Zorgplan Accent wsns 2013-2014 inhoud zorgplan voor het Samenwerkingsverband AccentDovnload 270.61 Kb.
Pagina1/4
Datum27.09.2016
Grootte270.61 Kb.
  1   2   3   4
Zorgplan

Accent

wsns


2013-2014

INHOUD

Zorgplan voor het Samenwerkingsverband Accent

   • De functie van het zorgplan

   • Kengetallen per 01 oktober 2012

   • De routing van het zorgplan

   • De relatie van het zorgplan met het schoolplan en de schoolgids

   • Ambities van Accent als basis voor het zorgplan

   • Van ambitie naar beleidsuitgangspunten

   • De betekenis voor de regio

   • Het doel van het samenwerkingsverband Accent

   • Een ononderbroken ontwikkelingsproces

   • Zoveel mogelijk kinderen succesvol op een Accentschool

   • Een passend aanbod

   • De AccentAcademie

   • Ondersteuning vanuit de AccentAcademie

   • De zorgvoorziening

   • De aanvraag van een beschikking voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

   • Plaatsing op het SBO

   • Een Tijdelijke Beschikking

   • Terugplaatsing naar het basisonderwijs

   • Observatieplaats

   • De klachtencommissie

   • De aanvraag voor een indicatie voor het Speciaal Onderwijs (SO)

   • De aanvraag voor een bespreking in het Jeugdzorg Advies Team (JAT)

   • Het Zorg Advies Team (ZAT)

   • Het Regionaal Aanmeldpunt (RAP)

   • Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

   • Het Onderwijskundig Rapport (OKR)

   • De Verwijsindex

   • Beleidsvoornemens Passend Onderwijs vanaf 01-08-2014

   • De zorgplicht vanaf 01-08-2014

   • Verevening vanaf 01-08-2014 en de inzet van de zorgmiddelen


Bijlage 1 De scholen van Accent.

Bijlage 2 Schema routing van de zorg.

Bijlage 3 Ondersteuning op leerkrachtniveau van CIO (Collegiale Intensieve Ondersteuning).

Bijlage 4 Aanbod AccentAcademie.


Zorgplan voor het Samenwerkingsverband Accent
Accent wil zelf verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het onderwijs. Het richting geven aan passend onderwijs is daarbij een belangrijk speerpunt.

Met ingang van 01-08-2011 werkt Accent met een eigen WSNS Samenwerkingsverband en dus met een zorgplan. Dit zorgplan geeft aan hoe de onderwijsondersteuning in het schooljaar 2013-2014 voor alle Accentscholen geregeld gaat worden. De volgende documenten vormen de basis voor het zorgplan. • Strategisch beleidsplan 2009-2013 “Met Accent op ieders talent.”

 • Basisnotitie “Met Accent op Passend Onderwijs.”

 • Scholingsplan Kwaliteitsimpuls 1-zorgroute en het bestuursakkoord PO.

 • Het zorgplan 2012-2013.

 • Evaluatie zorgplan “Accent kijkt verder” 2012-2013.

 • Evaluatie scholings- en ondersteuningsaanbod AccentAcademie 2012-2013.De functie van het zorgplan

Het zorgplan is een kwaliteitsdocument waarin de ambities, verwoord in de hiervoor genoemde documenten, opgenomen zijn als beleidsuitgangspunten. In het aanbod van de AccentAcademie staat de wijze waarop de ambities gerealiseerd worden, beschreven. Dit aanbod is als bijlage toegevoegd.Kengetallen: 01-10-2010 01-10-2011 01-10-2012

Aantal basisscholen


21

21

20

Aantal speciale basisscholen

1

1

1

Aantal basisschool leerlingen

3251

3259

3181

Aantal SBO-leerlingen

108

106

104

Deelnamepercentage SBO zonder inkomend grensverkeer

2,92

2,94

2,89

Deelnamepercentage SBO met inkomend grensverkeer

3,22

3,15

3,16

Totaal aantal leerlingen

3359

3365

3285

Aantal leerlingen volgens de 2% regeling

67

67

65

Inkomend grensverkeer1

10

7

9

Uitgaand grensverkeer2

0

5

9

  1. Onder inkomend grensverkeer wordt het aantal leerlingen verstaan dat uit een ander samenwerkingsverband de SBO van het samenwerkingsverband van Accent bezoekt.

  2. Onder uitgaand grensverkeer wordt het aantal leerlingen van het samenwerkingsverband Accent dat een ander SBO bezoekt verstaan.


De routing van het zorgplan

In het maart 2013 zijn de zes onderdelen van het zorgplan 2012-2013 geëvalueerd.

In april 2013 is het conceptzorgplan 2013-2014 besproken met de Stuurgroep OnderwijS.

Het zorgplan is in het Directeuren Overleg van april 2013 vastgesteld en door het College van Bestuur goedgekeurd. Aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad wordt gevraagd om in te stemmen met het zorgplan. Dit is het laatste zorgplan van het samenwerkingsverband Accent. Een ondersteuningsplan zal i.v.m. de wetgeving Passend Onderwijs vanaf 2014-2015 het zorgplan vervangen. Voor 01-02-2014 wordt een ondersteuningsplan Passend Onderwijs voorgelegd aan het bestuur en de ondersteuningsplanraad van het regioverband Passend Onderwijs.


De relatie van het zorgplan met het schoolplan en de schoolgids

De scholen van Accent hebben een schoolplan opgesteld voor de periode 2011-2015. Jaarlijks wordt een schoolgids opgesteld. De begeleiding en opvang van kinderen die extra ondersteuning behoeven wordt hierin beschreven. Er is een verbinding zichtbaar tussen het zorgplan van Accent en de beide genoemde documenten.Ambities van Accent als basis voor het zorgplan

 • Mensen met een beperking zijn gelijkwaardige, participerende burgers in de samenleving.

 • De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind staan centraal.

 • Ontwikkelingskansen worden herkend en deze bepalen het dagelijks handelen in de school.

 • Ouders zijn pedagogisch partner.

 • De scholen van Accent ontwikkelen zich tot kwalitatief goede scholen met een perfect ondersteuningsaanbod.

 • Het onderwijs is zo gewoon mogelijk en zo dichtbij mogelijk. De scholen van Accent zorgen zoveel mogelijk samen voor een onderwijscontinuüm.

 • De speciale basisschool nieuwHessen is complementair aan de Accentscholen.

 • De AccentAcademie zorgt voor een professionaliseringsaanbod en voor de ondersteuning van de scholen.

 • Afstemming met de Voor en Vroegschoolse Educatie, het Voortgezet Onderwijs en de Jeugdhulpverlening vindt voortdurend plaats.


Van ambities naar beleidsuitgangspunten

Accent richt zich op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en op het vergroten van de zorgbreedte door:
 1. De 1-zorgroute op schoolniveau en bovenschoolsniveau in te voeren.

De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen en de medewerkers in de school staan centraal. Het onderwijs wordt vormgegeven volgens de 1-zorgroute en is daarmee handelings- en opbrengstgericht. Een effectieve, gestructureerde leeromgeving is hierbij voorwaardelijk. Het rendement van het onderwijs wordt systematisch geëvalueerd met behulp van het instrument “De lat omhoog.” Op Accent-, school- en groepsniveau worden data worden verzameld, geanalyseerd en vertaald in het aanbod.
Het doel wordt bereikt door:

  • De implementatie van de 1-zorgroute te ondersteunen.

-Het voeren van ouder- en kindgesprekken te optimaliseren. Collegiale Intensieve Ondersteuners (CIO’s) worden hiervoor ingezet.

-Groepsplannen in ParnasSys te verbeteren. Kenniskringen bieden daarbij ondersteuning.  • Het volgen van de 1-zorgroute te borgen door collegiale consultaties met behulp van een kijkwijzer uit te voeren. De opbrengst van de collegiale consultatie wordt teambreed besproken.

  • De onderwijsopbrengsten samen te vatten en het scholings- en ondersteuningsaanbod van de AccentAcademie af te stemmen op deze samenvatting.

  • De 1-zorgroute-scholing te volgen. Een viertal Accentscholen volgt voor het laatste jaar de scholing 1-zorgroute. De andere Accentscholing hebben de scholing afgerond en de 1-zorgroute geïmplementeerd.
 1. Ontwikkelingskansen van kinderen te herkennen en te vertalen in het dagelijks

handelen binnen de school.

Doorgaande lijnen m.b.t. de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE):  • Gemeente Oude IJsselstreek: een warme overdracht is gerealiseerd. Internbegeleiders van de basisschool verrichten waar nodig observaties bij kinderen in voorschoolse groepen.

  • Gemeente Aalten: een warme overdracht is gerealiseerd m.b.v. het Ontwikkelings Volg Model. Internbegeleiders van de basisscholen voeren waar nodig observaties uit.

  • Gemeente Winterswijk en Oost Gelre: een warme overdracht is gerealiseerd m.b.v. het Ontwikkelings Volg Model.

Het doel wordt bereikt door: • De doorgaande lijnen af te stemmen met de partners van de VVE.

 • Terugkoppelingen te verzorgen vanuit de basisscholen.

 • Ondersteuning en onderzoek van de AccentAcademie aan te bieden voor kinderen in voorschoolse voorzieningen.

 • Trainingen voor medewerkers die met (zeer) jonge kinderen werken op te nemen in het scholingsaanbod van de AccentAcademie.

 • Ouders te betrekken bij de warme overdracht.

 • Jonge kinderen die vanuit de kindercentra (voor kinderen met ontwikkelingsproblemen) naar het onderwijs geleid worden te bespreken in het ZAT.

 • Te onderzoeken of het peuterspeelzaalwerk bestuurlijk bij Accent ondergebracht kan worden.

 • De kennis van het integraal kindcentrum De Bosmark te delen met de Accentscholen.
 1. De soepele overgang naar het Voortgezet Onderwijs (VO) te waarborgen. De overdracht van kinderen naar het VO wordt afgestemd om een ononderbroken ontwikkelingslijn te waarborgen. De overgang naar het VO vindt plaats met behulp van een onderwijskundig rapport. Er is sprake van een warme overdracht.

Het doel wordt bereikt door: • De leerlijnen en de didactiek af te stemmen m.b.v. collegiale consultaties.

 • De doorgaande leerlijn van de leerling met speciale ondersteuningsbehoeften af te stemmen met het V(S)O.

 • Te participeren in het PO/VO-overleg van de gemeente Winterswijk.

 • De werkgroep PO/VO in Aalten weer bij elkaar te roepen, opdat de doorgaande lijnen Engels, dyslexie en de referentieniveaus afgestemd worden.

 • Terugkoppelingen te vragen van het VO.

 • Jaarlijks een gesprek te organiseren voor de directeuren, de internbegeleiders en de leerkrachten van de eindgroepen van Accent met de rectoren en de zorgcoördinatoren van het VO.
 1. Een onderwijscontinuüm te realiseren.

De scholen van Accent ontwikkelen zich tot scholen met een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod. Ondersteuningsprofielen zijn in het voorjaar van 2011 vastgesteld met behulp van het Sardesmodel “Indiceren Volgens Onderwijsbehoefte” (IVO).

Accent kent een aantal brede scholen en een kindcentrum. Afstemming op didactische en pedagogische ontwikkelingslijnen wordt gerealiseerd.

In diverse gemeenten worden de komende jaren brede scholen gevormd.
Het doel wordt bereikt door:


 • Het aantal scholen met een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod te vergroten.

 • Met de partners van het kindcentrum en de brede scholen afspraken te maken over het onderwijscontinuüm.

 • Collegiale consultaties uit te voeren.

 • Scholing en ondersteuning aan te bieden.

 • Het ondersteuningsprofiel te evalueren.
 1. De AccentAcademie te vormen.

De AccentAcademie is gericht op de voortdurende ontwikkeling van het onderwijs door middel van professionalisering en samenwerking.
Professionalisering.

Onderwijsgevenden, directeuren en internbegeleiders worden opgeleid met behulp van de scholingsplannen “Kwaliteitsimpuls 1-zorgroute” (2010-2014) en het “Bestuursakkoord Primair Onderwijs” (2012-2015). Accent heeft beide plannen samengevoegd tot één scholingsplan. Accent wil hiermee de onderwijsopbrengsten van de kinderen verhogen door medewerkers maximale ontplooiingskansen te bieden.

Leerkrachten in spé worden opgeleid op de acht Opleidingsscholen. Het plan Accent en

de opleidingsschool is daarbij leidend.


De attitude van de medewerker is van belang. We dragen de volgende waarden uit:

 • je verricht waardevol werk dat bijdraagt aan het gemeenschappelijke doel;

 • je bepaalt zelf hoe je het doel behaalt binnen de afgesproken kaders;

 • je enthousiasme is daarbij van grote waarde;

 • je leert van en met elkaar;

 • de medewerkers van Accent zijn Aanspreekbaar, Christelijk, Competent, Enthousiast, Nieuwsgierig en Trots.

De professionalisering wordt versterkt door: • Het scholingsplan uit te voeren en het plan Accent en de opleidingsschool te borgen.

 • De voortdurende professionalisering van de medewerkers van Accent te borgen m.b.v. het aanbod van de AccentAcademie.


Samenwerking

Het onderwijs te verbinden met het Speciaal Onderwijs (SO) cluster 3 en 4.

De collectieve ambitie is in 2011 vastgesteld. Dit geeft aan dat de expertise in de groep ingezet wordt. Opdat de expertise geïmplementeerd wordt op de scholen.
De samenwerking met het SO wordt versterkt door:


 • Ontwikkelingslijnen af te stemmen.

 • Medewerkers (ambulant begeleiders en onderwijsassistenten) van het speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in te zetten vanuit de behoefte van de school. De regie ligt bij de directeur van de Accentschool. De directeur kan kiezen voor een meer kindgerichte begeleiding of voor co-teaching.
 1. Ouders nauw te betrekken bij de pedagogische ontwikkeling van hun kind.

Ouders zijn pedagogisch partner. De school formuleert een antwoord in de 1-zorgroute.
Het doel wordt bereikt door:

 • Het onderwijs op de Accentscholen met de ouders te bespreken.

 • Ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind conform de 1-zorgroute.

 • Het ontwikkelingsperspectief en de evaluaties hiervan met de ouders te bespreken.

 • De inbreng van ouders tijdens de gesprekken over hun kind te stimuleren door leerkrachten te scholen in effectieve gespreksvoering met ouders.

 • Oudercontactavonden en informatieavonden te organiseren voor ouders van kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften.


De betekenis voor de regio

Steeds meer kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte ontvangen een goed onderwijs- en ondersteuningsaanbod op een Accentschool.

Steeds meer kinderen ontwikkelen zich volgens een ononderbroken ontwikkelingslijn en dus volgens hun ontwikkelingsperspectief.
Het doel van het samenwerkingsverband Accent

De scholen van Accent vormen het samenwerkingsverband Accent. Het samenwerkings-verband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen in samenwerking met de speciale school voor basisonderwijs te realiseren. En wel zodanig dat zoveel mogelijk kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Vanaf 01 augustus 2014 vormen de cluster 3- en 4-scholen van het Speciaal Onderwijs samen met de speciale basisschool en de basisscholen een samenhangend geheel. De beleidsvoornemens Passend Onderwijs richten zich op deze samenwerking. Als we spreken over de cluster 3 en 4 scholen dan gaat het om scholen voor: • zeer moeilijk lerende kinderen;

 • lichamelijk gehandicapte kinderen;

 • langdurig zieke kinderen;

 • meervoudig gehandicapte kinderen;

 • zeer moeilijk opvoedbare kinderen.


Een ononderbroken ontwikkelingsproces

Het schoolbestuur van Accent is verantwoordelijk om voor elke leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren. Als de scholen van Accent dat niet kunnen bieden, dan moet met andere besturen afgesproken worden hoe daar wel in voorzien kan worden.Zoveel mogelijk kinderen succesvol op een Accentschool

Passend onderwijs wordt op de Accentscholen vorm gegeven door het onderwijs- en ondersteuningsaanbod op de scholen af te stemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van alle leerlingen. De zorgcapaciteit van de scholen wordt de komende jaren vergroot. De AccentAcademie is daarbij ondersteunend. Steeds meer kinderen kunnen hierdoor dicht bij huis naar school gaan. Ontwikkelingskansen van kinderen worden benut. De medewerkers van Accent en de leerlingen zijn trots op hun school en op hun organisatie.


Een passend aanbod

Om voor zoveel mogelijk kinderen een passend onderwijsaanbod te realiseren hebben de Accentscholen gekozen om te werken volgens de 1-zorgroute. De invoering van de 1-zorgroute betekent een kwaliteitsverbetering van het onderwijs op groepsniveau, schoolniveau en bovenschoolsniveau.

Op groepsniveau biedt de 1-zorgroute de leerkracht handvatten voor handelingsgericht en opbrengstgericht werken.

Op schoolniveau zorgt de 1-zorgroute ervoor dat de leerlingenzorg en daarmee de kwaliteit van het onderwijs systematisch verbeterd worden.

Op bovenschoolsniveau zorgt de 1-zorgroute ervoor dat er bij Accent vanuit een gezamenlijke visie gewerkt wordt.
De AccentAcademie

De AccentAcademie ondersteunt de scholen m.b.t. de leerlingenzorg, de nascholing en de schoolontwikkeling.


Ondersteuning vanuit de AccentAcademie

 1. Ondersteuning op leerling-niveau

Op alle scholen vindt minimaal drie keer per jaar een zorgteamoverleg plaats met de OrthoPedagogischeDienst (OPD) (zie de routing van de zorg in de bijlage).

Onderstaande mogelijkheden voor een vervolgtraject worden geboden: • Afname van een psychodiagnostisch onderzoek. Waar nodig verricht de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, de speltherapeut, de maatschappelijk werker en de GZ-psycholoog aanvullend onderzoek of observatie.

 • Een observatie in de groep.

 • Het voeren van een diagnostisch kindgesprek.

 • Het voeren van een reflectiegesprek met de leerkracht.
 1. Ondersteuning op leerkrachtniveau

Door Collegiale Intensieve Ondersteuning (CIO) uit te voeren (zie de bijlage) in de volgende stappen.

 1. De leerkracht signaleert dat het onderwijs in de groep onvoldoende afgestemd is op de behoefte van één of meerdere leerlingen. Interne ondersteuning volgt. 

 2. Ondanks de ondersteuning blijft de handelingsverlegenheid m.b.t. de achterstand/voorsprong.

Er kan een beroep gedaan worden op het lichtste zorgarrangement: de CIO. Dit wordt besproken in het zorgteamoverleg met de leerkracht, de internbegeleider, de directeur en de orthopedagoog.

 1. De CIO komt gedurende enkele dagen (of dagdelen) bij de leerkracht in de groep om te observeren en met één of meerdere kinderen te werken. Dossieranalyse volgt en de onderwijsbehoefte van de kinderen wordt geclusterd. De CIO voegt de kennis over de gedrags- en leerproblematiek en de vaardigheid in het klassenmanagement samen en deelt dit direct met de leerkracht, de internbegeleider en de directeur.

 2. De CIO en de School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Een ondersteuning die nadrukkelijk gericht is op de interactie tussen leerkracht en de leerling.
 1. Ondersteuning op schoolniveau

 • De directeur kan een beroep doen op de expertise van een CIO ten behoeve van de systeembegeleiding.

 • Het voeren van een reflectiegesprek met de internbegeleider en/of de schooldirecteur.

 • Ondersteunen van een team op casusniveau of op inhoudelijke thema’s.

 • Voorlichting op ouderavonden.


De zorgvoorziening

De speciale basisschool nieuwHessen in Aalten is complementair aan de basisscholen van Accent. NieuwHessen biedt vraaggestuurd onderwijs. Kinderen met complexe pedagogische en didactische vraagstellingen worden begeleid in samenwerking met het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en de hulpverlenende instanties in de regio. De speciale basisschool is complementair aan de basisscholen in het Samenwerkingsverband. Daar waar het onderwijs op de basisschool handelingsverlegen is, formuleert de speciale basisschool een passend antwoord. SBO nieuwHessen is steeds beter in staat om kinderen die voorheen verwezen werden naar het speciaal onderwijs vraaggestuurd onderwijs te bieden. Grenzen worden verlegd, onderwijs nabij kan in de regio gerealiseerd worden.


De aanvraag van een beschikking voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

Kinderen kunnen een beschikking voor het Speciaal Basisonderwijs ontvangen via de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) binnen het Zorg Advies Team (ZAT). Er moet sprake zijn van een belemmering in de pedagogische en de didactische ontwikkeling. Daarbij moet er sprake zijn van handelingsverlegenheid binnen de school. Ouders vragen een beschikking aan i.s.m. de school. Het Onderwijs Kundig Rapport dient hiervoor ingevuld worden. (www.rapportagesysteem.nl). In de loop van het schooljaar 2013-2014 zal het Onderwijs Kundig Rapport vervangen worden door HGW-formulieren.

Het ZAT kan een definitieve of tijdelijke beschikking voor het speciaal basisonderwijs afgeven. Daarnaast kan het ZAT een observatieperiode op de speciale basisschool adviseren.

Een aanmelding voor een bespreking in de PCL loopt via het Regionaal Aanmeld Punt (RAP).

Het PCL-reglement (privacy- en huishoudelijk reglement) is te vinden op de website van Accent.
Plaatsing op het SBO

SBO nieuwHessen kent drie plaatsingsmomenten. Na de zomervakantie, 01 januari en 01 april. Slechts als er sprake is van een crisissituatie kan een tussentijdse plaatsing gerealiseerd worden.


Een Tijdelijke Beschikking

Jonge kinderen ontvangen altijd een tijdelijke beschikking voor speciaal basisonderwijs. De speciale basisschool neemt in het Ontwikkelings Perspectief van de leerling de terugplaatsing naar de basisschool op. De speciale basisschool draagt zorg voor handelingsgerichte diagnostiek en rapporteert aan de ouders en de ontvangende school. De leden van het ZAT worden van de voortgang op de hoogte gesteld.


Terugplaatsing naar het basisonderwijs

De directeur van de speciale basisschool plaatst in goed overleg met de ouders en de ontvangende school kinderen terug naar de reguliere basisschool als het ontwikkelingsperspectief van de leerling dat aangeeft. De ouders en de ontvangende school kunnen bij een terugplaatsing ondersteuning vanuit het SBO aanvragen. De leden van het ZAT worden van de voortgang op de hoogte gesteld.


Observatieplaats

Soms is het nodig de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een kind goed in beeld te brengen. Om dit te realiseren kan bij het ZAT een observatieplaats op de speciale basisschool aangevraagd worden. Een observatieplaats is altijd van korte duur. De speciale basisschool brengt de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld en bespreekt dit met de verwijzende school en de ouders. De leden van het ZAT worden van de voortgang op de hoogte gesteld.


De klachtencommissies

Accent kent een klachtenregeling.

Bezwaren over een beschikking van de PCL worden behandeld door de contactpersoon

de heer Herman Riphage.

Postbus 277, 7000 AG DOETINCHEM

Tel. nr. 0314 374141


De aanvraag voor een indicatie voor het Speciaal Onderwijs (SO)

Ouders kunnen i.s.m. de school een indicatie voor het SO cluster 2, 3 en 4 aanvragen via het ZAT. Het ZAT kan hiervoor een verklaring van ontoereikende zorg in het samenwerkingsverband uitschrijven, zodat een bespreking in een Commissie Van Indicatiestelling (CVI) van een bepaald cluster plaats kan vinden.


De aanvraag voor een bespreking in het Jeugdzorg Advies Team (JAT)

Het JAT is onderdeel van het ZAT. Het JAT biedt het onderwijs ondersteuning bij de aanpak van kinderen met psychosociale problemen en het draagt zorg voor een soepele aansluiting op de jeugdzorg. Dossiers die in aanmerking komen voor de bespreking in het JAT worden geselecteerd door de intaker. Het ZAT is verbonden met de Centra voor Jeugd en Gezin in de diverse gemeenten.


Het Zorg Advies Team (ZAT)

Het ZAT is het overlegorgaan voor casusbesprekingen. Het ZAT heeft een adviesfunctie en een verwijsfunctie. Scholen en ouders kunnen vragen om advies. De OPD kan waar nodig verdiepend of aanvullend onderzoek uitvoeren. Daarnaast kan het ZAT toeleiden naar onderwijs of zorg waar een indicatie of een beschikking nodig is. De internbegeleider van de school en eventueel de leerkracht van het kind is aanwezig bij de ZAT-bespreking. Ouders worden standaard uitgenodigd voor de bespreking. Het ZAT richt zich in verband met de wetgeving Passend Onderwijs 01-08-2014 op de invoering van het handelingsgericht integraal indiceren.


Het Regionaal Aanmeldpunt (RAP)

Het Regionaal Aanmeldpunt is per mail en telefonisch gedurende de ochtenduren te bereiken. Bij het RAP kan een aanvraag voor een ZAT-bespreking ingediend worden.

Adres: Postbus 391, 7100 AJ WINTERSWIJK

Telefoonnummer (0543) 51 25 93


Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Professionals, ouders, kinderen, en jongeren tot en met 23 jaar kunnen in de diverse gemeenten met hun vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.


Het Onderwijskundig Rapport (OKR)

Het OKR wordt gebruikt bij de aanvraag van een advies of een verwijzing. Dit document wordt door alle scholen in de regio Achterhoek gebruikt. In de loop van het schooljaar 2013-2014 wordt een overgang naar de HGW-formulieren gerealiseerd.


De Verwijsindex

De scholen zijn aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. Professionals kunnen elkaar sneller en makkelijker vinden en beter afstemmen en samenwerken m.b.t. de hulpverlening aan jeugdigen. (www.verwijsindex-achterhoek.nl)


Beleidsvoornemens Passend Onderwijs vanaf 01-08-2014

Cluster 3 en cluster 4 scholen worden verplicht aangesloten bij de regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Met besturen van cluster 1 en 2 scholen wordt betrokkenheid geoperationaliseerd in nadere afspraken. Dit geldt ook voor externe partijen zoals gemeenten en de jeugdhulpverlening. In de gemeente Aalten, Winterswijk en Oost Gelre wordt de Zorg In en Om de School (Zios) hiervoor uitgelijnd.


De zorgplicht vanaf 01-08-2014

De zorgplicht wordt geformuleerd op het niveau van het schoolbestuur. Binnen het Primair Onderwijs zijn basisscholen, SBO-scholen en SO-scholen toegedeeld aan een regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Taak van het samenwerkingsverband Passend onderwijs PO is een dekkend geheel van voorzieningen met een systematiek van handelingsgerichte toewijzing van onderwijszorg, in afstemming met externe partners als schoolmaatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening te realiseren. De scholen van Accent zijn op basis van postcodes verdeeld over twee regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Doetinchem en Oost Achterhoek.Het ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan is de basisondersteuning vastgelegd. De basisondersteuning is het niveau van ondersteuning dat elke school binnen het samenwerkingsverband minimaal moet kunnen bieden. Verder is in het ondersteuningsplan de procedure voor verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelenen en -voorzieningen beschreven. Ook staat beschreven hoe ouders worden geïnformeerd over de ondersteuningsvoorzieningen.


De ondersteuningsplanraad (OPR)

Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap bij het opstellen van het ondersteuningsplan via de ondersteuningsplanraad. Ouders en personeelsleden dienen gelijk vertegenwoordigd te zijn door de leden van de betrokken medezeggenschapsraden van de bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs aangesloten scholen.


Het schoolondersteuningsprofiel

De scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel. Deze zijn in 2011 opgesteld door Sardes volgens het model Indiceren volgens onderwijsbehoefte. Het schoolondersteuningsprofiel wordt vastgelegd in de schoolgids, zodat alle belanghebbenden hiervan kennis kunnen nemen.


Verevening vanaf 01-08-2014 en de inzet van de zorgmiddelen

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs ontvangen vanaf 01-08-2014 een gedeelte van de zware zorgmiddelen en alle lichte zorgmiddelen. Van de zware zorgmiddelen betreft dit het schooldeel van de huidige middelen Leerling Gebonden Financiering (LGF). De gelden voor het huidige deel Ambulante Begeleiding blijven tot 2016 naar het Speciaal Onderwijs gaan.De verevening van de onderwijsondersteuningsbudgetten zal in een periode van 5 jaar plaatsvinden. Het bestuur van het regionale samenwerkingsverband Passend Onderwijs zal voor 01-05-2014 het ondersteuningsplan vaststellen. In het ondersteuningsplan wordt de inzet van de zorgmiddelen beschreven. Accent wenst haar beleid Passend Onderwijs verder door te kunnen zetten en daarbij is het nodig dat alle ondersteuningsmiddelen naar de scholen gaan.

Bijlage 1

De scholen van ACCENT

02WC

nieuwHessen

Hessenweg 4

7121 MG Aalten

04 RJ

De Hoeksteen

Biss.Philip Roveniusstr.8

7141 KS Groenlo

04VW

Kon. Wilhelminaschool

Burg.v.Nispenstr. 36-38

7103 WJ Winterswijk

04WR

Bontebrugschool

Bontebrug 52

7064 LM Silvolde

05LR

CBS Barlo

Markerinkdijk 18

7122 RK Aalten (Barlo)

05QO

De Klimop

Schooldijk 21

7122 LX Aalten (Lintelo)

05UK

De Knienenbult

Stompdijk 3

7054 AT Westendorp

06UI

De Hoeksteen

Oosterstraat 4

7081 DP Gendringen

06ZL

t Möllenveld

Haartseweg 12a

7121 KZ Aalten (Haart)

07AG

CBS Talent

Varsseveldseweg 12

7131 BJ Lichtenvoorde

07OM

PWA school

Laan van Hilbelink 73

7101 WK Winterswijk

08BP

Emmaschool

Vredenseweg 170

7113 AE Winterswijk-Henxel

08BQ

t Warmelinck

Kruisdijk 17

7122 JX Aalten (IJzerlo)

08CY


De Broekhof

Vondelstraat 11a

7121 VB Aalten

08WG

De Meeander

Hofskampstraat 25

7051 DM Varsseveld

08WG


De Meeander

locatie HeelwegMolenweg 39

7055 AH Heelweg

08RL

Groen van Prinsterer

Ludgerstraat 86

7121 EM Aalten

09DL

De Bosmark

Europastraat 10

7091 XC Dinxperlo

09ZJ

De Höve

Keizerweg 2

7095 AX De Heurne

10JT00


De Triangel-hoog

Berkenhovestraat 35

7122 ZX Aalten

10JT01

De Triangel-laag

Dalweg 18

7122 BC Aalten

10NW

Julianaschool

Corleseweg 4

7102 EV Winterswijk
Psz De Krömmels

Kruisdijk 17

7122 JX Aalten (IJzerlo)


  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina