Zakelijke gegevensDovnload 58.69 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte58.69 Kb.
Bijlage 1

ZAKELIJKE GEGEVENS


Vereniging:

De Vereniging BasisScholen Onderwijs Schipperskinderen is opgericht op 1 februari 2005 te Utrecht; de vereniging is gevestigd te Zwolle. BSOS is een vereniging van basisscholen met kinderen waarvan de ouders een varend beroep uitoefenen.


Bestuur:

Voorzitter: A. Geuze, Postbus 124, 4250 DC Werkendam

Secretaris: F. Kolen, Postbus 175, 3330 AD Zwijndrecht

Penningmeester: M. Gast, Singel 441, 3311 HH Dordrecht

Leden: H. Palmen, Europlein 10, 6051 HM Maasbracht

M. de Waardt, Kerkdreef 4, 2922 BC Krimpen aan den IJssel


Vertegenwoordiging LISD:

  1. Geuze

H.A.K. Palmen (tevens coordinator www.bsos.nl)
Organisatie leerkrachtennetwerk:

M. de Waardt


Contact

info@bsos.nl/www.bsos.nl

Bijlage 2

WERKPLAN 2012-2013

Nr.


Relatie Strat.

Bel.planSpecifiekMeetbaar


Actie


Realistisch


Tijdpad

1.

2

Inventarisatie 1 oktober

Per school overzicht ingeschreven sk en ontvangen extra bekostiging

Jaarlijks opvragen door bestuur bij alle BSOS-scholen

Update onderwijsdeelna-me sk - update prognose

Jaarlijks 15 oktober

2.

2

Omvang en spreiding doelgroep inzichtelijk houden

BSOS kent aantallen schipperskinderen en locaties scholen

Overleg verwante gremia

Landelijke overzicht ontbreekt

Permanent

3.

2

Doorgaande ontwikkeling 2-12 jaar

Overleg met beleidsma-kers, wenselijkheid c.q. noodzaak definiëren

Overleg Tweede Kamer en swv’s

Structurele afspraken m.b.t. sk

Juni 2013

4.

2

3


Realiseren arrangementen

Participatie LEA/OAB en CJG in alle gemeenten

Realiseren afstandsonderwijs peuters en kleutersNadrukkelijke plaats sk in gemeentelijk GOA-beleid

Overleg LOVT-LOVK-min-insp om tot geïntegreerde vroegschool sk te komenIn elke gemeente hebben sk plaats in kdv/psz

Basisscholen organiseren afstandsonderwijs 2-6- jarigenJuni 2013

5.

2

3


Scholen volgen sk van 2-12 jaar met (p)lvs

Elke school heeft aantoonbaar ontw. gegevens van elk sk

Uitbouwen (p)lvs van 2-12 jaar, internaten betrekken

(P)lvs-systemen zijn geschikt voor volgen 2-12 jaar

Juni 2013

6.

2

Facilitering basisscholen 2-12-jarigen is geregeld

Scholen ontvangen adequate middelen voor elk sk 2-12 jaar

Overleg ministerie, TK, inspectie, besturenorgan.

De middelen volgen elk sk van 2-6 jaar

Juni 2013

7.

3

Organisatie leerkrachten-netwerk (NOS)

De opbrengsten zijn actu-eel en worden toegepast op scholen

Leerkrachten informeren, delen hun expertise en ontwikkelen; er zijn intervisiemomenten

De studiedagen zijn prak-tisch en krijgen aantoon-baar schoolspecifieke borging

Jaarlijks april

8.

3

Samenwerking internaten m.b.t. preventieve sova-training, TSO/BSO, (p)lvs

BSOS initieert kindgerichte activiteiten ter ondersteuning

Uitvoeren activiteiten i.v.m. sociale participatie sk tijdens gehele basisschoolperiode

De school is op onderdelen co-financier en is vrij in de keuze van aanbieder

Juni 2013

9.

3

Competenties leerkracht gericht op omgang sk in relatie tot onderwijszorg-profiel school

Er is een competentie-profiel leerkracht-met-sk op schoolniveau

Scholen hebben profiel m.b.v. Bekwaamheids-eisen BSOS; onderlinge uitwisseling

Check: het professioneel handelen van leerkrach-ten is mede gericht op sk

Jaarlijks maart in alv

10.

3

4


BSOS-directeuren voeren onderling audits kwali-teitsbeleid uit m.b.t. onderwijs sk

Er is een lijst met actuele WOT-kwaliteitscriteria specifiek gericht op onderwijs aan sk

Het bestuur realiseert i.o.m. inspectie een plan van aanpak

Audits worden gepland en uitgevoerd; rapportage is schooldocument, BSOS analyseert

Permanent

11.

4

Besturen maken hun eindverantwoordelijkheid t.a.v. onderwijs sk aantoonbaar inzichtelijk

Onderwijs aan sk is opgenomen in Beleidsplan, Jaarverslag, relatie besturenorganisatie

Bestuursagenda en –documenten screenen en aanpassen

Bestuur onderstreept aantoonbaar intern en extern verantwoordelijk-heid onderwijs sk

Juni 2013

12.

4

BSOS is LISD-partner

BSOS voert beleid activiteitenplan LISD uit

BSOS profileert zich als een actieve, betrokken en initiatiefrijke partner

BSOS-beleid gaat voor LISD-beleid

Vergaderschema LISD 2012-2013

13.

4

Samenwerking relevante organisaties LOVT, LOVK, Kennisweb

Beleidsontwikkeling op sociaal, economisch en onderwijsgebied

Vanuit visie overleg en samnwerking t.b.v. totaal-beleid

Er ontstaat een nieuwe onderwijs- en financiële structuur varenden

Juni 2013

14.

4

Overleg Ministerie OCW

Overleg dient meetbaar resultaat op te leveren

Tweemaal per jaar een bijeenkomst via LISD; tevens op eigen initiatief

Tweemaal per jaar resultaatge-richt overleg

Jaarlijks november en maart

15.

5

Beheer zwemfonds

-

-

Zwemfonds wordt opgeheven; BSOS wikkelt fonds definitief af

Juni 2013

16.

5

Actualiseren website www.bsos.nl

De website is actueel en compleet

Permanente screening door bestuurslid

Elk moment expertisebron voor elke gebruiker

Jaarlijks oktober, januari, april, juli

17.

5

Uitgave Nieuwsbrief ‘Op koers’

‘Op koers’ verschijnt driemaal per jaar

Het bestuur is redacteur en draagt zorg voor uitgifte

‘Op koers’ is beschikbaar voor besturen, directeur, teams, internaten, ouders

Jaarlijks oktober, februari en mei


Nr.


Relatie Strat.

Bel.planSpecifiek


Meetbaar


Actie


Realistisch


Tijdpad

BIJLAGEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN BSOS 2012-2015 versie 120111

adg Pagina 25-08-2016

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina