Aannemingsovereenkomst. Tussen de ondergetekendenDovnload 26.88 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte26.88 Kb.
AANNEMINGSOVEREENKOMST.

Tussen de ondergetekenden:


1.

Hier vertegenwoordigd door


Hiernagenoemd 'de opdrachtgever'.

2.


Hiernagenoemd 'de aannemer'.

Is overeengekomen wat volgt:AANNEMINGSOVEREENKOMST.
Artikel 1. Plannen - Lastenboeken - Bouwvergunning.
De aannemer verbindt er zich toe het in deze overeenkomst beschreven gebouw te bouwen overeenkomstig de plannen en lastenboeken, voor zover er in deze overeenkomst niet rechtsgeldig van wordt afgeweken.

Die bescheiden werden opgemaakt door , architect te

Deze aannemingsovereenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning krachtens voormelde plannen.
Artikel 2. Beschrijving van het op te richten gebouw.
STAD

.
Artikel 3. Prijs.


De konstrukties van de hierboven beschreven commerciële ruimte wordt geleverd tegen de globale prijs van euro, hierin begrepen het ereloon van de architect, de gemeentelijke bouwtaks, het aansluiten op de elektriciteits- , verwarmingsgas-  en lopend waterleidingnet, niets uitgezonderd noch voorbehouden, doch exclusief de b.t.w..
Artikel 4. Wijze van betaling.

Deze koopprijs is betaalbaar als volgt: • twintig procent van de constructiewaarde bij de fundering;

 • twintig procent van de constructiewaarde bij het gieten van de grondplaat gelijkvloers;

 • twintig procent van de constructiewaarde bij het einde van de ruwbouw;

 • tien procent van de constructiewaarde bij het dak- en kapwerk;

 • vijf procent van de constructiewaarde bij de leidingen van sanitair en electriciteit;

 • vijf procent van de constructiewaarde bij het buitenschrijnwerk;

 • tien procent van de constructiewaarde bij de pleisterwerken;

 • vijf procent van de constructiewaarde bij de vloerwerken;

 • vijf procent van de constructiewaarde bij de voorlopige oplevering.

Aangezien de koopprijs exclusief BTW. betaald wordt met de opbrengst van de verkoping van de grondaandelen van het appartementsgebouw zal de aannemer nooit meer kunnen vorderen dan de bedragen die op het ogenblik van de vordering reeds ontvangen werden als verkoopprijzen van de grondaandelen; bijgevolg indien het opvorderbaar bedrag volgens hoger vermelde schijven groter is dan de reeds ontvangen gelden van de verkoping van de grondaandelen, zal de aannemer geen nalatigheidsintresten kunnen vorderen.


Artikel 5. Herziening van de koopprijs.
De in artikel 3 vermelde koopprijs is niet vatbaar voor herziening.
Artikel 6. Aanvang der werken en uitvoeringstermijn.
De werken worden ten laatste aangevat

De uitvoeringstermijn van de privatieve delen, waardoor deze in voorlopige oplevering kunnen worden genomen, als van de gemeenschappelijke delen, waardoor de normale bewoonbaarheid van de privatieve delen wordt verzekerd, beloopt werkdagen ter rekenen vanaf de hiervoor vermelde datum.

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verbintenissen van de aannemer of waardoor hij gedwongen wordt het werk tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht (zoals: ongevallen, aanslagen, en de daaraan ver­bonden gevolgen, stakingen en lock-out).

De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding de verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee, met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking vermeerderd met de tijdspanne welke normaal nood­zakelijk is om het werk op de bouwplaats weer op gang te brengen.

Wanneer de uitvoering van de aannemingsovereenkomst op bevel of door toe­doen van de opdrachtgever wordt onderbroken voor een periode van tenminste dertig kalenderdagen, moet aan de aannemer een voorschot op de lopende schijf worden betaald ten belope van de waarde van de reeds uitgevoerde werken.

Door het aanbrengen van wijzigingen door de opdrachtgever, ziet deze af van de vooropgestelde opleveringsdatum.

Worden niet als werkdagen aangerekend, de dagen waarop ongunstige weersom­standigheden rechtstreeks of onrechtstreeks vier uur lang het werk hebben onmogelijke gemaakt; alsook zaterdagen, zon en wettelijke feestdagen en jaarlijks betaalde vakantiedagen.
Artikel 7. Verwijlvergoedingen.
Bij vertraging in de uitvoering of de levering te wijten aan de aannemer, moet deze aan de opdrachtgever bij wijze van forfaitaire schadevergoeding Euro per dag betalen, te rekenen vanaf de ingebrekestelling bij aangetekende brief, met uitsluiting van enige andere vergoeding.

Die schadevergoeding stemt overeen met de normale huurprijs.


Artikel 8. Voorlopige en definitieve oplevering.
Zodra de verkochte gebouwen afgewerkt zijn, ongeacht of de koopprijs reeds volledig is betaald, nodigt de aannemer de opdrachtgever uit om tot de voorlopige oplevering van deze gebouwen over te gaan.

Het proces-verbaal van oplevering bevat de opsomming van de zaken die niet aanvaard werden omdat zij niet in orde werden bevonden of nog niet uitge­voerd werden.

Na de ondertekening van gezegd proces-verbaal en de verrekening van deze min- of meerwerken, zal de oplevering geschieden door overhandiging van de sleutels.

Worden aanzien als de stilzwijgende aanvaarding van de voorlopige opleve­ring:

a) het bewonen of in gebruik nemen van de kavel;

b) het feit dat de koper het schriftelijk verzoek van de aannemer om de oplevering op een gestelde datum te doen, zonder gevolg heeft gelaten en daarenboven binnen vijftien dagen nadat hij door de aannemer daartoe bij deurwaardersexploot werd aangemaand, op de daarin gestelde datum voor de oplevering niet is verschenen.

De eindoplevering, die op dezelfde wijze gebeurt als de voorlopige ople­vering, mag niet geschieden dan na verloop van één jaar, na de voorlopi­ge oplevering; de stilzwijgende aanvaarding hiervoor onder b) vermeld, geldt eveneens voor de definitieve oplevering.
Artikel 9. Eigendoms en risico-overdracht der op te richten bouwwerken.
De opdrachtgever wordt eigenaar van zijn kavels in het op te trekken gebouw naarmate de materialen in de grond worden verwerkt of in het in aanbouw zijnde gebouw worden ingebouwd. De overdracht der risico's, bedoeld bij de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek, zal evenwel slechts gebeuren bij de voorlopige oplevering der werken.
Artikel 10 Afschaffing en wijziging van de werken.
Als de opdrachtgever aan de aannemer materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type, en dit in weerwil van het schriftelijk en met reden omkleed voorbehoud van de aannemer, wordt deze laatste ontslagen van iedere aansprakelijkheid uit hoofde van de gebreken die te wijten zijn aan deze handelswijze, op voorwaarde dat men geen enkele fout bij de verwerking van de materialen kan aanwrijven.

Om geldig te zijn, moeten de mededelingen tussen de opdrachtgever en de aannemer in verband met de uitvoering der werken schriftelijk worden gedaan.

De aannemer mag evenwel met alle rechtsmiddelen het bewijs leveren van de door de opdrachtgever eventueel geëiste wijzigingen.

De door de opdrachtgever gevraagde werken worden door de aannemer uitge­voerd of nog voor diens rekening en onder diens aansprakelijkheid. Als de opdrachtgever zichzelf of een derde belast met de uitvoering van het geheel of een gedeelte van de geplande werken of geheel of gedeeltelijk afziet van de uitvoering van de werken, verbindt hij er zich toe de aannemer te ver­goeden voor al zijn uitgaven, werken en gederfde winst, het alles forfai­tair geraamd op 25% van het bedrag der niet uitgevoerde werken. Indien de opdrachtgever afwijkt van de uitrusting of materialen in het lastenboek voorzien zal de opdrachtgever de eventuele meerprijs van deze materialen, uitvoering en architekt dienen te betalen.


Artikel 11. Voltooiingswaarborg.
De opdrachtgever verklaart te weten dat de aannemer de borg, voorgeschreven door de wet van 9 juli 1971 en het K.B. van 4 november daarna zal stellen.
Artikel 12. Naleving van de wet Breyne.

De bepalingen van de wet Breyne zijn van toepassing op huidige overeenkomst. 1. Financiering.
  De koper verklaart deze overeenkomst niet te hebben afgesloten onder de voorwaarde van het bekomen van een financiering.

 2. Stedenbouwkundige vergunning.
  De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van de 3. Identiteit van de grondeigenaar.
  De identiteit van de grondeigenaar luidt als volgt:


 4. Verklaringen.
  de opdrachtgever verklaart, sedert meer dan vijftien dagen in het bezit te zijn van:

 • de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken ondertekend door de architect met opgave van de wijze waarop en de materialen waarmee de werken zullen worden uitgevoerd en onder welke voorwaarden hiervan kan worden afgeweken;

 • kopie van de stedenbouwkundige vergunning en de voorwaarden van die vergunning;

 • een overzicht van de basisvoorwaarden van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting.

De koper heeft het recht de nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van een met de woningbouwwet strijdig beding in te roepen bij niet-nakoming van de bepalingen van of krachtens de artikelen 7 en 12 van deze wet, waarvan de tekst hierna integraal wordt opgenomen.

Artikel 7

De overeenkomst bedoeld in artikel 1 alsmede de beloften voor zodanige overeenkomsten moeten:

a) de identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen vermelden;

b) datum van uitgifte van de bouwvergunning en de voorwaarden van die vergunning vermelden, of de overeenkomst omtrent de opschortende voorwaarde van het bekomen van de bouwvergunning; in dit laatste geval dient de medecontractant-aanvrager van de bouwvergunning zich ertoe te verbinden zijn medecontractant in het bezit te stellen van een voor eensluidend verklaard afschrift van deze vergunning en van de voorwaarden ervan, binnen de maand na ontvangst van kennisgeving van de beslissing nopens de bouwaanvraag;

bbis) vermelden of de koper of de opdrachtgever de overeenkomst al dan niet afhankelijk maakt van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering voor een minimaal vastgesteld bedrag aan te bepalen voorwaarden; deze opschortende voorwaarde kan nooit langer gelden dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de overeenkomst;

c) de nauwkeurige beschrijving inhouden van de privatieve en van de gemeenschappelijke gedeelten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst;

d) als bijlage, de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken omvatten van de werken waarop de overeenkomst betrekking heeft. De wijze waarop en de materialen waarmee deze werken zullen worden uitgevoerd, moeten uitdrukkelijk vermeld worden en eventueel of en onder welke voorwaarden hiervan kan worden afgeweken. Deze plannen en bestekken dienen ondertekend te zijn door een tot de uitoefening van dat beroep in België toegelaten architect en, indien het een appartement betreft, dient een afschrift van de in authentieke vorm opgemaakt basisakte en van het reglement van mede-eigendom toegevoegd worden;

De afwezigheid van deze bijlagen in de authentieke akte kan gedekt worden door de verklaring van de notaris, in deze akte, dat deze documenten in het bezit van de partijen zijn;

e) de totale prijs van het huis of van het appartement of, in het desbetreffende geval, de totale prijs van de verbouwing of de uitbreiding alsmede de wijze van betaling opgeven; vermelden dat de prijs kan worden herzien.

Deze prijs omvat alle werken die nodig zijn voor de normale bewoonbaarheid.

ebis) het bestaan vermelden van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting en als bijlage van de overeenkomst de desbetreffende basisvoorwaarden meedelen;

f) de aanvangsdatum van de werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoedingen wegen vertraging in de uitvoering of levering vermelden; deze vergoedingen moeten minstens met een normale huurprijs van het afgewerkte goed waarop de overeenkomst betrekking heeft overeenstemmen;

g) de wijze bepalen waarop de oplevering geschiedt;

h) de erkenning van partijen bevatten dat zij sedert vijftien dagen kennis hebben van de in dit artikel vermelde gegevens en stukken.

De Koning kan de minimumvoorwaarden bepalen waaraan de bepalingen van dit artikel moeten beantwoorden.

De overeenkomst vermeldt in ieder geval in een afzonderlijk lid, in andere en vette lettertekens, dat de koper of opdrachtgever het recht heeft de nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van een met de wet strijdig beding in te roepen bij niet-nakoming van de bepalingen van of krachtens de artikelen 7 en 12, waarvan de tekst integraal in de overeenkomst moet worden opgenomen.

Artikel 12

Wanneer de verkoper of de aannemer, wat de aard en de omvang van de hem opgedragen werken betreft, voldoet aan de eisen van de wet van 20 maart1991, houdende erkenning der aannemers, is hij verplicht zekerheid te stellen, waarvan de Koning het bedrag bepaalt, alsmede de wijze waarop ze wordt gedeponeerd en bevrijd.

Wanneer de verkoper of de aannemer aan de eisen van de wet van 20 maart 1991, zoals bepaald in de voorgaande alinea, niet voldoet, is hij ertoe gehouden te waarborgen hetzij de voltooiing van het huis of van het appartement, of in het desbetreffende geval, van de verbouwing of de uitbreiding, hetzij, bij ontbinding van het contract wegens niet-voltooiing, de terugbetaling van de gestorte bedragen.

De Koning bepaalt de aard van de waarborg en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, alsook de wijze waarop de koper of de opdrachtgever daarvan wordt ingelicht. Deze hebben op die waarborg een voorrecht, dat rang neemt onmiddellijk na het voorrecht voorzien in artikel 27,5° van de hypotheekwet.

Gedaan in zoveel exemplaren als partijen te
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina