Zie, een jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon barenDovnload 7.99 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte7.99 Kb.
Zie, een jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven, een jonge ongehuwde vrouw zal zwanger worden, het is deze aankondiging van de geboorte van Gods Zoon, die gebruikt wordt om aan Jozef, de ondertrouwde man van Maria duidelijk te maken dat het kindje in Maria`s schoot uit de heilige Geest verwekt is. Een engel des Heren was in een droom komen zeggen dat alles in orde was en dat Jozef niet bang moest zijn om Maria tot vrouw te nemen, hij moest Hem de naam Jezus geven, want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Het is voor Jozef geen onbekende tekst uit de Schrift, het is wel wonderlijk in zijn ogen, maar God geeft hem een grote zekerheid in zijn hart, zodat het voor hem vaststaat dat dit ongelofelijke alleen maar van God kan komen. Dromen zijn voor Jozef steeds weer een licht op zijn pad, Gods woord schijnt als een lamp in de nacht over zijn leven, de vreugdevolle boodschap van heil voor de hele wereld heeft hem diep geraakt. Maria wist door de boodschap van de engel die God gezonden had, dat zij de jonkvrouw was die God had uitverkoren om het heilige, dat verwekt zou worden te dragen zoals alle kindjes gedragen worden door hun moeder. Maar wat een verschil met gewoon zwanger zijn, het zal je maar gebeuren, niet getrouwd, wel gebonden aan Jozef, maar nog niet samenwonend, en toch heeft zij volmondig ja gezegd, ook Maria`s hart was bewerkt om te geloven dat alles van God kwam. De engel Gabriël had gezegd, deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. De engel vertelde verder aan Maria, dat haar verwante, Elisabet, eveneens zwanger was van een zoon in haar ouderdom, het was al de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette, Gods woord was vol kracht in vervulling gegaan. Maria was zo blij met alles wat zij had gehoord, dat zijn alleen nog maar kon zeggen: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Vol van blijdschap is Maria als zij met spoed naar het huis van Zacharias reist, het goede nieuws van de zwangerschap van Elisabet en van haar zelf is de reden van dit bezoek. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kindje op in haar schoot, en Elisabet werd vervuld met de heilige Geest, zij riep met luider stem en sprak: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder des Heren tot mij komt, want zie, mijn kindje sprong op van vreugde in mijn schoot, bij het horen van uw groet, zalig ben je, omdat je geloofd hebt, want wat vanwege de Here tot je gezegd is, zal volbracht worden. Maria beseft wat God haar heeft gegeven door de profetie die Elisabet heeft uitgesproken door de heilige Geest, het is een volkomen bevestiging van haar uitverkiezing als moeder van Jezus. Zij kan niet anders dan God grootmaken, en Maria zegt dan ook: Mijn ziel maakt groot de Here, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Nog veel meer spreekt zij uit in het bijzijn van Elisabet, en beide hebben drie maanden lang veel om over na te denken en te praten, tegen de tijd dat Elisabet zou baren, is Maria naar huis teruggekeerd. Elisabet kreeg tot grote vreugde van iedereen een prachtige zoon, Gods barmhartigheid over haar werd geroemd, op de achtste dag werd hij besneden en tot ieders verwondering moest hij Johannes heten, als eerste in zijn familie. Gods woord is ook door dit kind volkomen in vervulling gegaan, hij is de roepende in de woestijn, om de weg te bereiden voor Gods aangezicht, om aan mensen te vertellen dat er vergeving van zonden is. Maria is ondertussen weer in Nazaret en heeft samen met Jozef de gewone alledaagse dingen weer opgepakt, totdat het bevel kwam van keizer Augustus, dat iedereen zich moest laten inschrijven die bij het rijk hoorde. En zij gingen allen op reis om dat te doen, ieder naar zijn eigen stad, ook Jozef trok op van Galilea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, hij ging zich met Maria, die hoogzwanger was, laten inschrijven. Er werd een plekje gevonden waar ze konden slapen, want er was geen plaats in de herberg, zij baarde op deze plaats haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken, en legde Hem in een kribbe. Na de geboorte van Jezus kwamen er herders van het veld die, toen zij het kindje gezien hadden, vertelden wat zij hadden gehoord van de engel des Heren. U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David, en jullie zullen een kind vinden gewikkeld in doeken en liggende in een kribbe. En een grote hemelse legermacht zong het ere zij God, iedereen was verbaasd over wat er tegen de herders was gezegd, maar Maria was vol van dankbaarheid en bewaarde de woorden in haar hart. Ook kwamen er wijzen uit het Oosten, zij brachten geschenken met zich mee, en bewezen het kindje hulde, en ook zij kregen een droom van God, om langs een andere weg terug te keren, vanwege de boze plannen van Herodes. Toen de acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen. Op de tijd die door de wet is bepaald, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Here voor te stellen, omdat het een jongetje was moest er een offer gebracht worden en dat deden zij. In de tempel was een man, wiens naam was Simeon, die door de Geest wist dat hij de beloofde Messias zou zien, hij nam het kindje in zijn armen en loofde God omdat Hij zijn belofte had waargemaakt. Simeon heeft ook de ouders gezegend en tot Maria gesproken over het doel van Jezus komst op aarde. Ook Hanna, een profetes, kwam er bij staan, en sprak over Hem tot allen, zo heeft God vele malen gesproken rondom de viering van de geboorte van Jezus. Intussen waren de boze plannen van Herodes in volle gang, en werd Jozef weer in een droom aangesproken om te vluchten met zijn gezin naar Egypte, daar bleven zij tot na de dood van Herodus, zo de profetie in vervulling brengend die zegt: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen. De vreugde van onze viering dat Jezus is geboren,

is omringd met groot ontzag voor onze hemelse Vader, die alles in zijn handen heeft, waarin iedereen veilig is. Als God spreekt dan is het om te laten merken hoeveel Hij van ons houdt, dan zal geen van zijn woorden ter aarde vallen,maar doen wat Hem behaagt, en volbrengen waartoe Hij het zendt.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina