. Dit kan gaan om verwijzingen naar het Nederlandse karakter van een specifieke act of van een heel genre, maar ook om verwijzingen naar andere Nederlandse acts, ter vergelijking, of juist ter onderscheiding. Het is hierbij interessant om te onderscheiden of er wordt geschreven over Nederlandse muziek of muziek uit Nederland, omdat dit wezenlijk verschil maakt bij het schetsen van een nationale identiteit binnen de muziek

Verwijzingen in deze categorie zijn van groot belang voor de beeldvorming over de Nederlandse popmuziek in het buitenland. Zij dragen daarmee in de eerste plaats bij aan het behalen van de doelstellingen die het Ministerie van OCW voor ogen heeft met het ondersteunen van cultuur. Het beeld dat er in het buitenland van Nederlandse popmuziek bestaat biedt een reflectie op de Nederlandse popmuziek en maakt sterktes en zwaktes inzichtelijk. Dit kan een bron van inspiratie vormen voor Nederlandse popartiesten en -groepen, en op deze manier bijdragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse popmuziek. Ook aan het behalen van de doelstellingen die het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken voor ogen hebben met de ondersteuning van cultuur kunnen de verwijzingen naar Nederlandse muziek bijdragen. Positieve representatie van Nederlandse popmuziek werkt niet alleen imagoversterking van Nederland en haar cultuur in het buitenland in de hand, ook kan zij de export van Nederlandse popmuziek bevorderen, aangezien beeldvorming de werkelijkheid constitueert. Positieve representatie van een bepaalde artiest levert in de eerste plaats voor de desbetreffende artiest nog meer kans op internationaal succes op, daarnaast maakt positieve representatie van een artiest in een bepaald genre de weg vrij voor andere artiesten die opereren binnen dit genre.
Overige verwijzingen

Ten slotte is er de categorie van overige verwijzingen, waarin alle verwijzingen vallen die niet tot één van de vier voorgaande categorieën gerekend kunnen worden. In deze categorie zijn bijvoorbeeld verwijzingen te vinden naar het Nederlandse voetbal of de Nederlandse politiek. Dergelijke verwijzingen dragen bij aan de algemene beeldvorming over Nederland.

De verwijzingen naar de Nederlandse politiek zijn in de categorie van overige verwijzingen de meest interessante, zij zijn van invloed op de bekendheid met Nederland op het politieke en het maatschappelijke vlak, zij geven ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij weer, en hebben daardoor de eigenschap discussie op gang te brengen. Zij dragen daarmee bij aan versterking van het imago van Nederland en haar cultuur, en verbeteren daarmee de positie van Nederland in het buitenland, in lijn met de doelstellingen die het Ministerie van Buitenlandse voor ogen heeft met de ondersteuning van cultuur.
Tot zover de data en methoden. Nu duidelijk is van welke onderzoeksmethode gebruik is gemaakt, hoe de data verkregen zijn, hoe het onderzoek concreet is uitgevoerd, en welke keuzes hierbij gemaakt zijn, kunnen de resultaten die uit het onderzoek zijn voortgevloeid onder de aandacht gebracht worden. In het volgende hoofdstuk volgen de presentatie en interpretatie van de onderzoeksresultaten.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina