Zwolle, 12 februari 2014 Toelichting onderhandelingsresultaat concept sociaal plan PhiladelphiaDovnload 12.06 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte12.06 Kb.


Zwolle, 12 februari 2014

Toelichting onderhandelingsresultaat concept sociaal plan Philadelphia

U heeft een uitnodiging ontvangen voor de gezamenlijke achterbanraadpleging op donderdagavond 13 februari in De Eenhoorn te Amersfoort. De bijeenkomst begint om 18.30 uur, vanaf 18.00 uur bent u welkom. Besproken zal worden het onderhandelingsresultaat van het sociaal plan. Uw werkgever Philadelphia heeft de vakorganisaties te kennen gegeven dat dit –gegeven de situatie– het maximaal haalbare is. Duidelijk is dat er geen sprake is van een principeakkoord, maar van een onderhandelingsresultaat dat voorgelegd wordt aan de leden, die uiteindelijk een persoonlijke afweging zullen moeten maken of zij zich voldoende kunnen vinden in het bereikte resultaat.Op welke onderdelen hadden wij meer bereikt willen hebben?

  • Concretere afspraken over vrijstelling van werk voor aangezegde boventallige medewerkers, gedurende de mobiliteitsperiode om mogelijkheden te creëren teneinde de focus vooral te richten op het vinden van een baan binnen of buiten Philadelphia;

  • Een hoger bedrag voor outplacementactiviteiten, loopbaancheck, sollicitatietraining dan is voorgesteld. Nu is opgenomen een bedrag van minimaal € 300,- en maximaal € 1800,-, afhankelijk van het aantal contracturen en de lengte van het dienstverband bij Philadelphia.

Wij kunnen ons voorstellen dat u het lastig vindt documenten te lezen die veel juridisch taalgebruik bevatten. Daarom schetsen wij kort de inhoud van het sociaal plan. U kunt tot en met woensdag 12 februari a.s. digitaal uw stem uitbrengen als u niet in de gelegenheid bent naar de achterbanraadpleging te komen.

HOOFDLIJNEN SOCIAAL PLAN

Looptijd:
1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 (partijen overleggen tijdig over een eventueel nieuw sociaal plan).

Premobiliteitfase
De periode tussen aankondiging ingrijpende reorganisatie 20 november 2013 en het moment van aanzegging boventalligheid wordt gezien als een premobiliteitfase. Het moment van aanzegging boventalligheid eerste medewerkers ligt niet voor 1 maart 2014.

Mobiliteitsperiode
Philadelphia wil het moment van daadwerkelijke boventalligheid en beëindiging arbeidsovereenkomst laten samenvallen. Met andere woorden: tijdens de periode tussen het moment van de aanzegging boventalligheid en ontslag bent u voor zover mogelijk nog aan het werk binnen Philadelphia. De periode tussen het moment van aanzegging boventalligheid en daadwerkelijk ontslag dient ten minste 9 maanden te bedragen. De eerste daadwerkelijke ontslagen zullen uiterlijk 1 december 2014 plaatsvinden. Tijdens deze fase zult u begeleiding ontvangen van een loopbaancoach. Er wordt een mobiliteitsplan met u gemaakt waarin afspraken staan over het aantal uren dat u per week vrijgesteld bent van werk voor outplacementactiviteiten, loopbaancheck, sollicitatietraining en sollicitatiebezoeken. Medewerkers ontvangen hiervoor, afhankelijk van de lengte van hun dienstverband en de omvang van het dienstverband, een aantal mobiliteitsvouchers. Ten minste € 300,- en ten hoogste € 1800,-. De vrijstelling van werkzaamheden in de mobiliteitsperiode dient roostertechnisch mogelijk te zijn. Er wordt een extern outplacementbureau ingeschakeld. Ook wordt er een landelijk coördinatieteam mobiliteit in de arm genomen.

Vrijwillige vertrekregeling
Om aangezegde boventallige medewerkers te stimuleren binnen twee maanden na hun aanzegging te vertrekken, wordt een vrijwillige vertrekpremie voorgesteld op basis van de kantonrechterformule. De premie is gemaximeerd op 12 maandsalarissen en € 75.000,- bruto. Wordt na twee maanden gebruik gemaakt van de vrijwillige vertrekregeling, dan bedraagt de vergoeding 60% van de kantonrechtersformule (3 tot en met 4 maanden) en daarna 20% van de kantonrechtersformule. Als u zicht hebt op andere werk, zou het zinvol zijn om hiervan gebruik te maken. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst gemaakt die u, mocht u onverhoopt toch geen ander werk hebben, recht geeft op een WW-uitkering. U kunt echter geen enkel recht meer claimen op de overige afspraken in het sociaal plan, zoals bijvoorbeeld de wachtgeldregeling.

Plaatsmakersregeling
Medewerkers die zelf niet een aanzegging van boventalligheid hebben ontvangen, maar plaatsmaken voor een aangezegde boventallige medewerker kunnen in aanmerking komen voor een zogenaamde ‘plaatsmakerspremie’.

Wachtgeldregeling conform cao Gehandicaptenzorg 2011-2014
Voor diegenen, die na de mobiliteitsfase van 9 maanden geen werk hebben kunnen vinden binnen Philadelphia of buiten de organisatie, volgt uiteindelijk ontslag. Bovenop de WW-uitkering hebben deze medewerkers recht op de wachtgeldregeling conform de cao Gehandicaptenzorg 2011-2014 (hoofdstuk 15, pagina 60). Mocht in de nieuwe cao een versoberde wachtgeldregeling worden afgesproken, dan geldt de wachtgeldregeling in de cao Gehandicaptenzorg 2011-2014. De duur van het wachtgeld is ten minste 3 maanden en wordt vermeerderd met 1 maand voor de aaneengesloten volle dienstjaren die de werknemer langer dan 3 jaar in dienst is geweest. Voor de bepaling van het aantal dienstjaren tellen alle volle maanden tezamen doorgebracht in dienst van een werkgever vallende onder de werkingssfeer van de cao Gehandicaptenzorg. De totale duur van het wachtgeld kan de duur van 38 maanden niet overstijgen. Het wachtgeld is gedurende de eerste 6 maanden gelijk aan het laatstgenoten salaris. Met andere woorden: de WW-uitkering wordt gedurende 6 maanden aangevuld tot 100%.
Hierna wordt de WW-uitkering 3 maanden aangevuld tot 80% en de 2 jaren daarna tot 75% en vervolgens tot 70% van het laatstgenoten salaris. Gedurende de wachtgeldperiode bedraagt het wachtgeld nooit minder dan 80% van het minimumloon.

Arbeidspool met Middin, ’s Heerenloo en Ipse de Bruggen
Philadelphia gaat zich inspannen om met de instellingen Middin, ’s Heerenloo en Ipse de Bruggen tot een gezamenlijk herplaatsingsbeleid te komen, waarbij medewerkers van de vier instellingen bij vacatures een voorrangspositie hebben boven externe kandidaten.

Geen afspraken over salarisgarantie
Er zijn geen afspraken gemaakt over salarisgarantie omdat het begrip passende functie zo is gedefinieerd dat alleen een aangeboden functie passend is als het een functie betreft in dezelfde FWG-schaal of maximaal één FWG-schaal hoger. Een functie is ook niet passend als de reistijd naar de nieuwe functie toeneemt met meer dan 1 uur reistijd (enkele reis). Als door het aanvaarden van een passende functie de reistijd toeneemt met meer dan 30 minuten enkele reis, wordt de helft van de extra reistijd gedurende een periode van 6 maanden als werktijd aangemerkt. Een medewerker kan wel een lager ingeschaalde functie accepteren op vrijwillige basis, maar dan er is er sprake van een geschikte functie.

Periodiek overleg Philadelphia en vakorganisaties
Vanaf de start van dit sociaal plan voeren partijen elk kwartaal periodiek overleg met elkaar. Onder andere over de voortgang van de (deel)reorganisaties en de actuele stand van zaken in wet- en regelgeving.

Regeling voor medewerkers van 60 jaar en ouder
Aangezegde medewerkers die na de datum van aanzegging van boventalligheid gebruik willen maken van een vorm van vroegpensionering op basis van een PFZW-regeling kunnen kiezen voor een vergoeding ter aanvulling van het bedrag van de vroegpensionering. Deze vergoeding wordt aan de medewerker als bedrag ineens uitbetaald. De hoogte van de vergoeding is gelijk aan een bruto AOW-uitkering, gebaseerd op de persoonlijke situatie van de medewerker (alleenstaand, gehuwd of alleenstaande ouder met inwonende minderjarige kinderen). De totale vergoeding wordt berekend vanaf datum einde dienstverband tot de maand waarin de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Deze vergoeding komt in de plaats van alle andere voorzieningen uit het sociaal plan, inclusief de wachtgeldregeling cao Gehandicaptenzorg 2011-2014. Medewerkers dienen zich te realiseren, dat vervroegde pensionering een behoorlijke verlaging betekent van het levenslange ouderdomspensioen. Iedereen dient daarin een persoonlijke afweging te maken.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina