Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 26 juni 2016 Predikant: ds. C. Baggerman, teDovnload 25.1 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte25.1 Kb.
Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 26 juni 2016

Predikant: ds. C. Baggerman, tel. 571336

of cbaggerman1@hetnet.nlZiekenhuisopname e.d. graag doorgeven

aan mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel. 572311

kijk ook op: www.hervormdyerseke.nl

u kunt ons ook volgen op Facebook Hervormd Yerseke


Bent u nieuw in onze gemeente, of te gast, dan heten we u van harte welkom.

Wanneer u contact wilt met ons, stelt u zich dan in verbinding met onze predikant.

In het ziekenhuis verblijft: mevr. E. J. Poleij-van Iwaarden, Moerplein 105.
Op 1 juli hoopt het echtpaar Minnaard-van den Berge, Ambachtsherenlaan 39, 50 jaar getrouwd te zijn.
Komende eredienst :

Zondag 3 juli 10:00 uur: Mw. Ds.C.M.Baggerman-van Popering
10:00 uur: ds. C. Baggerman,

viering Heilig Avondmaal

Organist : Flip Markwat

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 28: 1, 4 en 5

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Lied 852

Gesprek met de kinderen

Schuldbelijdenis en gebed om verlichting

met de heilige Geest

Schriftlezing: Numeri 21:4-9 (NBV)

Zingen: Psalm 95: 3, 4 en 5

Prediking: ‘En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang,bleef in leven – Num. 21: 9

Zingen: Lied 512: 1, 2, 3 en 4

Onderwijzing bij het Avondmaal

Inzameling der gaven

1e Stichting GeeVer

2e Onderhoud kerkgebouw

Zingen: Lied 287: 1, 2, 4 en 5

Avondmaalsgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Dankzegging na de maaltijd: Johannes 3: 14-21

Zingen: Lied 978

Zegen

Zingen: Lied 415: 3Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Orgelspel
Onderwijzing over het avondmaal

De Here Jezus heeft ons zelf het heilig avondmaal gegeven. Kort voor zijn sterven, in de nacht dat Hij verraden werd, vierde Hij met zijn leerlingen ook de maaltijd. Dat ging zo: de Here Jezus nam een brood, dankte God, toen brak Hij het brood in stukken en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor u. Herhaal deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken. Na het eten pakte Jezus een beker wijn, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Drink steeds opnieuw uit deze beker tot mijn gedachtenis.

Daarom vieren we in de kerk het Avondmaal. We eten samen het brood en drinken uit één beker omdat we daarmee laten zien dat de Here Jezus voor ons is gestorven. Dat blijven we doen, totdat de Here Jezus terugkomt.

Bij het avondmaal gaat het over drie dingen: over het verleden, en het heden, en de toekomst.


Het verleden: wij kijken terug naar wat Jezus deed

De Here Jezus is naar deze wereld gekomen om ons te verlossen. Hij hielp de mensen, de zieke mensen heeft Hij genezen en de slechte mensen heeft Hij vergeven. Hij vertelde over Gods liefde voor alle mensen. Maar, Hij werd gevangengenomen en mishandeld. Hij werd vastgebonden – om ons te bevrijden. Hij kreeg de doodstraf, de dood aan het kruis, om ons vrij te spreken. Op het laatst was Hij helemaal alleen in de allerdiepste ellende, aan het kruis. Toen riep Hij uit: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ – opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. Hij heeft verzoening gebracht, Hij heeft het weer goed gemaakt, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’ Daar mogen wij aan terugdenken en God voor danken.


Het heden: wij kijken elkaar aan als kinderen van God

De Here Jezus is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de dood! Nieuw leven heeft Hij gebracht ook voor ons. Wij hoeven niet meer bang te zijn of verdrietig, want wij horen bij dat nieuwe leven door de heilige Geest. En ook worden wij door de heilige Geest aan elkaar verbonden, in oprechte liefde en eenheid. Die eenheid moet ook zichtbaar zijn in de praktijk, in hoe wij met elkaar omgaan. Als we allemaal van één brood eten, betekent dat dat wij ook allemaal bij elkaar horen, hoe verschillend we ook zijn. Dat vieren we als we hier samen zijn rond de tafel, waar Christus zelf ons uitnodigt, een vrolijke maaltijd voor heel het volk van God.z.o.z.
Toekomst: wij kijken vooruit naar Gods Koninkrijk

Bij het avondmaal mogen we ook vooruitkijken naar de toekomst. Wij geloven dat het in de hemel, in het Koninkrijk van God ook een feest zal zijn, en als we hier samen aan tafel zitten, krijgen we daar al een voorproefje van. Dit brood zal ons sterk maken in ons geloof en kracht geven, als je het soms moeilijk hebt, en de wijn zal ons hart vrolijk maken als we soms verdrietig zijn. Wij geloven dat eens, als het Koninkrijk van God aanbreekt, dat dan alle volken, van oost en west, van noord en zuid zullen komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen.


Extra achtergrond: slangen in de woestijn

Er zijn heel wat opmerkelijke zaken aan de orde in dit kleine gedeelte in Numeri.

Er worden twee woorden voor ‘slang’ gebruikt: in het Hebreeuws het woord ‘nachasj’ en ‘saraf’.

‘Nachasj’ is het gewone woord voor slang, al in Genesis 3 gebruikt voor de slang in het paradijs. De slang heeft in het Oude Testament natuurlijk geen positieve betekenis, het is bijvoorbeeld ook een onrein dier. In Egypte waren er verschillende ‘slangengoden’ (goden met het uiterlijk van een slang, sommige beschermend (Nehebkau, Renenoetet), maar ook boze goden (Apophis).

Slangen hebben niet alleen een negatieve betekenis, maar ook een positieve: het gif kan soms ook genezend werken. Bekend is het symbool van de slang rond de stok (esculaap) waar je artsen aan kunt herkennen. Dit verwijst naar Asklepios, een Griekse god.

Volgens de rabbijnen worden de Israëlieten hier juist gestraft met slangen, omdat ze hadden geklaagd over hun eten, dat het niet lekker genoeg was (flauwe spijs), en de slang juist alles in één keer opslokt, zonder te proeven wat hij eet…

Het gewone woord voor slang ‘nachasj’ lijkt erg op het woord ‘nechosjet’, en dat betekent: ‘koper’ of ‘brons’; een woordspeling dus. Door een koperen slang te maken en daarnaar te kijken, is het volk beschermd tegen de beten van de slangen. Deze koperen slang is blijkbaar bewaard gebleven en werd op een gegeven moment zelfs vereerd., zo lezen we in 2 Koningen 18: 4 dat koning Hizkia de koperen slang die Mozes gemaakt had liet vernietigen, omdat de Israëlieten de gewoonte hadden voor die slang die de naam ‘Koperslang’ droeg, wierook te branden. Het maken van die slang doet ook denken aan een ander verhaal: 1 Samuël 6: 4, waar gouden muizen worden gemaakt tegen een muizenplaag.
Het andere woord voor slang is ‘saraf’. Dat betekent letterlijk: brandend, vurig. Daarom staat er in de NBG-vertaling-1951, net als in de Statenvertaling: ‘vurige slangen’. In de NBV-vertaling 2004: ‘giftige slangen’. Gaat het er misschien om dat de beet van zo’n slang een ‘brandende’ pijn oplevert? Of waren ze koper-brons gevlamd? Of waren ze vuurspuwend? Het zijn in ieder geval letterlijk: brand-slangen…

Het woord ‘saraf’ komt terug in Jesaja 14:29 en 30: 6 waar de oude vertalingen het hebben over een ‘vliegende draak’ en de NBV spreekt over een ‘cobra’. Het woord ‘saraf’ kennen wij echter vooral als ‘seraf’, een engelenfiguur uit Jesaja 6. En daar gaat het ook precies over vuur!


Diaconiecollecte is voor: Stichting GeeVer

Stichting GeeVer wil de geestelijke verzorging van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen en ondersteunt en stimuleert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de kerken. Zij doet dit onder andere door:

- Het geven van voorlichting, advies en informatie aan kerkelijke gemeenten over de deelname van mensen met een verstandelijke beperking.

- Het organiseren van cursussen rond de begeleiding van levensvragen (pastoraat) aan mensen met een verstandelijke beperking.

- Het ontwikkelen van activiteiten gericht op geestelijke verzorging voor mensen met een beperking zoals geloofsbegeleiding, ondersteuning bij rouw en verlies, het maken van levensboeken, die aansluiten bij de vragen van mensen met een verstandelijke beperking.

- Het organiseren van sfeervieringen en aangepaste levensbeschouwelijke activiteiten voor mensen met een ernstige beperking.- Het werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers.
Kerkelijke gemeenten kunnen bij GeeVer terecht voor informatie, werkmateriaal en ondersteuning bij de ontwikkeling van activiteiten, advies en verwijzing.
Voor personeels- en huisvestingskosten ontvangt GeeVer een bijdrage van zorgaanbieders, met name: Arduin, AZZ, het Gors, Tragel, de Okkernoot, Philadelphia en MEE-Zeeland.

-Voor de kosten van activiteiten doen wij een dringend beroep op de bijdragen van diaconieën. “Zinvol kunnen leven met beperkingen. Serieus genomen worden zoals je bent, een mens met een verstandelijke beperking, maar vooral mens met mogelijkheden! Geestelijke verzorging helpt mensen zin in het leven te houden! Er bij horen, mee kunnen doen, gezien worden, daar gaat het om!De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina