Zoals geleerd in de BijbelDovnload 15.58 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte15.58 Kb.
REDDING
Zoals geleerd in de Bijbel

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling/bewerking en voetnoten door M.V.

Het doel van deze studie is te leren wat God heeft gezegd over de redding van de mens. Gewoon de volgende dingen lezen is niet genoeg. Neem a.u.b. de tijd om elke Schriftverwijzing op te zoeken, om zo voor uzelf te zien dat de Bijbel deze waarheden echt leert. Wij moedigen u aan dezelfde gezindheid te hebben als eertijds de mensen in Berea1, beschreven in Handelingen 17:11:“En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren”

Wie is God?

De levende God is HEILIG (Jesaja 6:3; 57:15; 1 Petrus 1:15; Openbaring 4:8) en dus is Hij in absolute zin apart staand en afgescheiden van alles wat zondig is (Jesaja 59:2; Psalm 24:3-4; Jesaja 6:3-5). De Bijbel leert mij dat God, in Zijn absolute heiligheid en onfeilbare genade, mij een weg heeft getoond om gered te worden en om tot volle kennis van de waarheid te komen (Johannes 14:6; 1 Timotheüs 2:3-6).

Wie ben ik?

Ik ben een verloren zondaar (Psalm 14:1-3; Romeinen 3:10-18, 23; Jesaja 53:6; Psalm 51:5; 1 Koningen 8:46) en mijn hart is arglistig en boos (Jeremia 17:9-10; Markus 7:20-23; Mattheüs 7:11). Dus sta ik schuldig voor de rechtvaardige Rechter van de hele aarde (Romeinen 3:19) en ik sta onder de toorn en veroordeling van een heilige God (Romeinen 1:18; 2:1-9; Johannes 3:18, 36).

Wat verdien ik?

Wegens mijn zondige en slechte toestand is de doodstraf mijn loon (Ezechiël 18:4; Genesis 2:17; Romeinen 1:32; 6:23). Dit betekent eeuwige afscheiding van God en eeuwige straf van God


(2 Thessalonicenzen 1:8-9; Mattheüs 25:41,46; Markus 9:42-48; Openbaring 20:11-15; 21:8).

Wat is het Evangelie (Goed Nieuws)?

Wegens Zijn wonderlijke liefde en genade zond God Zijn geliefde Zoon in de wereld (Johannes 3:17; Mattheüs 1:21-23; Lukas 19:10; 1 Timotheüs 1:15). De Heer Jezus Christus, die de eeuwige God is (Johannes 1:1; Jesaja 7:14; 9:5; Micha 5:1; Titus 2:13) en de Schepper van alle dingen (Johannes 1:3; Kolossenzen 1:13-16), stierf aan het kruis in MIJN plaats en als MIJN Plaatsvervanger en zo betaalde Hij de doodstraf voor mij (Jesaja 53; Romeinen 5:6-8; 1 Korinthiërs 15:3; 2 Korin­thiërs 5:21; Galaten 1:4; 1 Petrus 2:24; 3:18; 1 Johannes 2:2; 3:16; 4:10). Hij stond ook op uit de doden als bewijs dat de Vader tevreden was dat de doodstraf ten volle was betaald door de Zoon (1 Korinthiërs 15:4-20; Romeinen 4:25) en om te bewijzen dat Hij, Jezus Christus, alles is en was wat Hij beweerde te zijn (Romeinen 1:4).

Wat moet ik doen om gered te worden?

Met het oog op wie Christus is en wat Hij voor mij heeft gedaan op het kruis, is het mijn verantwoordelijkheid te geloven in de Heer Jezus Christus (Handelingen 16:30-31; Johannes 3:16, 18, 36). Dit betekent dat ik tot Christus moet komen (Johannes 6:35-37) en Hem moet ontvangen als mijn persoonlijke Redder en Heer (Johannes 1:12; Romeinen 6:23), waarbij ik mij de volgende feiten moet realiseren en geloven:


 1. De Heer Jezus is de enige Redder (Handelingen 4:12; Johannes 10:9; 14:6). Er bestaat geen redding los van of naast Hem.

 2. De Heer Jezus stierf en stond nadien weer op voor mijn redding (1 Thessalonicenzen 4:14; 1 Korinthiërs 15:3-4; Romeinen 10:9).

 3. De Heer Jezus is in staat mij te redden (Hebreeën 7:25; Jesaja 59:1; Mattheüs 19:24-26).

 4. De Heer Jezus wenst mij te redden (Johannes 6:37; vergelijk 1 Timotheüs 2:4).

 5. De Heer Jezus zal mij redden als ik op Hem vertrouw, en op Hem alleen, als mijn Redder (Johannes 3:16).

Ik moet me ook realiseren dat ik niet gered wordt ...

... door goede werken (Jesaja; Efeziërs 2:9; Titus 3:5);

... door te trachten Gods wet de houden (Romeinen 3:20; Galaten 2:16; Jakobus 2:10).

Ik ben enkel gered door de genade van God door geloof (Efeziërs 2:4-9 en Titus 3:4-7). Geloof betekent met mijn hele wezen te rusten op Jezus Christus (wie Hij is, wat Hij deed en wat Hij zei). Met niets in mijn handen zal ik gaan; alleen het kruis kleef ik aan!

Hoe kan ik weten dat ik gered ben?

Omdat God niet kan liegen (Titus 1:2; Hebreeën 6:18) en omdat Jezus Christus eeuwig trouw is (Hebreeën 13:8), zal ik in vreugde en vol vertrouwen steunen en rusten op de volgende reddingsbeloften: Mattheüs 11:28; Johannes 1:12; 3:16; 3:18; 3:36; 5:24; 6:35; 6:37; 6:47; 10:9; 11:25; Handelingen 10:43; 16:31; Romeinen 10:9; 10:13; 1 Johannes 5:11-12.

Wat moet ik doen, nu ik gered ben?

Nu ik een gelovige in Christus ben is het mijn verantwoordelijkheid om te groeien (en blijven groeien) in de genade en kennis van mijn Heer en Redder Jezus Christus (2 Petrus 3:18). Om een geestelijk gezonde, groeiende gelovige te worden moet ik:


 1. Eerst en vooral gedoopt worden in gehoorzaamheid aan Christus’ gebod (Mattheüs 28:19-20; Handelingen 10:48; 2:38) als een openbaar getuigenis van mijn nieuw leven in Christus (2 Korinthiërs 5:14-17; Romeinen 6:3-11; Galaten 2:20). Redding en doop gaan onverbrekelijk samen (1 Petrus 3:21).2

 2. Gevoed worden door Gods Woord door dagelijks te lezen in mijn Bijbel (1 Petrus 2:2; Mattheüs 4:4; Psalm 119:97).

 3. Dagelijks voor God komen in gebed (Hebreeën 4:16; 1 Thessalonicenzen 5:17; Lukas 18:1).

 4. Getrouw een bijbelgelovige en bijbellerende kerk bijwonen (Handelingen 2:42; Hebreeën 10:25).

 5. Dagelijks mijn zonden belijden (mijn denken, handelen en zijn dat niet in harmonie is met Gods heilige Persoon) aan God en met Hem instemmen dat wat ik heb gedaan zondig is in Zijn ogen (1 Johannes 1:8-2:2 en zie vooral 1 Johannes 1:9; Psalm 51:5-8; Psalm 32:3-6; Spreuken 28:13).

 6. Belijd Christus tegenover anderen (Psalm 107:2; Mattheüs 10:32; Romeinen 10:9-10). Wees blij Hem toe te behoren als uw Redder!

 7. Wees een getrouwe getuige3 van de Heer Jezus, wijs duidelijk op Hem door leven, woord en daad (Handelingen 1:8; Jesaja 43:10-12). Ik moet Christus onder de aandacht brengen door de manier waarop ik leef en door de dingen die ik zeg (Filippenzen 2:15-16; Kolossenzen 3:17; 1 Petrus 3:15; Kolossenzen 4:5-6).

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968Ga hier naar de Nieuwste Artikelen

1 Grieks Beroia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Veria

2 Wee hen die Gods Woord ontkrachten door de doop te herleiden tot iets wat gemist kan worden, en dus niets met de redding te maken heeft. Redding en doop horen bij elkaar. Zie 1 Petrus 3:21 in zijn context. Wie zich niet wil laten dopen, zal ook niet gered zijn.

3 Handelingen 1:8.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina