Ziekenhuisapothekers 2007-09-13 Administratieve verplichtingen en aanbevelingen Beroep van ziekenhuisapothekerDovnload 39.16 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte39.16 Kb.
Ziekenhuisapothekers
2007-09-13
Administratieve verplichtingen en aanbevelingen
1. Beroep van ziekenhuisapotheker
Om het beroep van ziekenhuisapotheker in België te mogen uitoefenen in een ziekenhuis dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen.
1.1 Diploma van een universiteit
In het bezit zijn van het diploma van apotheker afgeleverd door een universiteit.
1.2 Visum van de Federale Overheidsdienst
Het diploma van apotheker moet geviseerd worden door de overheid. Dit visum wordt op het origineel diploma gezet door de Provinciale Geneeskundige Commissie van de provincie waar de apotheker zijn beroep uitoefent.

Vermits de Orde van apothekers eist dat de apotheker die niet titularis is (adjunct of plaatsvervanger) zich inschrijft in de provincie waar hij zijn domicilie heeft, aanvaardt de overheid dat het visum wordt verleend door de Provinciale Geneeskundige Commissie van de provincie waar de apotheker zijn domicilie heeft.

Adreswijzigingen worden gemeld aan de Federale Overheidsdienst te Brussel.
Werkwijze

- Begeleidende brief met bijvoorbeeld ' Hiermede verzoek ik u om bijgevoegd diploma

te viseren.'

- Het origineel diploma van apotheker bijvoegen.

- Een aangetekende zending.

- Adres van de Provinciale Geneeskundige Commissies


Nederlandstalige Geneeskundige Commissie van Brabant

Philipssite 3b, bus 1, 3001 Leuven

Tel 016/31 89 31
Provinciale Geneeskundige Commissie van Antwerpen

Theaterbuilding 13e verd

Italiëlei 124/70, 2000 Antwerpen

Tel. 03/213.80.20


Provinciale Geneeskundige Commissie van West-Vlaanderen

Hoogstraat 9 (2de verdieping), 8000 Brugge

Tel. 050/44.33.80
Provinciale Geneeskundige Commissie van Oost-Vlaanderen

St Lievenslaan, 23, 9000 Gent

Tel. 09/268.64.50
Provinciale Geneeskundige Commissie van Limburg

TT 14,


St. Jozefsstraat, 10 bus 5, 3500 Hasselt

Tel. 02/524.78.021.3 Orde van Apothekers
Elke apotheker die de artsenijbereidkunde beoefend moet ingeschreven zijn bij de Orde van Apothekers.
Om de artsenijbereidkunde in België te mogen uitoefenen, moet iedere apotheker op de lijst van de Orde van Apothekers zijn ingeschreven (KB 29.05.1970). Voor de inschrijving zijn volgende wetsartikels van belang:
KB nr. 80 d.d. 10-11-1967:

artikel 2:

De orde der apothekers omvat alle houders van het wettelijk of van het buitenlands wettelijk erkend diploma van apotheker, die in België woonachtig zijn en ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van de provincie waar zij hun woonplaats hebben. Volgens dit besluit wordt als woonplaats beschouwd de plaats waar de apotheker zijn voornaamste bedrijvigheid uitoefent en, voor de vervangende of tweede apotheker, de plaats waar hij verblijft.”
KB van 29-05-1970:

artikel 21:De apotheker, die in de officina werkzaam is, moet de voorzitter van de provinciale raad op de hoogte brengen van elke wijziging, zowel van de zetel waar hij zijn werkzaamheden heeft als van de titel waaronder hij ze uitoefent.

artikel 22:

Wanneer een apotheker langer dan één week in een vervanging voorziet op een plaats die ligt in een andere provincie dan die van de lijst waarop hij is ingeschreven, moet hij de voorzitter van de provinciale raad van de plaats waar hij zijn werkzaamheden uitoefent, hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Hetzelfde geldt eveneens voor de tweede apotheker, die zijn werkzaamheden uitoefent in het gebied van een andere provinciale raad dan die waar hij is ingeschreven.

artikel 23:

Onverminderd het bepaalde in artikelen 21 en 22, kan de houder van een wettelijk diploma van apotheker om zijn inschrijving verzoeken op de lijst van de Orde van de provincie waar hij zijn woonplaats heeft in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

artikel 24:

De aanvraag tot inschrijving op de lijst van de Orde wordt gericht aan de voorzitter van de provinciale raad van de woonplaats van de aanvrager. Volgende stukken worden bij deze aanvraag gevoegd:

1) Het wettelijk of het ermede gelijkgesteld diploma van apotheker of het bewijs van vrijstelling, door de bevoegde geneeskundige commissie geviseerd

2) Een verklaring van de aanvrager waarin hij de plaats aanwijst waar hij zijn voornaamste bedrijvigheid uitoefent of zal uitoefenen en voor de vervangende of tweede apotheker, de plaats waar hij zijn verblijf heeft

3) Voor de apotheker die buiten de officina werkt, een gedetailleerde opgave van zijn werkzaamheden

4) Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag dat van niet meer dan drie maanden terug gedagtekend is.”
De apotheker-titularis schrijft zich in bij de Provinciale Raad van de Orde van de provincie waar bij werkt en de adjunct-apotheker of apotheker-plaatsvervanger schrijft zich in bij Provinciale Raad van de Orde van de provincie waarbij zijn domicilie heeft.

De orde raad aan om persoonlijk langs te gaan bij het secretariaat van de Provinciale Raad.

Hierna wordt de werkwijze weergegeven indien men niet persoonlijk naar het secretariaat gaan. In het andere geval moet men de vermelde documenten persoonlijk overhandigen.
Werkwijze

- Begeleidende brief met bijvoorbeeld 'Hiermede verzoek ik u om me in te schrijven

op de lijst van de Orde van de apothekers van de provincie …. . Ik zal als

apotheker werken in de gemeente ……..'.

- Bijvoegen:

- Het origineel en geviseerd diploma van apotheker bijvoegen.

- Een verklaring van de aanvrager van de plaats van activiteit of indien

beschikbaar een kopie van het bediendecontract

- Een kopie van de identiteitskaart

- Een bewijs van goed gedrag en zeden

- Formulier van het RIZIV om te laten invullen door de Orde

- Een aangetekende zending.

- Adres: Provinciale Raad van de Orde der Apothekers waar de

wettelijke verblijfplaats is of waar men werkt (cfr. supra)


Orde der Apothekers Antwerpen

Jan Van Rijswijcklaan 132, 2018 Antwerpen

Tel. 03/239 53 97
Orde der Apothekers Limburg

St. Hubertusplein, 12, 3500 Hasselt

Tel. 011/28 47 39
Orde der Apothekers Nederlandstalig Brabant

Henri Jasparlaan, 95, 1060 Brussel

Tel. 02/541 89 97

Orde der apothekers Oost-Vlaanderen

Martelaarslaan, 403a, 9000 Gent

Tel. 09/225 46 62


Orde der apothekers West-Vlaanderen

Baron Ruzettelaan, 207 GV, 8310 Brugge-Assebroek

Tel. 050/37 06 85
Na verloop van tijd ontvangt men een bevestiging van de inschrijving.

Nota: de meest recente regelgeving en de adressen van de provinciale raden zijn te

consulteren op www.ordederapothekers.be


1.4 Erkende ziekenhuisapotheker
Met het KB van 11.06.2003 werd de verplichting opgelegd dat ziekenhuisapothekers, om het beroep te kunnen uitoefenen in een ziekenhuis, moeten ingeschreven zijn bij de erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers. Dit K.B. is van kracht vanaf 01.01.2006. De erkenning is 5 jaar geldig. Zes maanden voor het einde van deze periode dient een verlenging van de erkenning aangevraagd met opgave van het verzamelde aantal accrediteringspunten. Over de 5 jaar dient een totaal van 120 punten verzameld te worden verdeeld over 5 modules. Informatie hierover is terug te vinden in het MB van 11.06.2003.
Werkwijze

- Begeleidende brief met bijvoorbeeld 'Hiermede verzoek ik u om me in te schrijven

op de lijst van ziekenhuisapothekers.'

- Het ingevuld document van het K.B. van 11.06.2003 voor aanvraag (zie bijlage 1)

bijvoegen.

- Een kopie van het diploma van apotheker én van ziekenhuisapotheker bijvoegen.

- Een aangetekende zending.

- Adres:


FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer

Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers

EUROSTATION

Victor Hortaplein, 40 bus 10,

1060 BRUSSEL


Na verloop van tijd ontvangt men een bevestiging van inschrijving. Het erkenningsnummer bij het FOD heeft de vorm: NTxxxxxxxx. Dit nummer wordt meegedeeld aan het diensthoofd van de ziekenhuisapotheek.
2. Bijkomende erkenningen en inschrijvingen
2.1 Inschrijving bij het RIZIV als apotheker en ziekenhuisapotheker
Werkwijze

- Begeleidende brief met bijvoorbeeld 'Hiermede verzoek ik u om me in te schrijven

bij het RIZIV als ziekenhuisapotheker.'

- Een kopie van het diploma van apotheker en ziekenhuisapotheker bijvoegen.

- Een aangetekende zending.

- Adres:


RIZIV

Tervurenlaan, 211,

1150 Brussel
Na verloop van tijd ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Het erkenningsnummer bij het RIZIV als ziekenhuisapotheker heeft de vorm: x-xxxxx-xx-00x. Dit nummer wordt meegedeeld aan het diensthoofd van de ziekenhuisapotheek.


2.2 Inschrijving bij het RIZIV als bandagist voor de kleine bandagisterie
Binnen de ziekenhuisapotheek is een erkenning als verstrekker van kleine bandagisterie nodig voor de ziekenhuisapotheker die deze materie als opdracht heeft.
Werkwijze

- Klik op deze link om naar de site van het RIZIV te gaan voor de meest recente


procedure en de nodige formulieren.

- Begeleidende brief met bijvoorbeeld 'Hiermede verzoek ik om erkenning als

verstrekker van ‘kleine bandagisterie’. In bijlage vindt u de nodige

documenten waaruit blijkt dat ik aan de gestelde eisen voldoe.'

- Het ingevuld“Toetredingsformulier” (Y/….) en ondertekend door het diensthoofd

van de ziekenhuisapotheek toevoegen.

- Het ingevuld formulier “Verklaring op erewoord –apotheker-bandagist” bijvoegen.

- Een attest toevoegen van praktische stage van minimum zes maanden bij een erkend

apotheker-bandagist bij wie de opleiding werd gevolgd.

- Een kopie van het diploma van apotheker en van ziekenhuisapotheker bijvoegen.

- Een aangetekende zending.

- Adres:


RIZIV

Dienst voor geneeskundige verzorging

Afdeling Bandagisten

Tervurenlaan, 211,

1150 Brussel
Na verloop van tijd ontvangt men een bevestiging van inschrijving. Het erkenningsnummer bij het RIZIV als bandagist heeft de vorm: x-xxxxx-xx-20x. Dit nummer wordt meegedeeld aan het diensthoofd van de ziekenhuisapotheek.
Nota: als het toetredingsformulier gewijzigd wordt en of het vereist is om de aanvraag te vernieuwen wordt meegedeeld via een omzendbrief van het RIZIV aan de bandagisten.


2.3 Inschrijving bij het RIZIV als verstrekker van implantaten
Voor de verstrekking van implantaten moet er in een ziekenhuisapotheek minstens één ziekenhuisapotheker erkend zijn door het RIZIV om implantaten te verstrekken.
Werkwijze

- Begeleidende brief met bijvoorbeeld 'Hiermede verzoek ik om een erkenning als

verstrekker van implantaten’. In bijlage vindt u de nodige documenten waaruit

blijkt dat ik aan de gestelde eisen voldoe.'

- Het ingevuld“Toetredingsformulier” (U/….) toevoegen.

- Een kopie van het diploma van apotheker en van ziekenhuisapotheker bijvoegen.

- Een aangetekende zending.

- Adres:


RIZIV

Dienst voor geneeskundige verzorging

Afdeling Verstrekkers van Implantaten

Tervurenlaan, 211,

1150 Brussel
Na verloop van tijd ontvangt men een bevestiging van inschrijving. Het erkenningsnummer bij het RIZIV als verstrekker van implantaten heeft de vorm: x-xxxxx-xx-300. Dit nummer wordt meegedeeld aan het diensthoofd van de ziekenhuisapotheek.
Nota: als het toetredingsformulier gewijzigd wordt en/of het vereist is om de aanvraag te vernieuwen wordt meegedeeld via een omzendbrief van het RIZIV aan de verstrekkers van implantaten.

2.4 Inschrijving bij de beroepsvereniging
Het is wenselijk dat een ziekenhuisapotheker die zijn beroep uitoefent in een ziekenhuisapotheek zich aansluit bij de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (VZA). Deze beroepsvereniging organiseert onder andere bijscholingen waaronder de Postuniversitaire Bijscholing voor ziekenhuisapothekers, informeert de aangesloten leden omtrent de beroepsuitoefening en verdedigt hun belangen bij de betrokken instanties. Als werkend lid heeft men volledige toegang tot de website (www.vza.be). Hiervoor ontvangt men een paswoord.

Deze beroepsvereniging werkt zeer nauw samen met de Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers (BVZA) die de gesprekspartner is van de ziekenhuisapothekers in relatie tot de federale overheid. Wanneer men lid is van de VZA is men automatisch ook lid van de BVZA. Men ontvangt dan ook regelmatig het tijdschrift Pharmakon, het tijdschrift van de Belgische ziekenhuisapothekers.


Werkwijze

- Begeleidende brief met bijvoorbeeld 'Hiermede verzoek ik u om me in te schrijven

bij de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers. Mijn thuisadres is …..

en ik werk momenteel in ziekenhuis …… met adres ……, telefoonnummer

….. en emailadres ……… .'

- Een gewone zending.

- Adres:

Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (VZA)

Secretariaat

Universitair Ziekenhuis

Apotheek

De Pintelaan 185

9000 Gent

Tel. 09 240 29 77 - fax 09 240 60 28

e-mail: vza@uzgent.be

www.vza.be


Ter informatie: adres van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers (BVZA)
Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Association Belge des Pharmaciens Hospitaliers (ABPH)

Cliniques Universitaires U.C.L. St. Luc

Pharmacie Hospitalière

ABPH - BVZA

Avenue Hippocrate 10

1200 Bruxelles
3. Sociaal statuut RIZIV
Apothekers en ziekenhuisapothekers kunnen genieten van het sociaal statuut van het RIZIV. Hiermee ontvangt de betrokkene jaarlijks een bedrag waarmee uitsluitend een levensverzekeringscontract kan worden afgesloten bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Dit voordeel werd geregeld met het KB van 13.03.1971. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast.
Om dit voordeel te bekomen moet men een aantal formaliteiten vervullen.
Werkwijze

- Een verzekeringscontract afsluiten bij een bank of verzekeringsmaatschappij naar

eigen keuze.

- Het formulier “Aanvraagformulier dienstjaar ….. ter regeling van de sociale

voordelen voor apothekers” invullen en onderteken. Dit formulier wordt door

de maatschappij waar het verzekeringscontract wordt bij afgesloten

vervolledigd.
- Begeleidende brief met bijvoorbeeld 'Hiermede doe ik een aanvraag om te genieten

van het sociaal statuut van apothekers. In bijlage vindt u het ingevuld

formulier.

- Het volledig ingevuld formulier.

- Een aangetekende zending.

- Adres


RIZIV

Dienst geneeskundige verzorging

Tervurenlaan, 211,

1150 Brussel


Voor het eerste jaar dient dit formulier volledig (2 bladzijden) ingevuld te worden. De volgende jaren ontvangt men automatisch van het RIZIV het gedeelte “Activiteitsverklaring op erewoord” dat ieder jaar opnieuw dient ingevuld te worden.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina