Zeeland. Hulst. ±Dovnload 25.41 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte25.41 Kb.

Zeeland.Hulst. ± 9900 inwoners.

 • De stad Hulst roept bij Oost Vlamingen veel bewondering op.

 • Komt het door de gemeenschappelijke geschiedenis, haar vesting, haar restaurants, haar markt of is het haar winkelapparaat met Morres meubelen en sexshops die duizenden Belgische dagjesmensen naar de Reynaertstad trekt?

 • Vast staat dat in Hulst veel Vlaams wordt gespro­ken.

 • Het is de meest Vlaamse stad van Nederland.

 • Hulst (de naam verwijst naar de hulst­plant die in deze streek veel voor­kwam) kreeg in 1180 stadsrechten.

 • Het was de hoofdzetel van het Hulster Ambacht, een polderbestuur met ver­gaande religieuze en juridische bevoegdheden.

 • Haar grondgebied strekte zich uit tussen Hengstdijk, Saef­tinge en St. Jansteen.

 • De graaf van Vlaanderen verleende het Ambacht toestemming het omliggende 'moer­land' te ontginnen.

 • De vooraanstaan­de positie die Hulst in Oost Zeeuws­Vlaanderen innam, valt af te lezen aan de kolossale St. Willibrorduskerk.

 • Hulst floreerde in de late Middeleeuwen.

 • De stad deed goede zaken in zoutwin­ning, lakennijverheid, landbouw en vis­serij.

 • Het verwierf handelsprivileges en tolvrijheden voor heel Vlaanderen.

 • Toen Hulst in de machtsstrijd tussen de Vlaamse steden en het Vlaamse graaf­schap partij koos voor de graaf, viel Gent de stad binnen (1491).

 • De 'onoverwinnelijke' vesting die sinds 1470 om de stad lag, bleek niet onneem­baar.

 • In 1583 lukte het Parma Hulst te bezetten.

 • De Staatsen gingen direct over tot belegering van de strategisch belangrijke stad en staken de dijken van het Land van Saeftinge door.

 • Deze inundatie bracht Hulst in een totale afzondering.

 • De stad leed honger en aan de pest.

 • In 1592 brak Maurits door de Spaanse linies heen, maar vijf jaar later veroverden de Spanjaarden Hulst opnieuw; ze verdedigden de stad met succes tot 1645.

 • Tijdens de Spaanse bezetting ontwik­kelde Hulst zich tot een rooms katho­lieke stad.

 • De protestanten sloegen op de vlucht.

 • Zuid-Nederlandse en Spaanse architecten versterkten de vesting met hoge wallen, een gracht en negen bol­werken.

 • Onoverwinnelijk dachten de­ze keer de Spanjaarden.

 • De 'steden­dwinger' Frederik Hendrik bewees in 1645 het tegendeel.

 • Door de Tachtigjarige Oorlog verloor Hulst veel van haar glans.

 • Nadat in 1795 de verbinding met zee door inpol­deringen wegviel, richtte de stad zich meer en meer op de verzorging van de streek.

 • Na de Tweede Wereldoorlog groeide het inwonertal van Hulst sterk en in 1970 breidde de gemeente zich uit met de kernen St. Jansteen, Clinge en Nieuw Namen.

 • Hulst is nog steeds het katholieke centrum van Zeeuws­Vlaanderen, hoewel van de oorspron­kelijk acht kloosters in het Ambacht er nog maar één over is.

 • Door schaalver­groting zag de gemeente tot haar spijt het ziekenhuis in 1988 vertrekken naar Terneuzen.


Omwalling met Grachten.

 • De huidi­ge vesting dateert grotendeels van de 17de eeuw.

 • Vestingbouwer Menno van Coehoorn heeft in 1701 nog enkele wijzigingen aangebracht.

 • In de jaren vijftig van deze eeuw werden de ne­gen onregelmatige bastions gerestau­reerd.

 • De wandelroute over de wallen met prachtig uitzicht op de stad meet 3½ km.

 • Let onderweg op de watervo­gels in de veste en de vegetatie op de bolwerken.

 • De oude stad kunt u alleen via één van de drie poorten binnengaan.

 • Bij de Gentse Poort (1780), de meest gede­coreerde van de drie, houdt het beeld 'Van den vos Reynaerde' wacht, een ontwerp (1938) van de Antwerpenaar A. Damen.

 • Sinds de jaren dertig werpt Hulst zich op als dè Reynaertstad.

 • Maar de sluwe vos uit het 13de eeuwse dierenepos heeft bij zijn avonturen Hulst waarschijnlijk nooit aangedaan; wel Hulsterloo (nu: Nieuw Namen) en Clinge.

 • Toch dragen veel horecagelegenheden, verenigingen, openbare gebouwen en straten namen uit het beroemde verhaal.

 • Ongeveer eens in de drie jaar wordt een wagenspel over Reynaert opgevoerd.

 • Aan het einde van de Gentsestraat ligt op een zandheuvel de Markt, met recht de Grote Markt.

 • Hier staat het Stadhuis dat aan de achterzijde wordt uitgebreid met een stadskan­toor.

 • Het stadhuis werd in 1528 '34 opgetrokken door L. Keldermans en W. van Sassen die tegelijkertijd werk­ten aan de St. Willibrorduskerk.

 • Het gebouw kenmerkt zich door rech­te lijnen, een slanke toren en een hoog bordes.

 • Van de oorspronkelijke architectuur is niet veel meer over.

 • Ten oosten van het stadhuis ligt het Refugie Baudelo.

 • Twee andere refu­giën bevinden zich in de Steenstraat.

 • Deze gebouwen boden kloosterlingen een veilig heenkomen in de stad in tijden van oorlogsgeweld.

 • De refugiën in Hulst werden in opdracht van Vlaamse abdijen gebouwd.


St. Willibrordusbasiliek.

 • De majes­tueuze kerk is een goed voorbeeld van Brabantse gotiek.

 • Centraal onderdeel is de middentoren die koor en schip scheidt.

 • Het onderste deel is begin 14de ­eeuws.

 • Tot de bouwmeesters hoorden o.a. vader en zoon Waghemakere en leden van het geslacht Keldermans.

 • Stadsbranden en oorlogshandelingen veroorzaakten veel schade.

 • In 1944 werd de torenspits van Cuypers wegge­vaagd.

 • Veertien jaar later plaatste men naar ontwerp van J. Brouwer de huidi­ge, betonnen bekroning op de toren.

 • Over de schoonheid hiervan zijn de meningen verdeeld.

 • Het interieur van de kerk is ruim. Gebrandschilderde ramen beelden het leven van St. Willi­brord en de bouwgeschiedenis van de kerk uit.

 • De Vrede van Munster (1648) bepaalde dat katholieken hun geloof in Zeeuws Vlaanderen voorlopig niet mochten belijden.

 • Ze weken uit naar Spaans Vlaanderen.

 • Met de komst van de Fransen keerden ook de katholie­ken terug in de St. Willibrorduskerk (1806).

 • Ze moesten de kerk echter de­len met de protestanten.

 • Tussen schip (protestanten) en koor (katholieken) werd een muur gebouwd.

 • Sinds 1929 is de kerk weer geheel katholiek bezit.

 • De Steenstraat verbond de Grote Markt met de haven.

 • In de straat staan woonhuizen met 17de eeuwse en jonge­re trapgeveltjes en twee refugiën: op nr. 11 Refugie Cambron en op nr. 28 Refugie Ter Duinen.

 • De laatste is een hoog, 16de eeuws pand met opvallend traptorentje.

 • Het gebouw doet dienst als streekmuseum 'De Vier Ambachten'.

 • Na Refugie Ter Duinen rechts aanhou­den en u komt bij het molenbolwerk met daarop de Stadsmolen uit 1792.

 • Boven de ingang prijkt een Gene­raliteitswapen met spreuk.

 • Links over de stadswal komt u via de Dubbele Poort (1771) bij de Bollewerkspoort, in 1506 door de Waghemakere ge­bouwd.

 • Zij wordt ook wel Dobbele poort genoemd omdat er twee wegen samenkwamen en omdat de poort de haven van Hulst met de Honte ver­bond.

 • In 1596 werd de poort verwoest en vervolgens bij de aanleg van de nieuwe stadswal met aarde bedekt.

 • Pas in 1957 legde men de bestrating van de middeleeuwse wegen bloot.
mengesteld door: BusTic.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina