4 Projectlijn b inhoud Projectlijn BDovnload 182.57 Kb.
Pagina1/6
Datum19.08.2016
Grootte182.57 Kb.
  1   2   3   4   5   64
Projectlijn B
    1. Inhoud Projectlijn B

Leven zonder licht kunnen we ons niet voor-stellen. Zonder licht kunnen mensen zich on-veilig en onzeker voelen. De duisternis wordt ervaren als chaos, dreiging, geheimzinnig, kwaad. Dan gebeuren er dingen die het dag-licht niet verdragen. Omgeven door duisternis hebben mensen geen oriëntatie in hun leven. Bijna al het leven in de natuur, ook het men-selijk leven, heeft licht nodig en reageert op licht. Door licht ontplooit het leven zich.

Onstuitbare krachten worden zichtbaar, ont-kiemen, groeien, vermenigvuldigen zich, plan-ten zich voort en dragen vrucht. Licht is een pertinente grondvoorwaarde om te kunnen leven. Van licht zijn mensen afhankelijk vanaf het moment dat zij het levenslicht aan-schouwen. Vandaar dat de mens sinds jaar en dag gefascineerd is door licht. Dat leidde onder andere tot feesten die de overwinning van het licht op het donker als kern hadden.


Het is niet onmogelijk dat het vieren van lichtfeesten veel verder teruggaat dan men nu op basis van oude geschriften aanneemt. Wat bijvoorbeeld te zeggen van de vijfdui-zend jaar oude cirkelvormige tombe bij het Ierse Newgrange (dus ouder dan het Engelse Stonehenge, ouder dan de Egyptische pirami-den) waar op de ochtend van de winterzonne-wende bij zonsopgang een bundel zonlicht precies in de centrale kamer schijnt!
Tenminste vierduizend jaar geleden kende men in Mesopotamië het feest Zagmuk, een feest rond de winterzonnewende (of solsti-tium) dat het jaarlijkse omslagpunt is waarna het elke dag weer iets lichter wordt. Het feest duurde twaalf dagen en men vierde de overwinning van de belangrijkste god (Mar-duk) op de chaos.

Misschien nog wel eerder had men in Egypte ook een feest bij de terugkeer van de zon, en niet toevallig duurde dat feest ook twaalf dagen. Egyptenaren gebruikten als versiering onder andere groene palmen met twaalf bla-deren (voor elke maand een blad).

De Romeinen hadden hun Saturnalia, een feest in december rond Saturnus, de god van rijkdom en oogst, de god van levenskracht. 25 December was dan de geboortedag van Mithras, een van oorsprong uit Perzië afkoms-tige god van het licht, een god die in een grot uit een maagd was geboren! Ter verhoging van de feestvreugde hielden de Romeinen in december feestmaaltijden, versierden ze hun huizen met groene takken, gaven elkaar kadootjes en staken kaarsen aan. De Chris-tenen vonden dat allemaal maar heidens gedoe, en de officiële kerk verbood aanvan-kelijk dat soort festiviteiten. Er was echter geen houden aan: mensen bleven hardnekkig terugvallen op rituelen en gebruiken rond de terugkeer van het licht. Daardoor voelde de kerk zich gedwongen om elementen in te bouwen in wat nu het Christelijke kerstfeest is.

Het belang dat mensen - al vanuit het verle-den - aan de overwinning van het licht op het donker hechten, is zichtbaar in lichtfeesten zoals het Germaanse Yoelfeest, het Scandi-navische Sint Lucia, het hindoestaanse Divali, het joodse Chanoeka, het christelijke Sint Maarten en het boeddhistische Loy Krathong.


De door het openbaar onderwijs voorgestane gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen is één van de uitgangspunten van Hellig Hart. Dat in dit project het christelijk lichtfeest Kerst-mis meer aandacht krijgt dan andere licht-feesten is te verklaren uit het feit dat dit feest sterk verankerd is in Nederlandse samenleving en daardoor voor de meeste kinderen herken-baar is. Een verheldering van dit cultureel (en religieus) gebruik lijkt dan ook wenselijk. Van-zelfsprekend wordt de mogelijkheid geboden om een vergelijking te maken met andere lichtfeesten. Bovendien geven veel leerkrach-ten op openbare basisscholen te kennen aan-dacht te (willen) besteden aan het kerstfeest.
In deze projectlijn wordt toegewerkt naar het lichtfeest Kerstmis (te verbreden naar andere lichtfeesten) als een feest waar veel aandacht is voor ‘Goede Doelen’
In les 1 worden de kinderen zich bewust van de waarde die zij toekennen aan het collecte-ren voor Goede Doelen. Na een opening van de les met enkele ludieke reclamespotjes voor Goede Doelen brengt het verhaal over een So-malisch meisje dat naar Nederland is gevlucht en een hier aan gekoppelde groepsopdracht de kinderen op het spoor van het belang om zich in zetten voor Goede Doelen. Het verhaal kan als verwerking in een stripverhaal worden omgezet.
Goede Doelen die worden gefinancierd door de Stichting Kinderpostzegels staan centraal in les 2. Aan de hand van een spel ‘Ranking the pro-

jects’ bepalen de kinderen welk van de door de Stichting geldelijk ondersteunde projecten in Nederland zij het meest waardevol vinden. Door te bepalen welk project de Nationale Kinderkroon verdient/zou verdienen onderzoe-ken de kinderen spelenderwijs de waarde die zij toekennen aan (het verkopen van) kinder-postzegels, dit mede met het oog op een mogelijke deelname aan de postzegelactie in groep 7/8. Een quiz over biedt de moge-lijkheid om zich te verdiepen in doel, activi-teiten en achtergronden van de Stichting Kin-derpostzegels. Met het ontwerpen van een eigen kinderpostzegel, kinderkaart of het be-denken van een elfje wordt de les afgesloten.


In het licht van het aandacht schenken aan kwetsbare mensen als vluchtelingen (zie les 1) onderzoeken de kinderen in les 3 in hoeverre zij zich aangesproken voelen door het werk van het Rode Kruis. Een fragment over een Somalisch vluchtelingenkamp brengt hen in contact met de stichter van het Rode Kruis – Henri Dunant – en werkzaamheden van de jeugdafdeling van deze organisatie. Een ac-cent zal worden gelegd op het idealisme van deze voorvechter van menselijkheid voor een ieder ongeacht ras en afkomst.
In les 4 bedenken de kinderen, indien ge-wenst, een kerst- of lichtfeestenactiviteit voor een ‘Goed Doel’. Alvorens hier invulling aan te geven ontdekken zij middels een zoekopdracht wat Kerstmis en andere lichtfeesten met Goede Doelen te maken hebben.
Hellig Hart maakt veelvuldig gebruik van beeld- of videofragmenten. De fragmenten worden via het digibord aangeboden. De in de lessen genoemde digibordlinks zijn op te vragen op de homepage van hellighart.nl via de button ‘digilinks’ (klik op projecttitel en zoek de betreffende projectlijn en les).
De projecten van Hellig Hart proberen kinde-ren al op jonge leeftijd kennis, houding en vaardigheden mee te geven op het gebied van

burgerschap en sociale cohesie. Hellig Hart hanteert bij de concretisering van dit maat-schappelijke doel de door de SLO (Stichting


Leerplan Ontwikkeling) beschreven kernbe-grippen, te weten:


Democratie

De school is voor de leerling de meest directe vorm waarin de samenleving zich manifes-teert. In de klas, op het schoolplein wordt de leerling geconfronteerd met meningsverschil-len, ruzie, pestgedrag, geweld maar ook met inspraak, groepsvorming en gemeenschap. Op school wordt de leerling gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en die te onderbouwen met argumenten.


Participatie

Scholen staan voor de uitdaging om een constructieve basis te leggen voor participatie op politiek, sociaal, economisch en cultureel vlak. Meer én bewust investeren in de actieve betrokkenheid van leerlingen, ouders en leer-krachten bij de school als leer- en leef-gemeenschap staat hierbij centraal.
Identiteit

Identiteitsontwikkeling heeft een relatie met levensbeschouwelijke en morele ontwikke-ling, maar is nog breder. Het heeft te maken met het zelfbeeld, hoe je in de wereld staat, hoe jij jezelf ziet ten opzichte van anderen.
Met te onderzoeken wie jezelf bent, wat je kunt, wat je wilt, wat voor jou het goede le-ven is en welke keuzes je maakt. Door onder-zoek te doen naar de waarden die (voor jou) belangrijk zijn geef je hier specifieke invul-ling aan. Dat geldt voor het individu maar ook voor de school.

Bron: http://www.actief-burgerschap.nl/actburg.html


Deze projectlijn biedt volop mogelijkheden om te werken aan deze kernbegrippen. Enkele verwijzingen onzerzijds zijn in de lesopzet te vinden. Om ideeën op te doen voor een eigen invulling adviseren wij gebruik te maken van:

http://burgerschap.kennisnet.nl/indeschool/


Tenslotte: de opzet van de lessen biedt in de meeste gevallen mogelijkheden om eigen (actuele) accenten te leggen.

  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina