Aanbidden2. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult gij aanbiddenDovnload 22.74 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte22.74 Kb.
Zij aanbaden Jezus

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 20041 of 1977

De Bijbel leert dat het afgoderij en goddeloosheid is om iets of iemand anders te aanbidden dan de Ware, Levende God.

“En [Satan] zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, neervallende, mij zult aanbidden2. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult gij aanbidden2, en Hem alleen dienen” (Matt. 4:9-10; ook Lukas 4:7-8).

“Ik ben JaHWeH3, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven …” (Jesaja 42:8; ook 48:11).

“Want gij zult u niet buigen voor een andere god; want de Naam van JaHWeH3 is IJveraar! een ijverig God is Hij!” (Exodus 34:14).

HET FEIT DAT JEZUS CHRISTUS AANBIDDING ACCEPTEERDE IS EEN
ONWEERLEGBAAR BEWIJS DAT HIJ DE ALMACHTIGE GOD IS

De uitverkoren engelen weigeren aanbidding (Openb. 19:102). Ook de apostelen weigerden aanbidding (Hand. 14:11-15). De Heer Jezus Christus evenwel werd herhaaldelijk aanbeden door hen die Hem benaderden, en niet één keer vermeldt de Bijbel dat Hij die aanbidding berispte of weigerde. Hij aanvaardde aanbidding omdat Hij de Almachtige God is, de Schepper van alle dingen, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.

“En in het huis gekomen zijnde, vonden zij [de wijzen] het Kindeke met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Het aangebeden2; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre” (Matt. 2:11).

“En ziet, een melaatse kwam, en aanbad2 Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen” (Matt. 8:2).

“Toen Hij deze dingen tot hen sprak, ziet, een overste [Jaïrus] kwam en aanbad2 Hem, zeggende: Mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg Uw hand op haar, en zij zal leven” (Matt. 9:18).

“Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden2 Hem, zeggende: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!” (Matt. 14:33).

“En zij [Kananese vrouw] kwam en aanbad2 Hem, zeggende: Heere, help mij!” (Matt. 15:25).

“Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedéüs tot Hem met haar zonen, Hem aanbiddende2, en iets van Hem begerende” (Matt. 20:20).

“En toen zij [de twee Maria’s] heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is hun ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden2 Hem” (Matt. 28:9).

“En toen zij [de elf apostelen] Hem zagen, baden zij Hem aan2; doch sommigen twijfelden” (Matt. 28:17).

“Toen hij [de bezetene te Gadara] nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar Hem toe en wierp zich voor Hem neer2” (Mark. 5:6)4.

“En zij [de elf apostelen] aanbaden2 Hem, en keerden weer naar Jeruzalem met grote blijdschap” (Luk. 24:52).

“En hij [de blindgeborene] zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad2 Hem” (Joh. 9:38).

“En Thomas antwoordde: Mijn Heere en mijn God5!” (Joh. 20:28).

Dat de eerste Christenen de Heer Jezus aanbaden, lezen we b.v. in:

Stéfanus roept (bidt) tot Jezus: “Heere Jezus, ontvang mijn geest” (Hand. 7:59).

“En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie deze Naam aanriepen …” (Hand. 9:20-21).

“Van wie zijn de vaders, en uit wie Christus is, zoveel het vlees aangaat, Welke is God boven allen te prijzen in eeuwigheid6. Amen” (Rom. 9:5).

“Aan de gemeente Gods, die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen, die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats*, beide hun en onze Heere” (1 Kor. 1:2).

* SV Kantt. 7: “in alle plaats, Namelijk van Achaje, waar Corinthe in lag, gelijk 2 Cor. 1:1 wordt uitgedrukt. Of, der gehele wereld, waar de naam van Christus aangeroepen wordt, gelijk Hand. 9:14i; 2 Tim. 2:22ii de gelovigen daardoor beschreven worden. Want hetgeen Paulus aan ééne gemeente schrijft, is een voorschrift, waarnaar zich alle gemeenten moeten gedragen; gelijk Christus zeide tot Zijne discipelen; Mark. 13:37”.i “En heeft hier macht van de overpriesters, om te binden allen, die Uw Naam aanroepen” (Hand. 9:14).

ii “Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart” (2 Tim. 2:22).

“Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie7 van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader” (Filip. 2:9-11).

“En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere” (1 Tim. 1:12).

“En als Hij weer de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden2. En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God8, is in alle eeuwigheid; de schepter van Uw koninkrijk is een rechte schepter” (Hebr. 1:6-8).

“En ik zag, en zie, in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, … En toen het de boekrol nam, vielen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen vóór het Lam neer. … En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde, en dat op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam, zij de dankzegging, de eeri, de heerlijkheid en de macht in alle eeuwigheid” (Openb. 5).

i Vergelijk dit met Jesaja 42:8: “Ik ben JaHWeH, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven…” (Jesaja 42:8).

Verwante artikels:


  • Drie Goddelijke Personen: doc of pdf

  • De Drie-eenheid (Dave Hunt): doc of pdf

  • En het Woord was God: doc of pdf

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: http://users.skynet.be/fa390968/index.htm of http://www.verhoevenmarc.be/index.htm

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen1 Herziene Statenvertaling (HSV), Deeluitgave 2004. Dit is geen nieuwe vertaling maar een hertaling naar modern Nederlands. In de Verantwoording staat o.a.: Uitgangspunt is de Statenvertaling en de door de toenmalige vertalers gebruikte handschriften van de Bijbel … Soms stuitten we op een onjuiste vertaling en is een wijziging aangebracht.

2 Grieks: proskuneó (aanbidden). Strong’s code 4352: “from  - pros 4314 and a probable derivative of  - kuon 2965 (meaning to kiss, like a dog licking his master’s hand); to fawn or crouch to, i.e. (literally or figuratively) prostrate oneself in homage (do reverence to, adore):--worship”. Daarnaast zijn er ook woorden voor bidden (proseuchomai [4336]) en gebed (proseuchè [4335]).

3 Hier heb ik het in de grondtekst voorkomende Tetragrammaton (Gr. tetra = vier; afbeelding onderaan) hersteld. Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. De moeilijkheid is dat het oude Hebreeuws geen klinkers kent: die werden er gewoon bij onthouden, en in latere tijden is de verbondsnaam in onbruik geraakt. Toch menen kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als YAHWEH of JAHWEH. Sinds de komst van de Messias, en voor wie Hem aannemen, geldt echter de naam JEZUS: Hand 4:10-12. JEZUS is nu de énige naam voor de behoudenis. Jezus komt van ièsous, het Grieks voor Yahoshua: Jahweh [is] redding. Hij kwam in de naam van zijn Vader (Jh 5:43) en Hij is Dezelfde als Jahweh: Joh 12:37-42. : JHWH (te lezen van rechts naar links).

4 “Aanbad” volgens de King James Version.

5 Grieks: ho kurios mou kai ho theos mou - lett. de Heer van mij en de God van mij. DE (lidwoord ho) almachtige God!

6 Grieks: ho ón epi pantón theos eulogètos eis tous aiónas - lett. Die is over allen God geprezen tot de eeuwen.

7 In aanbidding. Grieks: pan gonu kampsè: elke knie zou buigen.

8 Grieks: ho theos: DE (almachtige) God!De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina