Afdeling elektronica tehoktsp modulairDovnload 177.62 Kb.
Pagina1/3
Datum17.08.2016
Grootte177.62 Kb.
  1   2   3
Vlaamse Dienst van het Katholiek Volwassenenonderwijs

VDKVO


Guimardstraat 1

1040 BRUSSEL
Leerplan

AFDELING


ELEKTRONICA

TeHOKTSP

Modulair
CATEGORIE

Technisch

03-04/1141/G/V

Maart 2004

LEERPLAN

ELEKTRONICA - Modulair

1200 lestijden
HOKTSP

Categorie: technisch

Leerplanversie 2004 bij structuurschema 2003

Beginsituatie 4

Algemene doelstelling van de opleiding 4

Het opleidingsconcept 5

Algemene methodologische wenken 5

Evaluatie 6

Leerplandoelstellingen / leerinhouden 7

MODULE A1 : TOEGEPASTE WISKUNDE 1 TV 40lt 7

MODULE A2 : TOEGEPASTE WISKUNDE 2 TV 40lt 9

MODULE A3 : BASIS ELEKTRICITEIT TV 40lt 11

MODULE A4 : BASIS ELEKTRONICA TV 40lt 13

MODULE A5 : LAB ELEKTRICITEIT / ELEKTRONICA TV 40lt 14

MODULE A6 : TOEGEPASTE INFORMATICA ....TV 40lt 15

MODULE Ba1 : ANALOGE BASISSCHAKELINGEN TV 80lt 16

MODULE Ba2 : VERSTERKERTECHNIEKEN TV 80lt 18

MODULE Ba3 : VERMOGENSELEKTRONICA TV 80lt 19

MODULE Bb1 : DIGITALE COMBINATORISCHE SCHAKELINGEN TV 80lt 20

MODULE Bb2 : DIGITALE SEQUENTIËLE SCHAKELINGEN TV 80lt 21

MODULE BB3 : MICROROCESSOREN ....TV 80lt 22

MODULE Ca1 : MEET- EN REGELTECHNIEK TV 80lt 23

MODULE Ca2 : PLC TV 80lt 25

MODULE CA3 : LAB AUTOMATISERING....TV 120lt 26

MODULE CA4 : PROJECTWERK AUTOMATISERING....TV 120lt 27

MODULE CB1 : COMPUTERTECHNIEK....TV 80 lt 28

MODULE CB2 : AUDIO- en VIDEOSYSTEMEN....TV 80 lt 29

MODULE CB3 : LAB MULTIMEDIATECHNIEK....TV 120lt 30

MODULE CB4 : PROJECTWERK MULTIMEDIATECHNIEK....TV 120lt 31

MODULE CC1 : TELECOMMUNICATIE....TV 80 lt 32

MODULE CC2 : DATACOMMUNICATIE….TV 80 lt 33

MODULE CC3 : LAB TELEMATICA....TV 120lt 34

MODULE CC4 : PROJECTWERK TELEMATICA....TV 120lt 35

MODULE D1 : BEDRIJFSORGANISATIE....TV 40lt 36

MODULE D2 : ZORGSYSTEMEN....TV 40lt 37

Bibliografie 38Beginsituatie
De toelatingsvoorwaarden zijn bepaald overeenkomstig het decreet van 02 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, artikels 34 tot en met 37.

  • wie een diploma of getuigschrift van het algemeen of het technisch secundair onderwijs heeft behaald, of

  • wie een diploma of getuigschrift van een hoger secundaire technische leergang (HSTL) heeft behaald, of

  • wie een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs (7de leerjaar) heeft behaald, of

  • wie 21 jaar is en slaagt voor een toelatingsexamen


Algemene doelstelling van de opleiding
De opleiding stelt zich tot doel een volwaardig diploma Hoger Onderwijs van het Korte Type af te leveren en cursisten met voorkennis bij te scholen in hun specialiteit of in een andere discipline zodat ze zich kunnen kwalificeren als hooggeschoolde technici.
De THOKTSP cursist krijgt een praktische opleiding, onderbouwd door een brede theoretische achtergrond, waarbij uitdrukkelijk geleerd wordt een verband te leggen tussen theorie en praktijk. De theorie staat ten dienste van de praktijk.

De afgestudeerde moet in staat zijn complexe elektronische kringen te ontwerpen, te realiseren, te onderhouden en te beheren, dit zowel op het procesniveau als op het elektronisch niveau.


De opleiding richt zich op het begrijpen, analyseren, ontwerpen en afregelen van elektronische systemen.

Het begrijpen omvat vooreerst de basiskennis van elektriciteit, elektronica, analoge en digitale technieken.

De opleiding omvat vervolgens een kennisverruiming met betrekking tot microprocessoren, vermogenselektronica, PLC, meet-, regel- en automatiseringstechnieken, data- en telecommunicatietechnieken en multimediatoepassingen.

Bovendien verwerft de cursist kennis en inzicht van bedrijfsorganisatie en zorgsystemen.

Tijdens de opleiding worden attitudes ontwikkeld zoals zin voor initiatief, flexibiliteit, autonoom en in teamverband werken, zin voor efficiëntie, doorzettingsvermogen, zin voor nauwkeurigheid, analytisch en logisch denken.

Het opleidingsconcept

Het opleidingsconcept is uitgewerkt in vier delen:


BASIS

Deze modules moeten de cursist in staat stellen om met eenzelfde voorkennis aan het technologiegedeelte te beginnen. Voornamelijk de verschillen tussen algemeen en technisch secundair onderwijs worden hier weggewerkt.

Voor de cursist die reeds geruime tijd is afgestudeerd, en in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, bieden deze modules de mogelijkheid om de wetenschappelijke basis opnieuw in te oefenen.
TECHNOLOGIE

Dit algemeen technologisch gedeelte beoogt een grondige kennis van de analoge en digitale technieken als voorbereiding op het optiegedeelte. De theoretische vorming en de labo’s / oefeningen worden geïntegreerd aangeboden. Hierdoor wordt het praktisch werk beklemtoond.


OPTIE

Hier neemt het labo- en projectwerk een belangrijke plaats in.

Hier wordt opgeleid tot gegradueerde technicus:

In functie van de gekozen optie wordt opgeleid tot automatiseringsdeskundige, computerdeskundige, meet- en regelspecialist of telecommunicatiedeskundige.


BEDRIJFSORGANISATIE EN ZORGSYSTEMEN

Deze modules besteden aandacht aan het samenwerken met collega’s, leiding geven en coördinatie. Een hooggeschoolde technicus moet inzicht hebben in project-organisatie, planning, veiligheid, kwaliteit,…Algemene methodologische wenken
In deze opleiding wordt het zelfstandig werken van de cursisten optimaal gestimuleerd. Zowel voor theoretische als voor praktische modules wordt opzoekwerk, oefeningen, vraagstukken en persoonlijk ontwerpen,… benadrukt. Daarbij speelt de lesgever de rol van coach. Hij zorgt voor de wetenschappelijke onderbouw en begeleidt de cursisten bij het ontwikkelen en/of optimaliseren van bepaalde vaardigheden. De zelfevaluatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid worden beklemtoond.
Theorie en labo (praktische oefeningen) vormen 1 geheel, vullen elkaar aan en kunnen bijgevolg niet lis van elkaar worden gezien. Theorie en praktijk worden bij voorkeur door dezelfde leraar gegeven. In ieder geval zijn voortdurend overleg en communicatie tussen de verschillende leraars een noodzak binnen deze opleiding.
De beroepservaring van sommige cursisten kan een verrijking zijn binnen de opleiding.

Evaluatie
Voor het afsluiten van elke module wordt er een evaluatie voorzien. Deze kan samengesteld zijn uit:

• Een permanente evaluatie

• Een studieopdracht

Een mondeling examen

• Een schriftelijk examen

• Of een combinatie van deze


De toets die moet uitmaken of de cursist de doelstellingen van de modules bereikt heeft, moet evenwichtig samengesteld zijn en zowel het cognitieve aspect als de vaardigheden en de attitudes aan bod laten komen.
Permanente evaluatie moet de leerkracht toestaan om de vordering van het leerproces bij de cursisten te kunnen meten en het op basis hiervan bij te sturen.

Deze evaluatie kan bestaan uit:

• Het voorbrengen van een persoonlijk werk

• Het afwerken van een oefening aan de computer

• Het gezamenlijk oplossen van oefeningen op het bord

• Het afsluiten van een deel van de leerstof m.b.v. een geïntegreerde oefening

• Een groepswerk voorbrengen

• Door interactie met de cursisten nagaan in welke mate zij de aangeleerde kennis geassimileerd hebben.

Vaardigheden die in de evaluatie aan bod kunnen komen zijn o.a.:

• Doorzettingsvermogen

• Doelgericht werken

• Samenwerking

• Nauwkeurigheid

• Orde


• …
Evaluatie mag niet gezien worden als een doel op zich, maar is een noodzakelijk onderdeel van het didactisch proces dat geïndividualiseerde begeleiding moet mogelijk maken.

De praktische modaliteiten zijn vastgelegd in het examenreglement van het centrum.Leerplandoelstellingen / leerinhouden

Beginvoorwaarden voor de eenheid :

De normale toelatingsvoorwaarden voor een opleiding van dit niveau.


Doelstellingen van de eenheid:

De cursist voorbereiden op het noodzakelijke instapniveau van de module Toegepaste Wiskunde 2


MODULE A1 : TOEGEPASTE WISKUNDE 1 TV 40lt

Hoewel de leerinhoud van de module A1 een herhaling is van de leerstof van het secundair onderwijs, wordt specifiek verwezen naar leerstof m.b.t. het vakgebied die de cursist heeft gekozen.Het deel over ‘complexe getallen’ is noodzakelijk om een goed begrip te kunnen hebben over wisselstroom. Het is bijgevolg wenselijk om deze leerstof reeds aan te brengen in de module A1 en niet te wachten tot de module A2.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

De cursist

LEERINHOUDEN

 • kan rekenkundige bewerkingen uitvoeren;

Rekenkundige bewerkingen

 • Soorten en voorstelling van getallen

 • Volgorde van bewerkingen

 • Hoofdbewerkingen met breuken

 • kan algebraïsch rekenen;

Algebraïsch rekenen

Merkwaardige producten

Omvormen van formules

 • kan machten en wortelvormen correct uitvoeren;

Machtsverheffing en worteltrekking

 • Wetenschappelijke schrijfwijze van getallen

 • Rekenen met rekentoestel

 • kan eerstegraadsvergelijkingen opstellen, interpreteren en oplossen;

Lineaire vergelijkingen

 • De gewone lineaire vergelijking

 • Grafische voorstelling

 • De vergelijking met parameters

 • kan ongelijkheden opstellen, interpreteren en oplossen;

Lineaire ongelijkheden.

 • Rekenregels

 • Ongelijkheden in één dimensie

 • Ongelijkheden in twee dimensies

 • Grafische voorstelling

 • kan tweedegraadsvergelijkingen opstellen, interpreteren en oplossen;

Kwadratische vergelijkingen.

 • Opbouw en oplossing

 • Grafische voorstelling

 • kan lineaire stelsels oplossen met de substitutiemethode, de combinatiemethode, de gelijkstellingmethode, de grafische methode en met behulp van matrices.;

Stelsels lineaire vergelijkingen.

 • Matrices en determinanten: basisbegrippen

 • Oplossen van stelsels

 • weet in welke context complexe getallen toegepast worden en kan elementaire bewerkingen met complexe getallen uitvoeren;

Complexe getallen.

 • Situering, carthesische vorm

 • Grafische voorstelling

 • Algebraïsche bewerkingen


MODULE A2 : TOEGEPASTE WISKUNDE 2 TV 40lt
Beginvoorwaarden voor de eenheid :

De cursist heeft A1 Toegepaste Wiskunde 1 met vrucht gevolgd of bezit een kennisniveau daarmee overeenkomstig.Doelstellingen van de eenheid:

De cursist brengen op het voor Hoger Onderwijs gewenste minimum niveau inzake wiskunde.


Nota : In de module A1 kwamen ‘complexe getallen’ reeds aan bod, doch dit dient verdiept om rekenen met gebruikmaking van modulus en argument mogelijk te maken.


LEERPLANDOELSTELLINGEN

De cursist

LEERINHOUDEN

 • kan een probleem meetkundig analyseren;

Goniometrie.

 • goniometrische verhoudingen

 • hoeken in graden en radialen

 • goniometrische cirkel

 • goniometrische verhoudingen voor verwante hoeken

 • berekenen van willekeurige driehoeken

 • kan eenvoudige begrippen meetkundig voorstellen (poolcoördinaten en cilindrische coördinaten);

Coördinatenstelels en –transformaties

 • poolcoördinaten

 • cilindercoördinaten

 • kan eenvoudige begrippen meetkundig voorstellen (poolcoördinaten);

Complexe getallen.

 • carthesische en polaire en goniometrische voorstelling

 • omrekening en vectoriële voorstelling

 • modulus en argument

 • vermenigvuldigen en delen

 • kan reële functies analyseren + grafisch voorstellen;

Reële functies.

 • veeltermfuncties

 • rationale en irrationale functies

 • goniometrische functies (periode, amplitude, fase)

 • inverse functies

 • cyclometrische functies

 • kan logaritmische en exponentiële functies analyseren;

Logaritmische en exponentiele functies.

 • rekenregels logaritmen en exponenten

 • exponentiële functies

 • logaritmische functies

 • logaritmische schaal

 • kan gebruik maken van limieten en afgeleiden berekenen;

Afgeleiden en limieten.

 • rekenregels

 • bepalen functieverloop

 • voorbeelden van toepassingen

 • kan het onderscheid maken tussen bepaalde en onbepaalde integralen en kan integralen aanwenden om een mechanisch, elektrisch of elektronisch probleem op te lossen.

Integralen

 • bepaalde en onbepaalde integralen

 • rekenregels

 • voorbeelden van toepassingen


MODULE A3 : BASIS ELEKTRICITEIT TV 40lt
Beginvoorwaarden voor de eenheid :

De normale toelatingsvoorwaarden voor een opleiding van dit niveau.Doelstellingen van de eenheid:

Kennis en inzicht verwerven inzake de basiswetten van de elektriciteit.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

De cursist

LEERINHOUDEN

 • kan de basiswetten van de elektriciteit reproduceren;

 • kan de basisgrootheden opnoemen;

 • kan afgeleide eenheden benoemen en omschrijven (arbeid, vermogen en rendement);

Basisbegrippen en eenheden

 • Elektrische lading, stroom, spanning (wet van Ohm)

 • Elektrische geleiding en weerstand

 • Elektrisch vermogen, arbeid, rendement

 • kan het begrip weerstand en de gelijknamige component in de verschillende schakelingen gebruiken;

Weerstanden

 • Het begrip ‘weerstand’

 • Serieschakeling en parallelschakeling

 • Spanningsdeling en stroomdeling

 • Gemengde schakelingen

 • kan de afzonderlijke delen van een gelijkstroomkring kwalitatief en kwantitatief analyseren;

DC-kringen

Opbouw en globale werking van een kring

 • Spanningsbronnen en stroombronnen, inwendige weerstand, polariteit

 • Gedrag van passieve componenten (R-L-C)

 • kan een gelijkstroomkring theoretisch en numeriek oplossen;

Oplossen van DC-kringen

 • De wetten van Kirchoff

 • Het superpositiebeginsel

 • kan de basisbegrippen van wisselstroom omschrijven en wiskundig bepalen;

Wisselstroomtheorie

 • Tijdsafhankelijke, periodieke, wisselende grootheden

 • Sinusoïdale grootheden en hun voorstelling

 • Complexe getallen en wisselstroom

 • kan een wisselstroomkring analyseren;

AC-kringen

Opbouw en globale werking van een kring

 • Gedrag van passieve componenten (R-L-C)

 • Bepaling van de impedantie Z

 • Bepaling van wisselstroomvermogens

 • begrijpt de basisregels van driefasige systemen;

 • kan berekeningen maken in driefasige kringen;

Driefasige systemen

 • Monofasig versus meerfasig

 • Voorstelling van spanning en stroom

 • Opbouw van driefasen systeem

 • kan het verschijnsel magnetisme beschrijven en verklaren;

 • kan elektromagnetische inductie verklaren.

Magnetisme, een inleiding

 • Natuurlijk magnetisme

 • Elektromagnetisme: inductie


MODULE A4 : BASIS ELEKTRONICA TV 40lt
Beginvoorwaarden voor de eenheid :

De normale toelatingsvoorwaarden voor een opleiding van dit niveau.Doelstellingen van de eenheid:

De cursist een basiskennis aanbieden i.v.m. elektronica.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

De cursist

LEERINHOUDEN

 • kan weerstanden indelen volgens opgegeven criteria;

Indeling van weerstanden

 • Volgens geleiding

 • Lineair gedrag versus niet-lineair gedrag

 • kan de verschillende weerstanden bespreken en hun karakteristieken opzoeken en gebruiken in toepassingen;

De lineaire weerstanden

 • Koolweerstanden: toleranties, toelaatbaar vermogen, stabiliteit, kritische weerstandswaarde

 • Metaalfilmweerstanden

 • Draadgewonden weerstanden

 • Potentiometer

 • kan de verschillende weerstanden bespreken en hun karakteristieken opzoeken en gebruiken in toepassingen;

Niet-lineaire weerstanden

 • VDR

 • NTC-PTC

 • weet hoe een spoel en een condensator is opgebouwd;

 • kan schakelingen van spoelen en condensatoren analyseren;

 • kan het verloop van stroom en spanning berekenen in kringen met spoel en/of condensator;

Spoelen en condensatoren

 • Opbouw van een spoel

 • Opbouw van een condensator

 • Schakelingen van spoelen en condensatoren

 • Toepassingen van spoelen en condensatoren

 • kan de werking van de halfgeleiderdiode verklaren;

 • kan de halfgeleiderdiode als component beschrijven;

 • kan de karakteristieken van een diode opzoeken en gebruiken in toepassingen;

De halfgeleiderdiode

 • Bouw en werking

 • Diode toepassingen, i.h.b. gelijkrichting

 • Bijzondere diodes

 • kan de werking van een transistor verklaren;

 • kent de kenmerken van bipolaire en unipolaire transistoren;

Inleiding tot transistoren

 • Bipolair

 • Unipolair (FET)

 • begrijpt eenvoudige geïntegreerde schakelingen

OPAMP

 • eigenschappen en kenmerken


MODULE A5 : LAB ELEKTRICITEIT / ELEKTRONICA TV 40lt
Beginvoorwaarden voor de eenheid :

De normale toelatingsvoorwaarden voor een opleiding van dit niveau.Doelstellingen van de eenheid:

De cursist de leerinhouden van A3 (basis elektriciteit) en A4 (basis elektronica) praktisch leren toepassen
LEERPLANDOELSTELLINGEN

De cursist

LEERINHOUDEN

 • kan werken met basisapparatuur uit de elektrometrie en de elektronica;

 • kan toelichting geven omtrent de nauwkeurigheid van een meting;

 • kan de nauwkeurigheid van een meting bepalen;

 • kan rekening houden met de inwendige weerstand van een meettoestel;

Meetapparatuur

 • Voltmeter

 • Ampèremeter

 • Multimeter

 • Voedingen (DC) en functiegeneratoren (AC)

 • Oscilloscoop

 • Meetaccessoires

 • kan bij metingen in een gelijkstroomkring de theoretische wetmatigheden verifiëren;

DC-metingen

 • De wet van Ohm

 • Spanningsdeling

 • Stroomdeling

 • kan bij metingen in een wisselstroomkring de theoretische wetmatigheden verifiëren;

AC-metingen

 • Bepalen van een impedantie

 • Spanningsdeling

 • Passieve filters: karakteristiek

 • kan schakelingen met diodes analyseren;

Basisschakelingen met diodes

 • Karakteristieken opnemen

 • Meten van serieschakelingen

 • Meten van parallelschakelingen

 • Gelijkrichting

 • kan de werking van de schakelingen proefondervindelijk vaststellen;

 • kan schakelingen opbouwen;

 • kan informatiebronnen zoals datasheets gebruiken.

Omvormingen

 • AC/DC

 • Frequentie/spanning

 • Spanning/stroom

 • Spanning/licht

MODULE A6 : TOEGEPASTE INFORMATICA ....TV 40lt
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina