Zorgen voor een zieke ouder: De relatie tussen mantelzorg, ziekte van de ouder en gedragsproblemen bij kinderenDovnload 71.91 Kb.
Datum03.10.2016
Grootte71.91 Kb.
Zorgen voor een zieke ouder: De relatie tussen mantelzorg, ziekte van de ouder en gedragsproblemen bij kinderen

 1. Referentie van het artikel

Meijer, A. , Oostveen, S. & Stams, G. (2008). Zorgen voor een zieke ouder: De relatie tussen mantelzorg, ziekte van de ouder en gedragsproblemen bij kinderen. Kind en adolescent, 29(4), 208-222.

 1. Context van het artikel

Dit artikel is afkomstig uit het tijdschrift kind en adolescent. Dit tijdschrift publiceert pedagogische, psychiatrische of psychologische artikels die relevant zijn in de praktijk als je werkt met kinderen en jeugdigen.

In kind en adolescent vind je Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties. Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening zijn centrale thema’s in dit tijdschrift. Er wordt een gevarieerd aanbod gepubliceerd in kind en adolescent. Overzichtsartikelen, verslagen van empirisch onderzoek, commentaar, gevalsbeschrijvingen die in een theoretisch kader zijn geplaatst, signalementen van opmerkelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen uit het vakgebied en boekbesprekingen.

Kind en Adolescent verschijnt 4 keer per jaar. Kind en adolescent hangt samen met Kind en Adolescent Praktijk en Kind en Adolescent Review. Kind en Adolescent Praktijk heeft als uitgangspunt ‘de praktijk van de diagnostiek en behandeling’. Kind en Adolescent Review bekijkt internationaal wetenschappelijk onderzoek en geeft een selectie uit de internationale onderzoeksontwikkelingen.


 1. De auteurs van het artikel

Anne Marie Meijer, Susan van Oostveen en Geert Jan Stams hebben onderzoek gedaan naar de betekenis die een chronische ziekte van een ouder heeft voor kinderen. Ze zijn nagegaan wat de gevolgen zijn voor de kinderen wanneer ze een rol op zich krijgen in het huishouden en wanneer ze moeten zorgen voor hun zieke ouder. Deze kinderen geven mantelzorg. Dit onderzoek geeft duidelijk weer dat mantelzorg belastend wordt ervaren door de kinderen en een invloed heeft op het psychosociaal welbevinden van de kinderen. Wanneer kinderen mantelzorgtaken op zich nemen lopen ze het risico op psychisch lijden. De kinderen zijn redelijk onzichtbaar. Ze klagen niet en krijgen zelden gepaste ondersteuning.

  1. Anne Marie Meyer

Anne Marie Meyer is één van de onderzoekers in een onderzoek naar opvoedingspatronen en vriendschapsrelaties bij zowel autochtone als allochtone vmbo-leerlingen en hun ouders. Ze zoeken naar de betekenis die contextfactoren hebben voor de zelfwaardering en de mate van agressief en delinquent gedrag van jeugdigen. De steekproef bevat meer dan 500 jeugdigen met verschillende etnische achtergronden.

Anne Marie Meyer heeft meerder teksten, artikels, proefschriften,… geschreven:

Polderman, N., Meijer, A. M. & Hermanides, R. (1988). Ouders van drugsverslaafden. Directieve therapie, 8, 239–253.
Meijer, A. M. (in druk). Gezinsinvloeden bij astma. Over factoren, die een beheersbaar van een niet beheersbaar astma onderscheiden . Academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam
Meijer, A. M. (1987). Gezinsinvloeden bij astma, Directieve therapie, 7, 124–140
Hageman, P., Lange, A. van Dyck, R., Hoogduin, K. & Meijer, A. M. (1990). Het voorspellend vermogen van de Interactionele Probleem Oplossings Vragenlijst; Een onderzoek bij agorafobici, dwangneurotici, ouders van astmapatiënten en drugsverslaafden. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 45, 335–344.


Zinko, T., Meijer, A. M. & Oppenoorth, W. H. (1991). Een onderzoek bij multiproblemgezinnen. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 7, 353–366.

Via de netwerksite pipl ben ik te weten gekomen dat er meerdere Anne Marie Meijer bestaan uit Amsterdam. Anne Marie Meijer is werkzaam bij Pedagogiek en onderwijskunde. Dit heb ik gevonden op de site van de universiteit van Amsterdam faculteit Der maatschappij en gedragswetenschappen. Via de site pipl had ik deze foto van Anne Marie Meijer gevonden. In het artikel staat dat: Dr. A. M. Meijer verbonden is aan de Afdeling Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, Postbus 94208, 1090 ge Amsterdam. E-mail: a.m.meijer@uva.nl.

  1. Susan J.E. Van Oostveen

Over Susan J.E. Van Oostveen vind ik niet veel. Niets te vinden via linked in en niets te vinden via pipl. Via google vind ik ook niets over deze auteur. Op libis vind ik ook niet over Susan J.E. Van Oostveen. Hierbij concludeer ik dat Susan J.E. Van Oostveen een redelijk onbekende auteur is. In het artikel staat dat: Drs. S. J. E. van Oostveen is afgestudeerd aan de afdeling Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en thans werkzaam bij de William Schrikker Jeugdbescherming.

  1. G. J. J. M. Stams

Dr. G. J. J. M. Stams is universitair hoofddocent bij de Afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
Via de Netwerksite pipl heb ik het volgende gevonden over Geert Jan Stams:
Faculty of Social and Behavioral Sciences, University of Amsterdam, Department of Education, P.O. Box 94208, 1090 GE, Amsterdam, The Netherlands. G.J.J.M.Stams@uva.nl
Geert-Jan Stams werkt ook als empirisch pedagoog. Hij werkt als freelancer voor een bureau dat meewerkt aan kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Dit beroep doet hij naast zijn ander beroep aan de universiteit. Hij verricht vooral wetenschappelijk onderzoek op het gebied van jongerenstudies en jeugdbeleid, jeugdzorg, jeugddelinquentie, kinderopvang, opvoedingsondersteuning, adoptie en onderwijs
Geert Jan Stams geeft ook workshops waarin hij een systeem demonstreert. Dit systeem is een categorieën systeem, dat clinici kunnen gebruiken bij het in kaart brengen van doelen waardoor zij zich laten leiden in hun hulpverlenend handelen met cliënten. Geert Jan Stams beschrijft dus de ontwikkeling en psychometrische kwaliteit van een categorieënsysteem.

Via google heb ik ook de curriculum vitea van Geert Jan Stams gevonden.
Dr. Geert Jan Stams

Universitair hoofddocent Forensische Ortho-pedagogiek, Universiteit van Amsterdam

Op freelance basis inzetbaar

Geboren: Tilburg, 1959

 

Opleidingen

 

1996 - 1998

Promotie in de Sociale Wetenschappen op een longitudinaal interventie-onderzoek bij gezinnen met adoptiekinderen: Universiteit Utrecht (december 1998)

1991 - 1994

Algemene Pedagogiek: Universiteit Leiden (cum laude: juli 1994).
(scriptieprijs 1994 van de Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden)

1987 - 1991

HBO-IW (part-time): Haagse Hogeschool

1972 - 1978

VWO: Openbare Daltonscholengemeenschap te Voorburg

 

Werkervaring

 

2006 - heden

Universitair hoofddocent Forensische Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam

2002 - 2005

Universitair hoofddocent Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht/Universiteit van Amsterdam

2001 - 2002

Universitair docent Algemene en Gezinspedagogiek, Universiteit Leiden

2000 - 2001

Post-Doc Vrije Universiteit van Amsterdam, Orthopedagogiek

1998 - 2000

Gedragsdeskundige Jeugdbescherming, Jeugdzorg Den Haag /Zuid-Holland Noord
Orthopedagoog Intensieve Orthopedagogische Gezinsverpleging, Leiden

1996 - 1998

Onderzoeker in opleiding Universiteit Utrecht, Adoptiecentrum

1994 - 1996

Onderzoeker Astri te Leiden, onderzoeksbureau arbeid en sociale zekerheid
Onderzoeker Algemene en Gezinspedagogiek, Universiteit Leiden.

1991 - 1993

Adjunct-directeur Stichting Kinderopvang WVC te Rijswijk

1987 - 1991

Directeur kinderopvang Waggel te Den Haag

1985 - 1987

Groepsleider SKK te Den Haag

1984 - 1985

Beleidsmedewerker Cliëntenbond te Den Haag

1978 - 1983

Medewerker Haags Tehuis voor Onbehuisden

 

Overige functies

 

2000 - heden

Reviewer van diverse nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften, zoals Tijdschrift voor Criminologie, Pedagogiek, Journal of Marriage and the Family, Journal of Moral Education, etcetera.
Taken op het gebied van Administration/ Management bij Universiteit van Amsterdam.

2004 - heden

Voorzitter erkenningscommissie jeugdinterventies

2005 - heden

Adviseur Spirit, Basic Trust, Jeugdformaat, Stichting de Ster, Weekendschool, Van Toepassing (onderzoeksbureau arbeid, zorg en sociale zekerheid)

2007 - heden

Lid ontwikkelgroep instrumentarium jeugdstrafrecht.

 

Awards

 • Master thesis award of the faculty of Social Sciences Leiden University (1994)

 • UVA teacher of the year award Educational Sciences 2005 (first prize)

 • UVA teacher of the year award Educational Sciences 2007 (second prize)

 

Curriculum Development / Additional Activities (selection) 

 • Development and implementation of a new study bachelor/master program UVA

 • Designed focused learning

 • Master forensic child and youth care sciences

 • Minor juvenile delinquency and judicial policy

 

Publicaties

Belangrijkste internationale en nationale publicaties in chronologische volgorde (pdf-bestand)


Buiten de internationale en nationale publicaties heb ik via intranet (plantijn) ook andere teksten van Geert Jan Stams gevonden:


Stams, G. J. J. M., Juffer, F., Van IJzendoorn, M. H., & Hoksbergen, R. A. C. (2001). Attachment-based intervention in adoptive families in infancy and children's development at age seven: Two follow-up studies.British Journal of Developmental Psychology,19, 159-180.
Stams, G. J. J. M., Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (1998).Maternal sensitive responsiveness, infant attachment, and their consequences in middle childhood: The case of adopted children(manuscript). Leiden: Universiteit Leiden.

 1. De structuur van het Artikel

  1. Titels

Hoofdtitel: Zorgen voor een zieke ouder

Ondertitel: De relatie tussen mantelzorg, ziekte van de ouder en gedragsproblemen bij kinderen


Tussentitels: samenvatting

Inhoud


Inleiding

Methode


Procedure

Onderzoeksgroep

Meetinstrumenten

Resultaten

Discussie

Dankbetuiging

Literatuur
De structuur van het artikel is zeer logisch opgesteld want de verschillende stadia’s van het onderzoek worden hier weergegeven. De onderzoekscyclus spiegelt zich weer in de verschillende titels. Deze cyclus sluit aan bij het theoriegericht onderzoek in het artikel. De methode, procedure, onderzoeksgroep, meetinstrumenten en resultaten kan je concretiseren uit het artikel.

Methode/Procedure: criteria deelname onderzoek, gezinnen bezocht, vragenlijst

Onderzoeksgroep: populatie en steekproef

Meetinstrumenten: stadia van Hoehn en Yahr, . Beschikbaarheidslijst, De Vragenlijst Mantelzorg, een bewerking van de Vragenlijst Sociale Omstandigheden, informatie uit interviews, Stress Vragenlijst voor Kinderen, Youth Self Report, Childrens Depression Inventory (In dit onderzoek is de Nederlandse bewerking van deze vragenlijst gebruikt)

Resultaten: tabellen


  1. Voetnoten

VOETNOTEN & IN-TEKST

In dit artikel zijn de bibliografische referenties in de tekst vermeld tussen ronde haken. Deze referenties zijn gelinkt met de gegevens in de bibliografie. Door te klikken op de referentie in de tekst kom je bij de juiste bron in de bibliografie terecht. Dit is zeer handig opgesteld.  1. Lijst

   1. Interessante bronnen (bibliografie)

Achenbach, T. M. (1991). Integrative guide for the 1991 cbcl 14-18, ysr and trf profiles. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry.

Acock, A. C. (2005). Working with missing values. Journal of Marriage and Family, 67, 1012-1128.

Aldridge, J., & Becker, S. (1999). Children as carers: the impact of parental illness and disability on children’s caring roles. Journal of Family Therapy, 21, 303-320.

Armistead, L., Klein, K., & Forehand, R. (1995). Parental physical illness and child functioning. Clinical Psychology Review, 15, 409-422.

Cree, V. E. (2003). Worries and problems for young carers: issues for mental health. Child and Family Social Work, 8, 301-309.

Department of Health (1995). The carers (recognition and services) act of 1995. Policy guidelines and practice guide. Londen: Department of Health.

Drijver, H., & Rikken, M. (1998). Ervaringsdeskundigen aan het woord. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 3, 25-30.

Fox, N. J. (1998). The contribution of children to informal care: a Delphi study. Health and Social Care in the Community, 6, 204-213.

Hartong, I. M., Krol, M., Maaskant, A., Te Plate, A., & Schuszler, D. (2003). Stress Vragenlijst voor Kinderen (svk). (Intern rapport.) Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen.

Hoehn, M. M., & Yahr, M. D. (1967). Parkinsonism: onset, progression and mortality. Neurology, 17, 427-442.

Jenkins, S. & Wingate, C. (1994). Who cares for young carers? Their invisibility is the first problem to be addressed. British Medical Journal, 308, 733-734.

Klauw, I. van der (2003). Wanneer je vader of moeder een CVA heeft gehad ... (Doctoraalscriptie.) Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Afdeling Pedagogische Wetenschappen.

Korneluk, Y. G. & Lee, C. M. (1998). Children’s adjustment to parental physical illness. Clinical Child and Family Psychology Review, 1, 179-193.

Kovacs, M. (1992). Manual Child Depression Inventory. A measure of depressive symptoms in young persons, age 7-17 years. North Tonawanda, ny: Multi-Health Systems.

Lackey, N. R., & Gates, M. F. (2001). Adults’ recollections of their experiences as young caregivers of family members with chronic physical illnesses. Journal of Advanced Nursing, 3, 320-328.

Leuven, M. van, & Beek, Y. van (1999). Voorlopige handleiding voor de Nederlandse bewerking van de Children’s Depression Inventory (cdi) (Kovacs, 1992; 8-18 jaar). (Intern rapport.) Utrecht: Universiteit Utrecht, Capaciteitsgroep Ontwikkelingspychologie.

Pakenham, K. I., Bursnall, S., Chiu, J., Cannon, T., & Okochi, M. (2006). The psychosocial impact of caregiving on young people who have a parent with an illness or disability: comparisons between young caregivers and noncaregivers. Rehabilitation Psychology, 51, 113-126.

Schrag, A., Morley, D., Quinn, N., & Jahanshahi, M. (2004). Impact of Parkinson’s disease on patients’ adolescent and adult children. Parkinsonism and Related Disorders, 10, 391-397.

Stein, R. E. K., & Jessop, D. J. (1989). What diagnosis does not tell: the case for a noncategorical approach to chronic illness in childhood. Social Science and Medicine, 29, 769-778.

Tielen, L. (2003). Jonge mantelzorgers. Kinderen en jongeren die opgroeien met een langdurig ziek familielid. Internet: www.ginkgozorgprojecten.nl.

Verhoeven, A.B. (1998). Gewicht en tegenwicht. Een onderzoek naar opvoeding en ontwikkeling van kinderen in gezinnen waarin één van de ouders de ziekte van Parkinson heeft. (Doctoraalscriptie.) Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Afdeling Orthopedagogiek.

Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1997). Handleiding ysr voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar. Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Erasmusuniversiteit Rotterdam.

Visser-Meily, J. M. A., Post, M. W. M., Meijer, A. M., Maas, C. J. M., Ketelaar, M., & Lindeman, E. (2005a). Children’s adjustment to a parent’s stroke: determinants of health status and psychological problems, and the role of support by the rehabilitation team. Journal of Rehabilitation Medicine, 37, 236-241.

Visser-Meily, J. M. A., Post, M. W. M., Meijer, A. M., Van de Port, I., Maas, C. J. M., & Lindeman, E. (2005b). When a parent has a stroke: clinical course and prediction of mood, behavior problems, and health status of their young children. Stroke, 36, 2436-2440.

Visser, J. M. A. (1999). Vragenlijst Sociale Omstandigheden. Mantelzorg, partners en kinderen van cva-patiënten. Utrecht: umc Utrecht, Divisie Revalidatie- en Voedingswetenschappen.

Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag.   1. Organisaties betrokken bij het thema

Parkinson Patiënten Vereniging

Ginkgo Zorgprojecten   1. Specialisten en deskundigen

Deskundigen in de materie: De relatie tussen mantelzorg, ziekte van de ouder en gedragsproblemen bij kinderen

Achenbach, T. M.

Acock, A. C.

Aldridge, J., & Becker, S.

Armistead, L., Klein, K., & Forehand, R.

Cree, V. E.

Fox, N. J.

Drijver, H., & Rikken, M.

Hartong, I. M., Krol, M., Maaskant, A., Te Plate, A.,

Hoehn, M. M., & Yahr, M. D.

Jenkins, S. & Wingate, C

Klauw, I. van der

Korneluk, Y. G. & Lee, C. M.

Kovacs, M.

Lackey, N. R., & Gates, M. F.

Leuven, M. van, & Beek, Y. van

Pakenham, K. I., Bursnall, S., Chiu, J., Cannon, T., & Okochi, M.

Schrag, A., Morley, D., Quinn, N., & Jahanshahi, M.

Stein, R. E. K., & Jessop, D. J.

Tielen, L.

Verhoeven, A.B.

Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M.

Weiner, B.

Visser-Meily, J. M. A., Post, M. W. M., Meijer, A. M., Maas, C. J. M., Ketelaar, M., & Lindeman, E.   1. Definities en moeilijke woorden

Psychosociaal

behorend tot of betrekking hebbend op de invloed van sociale factoren op psychische verschijnselen


Regressie

analyse


(statistiek) de richting van een functie tussen verschillende verschijnselen

de ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwingMantelzorg

hulp die aanvullend, niet beroepshalve, aan bejaarden, zieken en andere hulpbehoevenden verleend wordt

significant

statistisch verantwoorde conclusies toelatend

Predictoren

Voorspellingen

internaliseren

tot onderdeel van het innerlijk maken

Externaliseren

In de context van ‘externaliserend probleemgedrag’. Het naar buiten afreageren van problemen.

Progressief

in rechte lijn voortgaand

Neurologie

leer van de zenuwen en de ziekten daarvan

ziekte van Parkinson

De ziekte ontstaat door het afsterven van zenuwcellen in de middenhersenen. Daardoor wordt de aansturing van de spieren bemoeilijkt. Hoewel de ziekte op elke leeftijd kan beginnen, is 10% van de patiënten jonger dan veertig jaar. De ziekte van Parkinson kent drie kernsymptomen die de uiterlijke verschijnselen kenmerken: beven, spierstijfheid en bewegingstraagheid. Naast deze drie kernsymptomen zijn er nog verschillende bijkomende problemen te noemen, zoals depressie, emotionele labiliteit, geheugen- en slaapproblemen, en moeite met kauwen en slikken

Spreiding

gelijkmatige verdeling over een tijdsverloop of over een ruimte

Klinisch

op ziekteverschijnselen betrekking hebbend die bij onderzoek van een patiënt direct blijken

Motoriek

Beweeglijkheid van het lichaam

Zelfredzaamheid

vermogen om het leven in te richten zonder dat hulp van anderen nodig is

Frequentie

aantal malen dat een verschijnsel zich voordoet in een zekere periode

Betrouwbaarheidsinterval

(statistiek) interval waarvan men met een bepaalde zekerheid voorspelt dat een waarde daarbinnen zal vallen

Kwantificeren

in hoeveelheden, in een getal uitdrukken

Respondent

iemand die antwoordt op een circulaire of bij een enquête

Steekproef

deelverzameling van de populatie waarop de waarnemingen worden verricht

variabel

in staat om van getal, afmeting, vorm, plaats enz. te wisselen

Correlatie

Samenhang

verhouding van onderlinge afhankelijkheid of beïnvloeding
Residuwaarde

Restwaarde

Generaliseren

uit een bijzonder geval een algemene conclusie afleiden

stagnatie

StilstandDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina