106. Bijbelstudie over het jaar 2012 het begin van het einde?Dovnload 42.17 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte42.17 Kb.

106. Het jaar 2012 - Het begin van het einde? - pagina

106. Bijbelstudie over

HET JAAR

2012

HET BEGIN VAN HET EINDE?

Wereldwijd kijken mensen met angst en beven vooruit naar vrijdag 21 december 2012. Op die datum loopt namelijk de Maya-kalender af en breekt volgens velen het einde der tijden aan. Zij geloven, dat op die dag de wereld zal vergaan. Naarmate de datum nadert, krijgen veel mensen de kriebels. Anderen daarentegen maken zich nergens druk om en verwachten gewoon een dag als alle andere, die net zo geruisloos in de volgende dag zal overgaan als altijd het geval is. Wie heeft gelijk? Betekent het aflopen van de Maya-kalender daadwerkelijk het einde van de wereld? Is het jaar 2012 van de Gregoriaanse kalender ofwel 5773 van de Joodse kalender het laatste jaar in de geschiedenis van de mensheid? Houdt het na 21 december echt allemaal op? Of komt er dan een nieuw begin? Sommige wetenschappers geloven in het laatstgenoemde. Volgens hun uitleg van de profetieën van de oude Maya’s betekent het einde der tijden niet dat de aarde ontploft, hoewel er ook over verschrikkelijke natuurrampen gesproken wordt, maar dat op die dag een lange periode wordt afgesloten en meteen daarna aan een volgende periode wordt begonnen op een hoger niveau. Toch hoe serieus moeten wij de Maya’s nemen? Is hun kalender echt wel zo betrouwbaar? Wie waren de Maya’s eigenlijk? Laten we met de laatste vraag beginnen. De mysterieuze oude Maya-cultuur dateert uit ongeveer 2000 voor de gewone jaartelling tot 1541 na de gewone jaartelling. De Maya’s, die experts waren in wiskunde en astronomie, leefden op het grondgebied van het huidige Mexico en Guatemala in Midden-Amerika. Op het schiereiland Yucatan lag het centrum van de Maya-beschaving, die gebaseerd was op het bestuderen van de relatie tussen de bewegingen van de hemellichamen en de veranderingen in de menselijke samenleving. De Maya's deden hun toekomstvoorspellingen op basis van hun kalenders die uit een buitengewoon nauwkeurige tijdsberekening voortkwamen met enorme perioden van 26.000 jaar. De Maya's waren zelfs zo specifiek in hun haarscherpe berekeningen dat ze voor het einde van deze immense cyclus van 26.000 jaar tot op de dag nauwkeurig waren: 21 december 2012. Velen betogen dat het einde van de Maya-cyclus op deze datum de totale fysieke vernietiging van de Aarde als gevolg van een verschrikkelijke natuurramp betekent. Die datum markeert volgens anderen echter slechts het einde van de Maya-kalender en van de cyclus van dertien zogenoemde Baktun’s en waarna de aarde begint aan de 'periode van de vijfde zon'. Dan zal de mensheid met een geheel nieuwe beschaving beginnen, die onvergelijkbaar is met de huidige beschaving. Volgens de berekeningen van de Maya’s komt onze aarde en onze zon dan op één lijn te staan met Hunab K'u, het centrum van de Melkweg, waardoor er een soort nultoestand in de draaiingen van de elektromagnetische velden van ons zonnestelsel zal ontstaan. Met de omkering van de magnetische polen begint de Maya-telling op 21 december 2012 dan opnieuw met het jaar nul van een nieuwe periode van 26.000 jaar. Het is opvallend dat niet alleen de Maya’s hebben voorspeld dat er op 21 december 2012 iets bijzonders staat te gebeuren. Allerlei heilige geschriften van diverse oude culturen in verschillende werelddelen bevatten voorspellingen over het einde der tijden en drastische veranderingen, die opmerkelijke overeenkomsten vertonen met die van de Maya’s. De Sumeriërs, de Egyptenaren, Tibetaanse monniken, Baba Vanga, de Sibylle, Nostradamus, de Chinese I Ching en zelfs de Pueblo-indianen en de Zulu’s schijnen het einde van de wereld eveneens in precies dat jaar, en op precies die dag te voorspellen: 21 december 2012! Ook de filmindustrie heeft daar aardig op ingespeeld. Sinds de Maya-voorspelling over het einde van de wereld in 2012 in die publiciteit is gekomen, zijn er talrijke eindtijdfilms met een gezamenlijke jaarlijkse omzet van ruim 50 miljoen dollar in de bioscoop en op de televisie verschenen, met het ineenstorten van wolkenkrabbers, enorme vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en tsunamis, die hele steden als New York of Los Angeles wegvagen en zelfs hele conticenten verslinden. Alleen al de bekende film “2012” heeft tot nu toe ruim 19 miljard dollar opgebracht. Het einde van de wereld houdt de gemoederen dus behoorlijk bezig en lang niet iedereen haalt de schouders daarover op. Velen kijken letterlijk met angst en beven vooruit naar die bewuste 21e december van dit jaar! Hoe moeten wij als gelovigen hiermee omgaan? Welke houding dienen wij aan te nemen als wij naar onze mening hieromtrent gevraagd worden? Hechten ook wij enig geloof aan deze voorspelling? Wel, laat mij heel duidelijk hierover zijn: wij leven daadwerkelijk in profetische tijden! Dat valt echt niet te ontkennen als we om ons heen kijken en het nieuws in de krant, op het internet of op de televisie volgen met de Bijbel in de hand. Het zou inderdaad best wel mogelijk zijn dat er gedurende dit jaar 2012 en misschien zelfs op die bewuste 21e december ingrijpende gebeurtenissen kunnen plaats vinden, die door de oude profeten in de Bijbel met betrekking tot de eindtijd werden voorspeld, maar één ding zal zeer zeker niet gebeuren: de wereld zal beslist niet op 21 december 2012 vergaan en ook niet in de jaren en zelfs eeuwen daarna, maar op zijn vroegst pas over 1007 jaar en geen dag eerder! Later kan wel, maar niet eerder! Dát de wereld eens zal vergaan staat heel duidelijk in de Bijbel voorspeld en daar kunnen we niet omheen, maar ook dat zal niet het definitieve einde zijn, want er staat geschreven: “De dag van de Eeuwige zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht! Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van G’d en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg! Maar wij vertrouwen op G’ds belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:10-13). Maar zo ver is het nog lang niet! Voordat de wereld brandende zal vergaan spreekt o.a. het boek Openbaring eerst nog over het duizendjarig Vrederijk hier op aarde na de wederkomst van Yeshua en daar zal ook nog een periode van zeven jaar aan voorafgaan waarin de Antichrist zich zal openbaren en in de tweede helft daarvan zijn schrikbewind over de wereld zal uitoefenen in de 3 ½ jaar van de grote verdrukking.
Het verbond met de Antichrist
Het begin van deze zevenjarige periode zal volgens en profetie van Daniël in hoofdstuk 9, vers 27 worden ingeleid met de ratificatie van de Antichrist in een verbond met de leiders van Israël. Zou het in theorie mogelijk kunnen zijn dat dit al in 2012 zal gebeuren? Op zich wel, maar dan zeer zeker niet op vrijdag 21 december, want het begin van die zeven jaar zal natuurlijk op hetzelfde tijdstip moeten plaats vinden als het einde ervan. Niemand weet weliswaar de dag nog het uur waarop Yeshua terug zal komen om Zijn volk Israël te redden en Zijn vijanden te vernietigen, maar wij weten wel dat dit met Rosh haShana zal gebeuren op de 1e van de maand Tishri in het najaar van een nog onbekend jaar. Logischerwijs zal de ondertekening van het verbond met de Antichrist dus precies zeven jaar daarvoor eveneens op Rosh haShana moeten plaats vinden. Op zich zou dat in het najaar van 2012 kunnen gebeuren, maar ik denk het niet, want daar moet namelijk nog wel het één en ander aan voorafgaan, waar ik straks uitgebreid op in zal gaan. Zo moet er volgens de profetieën over de antichrist eerst weer een functionerende tempeldienst zijn en dat kan natuurlijk niet zonder tempel. Die moet dus eerst weer herbouwd worden. Maar wanneer? Laten we maar beginnen met een antwoord te zoeken op de legitieme vraag, welke ingrijpende gebeurtenissen überhaupt zullen leiden tot het verbond tussen Israël en de Antichrist, want het lijkt mij nogal logisch dat dit niet zomaar uit de heldere blauwe lucht komt vallen. Er moeten eerst belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden die uiteindelijk tot de ondertekening van dit niet zomaar voor de hand liggende convenant zullen leiden, want volgens de profetie van Daniël geeft dit verdrag aan Israël het recht op een werkende tempel, compleet met offerdienst en het innen van tienden en giften om die te onderhouden. In het midden van die zeven jaren, door Daniël ‘week’ genoemd, zal dit recht echter door de Antichrist weer abrupt worden ingetrokken: “Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.” (laynd Dani’el [Daniël] 9:27, nieuwe vertaling). In de vertaling van Het Boek staat het wat duidelijker: “Deze koning zal een verbond van zeven jaar sluiten, maar halverwege zal hij de Joden dwingen te stoppen met het brengen van slacht- en spijsoffers.” Vanaf dat moment zal de Antichrist zijn ware aard laten zien, maar dat neemt niet weg, dat hij de tempeldienst in eerste instantie wel zal herstellen en dat is toch wel iets wat nog niemand vóór hem voor elkaar gebracht zal hebben. Er moet dus eerst iets gaan gebeuren waardoor hij de macht en de autoriteit zal krijgen om aan Israël de toestemming te verlenen de tempel te mogen herbouwen op de plek waar nu de moskee staat. Kunt u zich voorstellen welk een enorme impact dit zou hebben gezien de huidige situatie in het Midden-Oosten? Geen enkele moslim zou het volgens mij vandaag de dag accepteren dat welke wereldleider dan ook een poging in die richting zou wagen. Ik ken eerlijk gezegd op dit moment niemand wiens invloed zodanig boven die van alle andere wereldleiders uitsteekt dat hij de machtspositie zou bekleden om een dergelijk besluit te mogen nemen. Als een Israëlische regeringsleider het zou wagen om de Tempel te herbouwen zou de gehele Arabische wereld zonder twijfel de oorlog aan Israël verklaren. Ook als een Amerikaans, Europees of zelfs Arabisch staatshoofd een dergelijk verbond met de leiders van Israël zou sluiten, zou volgens mij letterlijk de hel losbarsten. En toch zal de Antichrist erin slagen. Sterker nog: de Antichrist zal Jeruzalem zelfs tijdelijk tot zijn hoofdkwartier maken en zelf zitting nemen op de heilige plaats! Hoe is dat mogelijk? Er is maar één enkele verklaring mogelijk: hij moet op bovennatuurlijke wijze de moslims ervan kunnen overtuigen dat hij de lang verwachte Imam Mahdi is en tegelijkertijd de Mashiach voor de joden!
Herstel van de tempeldienst
Orthodoxe Joden vormen in het hedendaagse Israël nog steeds een minderheid, want de meeste Israeli’s zijn seculier, liberaal of conservatief, maar er zijn ook allerlei verschillende stromingen binnen de orthodoxie. En natuurlijk zijn daar ook nog de sterk in aantal toenemende messiasbelijdende Joden. Daarnaast zijn ze ook weer etnisch onderverdeeld in ashkenazische, sefardische, ethiopische en aziatische gemeenschappen. Maar wat alle religieuzen onder hen wel gemeenschappelijk hebben is het sterke verlangen naar de komst van de Mashiach, die de tempeldienst zal herstellen. Dit verlangen en de hoop dat het spoedig zal gebeuren komt bijzonder duidelijk naar voren in het bekende Jiddische lied: “Moschiach kummt schoin bald!” [de Messias komt binnenkort!]. Ze hopen al eeuwenlang op de spoedige komst van hun door de profeten beloofde Redder en Verlosser. Drie keer per dag wordt daarvoor staande gebeden in de 14e, 15e en 17e B’racha van het hr>i9hnvm> Sh’mone Ez’re [Achttiengebed]: “Keer in ontferming terug naar Uw stad Jeruzalem en wil daarbinnen weer steeds aanwezig zijn, zoals U het beloofd hebt. Bouw haar binnenkort weer op als een bouwwerk dat eeuwig stand houdt en wil daar dan de troon van David weer spoedig vestigen. Geprezen zijt Gij, Eeuwige, Herbouwer van Jeruzalem! - Laat Hem die uit Uw dienaar David voortkomt spoedig verschijnen! Moge Zijn stralende kracht door Uw hulp weer opkomen, want op Uw hulp hopen wij iedere dag. Geprezen zijt Gij, Eeuwige, die de stralende hulp laat ontluiken! - Aanvaard welwillend, Eeuwige, onze G’d, Uw volk Israël en hun gebed; herstel de dienst weer binnen Uw tempel met de in vuur opgaande offers van Israël; wil hun gebed met liefde aanvaarden en moge steeds de dienst van Uw volk Israël een genoegdoening voor U zijn. En mogen onze ogen het aanschouwen dat U naar Tziyon terugkeert in grote macht en heerlijkheid! Geprezen zijt Gij, Eeuwige, die Zijn G’ddelijke aanwezigheid weer naar Tziyon terugbrengt!” Kunt u zich indenken hoe religieuze Joden zullen reageren als er op zekere dag iemand komt die met bovennatuurlijke wonderen en tekenen kan aantonen dat hij geen mens van vlees en bloed is, maar een goddelijk wezen dat de macht en de autoriteit geniet om de tempel daadwerkelijk te herbouwen en de tempeldienst te herstellen? Het ligt natuurlijk voor de hand dat hij zowel door de religieuze alsook door de politieke leiders van Israël verwelkomd zal worden als hun langverwachte Messias, want zij zijn op dat moment verblind en zullen deze man zeer zeker niet in verband brengen met laynd Dani’el [Daniël] 9:27. Wij weten wel beter! Wij weten dat hij de Antichrist zal zijn die een zevenjarig verbond met Israël’s oudsten zal ratificeren, waarmee zijn zevenjarige schrikbewind zal beginnen. De Bijbel noemt dat verbond een leugen, een verbond met de dood, want er staat geschreven: “Daarom, hoor de woorden van de Eeuwige, jullie spotters, leiders van het volk van Jeruzalem. Jullie zeiden: Wij hebben een verbond gesloten met de dood, met het dodenrijk zijn we een verdrag aangegaan. Wanneer de striemende gesel voorbij komt zal hij ons niet raken. Wij houden ons schuil in bedrog en verbergen ons in leugens. Maar dit zegt de Eeuwige Adonai: Ik leg in Tziyon een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. Ik zal het recht als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood. De hagel vernietigt de schuilhoek van je bedrog, het water spoelt jullie schuilplaats weg. Jullie verbond met de dood wordt verbroken, jullie verdrag met het dodenrijk houdt geen stand!” (vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 28:15-18). Het daarom zeer bedroevend, dat de religieuze Joden al eeuwenlang in meerderheid Yeshua niet als Mashiach erkennen, terwijl zij daarentegen uitgerekend de tegenovergestelde daarvan, Soten haMashiach [de Antichrist] straks wel als zodanig zullen aannemen en vereren, hetgeen reeds voorspeld is door Yeshua zelf. Hij zei: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen.” (]nxvy Yochanan [Johannes] 5:43). Yeshua sprak deze woorden weliswaar tegen de toenmalige religieuze leiders van Israël, maar met het verwijt dat zij in plaats van Hem iemand anders zullen aannemen, bedoelde Hij uiteraard niet hen persoonlijk, maar hun toekomstige ambtsgenoten met het oog op hun aanvaarding van de Antichrist als Messias. Wij die de Schriften kennen, beseffen echter maar al te goed dat wanneer iemand als zodanig zal worden erkend en aanvaard in Israël, hij een valse Messias zal zijn, met valse tekenen en valse wonderen. Zodra dit gebeurt, dan kunnen we vanaf dat moment met elke Pesachviering onze wegname verwachten. Vanaf het moment dat het verdrag bekrachtigd wordt, begint de klok te tikken. Zover is het weliswaar op dit moment nog niet, maar de kans is groot dat wij dit nog wel zullen meemaken. Zoals de profetie uit laynd Dani’el [Daniël] 9:27 ons vertelt, zal de Antichrist het verbond met de leiders van Israël bevestigen en hen de toestemming verlenen om de tempel te herbouwen en daar de eredienst te hervatten. Dat gaat inderdaad ook gebeuren, want ook in andere profetieën zoals bijvoorbeeld Ezechiël 40-42 en Openbaring 11:1-2 wordt gesproken over een nieuwe tempel. De tempel zal weliswaar worden herbouwd met hulp en toestemming van de Antichrist en de offerdienst zal worden hervat, maar de Eeuwige heeft daar geen welgevallen in omdat Israël om dit te kunnen realiseren letterlijk een pakt met de duivel moet sluiten. De profeet Amos geeft een duidelijke beschrijving van de tempeldienst in de eerste helft van de zeven jaar, waarin de offers en geschenken worden gebracht die botweg worden geweigerd door de Eeuwige: “Ik heb een afkeer van jullie feesten, Ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag Ik niet! Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers, die jullie Mij brengen; de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur Ik geen blik waardig! Bespaar Mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil Ik niet horen! Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.” (cvmi Amos [Amos] 5:21-24, nieuwe vertaling). Terecht zal de Eeuwige geen welgevallen hebben aan de hervatting van de tempeldienst en daarom laat Hij het ook toe, dat de Antichrist daar al gauw weer een einde aan zal maken: “Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden!” (laynd Dani’el [Daniël] 9:27), want net zo gemakkelijk als hij het ​​verbond zal bekrachtigen, zal hij het ​​drie en een half jaar later ook weer voor nietig verklaren en de offerdienst stopzetten.
De gruwel der verwoesting
Vanaf dat moment gebruikt de Antichrist Jeruzalem tijdelijk als zijn hoofdkwartier en zal hij zelfs de nieuw gebouwde tempel van G’d gebruiken als zijn eigen uitvalsbasis. In vhyttm Matityahu [Matthéüs] 24:15 geeft Yeshua met betrekking op deze heiligschennis de volgende indringende waarschuwing: “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in Yehuda [Judea] zijn, vluchten naar de bergen!” Hij doelde hiermee op laynd Dani’el [Daniël] 9:27, waar in vervolg op de mededeling dat de offerdienst stopgezet zal worden staat: “…en boven op het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt!” (nieuwe vertaling). De Antichrist zal van zichzelf verklaren dat hij een god is en als zodanig in de tempel gaan zitten. Sha’ul haShaliach [de apostel Paulus] schrijft hierover: “Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Eeuwige breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat g’ddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in G’ds tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als G’d zelf!” (2 Thessalonicenzen 2:3-4). Dit is geheel in overeenstemming met hetgeen reeds Daniël profeteerde: “Hij wordt hoogmoedig en stelt zich boven iedere god, en tegen de G’d der goden spreekt hij lasterlijke woorden. Toch zal hij in voorspoed leven totdat de toorn is uitgewoed, want wat besloten is moet worden uitgevoerd. Ook op de goden van zijn voorouders slaat hij geen acht, noch op de bij vrouwen geliefde god, noch op enige andere god, want hij stelt zich boven alle goden. In plaats daarvan vereert hij de god der vestingen; met goud, zilver, edelstenen en andere kostbaarheden vereert hij een god die zijn voorouders nooit gekend hebben.” (laynd Dani’el [Daniël] 11:36-38). De god, die door de Antichrist vereerd zal worden kan natuurlijk niemand anders dan alleen maar de Satan zelf zijn, en die zal hem uiteraard alle macht en autoriteit geven die hij nodig zal hebben om de hele wereld te overheersen. Niemand zou het durven om hem tegen te spreken of hem ook maar iets te weigeren. Niemand? Wel, volgens laynd Dani’el [Daniël] 11:40 zal de koning van het Zuiden weliswaar met hem in botsing komen, maar de Antichrist, die in dit hoofdstuk ‘koning van het Noorden’ wordt genoemd, zal onmiddellijk korte metten maken met hem en zijn bondgenoten. Hoe dan ook, op het moment dat de Antichrist het convenant met Israël zal ondertekenen, moet hij zich wel in een geweldige machtspositie bevinden en een enorme politieke invloed moeten kunnen uitoefenen om dat te kunnen doen en dan zou hij zowel de vertegenwoordigers van Israël alsook de leiders van alle Arabische staten in de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) op zijn hand moeten hebben. Zoals ik al eerder heb aangegeven, lijkt het mij onmogelijk om in de wereld van vandaag iemand aan te wijzen die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Op dit moment beschikt geen enkel staatshoofd over zo een enorme politieke invloed dat hij met een groep van leiders uit het Midden-Oosten een overeenkomst zou kunnen sluiten die het mogelijk maakt dat der tempel in Jeruzalem zou worden herbouwd en de offerdienst zou worden hersteld. En toch is dit precies wat de Antichrist voor elkaar zal krijgen, maar voordat hij als de grote ‘vredestichter’ in de schijnwerpers van de toekijkende wereld kan treden en zich als degene die voor alle problemen de oplossing brengt, kan presenteren, moeten er dramatische gebeurtenissen plaatsvinden die de wereld ingrijpend tussen nu en dan zullen veranderen. Daar ga ik straks nader op in. Maar terug naar het oorspronkelijke onderwerp van deze studie. Wij weten nu wel zeker, dat de wereld pas over minimaal 1007 jaar zal vergaan en niet eerder, want daar gaat eerst nog het duizendjarig vrederijk aan vooraf alsook de 3 ½ jaar van de Grote Verdrukking en 3 ½ jaar eerder het sluiten van het verbond met de Antichrist. Bij elkaar dus 1007 jaar. Maar hoeveel tijd zit er tussen nu en dan? Jaren of maanden? Wat moet er volgens de Bijbel eerst nog allemaal gebeuren voordat de laatste zeven jaren voor de wederkomst van Yeshua zullen beginnen? Zou het mogelijk zijn dat het convenant al in 2012 getekend zal worden? Leeft de Antichrist al onder ons? Heeft deze man nu reeds een leidende positie in een regering? Wie zal het zeggen? Alleen de Eeuwige weet het en uiteraard ook Zijn tegenstander, maar geen van beiden gaan het verklappen. Als het zover is zal de Antichrist zichzelf wel openbaren en het zou best nog wel eens kunnen dat een heleboel mensen daar versteld van zullen opkijken omdat ze nooit verwacht zouden hebben dat hij het is.
Oorlogsdreiging vanuit Iran
Terugkomend op het einde van de Maya-kalender op 21 december 2012 kunnen we dus met een gerust hart zeggen dat wij ons over het einde van de wereld voorlopig nog niet druk hoeven te maken, want dat is pas over 1007 jaar of zelfs later aan de orde. Eigenlijk hoeven wij daar helemaal niet bang voor te zijn, want als we Yeshua hebben aangenomen als Heer en Verlosser en G’ds geboden en inzettingen naleven, dan komt het allemaal heus wel in orde. Waar we ons wel mee bezig moeten houden is de vraag wat daar eerst nog allemaal aan voorafgaat en wat onze persoonlijke betrokkenheid hierin zal zijn. Yeshua heeft over de tijd die aan de laatste zeven jaren voor Zijn wederkomst voorafgaan, het volgende gezegd: “Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder Mijn naam en zeggen: Ik ben de Mashiach [Messias], en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën!” (vhyttm Matityahu [Matthéüs] 24:4-8). In Zijn eindtijdrede heeft Yeshua het over oorlogen, hongersnoden en aardbevingen die de periode kenmerken, die aan de zeven jaar voorafgaan. In vers 6 laat Hij ons echter weten dat we daar niet vreemd van op moeten kijken en daar ook niet bang voor hoeven te zijn: Weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet." Natuurlijk zal het niet prettig zijn om geconfronteerd te worden met al deze nare toestanden, maar we hoeven in elk geval nog niet te vrezen dat de wereld vergaat. Dat klopt dus precies, maar als we deze dingen om ons heen zien gebeuren, dan weten we dat de Antichrist al klaar staat om als de grote redder in de nood en oplosser van alle problemen op het toneel te verschijnen. We gaan daarom even kijken wat G’ds Woord te zeggen heeft over zijn opgang naar de macht voordat hij het verbond met Israël zal bekrachtigen. Eerst zal er een grootschalige oorlog komen en een grote aardbeving met als gevolg een hongersnood en financiële chaos. Het is de nasleep van deze rampen die de Antichrist op de voorgrond zal brengen. Door een nieuw betaalsysteem zal hij de mondiale economie weliswaar van het instorten redden, maar op een manier waarbij kopen en verkopen de totale onderwerping aan hem vereist. Ik neem aan dat dit betaalsysteem werkt door middel van een chip, die bij iedereen wordt geïmplanteerd op de rechterhand of het voorhoofd, want in ]vyzx Chizayon [Openbaring] 13:16-17 lezen wij: “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen of de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.” Maar volgens mij komt dat pas aan de orde als zijn macht eenmaal gevestigd is, maar in het begin zal hij zich eerst als een weldoener voordoen. In elk geval zal er eerst een enorme oorlog uitbreken waar talrijke landen bij betrokken zullen zijn en die toegespitst zal zijn op Israël. Nog nooit eerder was Israël geconfronteerd met een vijandelijke invasiemacht van zo een grote omvang en vuurkracht als de geallieerde legers die in deze komende oorlog dit kleine landje zullen aanvallen en de kans is groot dat deze oorlog al in 2012 zou kunnen beginnen, misschien zelfs op 21 december! Het blijft natuurlijk speculatief, want op dit moment waarop ik deze Bijbelstudie aan het schrijven ben, is nog alles betrekkelijk rustig. Het kan natuurlijk wel een rust voor de storm zijn, die elk moment kan losbarsten. De angst hiervoor is namelijk wel realistisch gezien het feit dat de oorlogsretoriek tussen Israël en Iran steeds fellere vormen aanneemt in verband met de nucleaire dreiging vanuit Iran. Reeds begin februari 2012 vreesde de Amerikaanse minister van Defensie Leon Paletta, dat al in april een Israëlische aanval op Iran zou kunnen plaatsvinden, want daar heerst al geruime tijd de gedachte om de nucleaire installaties in Iran uit te schakelen voordat het te laat is. Op 6 maart 2012 waarschuwde de Israëlische premier Netanyahu, dat er weinig tijd meer over is om Teheran van een kernwapen af te houden. Hij benadrukte hoe gevaarlijk en onberekenbaar een nucleair Iran is en houdt daarom de optie van een spoedige aanval nadrukkelijk open. Volgens Harold Rhode, een Iran-specialist die in het verleden voor het Pentagon werkte, geloven de huidige leiders van Iran er stellig in, dat als zij een vuurzee veroorzaken, de Mahdi zal terugkeren om hen te redden en daarmee het einde der tijden zal inluiden. Hij vreest daarom dat deze fanatieke moslims er niet voor terug zullen deinzen voor een nucleaire zelfvernietiging als ze Israël daarmee van de aardbodem kunnen wegvagen! Ehud Barak, de Israëlische minister van Defensie, liet weten dat Iran waarschijnlijk al in dit jaar 2012 over vier atoombommen kan beschikken als niemand hen tegenhoudt en ziet in Iran dus een existentieel gevaar voor zijn land. Om deze reden is het noodzakelijk om al op korte termijn actie te overwegen. Mocht Teheran voor de westerse sancties niet buigen, dan zal een aanval dus heel gauw moeten plaatsvinden. Zoals gezegd vreesde Amerika dat dit al in april zou geschieden, maar inmiddels zitten we alweer een stuk verder en is er nog niets gebeurd. Toch schijn bedriegt! De oorlog kan elk moment in volle omvang losbarsten, want ook op zijn beurt uit Teheran zich met de dag oorlogszuchtiger richting Israël en Amerika. Ayatollah Khamenei noemde Israël een ‘kankergezwel’ dat zo spoedig mogelijk moet worden verwijderd voordat het kan voortwoekeren en ook Hossein Salami, de tweede man van de gevreesde Republikeinse Garde dreigde evenals zijn geestelijke leider al begin maart dat Israël nog dit jaar moet worden aangevallen en dat elk land, dat Israël helpt met een militaire actie tegen Iran, te maken zal krijgen met de toorn van dit moslimfundamentalistische regime en ongenadig hard gestraft zal worden! Op de officiële website van het Iraanse parlement stonden zelfs al de eerste doelwitten van de aangekondigde aanval op hun aartsvijand Israël vermeldt: het gebied tussen de steden Lod en Jeruzalem en de luchtmachtbasis Tel Nof. Salami bedreigt vooral de buurlanden in de regio met allerhande wraakacties als zij hun grondgebied beschikbaar stellen voor eventuele operaties tegen Iran. Om deze reden zou hoe dan ook zowel een Israëlische aanval op Iran alsook een Iraanse aanval op Israël de hele regio in vuur en vlam zetten. En dat is precies wat de Bijbel al duizenden jaren geleden heeft voorspelt. Maar daar ga ik mijn volgende Bijbelstudie geheel aan wijden. In dat opzicht zal 2012 volgens mij inderdaad een heel belangrijk jaar zijn met ingrijpende gebeurtenissen met wereldwijde gevolgen en ik ben er echt van overtuigd, dat wij daadwerkelijk in profetische tijden leven! Ik verwacht namelijk niet dat de westerse sancties het gewenste doel zullen bereiken, want hoewel deze een flinke aanslag vormen op de Iraanse economie, weigert Teheran vooralsnog om ook maar een millimeter aan de westerse eisen toe te geven. De Verenigde Staten vrezen daarom dat Israël niet veel langer zal wachten op het effect van de sancties en spoedig de aanval zal openen, die overigens ook voor Israël zelf de nodige gevolgen zal hebben omdat Iran dan zeer waarschijnlijk zijn langeafstandsraketten op steden als Tel Aviv zal afvuren. Daarnaast kan Iran mogelijk ook uithalen naar Israël via zijn bondgenoten Hizbollah in Libanon en Hamas in de Gazastrook om Israël vanaf drie kanten onder vuur te nemen. Samen met Syrië, dat weliswaar op het moment dat ik deze studie schrijf nog met grote interne problemen te kampen heeft, maar desalniettemin zeer loyaal is aan Iran, houden deze terreurorganisaties gezamenlijk ongeveer 10.000 korteafstandsraketten op Israël gericht. Reeds in februari 2010, dus ruim 2 jaar geleden, waarschuwde James Jones van de Amerikaanse NSA [National Security Agency] al voor gedetailleerde oorlogsplannen die Iran samen met Syrië, Hizbollah en Hamas had opgesteld om gezamenlijk Israël aan te vallen naar aanleiding van een Israëlische militaire operatie tegen de nucleaire installaties van Iran, want Teheran sponsort zowel president Assad alsook de beide terreurbewegingen al jaren en verwacht daarvoor natuurlijk wel wat terug. Al geruime tijd worden 5.000 Hizbollah-strijders in speciale trainingsfaciliteiten in de buurt van Teheran door instructeurs van de Revolutionaire Garde opgeleid voor speciale operaties die vergelijkbaar zijn met die van de Navy Seals alsook voor de stedelijke gevechtstactieken. Deze 5000 goed opgeleide terroristen werden bij het begin van hun opleiding opgesplitst in vijf bataljons, elk van hen voor een specifieke noordelijke Israëlische sector. Elke groep wordt getraind in het vastleggen van topografische details en nauwkeurige studie over de bevolkingssamenstelling in de hun toegewezen sector met het oog op het organiseren van een massale opstand van Israëlische Arabieren tegen de Joodse staat. Het is namelijk de bedoeling om deze vijf Hizbollah-brigades over de noordelijke Israëlische grens te sturen om in een bliksemactie de hun toegewezen vijf sectoren van Galilea in te nemen. Op hetzelfde moment zou Hamas vanuit de Gazastrook in het zuiden en vanuit de Westbank in het oosten een tweede en derde front openen. Ondanks zijn binnenlandse oorlog tegen de opstandelingen in eigen land zal het Syrische leger deze operatie met middellange afstandsraketten steunen alsook met luchtdoelraketten en luchtafweergeschut om daarmee de Israëlische luchtmacht uit te schakelen of in elk geval zware verliezen toe te voegen. Als je dit zo leest, dan wordt je daar niet vrolijk van. Toch moeten we daar ook weer niet te zwaar aan tillen, want natuurlijk zijn deze gedetailleerde aanvalsplannen al lang bekend bij de NSA en ook bij de Mossad en uiteraard wordt daar serieus rekening mee gehouden en zijn er reeds tegenmaatregelen getroffen zodat in elk geval het verrassingseffect nihil is. Toch zelfs als de Verenigde Staten mochten besluiten om hun bondgenoot Israël niet te steunen in een aanval op Iran, dan nog zou de strijd voor Iran zeer zeker slecht aflopen omdat Israël een van de sterkste en best gemotiveerde legers bezit met een ongekend grote slagvaardigheid en meest geavanceerde wapens. Daarvan is Teheran zich wel bewust. Natuurlijk kan Iran een oorlog met Israël niet alleen aan, zelfs niet met hulp van Hizbollah, Hamas en Assad, en heeft daarom een machtige bondgenoot nodig in de strijd tegen hun aartsvijand. Wie zal deze machtige bondgenoot zijn? De Bijbel geeft ons een duidelijk antwoord op deze vraag: Rusland! Maar dat is de grootste fout die Iran zal doen, want daarmee geeft het zelf de regie uit handen. Gog, de politieke leider van Magog, zal in deze oorlog, die heel gedetailleerd beschreven staat in laqzxy Yechez’q’el [Ezechiël] 38 en 39, het opperbevel op zich zal nemen en niet alleen Rusland en Iran, maar ook alle andere landen die samen met hem tegen Israël optrekken, met zich meesleuren in zijn ondergang, want zij zullen aan den lijve ondervinden dat wie aan G’ds oogappel komt, het vuur van Zijn verbolgenheid over zich afroept. Wie is deze Gog, de kwaadaardige leider van Magog? Zou het Vladimir Putin kunnen zijn? Wat is zijn doel? Welke landen zullen deel uitmaken van deze alliantie tegen Israël en hoe zal de strijd verlopen? Wie zal de overwinning behalen? Zal deze oorlog al in 2012 kunnen plaatsvinden? Op al deze vragen zal ik in mijn volgende Bijbelstudie nr. 107 over Gog en Magog uitgebreid ingaan, maar om terug te komen op de vraag of op vrijdag 21 december 2012 de wereld zal vergaan omdat op die dag de Maya-kalender afloopt kan ik u vanuit G’ds Woord met zekerheid gerust stellen: nee, 2012 is beslist niet het einde van de wereld, maar de kans is groot dat 2012 wel het begin van het einde kan zijn, want de Antichrist is misschien al onder ons. Wees waakzaam en neem deze waarschuwing ter harte: “Kinderen, het laatste uur is aangebroken! U hebt gehoord dat de Antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is! - Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Yeshua de Mashiach is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent. Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader! - Blijf dus in Hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer Hij verschijnt en hoeven ons niet te schamen bij Zijn komst!” (a ]nxvy Yochanan alef [1 Johannes] 2:18, 22-23 en 28). Amen!
Werner Stauder
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina