1Antwoord met juist of fout op elk van de onderstaande beweringen. Geef telkens een korte verklaring bij je antwoordDovnload 16.22 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte16.22 Kb.

HOOFDSTUK 25: Inflatie

HOOFDSTUK 25: OEFENINGEN

. 1Antwoord met juist of fout op elk van de onderstaande beweringen. Geef telkens een korte verklaring bij je antwoord.

)aInflatie betekent een aanhoudende stijging van het prijspeil en dus een verbetering van de signaalfunctie van de geldprijzen.

)bInflatie is altijd voordelig voor schuldenaars van vaste geldbedragen.

)cBij een vaste nominale intrestvoet op het financiële vermogen is volgens de Fisher- intrestvoetvergelijking een overschatting van de inflatie bij het afsluiten van een contract, voordelig voor de schuldeiser.

)dDe overheid als ontvanger van belastingen heeft altijd voordeel bij inflatie.

. 2Antwoord met juist of fout op elk van de onderstaande beweringen. Geef telkens een korte verklaring bij je antwoord.

)aKosteninflatie kan te wijten zijn aan herhaalde prijsstijgingen van geïmporteerde grondstoffen.

)bEen opwaartse loon-prijsspiraal is het gevolg van een combinatie van een kosten- en bestedingsinflatie.

)cEen opwaartse loon-prijsspiraal kan mede blijvend op gang gehouden worden door een automatisch loonindexeringsmechanisme in combinatie met een vraagbeleid.

. 3In de onderstaande figuur wordt vertrokken van het evenwicht op lange termijn E0 met een productie en een algemeen prijspeil .


Antwoord met juist of fout op de onderstaande bewering. Geef een korte verklaring bij je antwoord.“De figuur illustreert een loon-prijsspiraal op gang gebracht door een autonome nominale loonsverhoging die de toename van de arbeidsproductiviteit overstijgt.”

. 4Antwoord met juist of fout op elk van de onderstaande beweringen. Geef telkens een korte verklaring bij je antwoord.

)aVolgens de kwantiteitstheorie van het geld is geld op lange termijn neutraal.

)bDe kwantiteitstheorie van het geld toont aan dat er op lange termijn een proportioneel verband bestaat tussen de reële output en het prijspeil.

)cIndien bij een gegeven omloopsnelheid van het geld de nominale geldhoeveelheid proportioneel meer stijgt dan het reële nationaal product, spreken we van kosteninflatie.

)dHet verband tussen de geldhoeveelheid en het prijsniveau gaat in twee richtingen.

. 5Welke van de volgende vergelijkingen is de Fisher-intrestvoetvergelijking ?

)aNominale intrestvoet = reële intrestvoet + inflatiepremie

)bNominale intrestvoet = reële intrestvoet - inflatiepremie

)c

)d

. 6Antwoord met juist of fout op elk van de onderstaande beweringen. Geef telkens een korte verklaring bij je antwoord.

)aDe werkelijke inflatie is lager dan de geanticipeerde. Dat is voordelig voor de overheid als schuldenaar.

)bInflatie vergemakkelijkt de investeringsbeslissingen.

)cInflatie leidt, ceteris paribus, altijd tot hogere reële belastingontvangsten voor de overheid.

)dBij inflatie is beleggen in reële activa altijd gunstiger dan beleggen in geld.

. 7Illustreer grafisch en verklaar hoe een neerwaartse loon-prijsspiraal (d.w.z. prijzen en geldlonen dalen) door een positieve aanbodschok op gang kan worden getrokken.

. 8Welke van de onderstaande beweringen is juist ?

)aVolgens de ruilvergelijking bestaat er op korte termijn een proportionele verhouding tussen de nominale geldhoeveelheid en het prijsniveau.

)bIndien het nominale geldaanbod, ceteris paribus, proportioneel evenveel stijgt als de reële productie, hebben we geen inflatie.

)cHet beheersen van de loonkosten volstaat om de inflatie te bestrijden.

)dVolgens de kwantiteitstheorie van het geld impliceert een toename van de nominale geldhoeveelheid een daling van de intrestvoet.BRON


Carlier, A., Pepermans, G., Steurs, G. (1997), Economie: van opgave tot uitkomst, Universitaire pers Leuven, 507p.
OPLOSSINGEN

 1. Fout. Inflatie ontregelt de signaalfunctie van de geldprijzen. Prijsstijgingen ten gevolge van inflatie wijzen niet noodzakelijk op een toegenomen relatieve schaarste.

 2. Fout. Inflatie is slechts voordelig voor schuldenaars van vast geldbedragen in zover de nominale intrestvoet geen of een onvoldoende inflatiepremie bevat. Het voordeel vervalt bij een inflatiepremie, die de werkelijke inflatie (meer dan) voldoende inschat.

 3. Juist. Volgens de Fisher-intrestvoetvergelijking geldt : nominale intrestvoet = reële intrestvoet + inflatiepremie, of : . De reële intrestvoet is dan : . Door een overschatting van de inflatie is de inflatiepremie te hoog. Hierdoor ontvangt de schuldeiser ex post een hogere reële intrestvoet dan verwacht.

 4. Fout. De belastingontvangsten van de overheid stijgen slechts voor zover de geldinkomens de prijsontwikkeling volledig volgen en voor zover de belastingschalen niet of onvoldoende geïndexeerd zijn.

 1. Juist. Dit komt overeen met negatieve aanbodschokken. De AA-curve verschuift naar boven, bij een gelijkblijvende AV-curve. Het prijspeil stijgt.

 2. Juist. De AA- en AV-curve verschuiven achtereenvolgens naar boven door respectievelijk autonome loonstijgingen en een expansief vraagbeleid.

 3. Juist. Een negatieve aanbodschok (b.v. een olieprijsstijging) is gewoonlijk een tijdelijk fenomeen. Om de loon-prijsspiraal op gang te trekken, moet er een expansief vraagbeleid mee gepaard gaan. Dat beleid doet de prijzen verder stijgen. Bij automatische loonindexering vertalen de prijsstijgingen zich automatisch in loonsverhogingen. De AA-curve verschuift opnieuw naar boven. Het prijspeil stijgt, output en tewerkstelling dalen. Een nieuwe expansief vraagbeleid dringt zich op, opnieuw gevolgd door een prijsstijging en automatische loonaanpassingen. De opwaartse spiraal blijft zodoende op gang.


Juist. De overgang van E0 naar E1’ illustreert een negatieve aanbodschok ten gevolge van een autonome nominale loonsverhoging die de arbeidsproductiviteit overstijgt. In E1’ zijn de productie en tewerkstelling lager dan hun niveau bij de natuurlijke werkloosheid. De overgang naar E2 is een gevolg van het expansieve vraagbeleid dat de overheid voert om de productie en tewerkstelling te stimuleren. In E2 is het prijspeil gestegen, wat neerkomt op een daling van het reële loon. Dit lokt compenserende loonsverhogingen uit, waardoor er wordt overgegaan naar . Herhaling van het proces leidt tot een loon-prijsspiraal, op gang getrokken door een autonome nominale loonsverhoging.


 1. Juist. De geldmarkt is in evenwicht als of als . Volgens de kwantiteitstheorie zijn op lange termijn de reële output en de intrestvoet constant. Op lange termijn geldt dan : , met Een toename van het geldaanbod heeft enkel effect op het prijspeil. Er zijn geen reële effecten. Dit is precies de neutraliteit van het geld.

 2. Fout. Uit (zie antwoord a.) volgt de proportionaliteit van de nominale geldhoeveelheid en het prijspeil.

 3. Fout. Bij een gegeven omloopsnelheid moet, volgens de ruilvergelijking , een stijging van de nominale geldhoeveelheid (M), die de stijging van de reële output (Q) proportioneel overtreft, door een prijsstijging worden opgevangen. Dat noemen we niet kosteninflatie, maar monetaire inflatie, die dus eigenlijk een vorm van bestedingsinflatie is.

 4. Juist. Enerzijds volgt uit de kwantiteitstheorie van het geld en uit de ruilvergelijking dat een toename van de nominale geldhoeveelheid kan leiden tot een stijging van het prijspeil. Het oorzakelijk verband gaat dan van de geldhoeveelheid naar het prijsniveau. Anderzijds dient een prijsstijging, die geen gevolg is van een stijging van het geldhoeveelheid, wel gevalideerd te worden door een aanpassing van de geldhoeveelheid. Het oorzakelijk verband gaat dan van het prijsniveau naar de geldhoeveelheid.

 1. a.

 1. Fout

 2. Fout

 3. Fout

 4. Fout


Bij een positieve aanbodschok gaat in de figuur van opgave 3 de beweging achtereenvolgens over E4, E3, E2, E1, E0 en zo verder.
 1. b.

INLEIDING TOT DE ECONOMIE

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina