Aanvaardingsplicht versus terugnameplicht VerkenningDovnload 22.83 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte22.83 Kb.
Actualisatie DHEW 5.1

Blz. 195
Deze pagina’s vervangen de pagina’s 195 tot en met 200 bovenaan.
Aanvaardingsplicht versus terugnameplichtVerkenning

 1. Surf naar www.juridat.be > NL > Belgische wetgeving. Vul in het zoekvenster 2012-02-17/18 in zoals hieronder aangegeven.

Kies Opzoeking > Lijst > Detail.

Zoek in dit Besluit van de Vlaamse regering, Hoofdstuk 3, afdeling 3.2, art.3.2.1.1, §1 en 2 wat de wetgever bedoelt met Aanvaardingsplicht. 1. Surf naar www.ovam.be en zoek uit waarvoor de letters OVAM staan.

 2. Kies op de website www.ovam.be het tabblad Duurzame kringlopen >Materiaalkringen: AEEA > Particulier.

  1. Wat betekent het letterwoord AEEA?

  2. Scrol op deze bladzijde en zoek een paar concrete voorbeelden van huishoudelijk EEA.

  3. Zoek ook een paar voorbeelden van professionele EEA.

  4. Waar kan de consument oude elektrische of elektronische toestellen kwijt als hij geen nieuw toestel koopt?

 3. Keer terug naar de beginpagina AEEA. Kies Bedrijf > Hoe raakt u uw AEEA kwijt? Scrol naar de titel Inzameling buiten Recupel om (huishoudelijk en professioneel). Kies de link: lijst met bedrijven die een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan hebben. Scrol naar het einde van de bladzijde. Kies onder Publicaties voor Lijst bedrijven met een IAP voor AEEA.pdf (12.71 KB).

  1. Waarvoor staat het letterwoord IAP?

  2. Geef de naam van drie bedrijven met een IAP.

 4. Surf naar www.valipac.be > NL > Onze diensten > Hoe werkt het systeem. Wat is de opdracht van Val-i-pack?

 5. Kies het tabblad Verpakkingsverantwoordelijke. Welke verplichting hebben ondernemingen die verpakkingsverantwoordelijke zijn?

 6. Kies Terugnameplicht. Meer info. Wat houdt de terugnameplicht precies in?

 7. Kies Recyclage en nuttige toepassing. Meer info. Wanneer spreken we van nuttige toepassing?


Ter zake

Het Vlaams gewest is bevoegd voor het leefmilieubeleid in Vlaanderen. Het is dus de Vlaamse regering die, op initiatief van de Vlaamse minister van leefmilieu, de eindbeslissingen neemt over het milieubeleid.


Het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 23 december 2011, dossiernummer 2011-12-23/33 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), dossiernummer 2012-02-17/18, regelen deze materie.
Hoofdstuk3 van het BVR (Besluit van de Vlaamse Regering) van 17 februari 2012, Afdeling 3.2, art.3.2.1.1 §1 en 2 stelt:

§ 1. De aanvaardingsplicht voor de eindverkoper houdt in dat hij, als een consument een product aanschaft, verplicht is het overeenstemmende product waarvan de consument zich ontdoet, gratis in ontvangst te nemen. …

§ 2. De eindverkoper, tussenhandelaar en producent moeten de afvalstoffen waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, gratis in ontvangst nemen, zelfs als de consument geen vervangende producten aanschaft.’
Afdeling 3.4 van het BVR behandelt Afvalstofspecifieke bepalingen met in Onderafdeling 3.4.4. - Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Afval is en blijft een ernstig probleem voor mens en milieu. Het Vlaamse afvalstoffenbeleid heeft drie duidelijke doelstellingen:

 • de afvalberg verkleinen;

 • zoveel mogelijk afval opnieuw gebruiken en recycleren (nuttige toepassing);

 • het restafval op een milieuvriendelijke manier verwerken.

Voor het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk kan de minister rekenen op een aantal door de Vlaamse overheid in het leven geroepen organisaties waaronder de OVAM.


De opdrachten van de OVAM zijn nauwkeurig omschreven en afgebakend (in het Afvalstoffen- en Bodemsaneringsdecreet) en beslaan in hoofdzaak de problematiek van de afvalstoffen en de bodemsanering.

Voor het realiseren van haar beleid beschikt de OVAM over verschillende instrumenten: • juridische instrumenten: terugnameplicht, aanvaardingsplicht, bodemattest, meldingsplicht van afvalstoffen, ...

 • fiscale instrumenten: heffingen, subsidiëring, ...

 • sociale instrumenten: sensibilisering en informatievoorziening.

Sinds de invoering van de aanvaardingsplicht voor de eindverkoper, tussenhandelaar en producent voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)werd de vzw Recupel opgericht. Recupel organiseert in heel België de inzameling en verwerking van de AEEA.

De inzameling door Recupel gebeurt in nauwe samenwerking met handelaars, gemeenten en intercommunales. Consumenten kunnen op containerparken en in Kringloopcentra terecht met afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Voor de verwerking kiest Recupel erkende verwerkingsbedrijven die werden geselecteerd op basis van hun ervaring met de ecologische verwerking, hun efficiëntie en hun kostprijs.

Het Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval regelt voor de drie gewesten in België de terugnameplicht voor verpakkingsafval. Dit akkoord legt bedrijven die verpakkingen op de markt brengen (verpakkingsverantwoordelijken) bepaalde verplichtingen op.Een verpakkingsverantwoordelijke is elke producent die:

goederen verpakt,

verpakte goederen invoert,

verpakking gebruikt in zijn industriële proces.


Verpakkingsverantwoordelijken hebben drie belangrijke verplichtingen.

 • Preventieplicht: ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk verpakkingsafval ontstaat.

Informatieplicht: de hoeveelheid verpakking die op de markt gebracht wordt, moet gerapporteerd worden aan de Interregionale Verpakkingscommissie (afgekort als IVC, http://www.ivcie.be). Dit is een openbare instelling die door de 3 Gewesten van het land, zijnde het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, gezamenlijk in het leven werd geroepen om een geharmoniseerd beheer te verzekeren inzake verpakkingsafval.

 • Terugnameplicht: recyclage en nuttige toepassing bewijzen.

De terugnameplicht omvat alle verpakkingen die zich op de Belgische markt bevinden, al dan niet ingevoerd. De terugnameplicht betekent niet dat de leverancier verplicht is bij een levering het verpakkingsafval terug te nemen. Wel moet de verpakkingsverantwoordelijke kunnen aantonen dat de verpakking voldoende gerecycleerd wordt of een nuttige toepassing krijgt. • Recyclage betekent omvorming tot een ander product waardoor het opnieuw in het productieproces van datzelfde materiaal kan worden ingezet. Zo worden er heel wat papiersoorten gefabriceerd met de pulp van gerecycleerd papier. Voorwaarden voor een goede recyclage is een gescheiden inzameling en een degelijke voorsortering.

 • Een nuttige toepassing betekent dat een afvalstof wordt verbrand met energieterugwinning. Dit is het geval voor heel wat plastics in de verbrandingsovens. De aardolie die gebruikt werd om plastics te fabriceren, komt bij verbranding vrij in de vorm van energie. Na de verbranding komen namelijk rookgassen vrij die in stoomketels worden afgekoeld. Met de warmte die hierbij wordt onttrokken, wordt stoom geproduceerd. Met de energie van de stoom wordt in een turbo-alternator elektriciteit geproduceerd.

De verpakkingsverantwoordelijken moeten jaarlijks rapporteren over de hoeveelheden en de samenstelling van de verpakking die ze in de handel hebben gebracht alsook over de recyclagepercentages en de percentages van een nuttige toepassing. Daarnaast moeten ook de operatoren, dat zijn de bedrijven die de verpakking verwerken, rapporteren over het ingezamelde verpakkingsafval bij hun klanten.


Bedrijven kunnen in eigen beheer deze verplichtingen nakomen of ze kunnen tegen betaling van een bijdrage een beroep doen op een erkend mechanisme, zoals Val-i-pak.

Bron: http://www.valipac.be/Belgie/onze-diensten/index.php
Het verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong wordt beheerd door Fost Plus.


Om de berg afval tegen te gaan, heft de overheid een verpakkingstaks op plastic zakjes, huishoudfolie en wegwerpbestek. De distributiesector moet deze verpakkingstaks betalen, maar rekent die door aan de consument. De prijzen van aluminiumfolie en plastic bekertjes voor festivals of lokale feesten verdubbelen hierdoor bijna in prijs. Ook plastic zakjes voor het inpakken van de aankopen in het warenhuis worden zeldzaam door de verpakkingstaks.

Bron: http://www.verpakkingstaks.be/index2.html

Uit de praktijk
Plastic zakjes in de winkel, allerhande verpakkingen en potjes, doosjes en flesjes voor alles van kaasblokjes tot shampoo. Elke dag gebruiken we tientallen plastic voorwerpen – vaak slechts voor enkele minuten, waarna we ze weer weggooien. Maar waar is ‘weg’? Wat gebeurt er eigenlijk met ons plastic wanneer wij het niet meer gebruiken? En zijn er geen andere oplossingen?
Dat is de inzet van de Zero Plastic Week, die dit jaar georganiseerd wordt in 18 landen waaronder België om mensen ertoe aan te zetten een week lang geen nieuw plastic te kopen. Waarom? Philippe, een van de Greenpeace-vrijwilligers achter het project: “De Zero Plastic Week is voor mij een manier om stil te staan bij onze plasticverslaving en te kijken wat de alternatieven zijn.”
De plasticsoep

Al dat plastic moet natuurlijk ergens naartoe, en daar wringt vaak het schoentje. Plastic valt namelijk moeilijk te recycleren, waardoor een groot deel gewoon verbrand wordt. Een ander deel – grotendeels zwerfvuil – belandt via de rivieren in zee, en verzamelt zich aan de andere kant van de wereld: in de befaamde plasticsoep van de Grote Oceaan.


Dit gebied, ongeveer 35 keer de grootte van België, bevindt zich in het midden van de ringvormige zeestroom van de Grote Oceaan, die al dit plastic naar zich toetrekt en vasthoudt. Over de jaren breekt het plastic in steeds kleinere stukjes, die vervolgens via de voedselketen terug op ons bord terecht komen – een extra motivatie dus om hier iets aan te doen!
Bron: www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws-blogs/nieuws/Een-week-zonder-plastic-Das-chic
Opdracht

 1. Surf naar http://plasticsoupfoundation.org/wat-is-plastic-soep en zoek uit wat bedoeld wordt met plasticsoep.

 2. Surf ook naar www.planeetzee.be/lesmodule/3.

Ga voor jezelf na hoe je de afvalberg kunt verminderen in concrete situaties.


De h@ndel en wij 5.1 handel 2015: content -> assets
assets -> Leesvragen bij het dagboekfragment van Ali B
assets -> Technische vragen en antwoorden opiniërend ab 7 juli 2010
assets -> Onderwerp : Marap 2011 -1 Bijeenkomst : ab 11-1 op 21-6 te Klaaswaal Korte toelichting
assets -> Verwacht: prachtseries op Acht Vanaf 18 mei kunnen de liefhebbers van het betere entertainment terecht bij Acht. Het eerste commerciële kwaliteitskanaal van Vlaanderen brengt voltijds must-see tv, met als pijlers humor, fictie
assets -> D activiteiten Scholing Werkervaring Diensten ac-wespp gooi en Vechtstreek Informatie voor klanten
assets -> Aanmeldingsformulier voor beschermd wonen of ambulante woonbegeleiding
assets -> T Hof deeltijdbehandeling voor ouderen met psychiatrische en/ of psychosociale problemen
assets -> De Beeck Inzichtgevende deeltijdbehandeling voor ouderen met psychiatrische problemen
assets -> Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs Oktober 2011
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina