1. De Zwengel 5 Samenwerking met ouders 9Dovnload 90.94 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte90.94 Kb.

De Zwengel…op zoek naar evenwicht…


Schoolgids

2012/2013

Inhoudsopgave

1.De Zwengel 5

2.Samenwerking met ouders 9

9

3.De dagelijkse gang van zaken 11

4.Uitstroomgegevens 17

5.Schoolvakanties 18Een woord vooraf

Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2012/2013 van De Zwengel.

De Zwengel heeft drie locaties in Helmond, Veldhoven en Vught. Alle locaties hebben een unieke, intensieve samenwerking met Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.
In deze schoolgids informeren wij u uitvoerig over de doelstelling, opzet en inhoud van het onderwijs op De Zwengel. Wij vertellen u het nodige over de organisatie van ons onderwijs en hoe onze zorg voor de leerlingen is geregeld. U kunt kennisnemen van de organisatie van het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken en de schoolregels. Verder geven wij een overzicht van medewerkers en van schoolvakanties. Daardoor is het mogelijk een beeld te krijgen van de begeleiding- en leermogelijkheden die aan de leerling geboden worden.

Wij vinden het belangrijk dat de leerling zich thuis voelt op school en zo tot ontplooiïng kan komen. De medewerkers doen er alles aan om dat mogelijk te maken.


De Zwengel is een school die zich blijft ontwikkelen. Ieder jaar worden onderwijsvernieuwingen op de voet gevolgd en ingevoerd als dat wenselijk of noodzakelijk is. Voor de komende schooljaren zal de invoering van Passend Onderwijs een belangrijk onderwerp zijn. Wij werken voortdurend aan het bevorderen van de deskundigheid van de teamleden. Door de samenwerking met Herlaarhof kan van de aanwezige deskundigheid over en weer gebruik gemaakt worden.
Van belang is ook de samenwerking met ouders, scholen en andere partners, en het Regionaal Expertise Centrum Chiron. De Zwengel staat open voor elke vorm van samenwerking die van belang is voor de ontwikkeling van uw kind.
Mochten er na het lezen van deze schoolgids toch nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we die graag.

Hopende op opnieuw een fijn schooljaar, zeggen wij:


De Zwengel: een school volop in groei en ontwikkeling met als voornaamste doel: een veilige, prettige school te zijn en te blijven met goede begeleiding en goed onderwijs!’’

Liesbeth van den Oever

Bestuurder De Zwengel

Waar in deze schoolgids over ouders gesproken wordt, bedoelen wij ook de verzorgers.

Wanneer over de leerling als hij gesproken wordt, bedoelen wij ook zij.

 1. De Zwengel

Doelstelling


Ik mag ik. Jij mag jij zijn’
De Zwengel is een specialist in het intensief en integraal aanbieden van speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige onderwijsbeperkingen die in relatie staan met een psychiatrische stoornis of een vermoeden daarvan. De Zwengel is een school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs voor kinderen van 4 tot 20 jaar.
De opdracht van de Zwengel is het weer op gang brengen van een verstoorde of gestagneerde ontwikkeling bij kinderen die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn, zodanig dat zij opnieuw kunnen functioneren op de school van herkomst, in een andere vorm van onderwijs of op een plek binnen de arbeidsmarkt. Dit doen wij met respect voor de authenticiteit van elk individu.

Doelgroep


De leerling die aangemeld wordt bij de Zwengel, is uit balans of dreigt uit balans te raken. De leerling heeft vaak meerdere ingewikkelde problemen. Het gaat met name om kinderen en jeugdigen waarbij sprake is van ernstige onderwijsbeperkingen die in relatie staan met een psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan.
Het intelligentieniveau van de leerlingen varieert van licht verstandelijk beperkt tot hoogbegaafd. De leerlingen van onze school zijn voornamelijk afkomstig van de kliniek, dagkliniek of polikliniek van Herlaarhof. Er is sprake van een grote verscheidenheid aan psychiatrische problematiek.
De leeftijd van de leerlingen varieert van 4 tot 20 jaar. De leerlingen komen uit 19 verschillende samenwerkingsverbanden PO en VO. Het grootste aantal komt uit de samenwerkingsverbanden PO en VO de Meierij, VO Oss, PO en VO Helmond/Peelland, PO de Kempen en VO de Kempen/ Eindhoven.

Commissie van Begeleiding (CvB):


De Commissie is verantwoordelijk voor het al dan niet toelaten van de leerlingen. Dit gebeurt op basis van onderzoeken op medisch, didactisch, psychologisch en psychiatrisch gebied. Zowel het opvragen als uitwisselen van gegevens tussen Herlaarhof en De Zwengel vindt alleen plaats indien de ouders schriftelijke toestemming geven. Op indicatie van de commissie van begeleiding kan er op deelgebieden onderzoek gedaan worden. Daarnaast draagt de Commissie handreikingen aan voor het opstellen van de individuele handelingsplannen op basis van onderzoek, observaties en diagnostiek.

Samenwerking met Herlaarhof, één kind - één plan*


De samenwerking gaat uit van het principe: één kind - één plan. Dat wil zeggen dat het onderwijs altijd een onderdeel vormt van een behandelplan. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij De Zwengel, de eindverantwoordelijkheid voor het behandelplan ligt bij Herlaarhof.

De Zwengel maakt een individueel handelingsplan voor uw kind. Op basis van dit plan begeleiden wij de leerling naar een situatie, waarin het weer mogelijk is om goed mee te doen in het onderwijs in een andere school dan de onze. In sommige gevallen is terugkeer naar een andere vorm van onderwijs niet meer mogelijk of wenselijk en vindt er uitstroom naar de arbeidsmarkt plaats.

Zodra de behandeling op Herlaarhof beëindigd wordt, zal de leerling op De Zwengel worden uitgeschreven op basis van artikel 40, lid 3 van de Wet op de Expertisecentra.
Om tot een goede afstemming van het principe één kind - één plan’ te komen, zijn er de volgende overlegmomenten tussen De Zwengel en Herlaarhof:


 • structureel overleg door intern begeleider en behandelcoördinator. Dit betreft vaak de afstemming van het behandelplan en het individueel handelingsplan op elkaar

 • wekelijkse begeleiding leerkrachten door intern begeleider en orthopedagoog Herlaarhof

 • deelname leerkracht bij behandelplanevaluaties

 • overleg tussen groepsleiding en leerkracht voor (dag)klinische leerlingen

In de één kind - één plan gedachte nemen de ouders een belangrijke positie in. Aan de samenwerking met ouders is een apart hoofdstuk gewijd.


*De samenwerking met Herlaarhof geldt voor alle routes, met uitzondering van havo/vwo.

Samenwerking met REC Chiron


Per 1 augustus 2003 zijn alle scholen voor speciaal onderwijs op regionaal niveau gaan samenwerken in een Regionaal Expertisecentrum (REC). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met REC Chiron, Postbus 388, 5280 AJ Boxtel, telefoon: 0411-689775 of www.REC-Chiron.nl De folder is ook op school verkrijgbaar.
De Zwengel is op basis van landelijke uitgangspunten ingedeeld in cluster 4.

De andere scholen in dit cluster zijn: • De Hilt in Helmond

 • De Korenaer in Eindhoven, Helmond en Stevensbeek

 • De Michaëlschool in Boxtel

 • De Rietlanden in ’s-Hertogenbosch

 • D

  e Rungraaf in Eindhoven

 • De Vlinder in Reek en ’s-Hertogenbosch

 • Vreekwijk Educatie in DeurneDe Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht van De Zwengel is de Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel.

Deze Stichting is Bijzonder Neutraal en heeft één school onder zijn beheer.

In de Raad van Toezicht hebben zitting:


Dhr. H. Willemsen

Voorzitter

Mw. M. van Hamersveld

Lid

Dhr. G. Leenders

Lid

Dhr. H. Oltshoorn

Lid

Dhr. P. Sproncken

Lid

Locaties


De Zwengel is ontstaan uit het didactisch centrum van de instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof in Vught. In 1984 werd De Zwengel officieel een school. Vijf jaar later werd gestart met de bouw van een school, vlakbij Herlaarhof.

In 2000 vestigde Herlaarhof een dag- en polikliniek in Veldhoven. Tevens is daar een locatie van De Zwengel gestart. Per 1 september 2010 zijn Herlaarhof en De Zwengel een locatie in Helmond gestart. Op 16 januari 2012 heeft De Zwengel 400 leerlingen ingeschreven staan:

255 in Vught, 77 in Veldhoven en 68 in Helmond.

De leerlingen komen uit de regio’s ’s-Hertogenbosch, Oss/Veghel/Boxmeer, Eindhoven/De Kempen, Helmond/Peelland, Venray, Venlo, de Bommelerwaard en een enkele keer van daarbuiten.


In Vught is de locatie van De Zwengel gevestigd op Zorgpark Voorburg op korte loopafstand van de gebouwen van het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Herlaarhof.

Het schooladres is: Het postadres is:

Carillonlaan 3, Vught


Postbus 2214,

5260 CE Vught

bestuurder:

Liesbeth van den Oever

locatiedirecteur Vught:

Els van Rosmalen

telefoon:

073-6847060

fax:

073-6847061

email:

Zwengel@RvAgroep.nl


De school is te bereiken via de Boxtelseweg (dit is de parallelweg west van de snelweg A2 ’s Hertogenbosch – Eindhoven) of via de ANWB-borden in de gemeente Vught. Op Zorgpark Voorburg aangekomen wijzen bordjes u de weg naar De Zwengel.

De locatie van De Zwengel in Veldhoven, is gevestigd bij de poli- en dagkliniek van Herlaarhof.Het schooladres is:

Platanenlaan 26-b, 5507 MD Veldhoven
bestuurder:

locatiedirecteur Veldhoven:

telefoon:

email:


Liesbeth van den Oever

Irmgard Heijmans

073-6847060Zwengel@RvAgroep.nl


De school is te bereiken komende uit de richting Venlo/ Maastricht, Tilburg/ ’s-Hertogenbosch via de afslag 31 Veldhoven/ Industrieterrein De Hurk. U blijft gedurende ongeveer 4,5 km de borden Wintelre/Vessem volgen tot u aan een T- splitsing komt (Nieuwe Kerkstraat). Hier gaat u rechtsaf en vervolgens rijdt u de tweede straat rechts in (Platanenlaan). Vervolgens gaat u de eerste straat rechts in, waarna u uitkomt op de parkeerplaats van De Zwengel.
De locatie van De Zwengel in Helmond, is gevestigd bij de poli- en dagkliniek van Herlaarhof.

Het schooladres is:
Brevierpad 34, 5709 AD Helmond


bestuurder:

Liesbeth van den Oever

locatiedirecteur Helmond:

William Bressers

Telefoon:

073-6847060

Email:

Zwengel@rvagroep.nl

De school is te bereiken via de Deurneseweg (N270). U neemt dan de afslag Berkveld. Volg hierbij de bordjes Herlaarhof. De Zwengel bevindt zich op het einde van deze weg aan uw linkerhand. 1. Samenwerking met ouders

De Zwengel

KIND
Ouders Herlaarhof


De Zwengel hecht grote waarde aan een goede samenwerking met de ouders of de verantwoordelijke opvoeders van de leerlingen. Om goed te kunnen samenwerken is het van groot belang om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van het kind.

Wij spreken de intentie uit dat De Zwengel, Herlaarhof en ouders elkaar zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkeling van de leerling. Het spreekt voor zich dat de betrokken partijen hun eigen verantwoordelijkheid hebben.


De Zwengel heeft verschillende manieren om de samenwerking met de ouders vorm te geven:

 • In de tweede schoolweek belt de mentor van de nieuwe leerlingen met de ouders met de vraag hoe de eerste kennismaking is verlopen. In dit gesprek wordt aangegeven dat De Zwengel het op prijs stelt als ook ouders initiatieven nemen om informatie uit te wisselen.

 • Binnen 6 weken worden de ouders uitgenodigd om het individueel handelingsplan van hun kind te komen bespreken en te ondertekenen.

 • Ouders worden periodiek uitgenodigd voor een evaluatie- en voortgangsgesprek over hun kind.

 • De Zwengel organiseert twee ouderavonden per jaar met als doel kennismaking, informatie-uitwisseling en het ontmoeten van ouders onderling.

 • Samen met Herlaarhof worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

 • Ouders worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken voor een plaats in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Doordat veel ouders hun kinderen niet naar onze school kunnen brengen zijn de contacten minder vanzelfsprekend dan bij een school in de buurt. We vinden het daarom belangrijk om hier te herhalen dat contact door ouders met school altijd op prijs wordt gesteld. Als u vragen heeft over zaken die het functioneren op school aangaan, aarzel dan niet. U kunt de leerkracht of mentor van uw kind buiten schooltijd altijd telefonisch bereiken. Afspraken voor een oudergesprek plannen wij in principe na schooltijd.

Gezien het belang van regelmatig contact vragen wij u ook dringend wijziging van adres en/of wijziging van telefoonnummer z.s.m. aan de administratie van De Zwengel door te geven.

Rapport

Drie keer per jaar krijgt de leerling een schoolrapport mee. Dit rapport is in de eerste plaats bedoeld voor de leerling. Hiermee willen we hem motiveren en inzicht geven in zijn functioneren op school.

Het rapport ontvangen wij graag zo snel mogelijk door de ouders ondertekend terug. Bij het verlaten van De Zwengel krijgt de leerling het rapport mee.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het rapport, dan kunt u altijd een afspraak maken met de mentor of leerkracht van uw kind. Incidenteel en op aanvraag kunnen ook andere medewerkers bij dit gesprek aanwezig zijn.Schooladvies

De Zwengel geeft op aanvraag van ouders en/of de behandelcoördinator of aan het einde van ieder schooljaar voor elke leerling een schooladvies. Het schooladvies wordt meegenomen in het totaaladvies.

Wij stellen een onderwijskundig rapport op van elke leerling die De Zwengel verlaat. Daarin wordt ook het schooladvies opgenomen. Aan de ouders wordt een exemplaar van het onderwijskundig rapport en schooladvies overhandigd of toegestuurd.

De Medezeggenschapsraad van De Zwengel


In januari 2007 is er een nieuwe wet op de Medezeggenschap in scholen (WMS) ingevoerd.

De wet legt er sterk de nadruk op dat het belangrijk is dat ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over school- en onderwijszaken.

De medezeggenschapsraad van De Zwengel zou moeten bestaan uit 12 leden:

6 personeelsleden en 6 ouders.

De personeelsgeleding is volledig bezet, maar de oudergeleding niet.

Dat is niet goed voor het proces van medezeggenschap.


Als u belangstelling heeft voor een plaats in de oudergeleding (ook voor een korte periode bent u van harte welkom), neemt u dan contact op met één van de leden van de raad.

Een telefoontje naar De Zwengel, of een email naar één van de hieronder genoemde personen is voldoende. Vanuit de medezeggenschapsraad wordt daarna contact met u opgenomen.

Ook op een later moment is uw reactie van harte welkom.

De Zwengel: 073-684 70 60

Oudergeleding: sandraminke@hotmail.com

Secretaris: e.van.gemert@rvagroep.nl

Voorzitter: n.ebben@rvagroep.nl

Zie ook: www.dezwengel.nl


 1. De dagelijkse gang van zaken

Schoolregels


Elke leerling - en vanzelfsprekend ook elke medewerker - moet zich veilig voelen binnen De Zwengel.

Het uitgangspunt is dat elke leerling uniek is en daarom gerespecteerd wordt. Pestgedrag wordt dan ook met kracht bestreden.

Binnen onze school zijn om dit te bereiken een zevental basisregels afgesproken, waarvan wij verwachten dat iedereen deze naleeft, zowel leerlingen als medewerkers. Aan het begin van elk schooljaar wordt er in de klassen aandacht besteed aan het bespreken en uitleggen van deze regels. Leerlingen die tussentijds instromen krijgen in hun eerste week uitleg over de regels.
De zeven basisregels zijn als volgt:


 • Wij luisteren naar de leerkracht

 • Wij schelden niet

 • Wij doen andere leerlingen geen pijn

 • Wij blijven van andermans spullen af

 • Wij sluiten niemand buiten

 • Wij dreigen niet

 • Wij spugen niet

Lesuren


Volgens wettelijke regeling hebben de jongere leerlingen minder schooltijd dan de oudere leerlingen. Dit wordt voor de SO-leerlingen vertaald in een aantal extra vrije dagen. Een overzicht van deze vrije dagen kunt u vinden op de activiteitenkalender, die aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt.

Op indicatie van de behandelende psychiater en na toestemming van de schoolinspectie kan hiervan worden afgeweken.


Schoolverzuim


Wij proberen samen met de ouders en de groepsleiding het schoolverzuim zo gering mogelijk te laten zijn. Onwettig schoolverzuim komt zelden voor.

Als leerlingen door ziekte of andere omstandigheden niet naar school kunnen komen, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons te melden, bij voorkeur vóór aanvang van de schooltijd. Ouders van poliklinische leerlingen die per taxi naar school komen wordt verzocht ook het taxibedrijf op de hoogte te stellen.

De klassenleerkracht is verplicht het schoolverzuim bij te houden en de school wordt door de inspectie van het onderwijs hierop gecontroleerd.

Schooltijden
maandag

dinsdag


woensdag

donderdag

vrijdag


08.45-15.30

08.45-15.30

08.45-12.30

08.45-15.30

08.45-12.30

Extra verlof


De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

 1. Als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector en de horeca.

 2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in 1 schooljaar met vakantie kan. Dus niet in de voorjaarsvakantie, de meivakantie, de kerstvakantie en de zomervakantie. 

 3. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar. 

De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen.

Na toestemming van de locatiedirecteur kan wel extra verlof worden toegekend voor bijzondere gevallen zoals een bruiloft of begrafenis. Dit verzoek moet schriftelijk worden aangevraagd.


Schoolmateriaal VSO


De studieboeken van de VSO leerlingen worden verstrekt door De Zwengel.

Schrijfmaterialen en andere schoolartikelen moeten door de leerling meegebracht worden, zoals: • potloden (1x B, 1x 2H, 1x 2B)

 • kleurpotloden

 • gum

 • puntenslijper

 • ballpoint

 • passer

 • geo-driehoek

 • zakrekenmachine Casio fx82m

 • agenda

 • voor de havo/vwo-leerlingen adviseren wij woordenboeken en de Grote Bosatlas, 53 editie.Gymnastiek


Wij vragen u uw kind gymschoenen (met een beige zool), gymbroekje, gymshirt, handdoek en evt. slippers, shampoo en deodorant in een tas mee te geven op de dag dat hij/zij gymnastiekles heeft. De lestijden worden u aan het begin van het schooljaar meegedeeld. Deze tijden kunnen in de loop van het jaar aangepast worden. Hierover ontvangt u dan bericht. Als uw kind niet met de gymles kan meedoen, vernemen wij dit graag schriftelijk van u of van de groepsleiding.

Drinken en/of fruit eten


Er is iedere ochtend gelegenheid om meegebracht drinken en/of fruit te gebruiken. Voor de leerlingen van het SO is dit een gezamenlijke activiteit.

Trakteren en snoepen op school


Als een leerling jarig is, mag hij trakteren op school. Wij willen u vragen de traktatie zo gezond en goedkoop mogelijk te houden. Daarnaast vragen wij u uw kind geen snoep mee te geven naar school.

Overblijven


Poliklinische leerlingen kunnen tussen de middag op onze school over­blijven. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag. U zorgt voor een lunchpakket voor uw kind en wij zorgen voor thee. De kosten voor het overblijven bedragen € 2,00 per week, u ontvangt hiervoor een rekening. De leerlingen mogen speelgoed meenemen om in de middagpauze mee te spelen. Tijdens de middagpauze eten we eerst gezamenlijk. Daarna wordt er een keuze gemaakt tussen binnen- en buitenactiviteiten. Er is steeds een toezichthoudend personeelslid aanwezig.

Poliklinische leerlingen van 14 jaar en ouder mogen tussen de middag van het schoolterrein af. Voorwaarde is wel dat de ouders en schoolleiding het hier samen over eens zijn. De ouders verlenen hiervoor schriftelijk hun toestemming.


Software


Het is niet toegestaan om software die op De Zwengel gebruikt wordt, te kopiëren of software van thuis of van de leefgroep op school te gebruiken.

Computers


De huidige ontwikkelingen m.b.t. elektronische communicatie (computer, mobiele telefoon, fototoestellen etc.) vragen om regels voor het gebruik hiervan. Het gebruik van de computers in de klas door leerlingen is uitsluitend bedoeld voor leerdoelen onder supervisie van de leraar. Als wordt geconstateerd dat leerlingen hiervan afwijken door bijv. gebruik van MSN of Hyves of dat leerlingen elkaar digitaal lastigvallen, zal een gesprek volgen en indien nodig contact worden opgenomen met de ouders.

Mobieltjes


Onder lestijden moeten de telefoons uitgezet zijn en komen de telefoons niet tevoorschijn. Alleen tijdens de pauzes mogen de leerlingen bellen en SMS-en. Er mogen vanuit privacy-overwegingen geen foto’s gemaakt worden. Wanneer er gemerkt wordt dat leerlingen niet goed met hun telefoon kunnen omgaan, wordt dat met hen besproken en kan er gekozen worden om de telefoon in bewaring te nemen en deze aan het eind van de dag weer terug te geven. Bij regelmatig voorkomende problemen rondom telefoongebruik, worden de ouders benaderd. Voor sommige leerlingen geldt, mits beschreven in hun individueel handelingsplan, dat zij naar muziek mogen luisteren tijdens bepaalde lessen. Dit mogen zij echter alleen via bijvoorbeeld een I-pod, niet via hun mobiel.

Bibliotheek


De leerlingen van het VSO moeten in principe lid zijn of worden van een openbare bibliotheek.

Hierdoor kunnen ze zelfstandig de boeken lenen die voor de boekenlijst gelezen moeten worden.


Kledingvoorschriften


De Zwengel vindt dat de leerlingen met gepaste, niet aanstootgevende kleding op school dienen te komen. Zo zijn bijvoorbeeld naveltruitjes of kleding die agressie uitstraalt niet gepast. Indien de leraar of directie oordeelt dat de kleding niet gepast is, zal een verbod volgen. Het niet nakomen van de regels kan schorsing of verwijdering tot gevolg hebben.

Veiligheid binnen de school


Onze school moet een plaats zijn waar iedereen zich veilig en gelukkig kan voelen. Dit betekent dat we respect en begrip tonen voor elkaar. Pesten, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, racisme en discriminatie zijn zaken die wij willen voorkomen.

Op onze website vindt u het onderwijsprotocol tegen pesten van De Zwengel.

Om samen te kunnen zorgen voor een goede en veilige sfeer geldt een aantal gedragsregels waarover wij met de leerlingen afspraken maken. Wanneer de veiligheid van de leerling zelf of van zijn/haar omgeving in gevaar komt, zullen medewerkers van De Zwengel pedagogisch ingrijpen. In het uiterste geval is fysiek handelen noodzakelijk. Het personeel heeft, om hier op een goede manier mee om te kunnen gaan, een cursus gevolgd.

Roken


Leerlingen vanaf 14 jaar mogen, mits hun ouders daarvoor schrif­telijk toestemming hebben gegeven, in de pauze roken. Dit mag uiteraard alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen buiten het schoolgebouw.

Vervoer naar school


Dag- en poliklinische leerlingen kunnen bij de gemeente waarin ze wonen schoolvervoer of een vergoeding voor het openbaar vervoer aanvragen. Het formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de Gemeente. Meestal volgt een snelle afhandeling. Als u klachten heeft over het vervoer, moet u in eerste instantie het taxibedrijf daarop aanspreken. Helpt dit niet of niet afdoende, dan kunt u bellen naar de afdeling Onderwijs van de gemeente waar u woont. Op die afdeling is iemand werkzaam die belast is met het vervoer naar het speciaal onderwijs.

Verzekeringen


Via de Besturenbond KBO heeft de Stichting Speciaal Onderwijs Herlaarhof een verzekeringenpakket afgesloten, bestaande uit een personeelsaansprakelijkheidsverzekering, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, een brandverzekering en een schoolongevallenverzekering. De directie van de school is in het bezit van een beschrijving van de inhoud van de verzekeringen en de polisvoorwaarden.

De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor schaden die niet elders verzekerd zijn. De schoolongevallenverzekering is voor leerlingen uitsluitend van kracht gedurende de schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd.Om misverstanden te voorkomen:


Als uw kind iets mee naar school brengt wat kwijt raakt of kapot gaat, dan kan de school daar nooit voor aansprakelijk gesteld worden. Ook als uw kind iets kapot maakt van school of van een ander blijft dit een zaak voor uw eigen WA-verzekering. Wordt bij uw kind iets beschadigd door een ander kind, dan dienen de ouders van dat kind door u aansprakelijk gesteld te worden.

Schorsing of verwijdering


Schorsing is aan de orde wanneer de directie bij ernstig wangedrag van een leerling direct moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag is bijvoorbeeld mishandeling, bedreiging, diefstal of herhaald negeren van schoolregels.

Verwijdering is aan de orde bij ernstig wangedrag van de leerling of ouder(s). Het gaat dan om ernstige verstoring van de rust of de veiligheid op school. Ook kan er sprake zijn van een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouders en school.

Zodra de behandeling op Herlaarhof beëindigd wordt, zal de leerling op De Zwengel worden uitgeschreven op basis van artikel 40, lid 3 van de Wet op de Expertisecentra.

Wanneer de directie de beslissing tot verwijdering van een leerling neemt, wordt de wettelijk vastgestelde procedure gevolgd. Hiertoe behoren o.a. de volgende stappen: • horen van leerkracht en ouders

 • de ouders ontvangen een schriftelijk bericht, waarin staat dat zij binnen 6 weken bezwaar kunnen aantekenen

 • melding aan en overleg met de Inspectie van het Onderwijs

 • melding aan de leerplichtambtenaar

 • binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift neemt de directie een besluit.

De klachtenregeling en de regeling Preventie Seksuele Intimidatie


Wij proberen klachten te voorkomen door te streven naar een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en medewerkers van De Zwengel.

We nemen klachten serieus en durven eventuele fouten toe te geven. Meningsverschillen willen we in goed overleg oplossen. Dan hoeven we geen officieel klachtentraject in te gaan, dat is namelijk zeer ingrijpend zowel voor klagers als voor school. Aanbevelingen:

Probeer eerst het meningsverschil/een klacht op te lossen door te praten met de betrokken medewerker.

Lost dit niets op, neem dan contact op met de locatiedirecteur.

In sommige gevallen loont het de moeite een gesprek aan te gaan met een van de vertrouwenspersonen van de school.


Ons streven:

klachten zoveel mogelijk op schoolniveau oplossen,

dus het probleem uitpraten en elkaar serieus nemen.

Oets mklacht kunnen doeen doen: elijk op schoolniveau oplossen, dus het probleem uitpraten en elkaar serieus nemenool.

n. Dan hoDe Zwengel heeft zich aangesloten bij de klachtencommissie van de Bond KBO. Daarnaast is er een regeling Preventie Seksuele Intimidatie opgesteld. Beide documenten liggen op school ter inzage. In het laatste document staan ook de gedragsregels van de school ten aanzien van dit onderwerp.


Onderzoek door jeugdarts GGD


Bescherming en bevordering van de gezondheid van de jeugd behoort tot de taken van de GGD.

De jeugdgezondheidszorg biedt uw kind op verschillende leeftijden een onderzoek aan. Dit gebeurt ook voor leerlingen van De Zwengel. De GGD werkt samen met De Zwengel en Herlaarhof om te zorgen dat uw kind tijdig een onderzoek krijgt maar ook dat er niet dezelfde, of onnodige onderzoeken plaatsvinden. U krijgt vanzelf een uitnodiging thuisgestuurd wanneer uw kind voor een onderzoek van de GGD in aanmerking komt.

 1. Uitstroomgegevens
  Uitstroomgegevens


  Onderstaand staafdiagram geeft de uitstroomgegevens aan van leerlingen van schooljaar 2010/2011 naar andere vormen van onderwijs of naar de arbeidsmarkt.

  De gemiddelde verblijfsduur van een kind op De Zwengel is 9 tot 12 maanden.  Nazorg


  Voor alle leerlingen die de school verlaten vindt, met toestemming van de ouders, informatieoverdracht via het onderwijskundig rapport plaats. Waar mogelijk en wenselijk wordt ambulante begeleiding uitgevoerd, om de overgang naar een andere vorm van onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 2. Schoolvakanties


Schoolvakanties:


van:

tot en met:


Herfstvakantie

15 -10-2012

10-10-2012


Kerstvakantie

24-12-2012

04-01-2013


Voorjaarsvakantie

11-02-2013

15-02-2013


2e Paasdag

01-04-2013

Meivakantie (incl. Hemelvaart)

29-04-2013

10-05-2013


2e Pinksterdag

20-05-2013

Zomervakantie

01-07-2013

09-08-2013Vrije dagen


In het begin van het schooljaar wordt de activiteitenkalender uitgereikt. Hierop staan alle activiteiten, vakanties en vrije dagen vermeld.
De Schoolgids wordt verstrekt aan ouders / verzorgers / voogden bij inschrijving van de leerling.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina