Actualisering en vereenvoudiging van het acquis communautaireDovnload 11.04 Kb.
Datum17.10.2016
Grootte11.04 Kb.
Fiche 5: Mededeling "Actualisering en vereenvoudiging van het acquis communautaire"

Titel:

Mededeling van de Commissie – De uitvoering van het actiekader: “Actualisering en vereenvoudiging van het acquis communautaire”

Datum Raadsdocument: 22 juni 2004

Nr Raadsdocument: 10742/04

Nr. Commissiedocument COM(2004) 432

Eerstverantwoordelijk ministeries: Ministerie van Economische Zaken in nauwe samenwerking met FIN en JUS i.o.m. V&W, SZW, BZ, VROM, BZK, LNV en OCW
Behandelingstraject in Brussel: Raadswerkgroep Concurrentievermogen & Groei. Een verdere behandeling in de Raad is niet voorzien.

Achtergrond, korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

De mededeling betreft het tweede voortgangsverslag over de uitvoering van het programma van de Commissie ter actualisering en vereenvoudiging van bestaande Europese regelgeving (COM(2003)71). De Commissie geeft een overzicht van de voortgang bij de vereenvoudiging van de inhoud van bestaande regelgeving, en bij de vermindering van het volume van het acquis door codificatie, het verwijderen van achterhaalde wetgeving en consolidatie. Bij de vermindering van het volume is om praktische redenen (vertaalproblemen en moratorium op nieuwe wetgeving vanwege de uitbreiding) vertraging opgetreden, waardoor de doelstelling om het aantal pagina’s van het acquis met 25% te verminderen niet zal worden gehaald. De vereenvoudiging van de inhoud loopt wel voorspoedig. De Commissie signaleert stijgende politieke belangstelling hiervoor, en verwelkomt het voornemen van de Raad om voor eind 2004 prioritaire gebieden voor vereenvoudiging te benoemen. Zij roept de Raad op om tevens werk te maken van vereenvoudiging door de reeds door de Commissie afgeronde voorstellen versneld in behandeling te nemen, zoals afgesproken in het Interinstitutioneel Akkoord “Beter Wetgeven” van december 2003. De Commissie kondigt tot slot aan dat haar derde en laatste voortgangsverslag eind 2004 zal verschijnen en dat zij daarin meer in detail verslag zal doen van de vooruitgang.Rechtsbasis van het voorstel: n.v.t., het betreft een mededeling.

Besluitvormingsprocedure en rol Europees Parlement: n.v.t.

Instelling nieuw Comitologie-comité: nee

Subsidiariteit en proportionaliteit: n.v.t.

Consequenties voor de EU-begroting: geen.
Financiële, personele en administratieve consequenties voor de rijksoverheid, decentrale overheden en/of bedrijfsleven en burger:

Het vereenvoudigingsprogramma heeft de potentie bij te dragen aan de vermindering van de nationale administratieve lasten en de verbetering van de kwaliteit van regelgeving. Voor het eerst geeft de Commissie aan met welke voorstellen administratieve lasten worden verminderd: dat blijkt voor twaalf voorstellen die wachten op (versnelde) behandeling door Raad en EP het geval te zijn. De omvang van de reducties valt echter op het moment niet op Europees niveau te kwantificeren vanwege het ontbreken van een meetmethode voor administratieve lasten op EU-niveau. De Commissie onderzoekt momenteel de mogelijkheden van toepassing van een methodologie om administratieve lasten op Europees niveau te berekenen.Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving/beleid, (informatie over het inschakelen van nationale agentschappen / zelfstandige bestuursorganen e.d., implementatie en uitvoering, notificatie en handhaving en/of sanctionering): Voor zover in het kader van dit programma Europese regelgeving wordt aangepast of geschrapt zal dit doorwerken in de nationale en decentrale regelgeving. In dit licht zal het programma eerst echt meerwaarde hebben indien het ook positieve gevolgen heeft voor de nationale en decentrale regelgeving in termen van stroomlijning, harmonisatie, betere uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en effectiviteit. De mededeling biedt geen inzicht in de potentie van het programma op deze punten. In Nederland loopt in dit kader, op verzoek van de minister van BVK, een inventarisatie door de decentrale overheden met als doel te bezien welke acties er in Europees verband mogelijk zijn wat betreft de aard en omvang van de EU-regellast voor decentrale overheden in de Unie.
Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen) dan wel voorgestelde datum inwerking treding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid: n.v.t.

Consequenties voor ontwikkelingslanden: geen
Nederlandse belangen en eerste algemene standpuntbepaling:

Er wordt geen standpunt van de Raad gevraagd of verwacht. De Commissie legt in haar benadering de nadruk op de kwantiteit (vermindering aantal pagina’s wetstekst). Bedrijven moeten evenwel ook van een materiële verlichting van de administratieve lastendruk kunnen profiteren. Toch heeft Nederland veel belang bij dit programma. Een voortvarende implementatie ervan kan immers een substantiële bijdrage leveren aan de kabinetsdoelstelling om de regeldruk en de administratieve lasten te verminderen. Nederland heeft voorts stappen genomen om uitvoering te geven aan de opdracht van de Voorjaarstop om als Raad prioritaire gebieden voor vereenvoudiging aan te wijzen en zo het vereenvoudigings-programma van de Commissie te voeden en beter te focussen. Bestaande EG-regelgeving wordt dan geëvalueerd op (disproportionele) administratieve lasten voor bedrijven. Voorrang dient te worden gegeven aan de behandeling van de vereenvoudigingsvoorstellen die al geruime tijd voorliggen bij de Raad. Hoewel de focus van de mededeling met name gericht is op vereenvoudiging en vermindering van regelgeving, is de bredere doelstelling tevens gelegen in betere regelgeving in het algemeen. In dat verband is ook aandacht voor stroomlijning, harmonisatie, betere uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en effectiviteit wenselijk.
: behandeling
behandeling -> Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een tweede fase van het communautair actieprogramma (2004-2008)
behandeling -> Wordt gedeeld
behandeling -> Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Aanbevelingen voor hernieuwde engagement met Irak
behandeling -> Voorzitter: Dan ga we nu naar de 30%-regeling. Staatssecretaris Weekers
behandeling -> Aangevulde geannoteerde agenda voor de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 6 april 2009 te Luxemburg
behandeling -> Behandeling van spasticiteit
behandeling -> Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22
behandeling -> Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie Voorstel
behandeling -> B. R. Bot Asem-uitbreiding
behandeling -> Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina