Acute noodhulp nodig in Nepal juli 2003Dovnload 28.2 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte28.2 Kb.

Acute noodhulp nodig in Nepal juli 2003
Aardverschuiving


Een deel van de berg waarop ons projectdorp Pachbhaiya is gebouwd is als gevolg van zware stortregens in de diepte verdwenen. Daarbij zijn twee families al hun bezittingen kwijtgeraakt: land, erf, huis, vee, alles. Ze hebben zelf midden in de nacht hun vege lijf kunnen redden, enkele andere huizen staan nog op of vlakbij de rand van de afgrond.

Nood in Nepal


Dit schokkende nieuws bereikte Ameland op14 juli 2003. Wij zouden de slachtoffers van deze ramp willen helpen om ze een nieuwe kans te geven een bestaan op te bouwen. Dit kunnen we echter niet alleen, want onze financiële reserves zijn helaas beperkt. Daarom willen wij een beroep op u doen om samen vanaf Ameland deze mensen te helpen voor een nieuw onderkomen. Het bouwen van een boerderijtje kost ongeveer 2700 euro, twee families zijn alles kwijt en tenminste één huis moet worden verplaatst. Huisraad en vee kosten enkele honderden euro per gezin.

Verder is er zeer aanzienlijke aan wegen, muren, dammen en huizen die op de rand van de afgrond staan.Ameland helpt


Enkele Amelanders hebben al voor bijna duizend euro toegezegd. Het begin is er. Wilt u een handje helpen? Wij zijn u namens de slachtoffers bij voorbaat zeer dankbaar, ons banknummer is 136109284 t.n.v. Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet o.v.v. Nood in Nepal.

Instanties voor noodhulp op Ameland (o.a. kerken) en aan de vaste wal (o.a. NOVIB) vragen wij ook, zo willen wij proberen 9000 euro (of misschien meer) in te zamelen, om het zo spoedig mogelijk te besteden voor deze onfortuinlijke bergbewoners in Nepal.Nood in Nepal eindverslag 2005

De stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet is verslaggeving aan u verschuldigd, wat betreft de actie naar aanleiding van de aardverschuiving in Nepal.

Hier beneden vind u het financiële eindverslag van deze Actie. Daarbij moet gezegd worden dat één onderdeel nog steeds niet voorzien is: de aanleg van electriciteit voor de slachtoffers van de aardverschuiving. Want daar wachten ze nog steeds op, in hun nieuwe huizen. Er moet een kabel een heel eind de berg af en er moeten nog palen geplaast worden. Binnenkort hopen we dat de Nepalese elektriciteitsmaatschappij ermee gaat beginnen. Het begrootte bedrag van 500 euro zal daaraan helemaal besteed gaan worden.

Naast de twee gezinnen die huis en haard kwijt waren en alles nu terug hebben (behalve electra), heeft deze actie voorzien in een nieuwe voetgangersbrug en twaalf gezinnen zijn geholpen voor het herstellen van een drinkwaterbron, leidingen, kranen en voorraadtanken.

De Novib heeft de kosten voor herstelwerkzaamheden van o.a. muren, dammen en wegen en herbeplanting van de aardverschuiving, een biogasinstallatie en toileten op zich genomen.

INKOMSTEN UITGAVEN

Particulieren 1.840 Woningbouw 2.700

SOR-Optimisten 250 Vee 375

Comité behoud Kaapduun 120 Veeschuurtjes 375

Doopsgezinde kerken 150 Meubels, inventaris 160

RK kerk Caritas Ameland 1.600 Land 375

NH kerk Diaconie Ballum 1.000 Aanleg elektriciteit 500

Hervormde kerk Nes 250 Voetgangers brug 250

Gereformeerde kerk 50 Waterbron en kraan 525

Novib 5.000 Aanleg dammen 1.650

Herstel muren 1.125 Beplanting 475

Aanleg paden en trappen 300

Schoonmaak meren 775

Toiletten/biogas 175

Uitvoeringskosten 500

Bijdrage lokale bewoners 500 Eerste hulp voor slachtoffers 500

TOTAAL 10.760 TOTAAL 10.760Project Rapportage Nood in Nepal Actie 2004/05 voor Novib
Algemene informatie


Naam aanvrager:

Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet


Projectnaam:

Actie: Nood in Nepal


Projectnummer:

SMO-504024-C0007311Inhoudelijk rapport

 1. Is de uitvoering van het project geslaagd? Wat zijn de sterke en de zwakke punten?

De uitvoering van het project is zeker geslaagd te noemen!


De sterke punten zijn:

 1. Alle geplande herstelwerkzaamheden n.a.v. de aardverschuivingschade in het dorp Pachbhaiya in Nepal zijn uitgevoerd.

 2. Er zijn meer herstelwerkzaamheden verricht dan begroot, door lokale samenwerking en efficiënt werken van onze projectpartner SEED Foundation Kaski in Nepal.

 3. Wegen zijn begaanbaar en veiliger geworden mede dankzij dit project door de aangelegde stutmuren.

 4. Verzilting van meren is beperkt door de aanleg van dammen.

 5. Ingestorte muren zijn hersteld waardoor meer veiligheid is ontstaan op school en gemeenschapsruimte.

 6. Herbebossing heeft plaats gehad op de kale hellingen van aardverschuivingen.

 7. De watervoorziening van tien gezinnen is hersteld door gedeeltelijke participatie van het aardverschuivingproject, waardoor vrouwen dagelijks kilometers zwaar werk wordt bespaard.

 8. Er is samengewerkt met de lokale transportmaatschappij voor verbetering van de openbaar vervoer route.

 9. Kinderen hoeven in het natte seizoen niet meer kilometers om te lopen dankzij verbetering van een oversteekplaats over een rivier.

 10. Het buiten de Novib om gefinancierde onderdeel van het project (50%) voor de slachtoffers die hun land, huis en bezittingen kwijt zijn geraakt, is naar volle tevredenheid van alle partijen uitgevoerd.

De zwakke punten zijn:

 1. De verzilting van de meren gaat in het natte seizoen zo hard dat de aangelegde dammen al na enkele jaren onvoldoende capaciteit leveren.

 2. Door de voortdurende zware regens in de natte moesson zijn er opnieuw onverharde wegen (busroute) die van slechte kwaliteit zijn.

 3. Op één van de aardverschuivingen (in particulier bezit) aan de zuidzijde van de berg heeft geen herbebossing plaats kunnen vinden, doordat het te moeilijk herplantbaar is vanwege de extreem steile helling, de droogte tijdens de dagelijkse middagzon en de moeilijke afrasterbaarheid tegen loslopend vee.

 4. Een stenen voetpad over deze aardverschuiving is niet aangelegd, de lokale bewoners redden zich met hun zelf gemaakte voetpad.
 1. Zijn de doelen die vooraf gesteld zijn bereikt? Geef een paar concrete en meetbare indicatoren. Wat is de reden voor eventuele verschillen? Zijn er ook andere resultaten bereikt?

De vooraf gestelde doelen:  1. Herbebossing op de kale aardverschuiving hellingen

  2. Aanleg van dammen ter voorkoming van verzilting van meren.

  3. Aanleg van stutmuren ter voorkoming van instorten van wegen.

  4. Herstel van ingestorte muren van gemeenschappelijke voorzieningen zoals gemeenschapsruimte en schoolspeelplaats.

  5. Het aanleggen van een biogasinstallatie en toilet.*

Deze doelen zijn allen bereikt.
Een paar concrete en meetbare indicatoren zijn:

 1. De wegen in het dorp zijn redelijk veilig en begaanbaar.

 2. Ingestorte muren zijn gerepareerd.

 3. Een georganiseerde boomplantdag i.s.m. het plaatselijke bosbeheerbestuur heeft geresulteerd dat een deel van de beplanting reeds goed aangeslagen is.

 4. Een beschadigd waterproject is succesvol gerepareerd.

 5. Een oversteekplaats voor kinderen in het natte seizoen is boven overstromingniveau gebracht.

De reden van de verschillen tussen de vooraf gestelde doelen en de behaalde doelen is de efficiënte samenwerking van de uitvoerden organisatie de SEED Foundation Kaski met overige belanghebbende organisaties zoals de lokale busmaatschappij, een lokale waterbeheergroep, vissersverenigingen en het bosbeheerbestuur.


Andere resultaten zijn:

Als gevolg van de verzilting van de meren (het Begnasmeer en het Rupameer) aan weerzijden van de door de aardverschuivingen getroffen berg, heeft het explosieve groei van de waterhyacint de aandacht gekregen. Met een financieel overschot zijn de meren in samenwerking met de plaatselijke vissersverenigingen in enkele weken tijd geheel onkruidvrij gemaakt. Hiermee is voorkomen dat deze meren door de explosief toenemende waterhyacint zouden volgroeien en het een ondoenlijke klus zou worden de meren vrij te houden. En daarmee is een ernstige bedreiging voor de lokalen visserij en toerisme afgewend.

Dit projectonderdeel heeft veel Nationale Nepalese pers naar deze meren getrokken en heeft het gebied binnen Nepal veel bekendheid gekregen.
* De kostenpost voor de aanleg van een biogasinstallatie en toilet zijn verschoven van het Novib budget naar het Ameland inzameling budget, vanwege het particuliere karakter van dit budgetonderdeel. 1. Zijn de activiteiten en strategieën allemaal zo uitgevoerd zoals gepland? Zo niet, zijn de veranderingen acceptabel en noodzakelijk? Wat kan er beter en aan welke voorwaarden moet dan voldaan worden?

De activiteiten die gepland waren zijn uitgevoerd zoals gepland. Maar door samenwerking met bijvoorbeeld de lokale busmaatschappij is er bespaard in de kosten door aan hen een deel van het werk, ongeveer 15%, over te laten.

Bij een aardverschuiving op gemeenschapsgrond, maar vlak naast particulier terrein is 75% van de kosten van de aangelegde stutmuren/wallen op kosten van deze particulier gemaakt.

Deze verandering is natuurlijk alleszins acceptabel, omdat hierdoor meer geld vrij kwam voor de gemeenschap zeer nuttige projecten zoals het (drink)waterproject en de verbetering van de voetgangersbrug, waardoor kinderen in de natte moesson een doorwaadbare plaats kregen bij hoge waterstanden, onderweg naar school.
 1. Welke strategieën of activiteiten zijn het meest effectief en doeltreffend? Welke externe factoren in de omgeving hebben het project positief/negatief beïnvloed?

Het meest doeltreffend en effectief waren de samenwerking met lokale particulieren, groepen, verenigingen, besturen. Dit werkte aanzienlijke kostenbesparing in de hand, waardoor andere zeer nuttige gemeenschapsprojecten, die evenzeer door de aardverschuivingen en hevige regenval waren getroffen, doorgang konden vinden.

Er waren geen noemenswaardige externe factoren die het project hebben beïnvloed.


 1. Welke doelgroepen zijn beoogd en bereikt? Wat is de reden voor eventuele verschillen? Zijn er nog andere doelgroepen bereikt?

De doelgroep: de plaatselijke bevolking op de getroffen berg Pachbhaiya Danda.

Deze is bereikt.

Enkele leden uit de vissersgemeenschap aan de overkant van het meer hebben ook kunnen profiteren uit de waterhyacint opschoon activiteiten. Dit was een extra ingevoegd onderdeel van de Nood in Nepal actie.
 1. Hoe wordt het project achteraf beoordeeld? Waar moet in het vervolg op worden gelet? Hoe verloopt de nazorg van het project?

Het project wordt achteraf als zeer positief beoordeeld door de bestuursleden van de uitvoerende SEED Foundation Kaski, evenals de samenwerkende lokale organisaties en de lokale bevolking. Het bestuur van de Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet beoordeeld het project als positief, vooral de drie bestuursleden die de resultaten te plaatse hebben beoordeeld.

De schade aan de infrastructuur op de Pachbhaiya Danda is hersteld, daar ging het om.

Wegen en paden zijn begaanbaar, aardverschuivingen op gemeenschappelijke grond zijn beplant, muren zijn hersteld, dammen zijn gebouwd en er zijn drie prachtige en succesvolle projectonderdelen aan toegevoegd. Daar kunnen we trots op zijn.

Iets waarop in het vervolg meer gelet moet worden, zijn de enorme krachten van de natuur die in de Himalaya een zo grote rol spelen op de fragiele en vaak nog maagdelijke infrastructuur.

Voldoende verharde wegen met goede waterafvoer en wegoverkappingen bij vallend gesteente is vereiste nummer één. Echter op geen enkele (snel)weg in Nepal worden dergelijke afdoende maatregelen genomen, omdat de ‘ontwikkelde’ wereld daar het geld en middelen niet voor beschikbaar stelt.


De nazorg van het project bestaat uit een klein budget voor het onderhoud voor het aanslaan van de nieuwe beplanting. Wat nieuwe zware moessonregens ook brengen, het bergvolk in Nepal zal het jaar op jaar zien komen. Jaarlijks zullen er (delen van) dorpen én beboste hellingen in de diepte verdwijnen, zonder dat er enig nieuwsbericht in de wereldpers aan gewijd zal worden.

Financieel Rapport

  1. Bestaat de financiële rapportage van het project uit de laatste begroting, een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten en een overzicht van alle inkomsten? Is de totale Novib bijdrage aanwijsbaar in dit laatste overzicht opgenomen?

De goedgekeurde begroting van Novib, een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten en inkomsten staat in het financieel overzicht.

De realisatie via de Novib bijdrage is in het financieel overzicht gespecificeerd.  1. Zijn sterke afwijkingen tussen de begrote uitgaven en inkomsten enerzijds en de werkelijke uitgaven en inkomsten anderzijds toegelicht?

Substantiële afwijkingen tussen de begroting en de uitgaven zijn aanwezig: 1. De kosten in de begroting opgenomen voor biogas en toilet zijn niet in de Novib realisatie opgenomen, omdat deze kosten voor één gezin te goede zijn gekomen en voldoen daarmee niet aan de gestelde eisen van Novib. Het begrootte bedrag voor biogas kon daarom niet uitgevoerd worden via het Novib budget.

 2. De kosten in de realisatie voor het drinkwaterproject, de brugreparatie en de waterhyacint opschoningsactie zijn voor een groot deel uit deze bestedingswijziging verantwoord en zijn wel aan de beoogde doelgroep ten goede gekomen.

 3. De begroting van de waarde van het door de gemeente Lekhanath aangeboden stuk land is veel hoger dan het land wat uiteindelijk is aangekocht voor de slachtoffers van een van de aardverschuivingen. Dit verschil valt te verklaren door de ligging en grootte van de grond. Het aangeboden stuk gemeentegrond lag te ver weg van het dorp. Daarom is besloten dit stuk land aan te kopen in het dorp, met een goede ligging en een betaalbare prijs.
  1. Is er voldoende evenwicht tussen de kosten van het project en de beschikbare resultaten?

De kosten van het project zijn in vergelijking met de beschikbare resultaten bijzonder gering te noemen. De efficiëntie, zin en effectiviteit van het project zijn verbluffend.De arbeiders hebben voor een zeer gering plaatselijk dagloon gewerkt, de uitvoeringskosten in Nederland zijn nul, de uitvoeringskosten ter plaatse zijn minder dan 10%.

Voldoende evenwicht dus, naar onze beoordeling.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina