Aanwijzingen voor het wijzigen en intrekken van regelingen § 1 Wijzigen van regelingen



Dovnload 31.66 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte31.66 Kb.





Hoofdstuk 3 Adr


Aanwijzingen voor het wijzigen en intrekken van regelingen
§ 3.1
Wijzigen van regelingen
Aanwijzing 110 Aanwijzingen ook van toepassing op wijzigen van regelingen

Bij het wijzigen van een regeling worden de aanwijzingen uit de hoofdstukken 1 en 2 gevolgd, voorzover van belang.


Toelichting:

De aanwijzingen 111 en volgende van dit hoofdstuk hebben alleen betrekking op de techniek van het wijzigen. Voor het aanpassen van de inhoud van een regeling zijn dezelfde aanwijzingen van belang als bij het opstellen van een nieuwe regeling. Deze staan in hoofdstuk 1 en 2.


Aanwijzing 111 Wijzigen door regeling van gelijke orde

Wijzigen van een regeling geschiedt door een regeling van gelijke orde.


Aanwijzing 112 Wijziging en harmonisatie

Bij wijziging van een regeling wordt nagegaan welke wijzigingen in aanmerking komen om te worden meegenomen uit een oogpunt van harmonisatie, tenzij daardoor onaanvaardbare vertraging zou ontstaan.


Toelichting:

Wijziging van een regeling kan soms een goede aanleiding zijn om gelijktijdig de regeling zo veel mogelijk naar vorm en inhoud met vergelijkbare regelingen in overeenstemming te brengen. In dergelijke gevallen zal de wens tot harmonisatie wel moeten worden afgewogen tegen de wetgevingslasten en het tijdsbeslag die met harmonisatie gemoeid zijn. Een gelegenheid waarbij een aantal provincie- en gemeentebesturen tot harmonisatie is overgegaan, was de aanpassing van de regelingen aan de Awb en de nieuwe Provincie- en Gemeentewet.


Aanwijzing 113 Omvangrijke wijziging

Indien het voornemen bestaat in een regeling een omvangrijke wijziging aan te brengen, wordt overwogen de regeling in te trekken en een geheel nieuwe regeling vast te stellen.


Toelichting:

Er is sprake van een omvangrijke wijziging indien de wijzigingen niet beperkt zijn tot een of enkele hoofdstukken.

Als vanwege een omvangrijke wijziging een regeling wordt ingetrokken en opnieuw wordt vastgesteld, kunnen er problemen ontstaan met de grondslag van de op de ingetrokken regeling gebaseerde uitvoeringsregelingen en met het overgangsrecht. In dergelijke gevallen zal moeten worden bezien of de uitvoeringsregelingen ook opnieuw moeten worden vastgesteld en of er behoefte bestaat aan overgangsrecht. Zie eveneens de opmerkingen onder stap 5 van de Handleiding dualisering gemeentelijke verordeningen.

Aanwijzing 114 Afzonderlijke aanpassingsregeling


Indien de vaststelling van een nieuwe regeling een groot aantal wijzigingen in bestaande regelingen nodig maakt, wordt overwogen deze wijzigingen in een afzonderlijke regeling onder te brengen.
Voorbeelden:

Zie de voorbeelden bij aanwijzing 118.M.


Aanwijzing 115 Schrappen uitgewerkte bepalingen

Bij wijziging van een regeling wordt bezien of bestaande bepalingen van die regeling, strekkende tot wijziging van andere regelingen, en uitgewerkte overgangsbepalingen van die regeling kunnen worden geschrapt.


Toelichting:

In het bijzonder verdient het aanbeveling dit te overwegen indien bij wijziging van een regeling tevens opdracht wordt gegeven tot publicatie van de integrale tekst van de regeling.


Aanwijzing 116 Vervangen gehele lees- of begripseenheid

Bij wijziging van een bepaling wordt ten minste een gehele lees- of begripseenheid vervangen door een nieuwe lees- of begripseenheid.


Toelichting:

Een wijziging luidt dus niet: ‘advies en bijstand’ wordt vervangen door: advies, maar ‘commissie van advies en bijstand’ wordt vervangen door: commissie van advies.



Aanwijzing 117.M Model vervanging tekstgedeelte

 1. Vervanging van een tekst in een regeling geschiedt met de uitdrukking ‘wordt vervangen door:’ of, indien dit taalkundig mogelijk is, met de uitdrukking ‘komt te luiden:’.

 2. Het te vervangen tekstgedeelte wordt tussen aanhalingstekens geplaatst. Dit gebeurt niet met de nieuwe, na een dubbele punt geplaatste tekst, tenzij dit voor de duidelijkheid nodig is.

 3. Indien een artikel of onderdeel daarvan wordt vervangen, begint de nieuwe tekst met de aanduiding van het artikel of het onderdeel.


Voorbeelden:

  • In artikel 5, derde lid, wordt ‘commissie van advies en bijstand’ vervangen door: commissie van advies.

  • Artikel 18, derde lid, komt te luiden:

3. De in het eerste lid, onder a, bedoelde deskundigen worden aangewezen door Gedeputeerde Staten.

 • In artikel 3 wordt ‘gebouw’ vervangen door: bouwwerk en ‘twee maanden’ door: acht weken.



Aanwijzing 118.M Indeling wijzigingsregeling


  1. In een wijzigingsregeling wordt voor elke te wijzigen regeling een Romeins genummerd artikel gebruikt.

  2. Binnen een afzonderlijk artikel worden de verschillende wijzigingen van een regeling aangeduid met hoofdletters.

  3. In dat geval worden de verschillende wijzigingen in een artikel van een regeling aangeduid met kleine letters.


Voorbeeld:
Artikel I

De Subsidieverordening voetveren wordt als volgt gewijzigd:

A In artikel 3, tweede lid, onderdeel b, wordt de zinsnede ‘bedoeld in het derde lid van artikel 16 van de Algemene subsidieverordening 1988’ vervangen door: bedoeld in artikel 17a van de Algemene subsidieverordening 1995.
B De artikelen 5 en 6 vervallen.
C In artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a In het eerste lid ...

b In het derde lid ...
Artikel II

De Subsidieregeling zangkoren wordt als volgt gewijzigd:

A In artikel 4, eerste lid, wordt de zinsnede ‘bedoeld in het derde lid van artikel 16 van de Algemene subsidieverordening 1988’ vervangen door: bedoeld in artikel 17a van de Algemene subsidieverordening 1995.
B Na artikel 6 wordt een nieuw artikel 6a ingevoegd, dat luidt als volgt:

Artikel 6a ...
Artikel III

Deze regeling treedt in werking op ...
Aanwijzing 119 Nummering ingevoegde artikelen

 1. De nummering van bij wijziging ingevoegde artikelen geschiedt door toevoeging aan bestaande artikelnummers van a, b etc.

 2. Een eenmaal aangevangen wijze van nummering wordt voortgezet.


Voorbeeld:

Zie het voorbeeld onder aanwijzing 118.M, onder artikel II, onderdeel B.

Vernummering van artikelen is in beginsel ongewenst, mede gelet op mogelijke verwijzingen in andere regelgeving. Zie ook aanwijzing 121.M.
Aanwijzing 120 Ongenummerde regeling

Bij wijziging van regelingen waarvan de leden van de artikelen niet zijn genummerd, kan alsnog nummering plaatsvinden, maar alleen indien de leden van alle artikelen van een hoofdstuk of paragraaf worden genummerd.


Toelichting:

Aan een nieuw lid dat opgenomen wordt in een artikel zonder genummerde leden, wordt dus geen nummer gegeven.


Aanwijzing 121.M Vernummering artikelen en artikelleden

 1. Bij wijziging van regelingen worden artikelen niet vernummerd tenzij dit noodzakelijk is.

 2. De leden van een artikel en de met een letter aangeduide artikelonderdelen worden wel vernummerd, onderscheidenlijk opnieuw geletterd, tenzij daartegen overwegend bezwaar bestaat.

 3. Wijziging van de letteraanduiding van een artikelonderdeel vindt plaats overeenkomstig het volgende voorbeeld:


De onderdelen c tot en met f worden geletterd d tot en met g.
Toelichting:

Een voorbeeld van een wijzigingsverordening opgesteld volgens deze aanwijzingen is opgenomen als voorbeeld onder aanwijzing 118.M.

§ 3.2
Intrekken en vervallen
Aanwijzing 122 Intrekken

Intrekken van een regeling geschiedt door een besluit van gelijke orde.


Aanwijzing 123 Intrekken te vervangen regeling

Bij vervanging van een regeling door een nieuwe regeling wordt de oude regeling uitdrukkelijk ingetrokken.


Toelichting:

Het uitdrukkelijk intrekken van een oude regeling mag niet achterwege worden gelaten met een beroep op het beginsel dat een vroegere regeling ter zijde wordt gesteld door een latere regeling. Vermeden wordt een formulering als: ‘wordt opnieuw vastgesteld als volgt’. Zie ook de toelichting bij de aanwijzingen 124 en 128. Voor regelingen die vervangen worden omdat zij steunen op een ingetrokken of gewijzigde medebewindswet: zie aanwijzing 115.


Aanwijzing 124.M Model intrekking

Intrekking van een regeling geschiedt overeenkomstig het volgende voorbeeld:


De Gelderse Ontgrondingenverordening 1971 wordt ingetrokken.
Toelichting:

Zie de toelichting op aanwijzing 94 (voor deze Handleiding opgenomen aan het eind van deze bijlage). Alleen indien de intrekking opgenomen is in een afzonderlijk besluit en niet in een nieuwe regeling, is het nodig om duidelijkheidshalve uitdrukkelijk de intrekkingsdatum te vermelden.


Aanwijzing 125 Intrekking van meer regelingen tegelijk

Bij intrekking van meer dan een regeling tegelijk dienen deze regelingen elk afzonderlijk te worden aangeduid. Intrekking geschiedt niet door middel van een algemene formule.


Aanwijzing 126 Intrekking met instandlating enkele artikelen

 1. Intrekking van een regeling met uitzondering van een of meer artikelen is niet mogelijk.

 2. Als van een regeling die ingetrokken wordt de werking van sommige bepalingen wel in stand moet blijven, moet worden gekozen voor wijziging van de regeling of voor onderbrenging van de te handhaven artikelen in een nieuwe regeling.

Toelichting:

Krachtens overgangsrecht (van een nieuwe regeling) kunnen sommige bepalingen van een ingetrokken regeling nog wel hun gelding behouden voor oude gevallen.


Aanwijzing 127 Intrekken en vervallen

Het actief beëindigen van de gelding van een gehele regeling wordt aangeduid met het werkwoord ‘intrekken’, het schrappen van een artikel of ander onderdeel van een regeling met het werkwoord ‘vervallen’.


Voorbeelden:

De Gelderse Ontgrondingenverordening 1971 wordt ingetrokken.

Artikel 25, tweede lid, vervalt.
Aanwijzing 128 Intrekken uitgewerkte en vervallen regelingen

Regelingen met een tijdelijke werking, die door afloop van de werkingsduur zijn uitgewerkt en regelingen die van rechtswege zijn vervallen, worden niet ingetrokken.


Toelichting:

Het uitwerken en vervallen van regelingen ontsnapt nogal eens aan de aandacht. Het verdient daarom aanbeveling om het verlies van werking van deze regelingen wel bekend te maken op dezelfde wijze als bij vaststelling van regelingen. Zie artikel 144 Gemeentwet.


Aanwijzing 129 Gevolg van intrekken of vervallen voor uitvoeringsregelingen

 1. Bij het besluit tot intrekking van een regeling wordt in voorkomende gevallen in de toelichting en bij de bekendmaking duidelijk aangegeven dat de op die regeling gebaseerde uitvoeringsregelingen tevens vervallen en welke uitvoeringsregelingen dat betreft.

 2. Indien nodig en mogelijk wordt voor de op een ingetrokken of vervallen regeling gebaseerde uitvoeringsregelingen een nieuwe wettelijke grondslag in het leven geroepen.


Toelichting:

Intrekken of vervallen van een regeling brengt mee dat aan de uitvoeringsregelingen die op die regeling zijn gebaseerd, de wettelijke grondslag ontvalt. Als uitvoeringsregelingen die door intrekken of vervallen van een regeling hun grondslag en dus hun werking dreigen te verliezen toch in stand moeten blijven, kan veelal aan deze uitvoeringsregelingen een nieuwe grondslag worden gegeven door met dat doel een regeling in het leven te roepen.


Aanwijzing 130 Gevolg van intrekken voor wijzigingsbepalingen

 1. Het intrekken van een regeling waarbij wijzigingen in een andere regeling zijn aangebracht, maakt die wijzigingen niet ongedaan.

 2. Een ingetrokken regeling of een vervallen bepaling herleeft niet door intrekking van de regeling krachtens welke zij is ingetrokken of vervallen.

Toelichting:

Is een regeling of een bepaling eenmaal vervallen, dan kan zij alleen door hernieuwde vaststelling, eventueel met terugwerkende kracht, weer herleven.

Zoals bij aanwijzing 124.M. aangegeven zijn in deze bijlage voor de volledigheid ook aanwijzing 94 en 95 opgenomen.
Aanwijzing 94 Volgorde slotbepalingen

De hierna genoemde bepalingen van een regeling worden in voorkomende gevallen in afzonderlijke artikelen en in de aangegeven volgorde aan het slot van een regeling opgenomen:



a bepaling over intrekken van een oude regeling;

b overgangsbepalingen;

c bepalingen inzake inwerkingtreding;

d bepaling tot vaststelling van de citeertitel.
Toelichting:

De datum waarop de oude regeling vervalt, wordt niet afzonderlijk geregeld: dat is de datum waarop de regeling waarin de intrekkingsbepaling is opgenomen, in werking treedt.


Aanwijzing 95 Noodzaak overgangsrecht

 1. Bij een nieuwe regeling of wijziging van een regeling wordt altijd overwogen of overgangsbepalingen noodzakelijk zijn.

 2. Indien geen overgangsbepalingen worden voorgesteld, wordt in het voorstel tot vaststelling van de regeling uiteengezet waarom daaraan geen behoefte bestaat.


Toelichting:

In de praktijk blijkt het overgangsrecht nogal eens problemen te geven. Indien bijvoorbeeld een regeling wordt ingetrokken, is het niet altijd duidelijk welke gevolgen de intrekking moet hebben voor op die regeling gebaseerde beschikkingen. Het is van belang tijdig na te gaan welke elementen van een regeling aanleiding kunnen geven tot een of meer overgangsbepalingen.









De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina