Zingen lied 488 Was dat naamloos bitter lijden voor mij, onwaardig en snood? ‘k Wil mijn leven, Heer, u wijden, trouw tot in de doodDovnload 21.89 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte21.89 Kb.
STILLE WEEK 2016

Vrijdag 25 maartThema:

IK BEN DE GOEDE HERDER

o.l.v. majoor Dini Veenendaal


WELKOM
STIL GEBED
VOTUM

ZINGEN lied 488

Was dat naamloos bitter lijden voor mij, onwaardig en snood? ‘k Wil mijn leven, Heer, U wijden, trouw tot in de dood.ZANGKOOR
LEZEN Matteüs 25:14-16
ZANGKOOR

ZINGEN (lied 474 = BTB 583)

Door ’t geloof in de Heiland, die stierf aan het kruis, is er

uitkomst en heling voor u. Wie zijn zonden belijdt en

genade bepleit, vindt het leven in Hem, hier en nu.


Refrein: Zie, zie, zie en leef! Door ’t geloof in de Heiland, die

stierf aan het kruis, is er uitkomst en heling voor u.


O, waarom droeg de Heiland dit lijden, die pijn en doorstond Hij de dood, zelfs het graf? Hij bewerkte verzoening voor u en voor mij; ’t was zijn dood die het leven ons gaf.
Niet in tranen, gebeden, berouw ligt het heil, maar in ’t offer van Jezus, de Heer. Kom maar zoals u bent, vindt vergeving bij Hem, kniel gelovig voor Jezus terneer.
LEZEN Matteüs 26:47-51
DUET lied 191
MUZIEKKORPS: Is dat mijn koning?
LEZEN Matteüs 27:3-6
ZINGEN (473)

Dikwijls denk ik zo graag aan veel plaatsen op aard waar een

goede herinnering aan blijft bewaard, maar vooral denk ik

vaak aan de Heiland die leed, daarginds op een heuvel die

Golgota heet.
Refrein:

De bekoring van ‘t kruis die mijn ziel heeft geraakt, is

dat U mij uit liefde uw eigendom maakt: mijn losprijs voldeed

U aan ‘t kruis! Ik weet nu al mijn zonden, mijn zonden,

Heiland, droeg U.
Daar heeft Jezus voor allen het offer gebracht, het bewijs van

Gods liefde voor ’t mensen-geslacht; ‘t is het grootste dat ooit

door de Heer is gedaan! Ik kan ‘t niet begrijpen, maar neem het wel aan.
De bekoring van ‘t kruis is dat Jezus daar leed puur uit liefde

voor zondaars, al was ‘t nog zo wreed. Ik heb plaats in mijn

hart die ik graag reserveer voor Jezus, de Heiland, want:

Christus is Heer.


GEDICHT: Hij droeg onze smarten ( Jacobus Revius)

T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisigden,

Noch die verradelijk u voor de rechtbank sleepten,
Noch die beledigend u spogen in 't gezicht,
Noch die u knevelden, en sloegen u vol builen,
T'en zijn de krijgs-lui niet die met hun felle vuisten
De rietstok hebben of de hamer opgelicht,
Of het vervloekte hout op Golgotha opgericht,
Of over uwe kleed tsaam dobbelden en gokten:

Ik ben 't, ô Heer, ik ben 't die u dit hebt gedaan,


Ik ben de zware boom die U te zwaar belast had,
Ik ben het taaie touw waarmee U ging gebonden,
De spijker en de speer, de gesel die U sloeg,
De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg:
Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden.

SOLO
LEZEN Zacharia 11:4-15
OVERDENKING: Ik ben de goede Herder
ZINGEN (lied 15)

Wat is voor u de stem van de Heer? Laat die u onverschillig?

Hij spreekt van vrede, telkens maar weer; blijft u passief en

onwillig?


Refrein: O, bedenk toch, o, bedenk toch, al wat Jezus’ liefde voor u deed! O, bedenk toch, o bedenk toch, dat aan ’t kruis Hij voor u leed.
Wat is voor u de trouw van de Heer? Weigert u zijn genade> die Hij u aanbiedt ied’re keer weer, kunt u het hoogste versmaden?
Wat is voor u het kruis van de Heer? Laat het u onbewogen? Legt u het feit gewoon naast u neer met zulk een wonder voor ogen?
BEZINNING (lied 200)

U heb ik lief, Heer, U die zoveel voor mij deed. U heb ik lief,

Heer, U die zoveel deed, zo heel veel voor mij deed, ja, alles,

alles voor mij deed.


BEZINNING (Lied 377)

Toen uw liefde mij had overwonnen en mijn hunk’rende

onrust was bedaard, toen ‘k mij op mijn roeping heb

bezonnen, door uw groeiend licht geopenbaard; toen heb ik

mijzelf aan U gegeven en voorgoed, o Heer, mijn keus

gemaakt. Diepe vrede kwam er in mijn leven, toen uw liefde

mij heeft aangeraakt.
Refrein: Voor de liefde die me aan U bleef binden, voor uw

bloed dat U voor mij vergoot, voor de kracht, die ‘k steeds

mag ondervinden, blijf ‘k bij U in leven en in dood.

Maar soms komt de zorg van alle dagen, ‘k heb vaak hoofd

en hart en handen vol; en een wolk komt ‘t blijde licht

vervagen, ‘t harde leven eist zo’n zware tol. Ben ‘k niet dicht

genoeg bij U gebleven, heb ‘k mijn woord dan niet gestand

gedaan? Heb ‘k U toch verloochend in mijn leven? Zeg ’t mij

Heer, o, toon ‘t mij duid’lijk aan.
Voor de liefde die me aan U bleef binden met een band, die

alles kan doorstaan; voor uw kracht, die ‘k steeds mag

ondervinden, bied ik U opnieuw mijn leven aan. ‘k Wil nog

eens mijn woord van trouw herhalen, doelbewust en met het

vaste plan slechts uw wil te doen en niet te falen in ‘t geloof,

dat nimmer falen kan.


LEZEN Matteüs 27:45-51
MUZIEKKORPS: Jezus stierf alleen
DE PAASKAARS DOOFT UIT
GEBED
ZINGEN (lied 331)

Groot is uw liefde, U neemt mij aan, deelt in mijn zorgen,

droogt ied’re traan. Ik wijd mijn leven aan U, mijn Heer. Ik wil

U dienen, dagelijks weer. Ik wil U dienen, dagelijks weer.


U heb ik lief, Heer; geef mij de kracht om zo te leven als U

verwacht. Wil door mijn leven Uzelf doen zien. Ik heb U lief,Heer. Vraag en ik dien. Ik heb U lief, Heer. Vraag en ik dien.
ZEGENDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina