Aanleverhulp inkomstenbelasting 2013Dovnload 49.46 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte49.46 Kb.


Aanleverhulp inkomstenbelasting 2013

Naam: …………………………………


Inleiding
Besparen en makkelijk
Met behulp van deze aanleverhulp inkomstenbelasting maken we het je makkelijk om inzichtelijk te krijgen welke documenten wij nodig hebben voor het doen van je aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast kan het belastingvoordeel opleveren als uit de aanleverhulp blijkt dat je recht hebt op bepaalde aftrekposten of dat je recht hebt op een toeslag.
In de inhoudsopgave op de volgende bladzijde kun je aanvinken welke situaties op jou van toepassing zijn. Dan kan je gelijk zien welke pagina’s ingevuld dienen te worden.
Let op! Heb je ook belastingaanslagen (voorlopige aanslagen, voorlopige teruggaven, toeslagen etc.) ontvangen? Zou je dan kopieën hiervan bij willen voegen?
Lever deze aanleverhulp vóór 1 maart 2014 in voor het jaar 2013.

Als je een fiscaal partner hebt, dan graag deze aanleverhulp samen invullen.

Naam fiscaalpartner: ……………………………………….
Geboortedatum fiscaalpartner: ……………………………………….

Als je géén fiscaal partner hebt, maar wel een huisgenoot ouder dan 18, zou je dan alleen de naam en geboortedatum van de huisgenoot willen opgeven?

Naam huisgenoot: …………………………………………
Geboortedatum huisgenoot: …………………………………………

1. Inhoudsopgave
Pagina 2: Fiscaal Partnerschap Aanvinken
2.1 Huisgenoot O
2.2 Partner O


Pagina 3: Inkomsten

3.1 Loondienst O

3.2 Pensioen O
3.3 Uitkering O
3.4 Inkomsten uit verhuur O
3.5 Dividend O
3.6 30%-regeling O
3.7 Levensloop O
3.8 Spaarloon O


Pagina 4: Ondernemerschap en andere inkomsten
4.1 Artiestenregeling, ZZP-ers O
4.2 Urencriterium O


Pagina 5: Eigen huis en hypotheek

5.1 Eigen Woning O


5.2 Huis gekocht O
5.3 Huis verkocht O
5.4 Hypotheek omgezet O
5.5 Hypotheek niet bij een Nederlandse bank afgesloten O

Pagina 6: Aftrekposten

6.1 Reiskosten O


6.2 Verzekeringen O
6.3 Ziektekosten O
6.4 Studiekosten O
6.5 Giften O
6.6 Vrijwilligerswerk zonder vergoeding O

Pagina 7: Kinderen & toeslagen

7.1 Kinderen O

7.2 Alimentatie O

7.3 Ouderschapsverlof O


7.4 Aftrek kosten levensonderhoud kinderen O
7.5 Huurtoeslag O
7.6 Zorgtoeslag O
7.7 Kindgebonden budget O
7.8 Kinderopvangtoeslag O
Pagina 8: Schenking en vermogen

8.1 Vruchtgebruik O


8.2 Bezittingen en schulden O
8.3 Bezittingen en schulden buitenland O
8.4 Levensloopregeling O
8.5 Kapitaalverzekering O

Pagina 9: Aanmerkelijk Belang
9.1 Overzicht aanmerkelijk belang O
9.2 Inkomsten aanmerkelijk belang O
9.3 Kosten aanmerkelijk belang O


2. Fiscaal Partnerschap

2.1 Huisgenoot

Als je de volgende vragen met ‘Ja’ kunt beantwoorden heb je mogelijk een fiscaal partner.

Ja Nee

Woonde je in 2013 samen? O O

Stond je in 2013 (het hele jaar of een deel daarvan) O O
op hetzelfde adres ingeschreven als je huisgenoot?
Heb je op de vragen “JA” beantwoord? Ga dan verder met 2.2


2.2 Partnerschap

Het is niet meer mogelijk om voor fiscaal partnerschap te kiezen. Aan de hand van de volgende vragen kunnen we bepalen of fiscaal partnerschap van toepassing is.
Ja Nee

Was je in 2013 geheel of gedeeltelijk getrouwd? O O

Hadden jullie een samenlevingscontract? O O
Hadden jullie samen een kind? O O


Heeft één van jullie een kind van de ander erkend? O O


Waren jullie partners in een pensioenregeling? O O

Waren jullie samen eigenaar van de woning die jullie O O


hoofdverblijf was in 2013?
Was je huisgenoot een bloedverwant in de 1e graad O O

en ouder dan 27 jaar?


LET OP!
Kun je de datum aangeven per wanneer de bovenstaande situatie van toepassing was waarop je “JA” hebt geantwoord?


…………………………………………………………………………………..
3. Inkomsten


3.1 Heb je inkomsten uit loondienst?

1. de jaaropgave


3.2 Heb je inkomsten uit pensioen?

1. de jaaropgave3.3 Ontving je een uitkering?

1. de jaaropgave

 1. de zorgverzekeringspremie betaald door de uitkerende instantie

 2. de toetredersverklaring

4. de terugbetaling van de uitkering3.4 Heb je inkomen uit verhuur?

1. een overzicht van de ontvangen bedragen

2. de woz-beschikking


3.5 Heb je inkomsten uit dividenden?

1. origineel document waaruit de inkomsten blijken3.6 Maak je gebruik van de 30%-regeling?

1. de beschikking waaruit dit blijkt
2. de beschikking partieel buitenlandse belastingplicht

3.7 Heb je een uitkering gehad uit de levensloopregeling, of het tegoed afgekocht?

1. de jaaropgave

3.8 Heb je een geld opgenomen uit de spaarloonregeling?

2. de jaaropgave

4. Ondernemerschap en andere inkomsten4.1 Heb je inkomsten uit overige werkzaamheden (artiest bijv.) of heb je winst uit onderneming?
Als Artlupa je administratie verzorgt, zijn onderstaande stukken waarschijnlijk al op ons kantoor aanwezig. Als je zelf de aangifte omzetbelasting verzorgt, dan hebben we onderstaande stukken nog niet:


 1. de volledige boekhouding

 2. de vorderingen op 31 december 2013

 3. de schulden op 31 december 2013

 4. alle afschriften van de zakelijke bankrekeningen van 2013

 5. de zakelijke verzekeringen

 6. de kopieën van aangiften omzetbelasting

 7. een ingevulde gemengde kosten lijst en opgaaf auto en de zaak (❶).

4.2 Om voor de ondernemersaftrek in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Aan de hand van de volgende vragen kunnen we bepalen of de ondernemersaftrek van toepassing is*.


Ja Nee

Heb je in 2013 meer dan 1225 uur aan je onderneming besteed? O O

Hield je deze uren bij in een agenda/ overzichten? O O
Was je daarnaast ook in loondienst? O O
Wanneer ben je je onderneming gestart? ………………

Hoeveel uur per week was je in loondienst? …………….uur
* Let op! De fiscus kan twijfelen over het al dan niet drijven van een onderneming, zeker als je winst uit onderneming laag is, of negatief. Ook als je bij de eerste 2 vragen “JA” hebt ingevuld, maar je twijfelt of je ondernemer bent, wil je dan even contact met ons opnemen?


De gemengde kosten lijst en opgaaf auto en de zaak zijn als bijlagen gevoegd.

5. Eigen huis en hypotheek

5.1 Heb je een eigen woning?


 1. het jaaroverzicht van de hypotheek, verstrekt door de bank

 2. de woz-beschikking

 3. de betaalde rente en kosten op de hypotheek

 4. de polissen van de kapitaalverzekering

 5. als je erfpacht hebt betaald, graag het overzicht hiervan

 6. de waarde van het eigendomsaandeel onderhoudsdepot (VvE)


5.2 Heb je in 2013 een huis gekocht?


 1. de nota van de taxateur

 2. de nota van de notaris

 3. de jaaroverzichten van alle hypotheken

 4. de nota voor de afsluitprovisie

 5. de betaalde rente

 6. de openstaande schuld

 7. alle facturen met betrekking tot het verbeteren of onderhouden

van het pand

 1. de makelaarskosten

 2. indien van toepassing, een overzicht van de afkoop van de

rechten van erfpacht, opstal of beklemming


5.3 Heb je in 2013 een huis verkocht?

1. de nota van de taxateur

2. de nota van de notaris

3. de jaaroverzichten van alle hypotheken

4. de betaalde rente

5. de openstaande schuld
5.4 Heb je in 2013 je hypotheek omgezet?


 1. de nota van de taxateur

 2. de nota van de notaris

 3. de jaaroverzichten van alle hypotheken

 4. de nota voor de afsluitprovisie

 5. de nota voor de boeterente5.5 Heb je in 2013 een hypotheek afgesloten bij een familielid, je eigen BV of een
buitenlandse bank?

1. De volledige naam, het adres en Burgerservicenummer van de geldlener
2. De startdatum van de lening

3. De hoogte van het bedrag

4. De looptijd in maanden

5. Het rentepercentage

6. De manier van aflossen (annuïtair of lineair)
6. Aftrekposten
Reisaftrek
6.1 Ben je in loondienst én reisde je met het openbaar vervoer naar je werk?

1. de vergoeding van de werkgever voor de kosten van reizen met

het openbaar vervoer

2. de reisafstand van huis naar werk

3. de verschillende periodes en afstanden voor woon-werkverkeer, als dat in het
jaar veranderd is

4. een door de werkgever ondertekende reisverklaringVerzekeringen


6.2 Heb je inkomensvoorzieningen opgebouwd?


 1. de bedragen die u in 2013 betaald heeft voor lijfrentevoorzieningen

premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 1. het polisblad van 2013

 2. de lijfrentepolis 2013

 3. factor-A pensioenfonds


Ziektekosten

6.3 Heb je ziektekosten gemaakt?


 1. de uitgaven voor artsen en ziekenhuis, voor zover niet vergoed

 2. de uitgaven voor tandarts en oogarts, voor zover niet vergoed

 3. de niet-vergoede uitgaven voor homeopathische behandeling en - geneesmiddelen

 4. de niet-vergoede uitgaven voor paramedici zover deze voortvloeien uit ziekte en/of invaliditeit

5. de kosten voor gehoorapparaten, hulpmiddelen etc.
6. het aantal kilometers van en naar dokter, ziekenhuis, tandarts, etc.

7. de kosten voor thuishulp (thuiszorg)


Studiekosten
6.4 Heb je studiekosten gemaakt?


 1. alle verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van de opleiding of studie, voor zover zij hoger zijn dan € 250,-.


Schenkingen en giften

6.5 Heb je schenkingen en giften gedaan of ontvangen?


 1. de overzichten waaruit de giften blijken

 2. de omvang van de giften en de instellingen waaraan u gegeven

heeft, voor zover de giften boven de € 60,- uitkomen
Vrijwilligerswerk zonder vergoeding
6.6 Heb je vrijwilligerswerk gedaan bij een ANBI met recht op een vergoeding en heb je
afgezien van deze vergoeding?


1. verklaring van de organisatie dat je recht hebt op een vergoeding, de
organisatie bereid en in staat is deze vergoeding te betalen zodat jij deze
als gift kunt schenken aan de organisatie.

7. Kinderen & toeslagen


Kinderen
7.1 Heb je kinderen?


 1. de burgerservicenummer(s), volledige namen en geboortedata

van het (de) kinder(en)
7.2 Heb je alimentatie ontvangen of betaald?


 1. het totaal betaalde bedrag aan partneralimentatie

 2. het totaal betaalde bedrag aan kinderalimentatie

 3. het totaal aan gereden kilometers voor het ophalen/brengen van de kinderen


7.3 Heb je in 2013 gebruik gemaakt van ouderschapsverlof?

1. de ouderschapsverlofverklaring van de werkgever

7.4 Ontving je geen kinderbijslag of studiefinanciering maar maakte je wel kosten van
levensonderhoud voor kinderen onder de 21 jaar?

1. Een overzicht van alle gemaakte kosten
2. Als het kind een eigen (bij)baan heeft, graag een kopie van de jaaropgave

Toeslagen

7.5 Heb je in 2013 huurtoeslag ontvangen?

1. de beschikking


7.6 Heb je in 2013 zorgtoeslag ontvangen?


1. de beschikking


7.7. Heb je kindgebondenbudget ontvangen?

1. de beschikking


7.8 Maak je gebruik van kinderopvang?


 1. in 2013 betaalde bedragen voor kinderopvang (gemiddelde

uurtarief, totaal aantal uren, adresgegevens kinderopvang,

kopie van de nota’s) 1. het aantal per week gewerkte uren van de minst werkende partner

 2. alle aanslagen en beschikkingen m.b.t. de kinderopvangtoeslag

 3. het aantal dagen per kind waarvoor u van kinderopvang gebruik maakt

 4. het aantal uren of dagdelen per dag

 5. het overzicht van de hoogte van de bijdrage van de werkgever

8. Schenking en vermogen

8.1 Heb je een aandeel in een vermogen in vruchtgebruik?


 1. de waarde in het economisch verkeer van het vermogen op

1 januari 2013

 1. de leeftijden van de vruchtgebruikers op 1 januari

 2. de gegevens over het ontstaan, de aard en duur van het

vruchtgebruik; eventueel de overeenkomst

 1. het aantal deelgerechtigden


8.2 Beschik je over vermogen?


 1. het banksaldo op 1 januari 2013

 2. de overzichten van beleggingen op 1 januari 2013

3. het overzicht van schulden / verstrekte leningen op 1 januari 2013

4. de gegevens over overige vermogensbestanddelen, onroerend goed etc.

5. het overzicht van aandelen/obligaties


 1. indien u een tweede woning heeft, graag alle gegevens8.3 Beschik je over vermogen in het buitenland?

1. het banksaldo op 1 januari 2013

 1. de overzichten van beleggingen op 1 januari 2013

3. het overzicht van schulden / verstrekte leningen op 1 januari 2013

4. de gegevens over overige vermogensbestanddelen, onroerend goed etc.


5. het overzicht van aandelen/obligaties

6. indien u een tweede woning heeft, graag alle gegevens

8.4 Heb je in 2013 gespaard via de levensloopregeling?

1. het saldo van het gespaarde bedrag op 1 januari 2013


8.5 Heb je een kapitaalverzekering?


1. de polis van 2013
2. indien van toepassing, de uitkering in 2013.

9. Aanmerkelijk Belang


9.1 Heb je een aanmerkelijk belang?

1. het overzicht van het aandelen belang in 2013
2. het overzicht van de nominale waarde van de aandelen in 2013
3. de mutaties in het aanmerkelijk belang in 2013

9.2 Heb je inkomsten uit dividenden?


1. het originele document waaruit de inkomsten blijken in 2013

2. de kopie van het aandeelhoudersregister
9.3 Heb je rentekosten en overige kosten door het aanhouden van het aanmerkelijk belang?

1. het overzicht verstrekte leningen aan B.V.
2. het overzicht betaalde rente en andere kosten voor aanmerkelijk belang

Gemengde kosten lijst 2013

Als ondernemer kun je te maken hebben met gemengde kosten. Dit betekent dat sommige kosten die je maakt niet 100% zakelijk zijn, maar dat hier ook een privé aspect in zit. Om voor je te kunnen bepalen welk percentage van bepaalde kosten zakelijk is, vragen we je onderstaande vragen te beantwoorden.


1. Telefoonkosten
Invullen

vaste lijn

Hoeveel procent van de gesprekskosten van de
vaste lijn bel je voor zakelijke doeleinden? ……….%

mobiel toestel

Hoeveel procent van de gesprekskosten van de


mobiel bel je voor zakelijke doeleinden? ……….%

2. Internetkosten

kabel of ADSL
Hoeveel procent van het internet gebruik is voor
zakelijke doeleinden? ……….%

3. Werkruimte

3a. Heb je een werkruimte buiten je woning? ja/nee*


3b. Zo ja, wat is de maandelijkse huurprijs? € ……….
3c. Zit in de huurprijs ook btw? ja/nee*

4. Auto

4a. Heb je een auto? ja/nee*


4b. Zo ja, heb je de “opgaaf auto en de zaak” ingevuld? ja/nee*


Let op! Als je een auto hebt, hebben we altijd een ingevulde “opgaaf auto en de zaak” nodig

* Doorhalen wat niet van toepassing is


Opgaaf Auto en de Zaak voor 2013Inleiding
Als je een auto hebt, dien je rekening te houden met een bijtelling privé-gebruik in de omzetbelasting en inkomstenbelasting. Hiervoor zijn er aparte fiscale regelingen.

Je eigen naam: …………………………………………………………………………….
Gegevens auto

Merk en type auto: …………………………………..……………………………………….

Kenteken: …………………………………………………………………………….

Bouwjaar: …………………………………………………………………………….

Cataloguswaarde: …………………………………………………………………………….

CO2-uitstoot …………………………………………………………………………….

Is de auto een fiscaal ‘echte’ bedrijfswagen/bestelauto*? ja/nee
Aankoop

Datum aanschaf: ……………………………………………………………………………

Aankoopbedrag: €…………………………………………………………………………
Verkoop (indien van toepassing)

Verkoopbedrag: €…………………………………………………………………………

Verkoopdatum: …………………………………………………………………………..
Bijtelling voor de inkomstenbelasting en BTW van het privé gebruik:

Is je auto in de bedrijfsadministratie opgenomen als een auto van de zaak? ja/nee

Heb je een sluitende rittenadministratie t.b.v. voorkoming bijtelling? ja/nee

Heb je een kilometer-administratie t.b.v. je zakelijke km’s? ja/nee

Heb je de verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’*? ja/nee
Voor de bepaling van de meest gunstige aanpak fiscaal:
Aantal privé kilometers in 2013: …………………………………………………………………………..

Aantal zakelijke kilometers in 2013: …………………………………………………………………………..


* De gunstige (geen bijtelling) voor bedrijfswagens/bestelauto’s regeling geldt enkel indien de auto door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goederen. De reguliere bedrijfsauto wordt gelijkgesteld aan een normale personenauto. Wil je het bijhouden van een rittenadministratie voorkomen dan kun je gebruik maken van de verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’, die kun je digitaal via de website van de belastingdienst indienen.

Artlupa bijlagen Auto en de Zaak & Gemengde Kostenlijst Versie 2013

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina