Zorgverzekeringswet Het doel; Deze wet is een verplichte (privaatrechtelijke) verzekeringDovnload 23.59 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte23.59 Kb.
Samenvatting onderdeel ‘recht’
De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid
Zorgverzekeringswet
Het doel; Deze wet is een verplichte (privaatrechtelijke) verzekering voor ziektekosten voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Verzekerden vanaf achttienjaar en ouder betalen een nominale premie voor het basispakket. Voor mensen met een laag inkomen kan een zorgtoeslag als tegemoetkoming aangevraagd worden.
Verzekeringsplichtig
De zorgverzekeringswet legt een verzekeringsplicht op aan iedereen die verplicht AWBZ verzekerd is. Dit zijn alle ingezetenen, dat wil zeggen iedereen die legaal in Nederland woont. Ook personen die in het buitenland wonen, maar wel in Nederland werken en loonbelasting betalen, zijn verzekeringsplichtig. Plicht geldt niet voor militairen.
Afsluiten zorgverzekering
De verzekeringsplichtige moet zelf zorgen dat hij een verzekering afsluit bij een zorgverzekeraar. Je kunt wel een verzekering afsluiten voor een ander (partner, kind of werknemer), hij is dan de verzekeringsnemer. Degene die geen verzekering afsluit kan een boete krijgen van 130% van de nominale premie.
Acceptatieplicht

Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen die zich aanmeldt tegen gelijke voorwaarden te accepteren voor de basisverzekering.


Zorgplicht
Zorgverzekeraar moet ervoor zorgen dat de verzekerden de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben en waar op grond van het pakket aanspraak op bestaat. Dat de zorg daadwerkelijk en tijdig kan worden verkregen op redelijke afstand van de woonplaats. Dit wordt de zorgplicht genoemd.
Opzeggen zorgverzekering
De verzekerde kan de zorgverzekering ieder jaar vóór 1 januari opzeggen. Tot uiterlijk 1 februari heeft de verzekerde dan nog tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Verzekeraars moeten hun premie en gewijzigde polisvoorwaarden uiterlijk 19 november bekend maken.
Tussentijds opzeggen is alleen toegestaan als dit in de polisvoorwaarden is opgenomen of als de verzekeraar niet zes weken van tevoren zijn premiestijgingen aankondigt.
Recht van verzekerden
De zorgverzekeringswet verzekert een basispakket aan zorg. Zorg die niet in het basispakket is opgenomen kan aangevuld worden met een aanvullende verzekering.
De verzekerde heeft onder andere recht op

 • Geneeskundige zorg

 • Revalidatiezorg

 • Psychotherapie

 • Diagnose en behadeling van ernstige dyslexie (7,8,9 jaar)

 • Vergoeding geneesmiddelen

 • Anticonceptiemiddelen (2010, 2011 niet meer)

 • Verbandmiddelen

 • Dieetpreparaten bij ernstige aandoeningen

 • Erfelijkheidsonderzoek

 • Audiologische hulp

 • Hulpmiddelen zoals hoortoestellen, prothesen, enz

 • Tandheelkundige hulp

 • Opname, behandeling, verpleging in het ziekenhuis

 • Paramedische hulp

 • Noodzakelijk vervoer per ambulance

 • Zittend ziekenvervoer

 • Kraamzorg


Algemene wet bijzondere ziektekosten
Heeft tot doel de gehele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Verblijf in een verpleeghuis of instelling voor gehandicapten.
Wie zijn verzekerd
Alle ingezetenen- ongeacht hun nationaliteit of leeftijd- zijn verzekerd. Ingezetene is degene die rechtmatig in Nederland woont. Ook de zogenaamde grensarbeiders zijn verzekerd, dit zijn de niet-ingezetenen die in Nederland in dienstbetrekking werken en op grond daarvan aan de loonbelasting zijn onderworpen.
Wie niet zijn verzekerd
De ingezetenen die uitsluitend in het buiteland arbeid verrichten. Wanneer zij echter in het buiteland verplicht verzekerd zijn, kunnen zij op grond van de EU-verordening of een verdrag inzake sociale zekerheid toch aanspraak maken op de AWBZ-verstrekking in Nederland. De kosten worden verrekend met het werkland.
Waar hebben deze verzekerden recht op

 • Persoonlijke verzorging (hulp bij dagelijkse verzorging)

 • Verpleging (dagelijkse)

 • Begeleiding (bij een handicap)

 • Behandeling (door instelling te verlenen)

  • Lichamelijke of psychogeriatrische (dementie) aandoening

  • Verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap

  • Voorkomen van verergering van gedragsproblemen

 • Verblijf (mensen die niet meer thuis kunnen wonen)

Ten slotte is er nog de regeling subsidies AWBZ. Deze worden verstrekt aan zorginstellingen en zorgprojecten, hier worden financiële plafonds voor opgesteld (op=op).


Wanneer een echtpaar of ongehuwd samenwond stel één partner heeft die opgenomen moet worden, mag de ander zonder indicatie mee. Deze partner betaalt een eigen bijdrage.
Indicatiestelling
Om in aanmerking te komen voor AWBZ-zorg moet eerst worden vastgesteld wat de zorgbehoefte van de verzekerde is. Hiertoe zal het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) met gebruikmaking van beleidsregels een indicatiestelling doen.
Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen
Deze (WIA) wet geeft werknemers die na een wachttijd van 104 weken nog minstens 35% arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering. De wet is zo opgezet dat men gestimuleerd wordt om naar vermogen te werken.

Er zijn twee regelingen • De inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)

 • Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

De WIA is in plaats gekomen van de WAO. De WAO blijft bestaan voor werknemers die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.
Recht op uitkering
Een werknemer jonger dan 65 jaar die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is geworden en die na een wachttijd van 104 weken nog voor ten minste 35% arbeidsongeschikt is.
Uitsluitingsgronden

 • 65 jaar worden

 • overlijden

 • detentie

 • wonen buiten Nederland, in een land waar geen verdrag is gesloten

 • volledige arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering

 • langere wachttijd


Arbeidsongeschikt
Iemand is arbeidsongeschikt wanneer hij door ziekte of gebrek minder kan verdienen dan toen hij nog gezond was.

 • Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (kan met arbeid maximaal 20% verdienen van het loon dat hij daarvoor verdiende)

 • Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (kan met arbeid maximaal 65% verdienen van het loon dat hij daarvoor verdiende)


Algemene ouderdomswet
De AOW is een volksverzekering en heeft als doel het verschaffen van een basispensioen aan degenen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Vrijwillige AOW en/of ANW-verzekering
Men kan de AOW en Anw-verzekering (zie 5e kopje hieronder) vrijwillig voortzetten als men in het buitenland gaat wonen en/of werken en daarvoor niet langer verzekerd is.
Recht op pensioen

Wie tussen het vijftiende en het 65e levensjaar altijd verzekerd is geweest, krijgt het volle pensioenbedrag.


Hoogte pensioen

Deze wordt afgeleid van het nettominimumloon. Er zijn verschillende bedragen voor alleenstaanden (70% van het nettominimumloon), alleenstaande ouders en gehuwden (beide 50%, totaal 100%)


Korting en of toeslag
Voor ieder jaar dat de verzekerde tussen zijn 15e en 65e niet verzekerd is geweest wordt het pensioen met 2% gekort.
In het buitenland
De AOW kan niet in ieder land volledig worden uitbetaald. Het uitkeringsbedrag van 50% van het minimumloon kan overal uitbetaald worden.

Algemene nabestaandenwet
De Anw regelt het recht op uitkering voor nabestaanden, halfwezen en wezen. Met nabestaanden wordt bedoelt weduwe of weduwnaar, man of vrouw die met de overledene samenwoonde.
De soorten uitkeringen, zijn de volgende drie

 • Nabestaandenuitkering

 • Halfwezen uitkering

 • Wezen uitkering

De nabestaande heeft geen recht op een nabestaanden uitkering als de partner overlijdt binnen een jaar nadat: ze zijn getrouwd/geregistreerde partnerschap/samenwonen, de verzekering begon


Ex-man/vrouw kan in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering wanneer zij daardoor inkomsten missen uit alimentatie.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande.


Aanvullend en vervroegd pensioen

Er zijn verschillende soorten vervroegd pensioen. De bekendste is het aanvullende ouderdomspensioen dat de meest werknemers opbouwen via de werkgever en dat een aanvulling geeft op het AOW-pensioen. Doel hiervan is dat iemand na zijn pensionering en inkomen van tenminste 70% van zijn eind- of gemiddelde loon kan bereiken.Pensioenopbouw en franchise
Pensioenregelingen houden rekening met het loon en gaan uit van de opbouw van een volledig ouderdomspensioen in veertig dienstjaren. Om dit te bereiken moet per jaar 1,75% van het pensioen worden opgebouwd. Oe hoog een aanvullend pensioen wordt, hangt af van het aantal deelnemingsjaren in een pensioenregeling en het opbouwpercentage.
Systemen van pensioenregeling

De meeste gebruikte pensioensystemen zijn • Middelloonregeling (Per jaar bouwt men maximaal 2,25% van het salaris op als pensioen)

 • Eindloonregeling (Per jaar bouwt men maximaal 2% van het loon op)

 • Gemitigeerde eindloonregeling (hier is het loon over de laatste jaren voor de pensionering gemiddeld genomen)


Indexering
Er zijn waardevaste pensioenen die meegroeien met de jaarlijkse prijsstijgingen (prijsindex) en welvaartsvaste pensioenen die meegroeien met de stijging van de lonen (loonindex). Het hangt van de pensioenregeling af of er wordt geïndexeerd of niet.
Pensioenbreuk
Deze ontstaat als de deelname aan een pensioenregeling is beëindigd en veroorzaakt meestal een gat in de pensioenopbouw. Dit kan ontstaan bij verandering van baan, maar ook als men werkloos of arbeidsongeschikt wordt of (tijdelijk) stopt met werken (vanwege verzorging van de kinderen).
Andere pensioen vormen
Naast de ouderdomspensioen kennen de meeste pensioenregelingen een of meer van de volgende pensioen vormen:

 • Nabestaanden of partnerpensioen

 • Bijzonder nabestaanden pensioen

 • Wezen pensioen


Aanvragen pensioen
Het aanvragen van het pensioen moet door de werknemer zelf gedaan worden.
Werkloosheidswet
Biedt werknemers een verzekering tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Verder geeft de wet aan werknemers, van wie de werkgever het verschuldigde loon niet kan betalen, recht op vergoeding van achterstallig loon. De WW bevat ook regels over re-integratie.
Wanneer recht op uitkering
De werknemer heeft recht op een WW uitkering als hij:

 • Werkloos is; en

 • Vóór zijn werkloosheid voldoende weken heeft gewerkt.
  Referte-eis: Er zijn twee referte-eisen, de wekeneis en de jareneis. De verzekerde die uitsluitend voldoet aan de werkeneis, krijgt een basisuitkering van drie maanden. Wie ook aan de jareneis voldoet, heeft recht op een WW-uitkering van minimaal vier maanden en maximaal 38 maanden.


Wekeneis
De werknemer moet in de periode van 36 weken onmiddellijk voorafgaande aan de werkloosheid in ten minste 26 weken als werknemer hebben gewerkt.
Jareneis
De werknemer gedurende in vijf kalenderjaren onmiddellijk voorafgaande aan het jaar waarin hij werkloos is geworden ten minste vier kalenderjaren over 52 of meer dagen per jaar loon heeft ontvangen. Of onmiddellijk voorafgaande aan of op de eerste werkloosheidsdag recht heeft op een loongerelateerde WGA-uitkering of op een IVA- of WAO- uitkering of een daarmee overeenkomende uitkering.
Van werkloosheid is sprake als de werknemer

 • Ten minste vijf arbeidsuren per week verliest, en

 • Over deze verloren uren geen recht heeft op doorbetaling en loon, en

 • Beschikbaar is voor arbeid.


Duur van de uitkering
De WW uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden, afhankelijk van het arbeidsverleden.
Vreemdelingen
Vreemdelingen kunnen alleen aanspraak maken op collectieve voorzieningen als zij rechtmatig in Nederland verblijven. Alleen de vreemdeling met een geldige verblijfstitel
Internationale sociale zekerheid

Nederland heeft met een groot aantal landen regelingen getroffen op het terrein van de sociale zekerheid. Zo’n regeling is van betekenis voor personen die: • In Nederland wonen en in het buitenland werken of gewerkt hebben

 • Buiten Nederland wonen en in Nederland werken of gewerkt hebben

 • Na hun vijftiende jaar in Nederland zijn komen wonen

 • Met de Nederlandse nationaliteit in het buiteland werken of met een niet-Nederlandse nationaliteit in Nederland werken.

Nederland heeft niet alleen met EU-landen verdragen afgesloten maar ook met een aantal andere landen, de doelstellingen van de Verdragen en Verordeningen zijn dezelfde. De belangrijkste zijn; • Gelijkheid van behandeling van elkaars onderdanen

 • Het vaststellen toepasselijke wetgeving

 • Het over en weer verlenen van de uitkeringen en verstrekkingen op echt grondgebied van de verdragsluitende partijen

 • Het samentellen van tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen, wanneer dat voor de vervulling van een wachttijd of voor de berekingen van de duur van de uitkering noodzakelijk is.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina