Afdeling frans richtgraad 1 ModulairDovnload 379.84 Kb.
Pagina10/10
Datum25.08.2016
Grootte379.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CDhttp://www.cavi.univ-paris3.fr/fle/CDROM/cdrom.htm

Aperçu de CD-rom, par l’université de Paris 3.


http://www.univ-lille3.fr/www/Commun/cavul/fle/fle_test.htm

Aperçu critique de CD, par l’université de Lille.


http://www.abcmelody.com/french/french.1.html

Apprendre les langues avec des CD.

Bijlage 1 : Nuttige info
Nuttige adressen :
Alliance française

101, Bd Raspail

75 270 Paris cedex 06

France


T: 00 33 1 45 44 38 28

F: 00 33 1 45 44 89 42info@alliancefr.org

www.alliancefr.org
B.V.L.F. (Belgische Vereniging van Leraren Frans)

Hofstraat 80

9000 Gent

T: 09/225 39 16

F: 09/225 39 16

becav@worldonline.be
Bureau Pédagogique

Délégation culturelle et pédagogique de l’Ambassade de France en Belgique

Pensmarkt 2

9000 Gent

T: 09/225 25 29

F: 09/225 97 45delegand@xs4all.be

www.dcp.be.tf

CAVILAM

1, avenue des Célestins

03200 Vichy

France


T: 00 33 4 70 30 83 83

F: 00 33 4 70 30 83 84info@cavilam.com

www.cavilam.com

www.leplaisirdapprendre.com
CCIP (initiatiefnemers van de ‘TEF’ of ‘Test d’Evaluation de français’)

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

28, rue de L’Abbé-Grégoire

75 006 Paris

France

T: 00 33 1 49 54 28 65F: 00 33 1 49 54 28 90

adecreton@ccip.fr

www.ccip.fr

www.fda.ccip.fr/sinformer/TEF
CELF (Centre européen de Langue Française)

24, rue d’Arlon

1050 Bruxelles

T: 02/502 46 49

F: 02/502 33 77
CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques)

1, av. Léon-Journault

92 318 Sèvres CEDEX

France


T: 00 33 1 45 07 60 00

F: 00 33 1 45 07 60 01contact@ciep.fr

www.ciep.fr/
CLE International (Uitgever)

27 rue de la Glacière

75 013 Paris

France


T: 00 33 1 45 87 44 00

F: 00 33 1 45 87 44 10cle@vuef.fr

www.cle-inter.com
Didier/Hatier (Uitgever)

31, rue de Fleurus

75 006 Paris

France


T: 00 33 1 44 39 28 00

www.didierfle.com
Didier (Uitgever)

9, rue de l’Odéon

75 006 Paris

France


T: 00 33 1 44 41 31 31

F: 00 33 1 44 41 31 48www.didierfle.com
FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français)

Secrétariat Général

1, avenue Léon-Journault

92 318 Sèvres CEDEX

France

T: 00 33 1 46 26 53 16F: 00 33 1 46 26 81 69

fipf@artInternet.fr

www.fipf.com

www.ceo-fipf.org

www.smic.be/siteofc
Hachette (Uitgever)

58, rue Jean-Bleuzen

92 178 Vanves cedex

France


T: 00 33 1 46 62 10 10

F: 00 33 1 40 95 10 39fle@hachette-livre.fr

www.fle.hachette-livre.fr
Intertaal (uitgever en boekhandel)

Schuttershofstraat 43

2000 Antwerpen

T: 03/232 20 31

F: 03/226 81 86

intertaal-antwerpen@intertaal.nl

www.intertaal.be
Le Français dans le Monde (revue didactique internationale)

27, rue de la Glacière

75 013 Paris

France


T: 00 33 1 45 87 43 26

F: 00 33 1 45 87 43 18fdlm@vue.fr

www.fdlm.org
Maison de la France (Franse Dienst voor Toerisme)

Gulden Vlieslaan 21

1060 Brussel

T: 0902/88 025

F: 02/502 04 10

maisondelafrance@pophost.eunet.be

www.franceguide.com
Maison de la Francité

18 rue Joseph II

1000 Bruxelles

www.cfwb.be/franca/pg002.htm (Service de la Langue Française, site officiel de la Communauté française de Belgique)

Service de la langue française : service gratuit d’assistance linguistique : 02/413 23 37


Maison des Langues Vivantes (boekhandel)

Rue des Pierres 9

1000 Bruxelles

T: 02/511 71 17

F: 02/514 58 20

mlv.i@skynet.be

www.maison-des-langues.com
Ministère des Affaires Etrangères

Sous-direction du français

244, boulevard Saint-Germain

75 303 Paris 7

France

T: 00 33 1 43 17 91 62F: 00 33 1 43 17 94 02

france.anthonioz@diplomatie.fr

www.france-diplomatie.fr
Presses Universitaires de Grenoble-P.U.G. (Uitgever)

1041, rue des Résidences

BP 47

38 040 Grenoble cedex 9France

T: 00 33 4 76 82 56 51

F: 00 33 4 76 82 78 35

www.pug.fr

pug@pug.fr
TV5

16, rue Cognac-Jary

75 007 Paris

France


T: 00 33 1 44 18 55 55

F: 00 33 1 44 18 55 10www.tv5.org

Vaktijdschriften:
- Courrier F (BVLF)

- Info-Frans (Centrum voor Didactiek, Antwerpen)

- Le Français dans le Monde (Hachette)

- Romaneske (VLR, KULeuven)

- Romaniac (Universiteit Gent)

Bijlage 2: Trefwoordenlijst


basisvorming

een component van een opleiding die de leerder in staat stelt om op een kritische en creatieve wijze te functioneren in de samenleving en om een persoonlijk leven uit te bouwen.


communicatiestrategieën

communicatiestrategieën hebben betrekking op het sturen van de communicatieve taaltaak. Ze stellen de leerder in staat om communicatie tot stand te brengen en te onderhouden en om ontsporingen recht te zetten of een taaldeficit te compenseren. (Zie ook strategieën en leerstrategieën).

Voorbeeld: gebruik maken van niet verbaal gedrag.
context

de situatie(s) waarin iemand taal gebruikt. (Zie ook functie, notie en taaltaak).


eindtermen

minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde populatie van cursisten. De eindtermen zijn vastgelegd per graad en per onderwijsvorm.

(Zie ook leerdoel en specifieke eindtermen)


specifieke eindtermen

doelen met betrekking tot de vaardigheden, kennis en attitudes waarover iedere leerder beschikt om vervolgonderwijs aan te vatten en/of als beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen fungeren en/of maatschappelijk en als persoon te functioneren. (Zie ook eindtermen, minimumdoelen en leerdoel)


functie

datgene wat een taalgebruiker doet met taal in een gegeven situatie. Een functie is minder algemeen dan een taaltaak. (Zie ook context en notie)

Voorbeeld: iemand groeten.
kennisgegevens

woordenschat en grammatica, of in de terminologie van de Raad van Europa: noties en functies. Hieronder vallen ook uitspraak, ritme en intonatie, taalregisters en kennis van de socioculturele context.


leerdoel

concretisering van een eindterm en/of specifieke eindterm die in een deel van een didactisch proces kan worden gerealiseerd.


leerstrategieën

zijn gericht op het leren in brede zin, d.w.z. (meta)cognitief, affectief en psychomotorisch. (Zie ook strategieën en communicatiestrategieën).

Voorbeeld: het reflecteren over eigen kennis.
leertraject

de door de overheid voorgeschreven volgorde van modules ineen taalopleiding. (Zie ook leerweg)


leerweg

de individuele weg waarlangs een lerende de vooropgestelde leerdoelen bereikt.

(Zie ook leertraject)
minimumdoelen

een minimum aan kennis, inzicht en vaardigheden, bestemd voor een bepaalde populatie van cursisten en een minimum aan attitudes die de instelling nastreeft bij de cursisten. Minimumdoelen en eindtermen vallen samen. (Zie ook uitbreidingsdoelen)


module

het kleinste deel van een opleiding dat leidt tot certificering op basis van eindtermen of specifieke eindtermen.


beoordelend niveau

houdt in dat de taalgebruiker de aangeboden informatie confronteert met een andere bron die hetzelfde onderwerp behandelt of met zijn eigen voorkennis van het onderwerp, dan wel zijn eigen tekst afstemt op de informatie die door anderen is aangebracht.

Voorbeeld: zelf een gefundeerde mening verwoorden in een discussie.
beschrijvend niveau

houdt in dat de taalgebruiker de aangeleverde informatie in zich opneemt zoals ze wordt aangeboden, of de informatie weergeeft zoals ze zich bij hem heeft aangediend; in de informatie als zodanig wordt geen ‘transformatie’ aangebracht.

Voorbeeld: iemand uitnodigen met stereotiepe formules.
reproducerend niveau

houdt in dat de taalgebruiker zich beperkt tot het letterlijk nazeggen of overschrijven van een tekst.


structurerend niveau

houdt in dat de taalgebruiker een actieve inbreng heeft in de wijze waarop hij de aangeboden informatie in zich opneemt of zelf informatie presenteert. Naargelang van zijn luister- of leesdoel selecteert hij bepaalde elementen uit een geheel, brengt hij een nieuwe ordening aan of geeft hij het geheel in een verkorte vorm weer. Zijn spreek- of schrijfdoel bepaalt of hij aan zijn tekst een persoonlijke ordening meegeeft.

Voorbeeld: specifieke informatie zoeken in een handleiding.
notie

datgene waarover een taalgebruiker het heeft in taal, of de concepten waaraan hij refereert. (Zie ook context, functie en taaltaak)


opleiding

een geheel van onderwijs- en andere studieactiviteiten, vastgesteld door de overheid, bestaande uit één of meer van volgende componenten: basisvorming, doorstroomgerichte en beroepsgerichte vorming.


opleidingsprofiel

een geordende opsomming van algemene eindtermen en specifieke eindtermen die ineen opleiding verworven worden.


publiek

diegene(n) voor wie een tekst bedoeld is. Men onderscheidt hierbij de taalgebruiker zelf, de bekende en de onbekende taalgebruiker.


scannen

specifieke tekstinformatie achterhalen. (Zie ook skimmen)

Voorbeeld: op zoek gaan in een tekst naar een synoniem voor een bepaalde term.
skimmen

de globale betekenis van een tekst achterhalen. (Zie ook scannen)

Voorbeeld: een tekst doornemen om er een samenvatting van te maken.
strategieën

het geheel van werkwijzen die een leerder toepast om een gegeven taaltaak uit te voeren. Men onderscheidt communicatiestrategieën en leerstrategieën.


interactieve taalactiviteit

communicatieve activiteit waarbij de betrokken taalgebruikers zowel receptief als productief handelen.

Voorbeeld: een gesprek.
taalgebruikssituatie

situatie waarin men een taak uitvoert waarbij het gebruik van de taal noodzakelijk is.


taaltaak

datgene wat een taalgebruiker doet met taal. De kern van een taaltaak is dus een werkwoord. Een taaltaak is ruimer dan een functie. (Zie ook context, functie en notie)

Voorbeeld: informatie vragen en geven.
tekst

elke mondelinge of schriftelijke boodschap die een taalgebruiker productief, receptief of interactief verwerkt. (Zie ook tekstcluster en tekstkenmerken en de verschillende teksttypes)


artistieke tekst

bevat een duidelijke esthetische component.

Voorbeeld: een roman, een chanson.
informatieve tekst

heeft als doel het overbrengen van informatie.

Voorbeeld: een formulier, een schema.
narratieve tekst

legt de klemtoon op het verhalend weergeven van gebeurtenissen.

Voorbeeld: een relaas, een verhaal
persuasieve tekst

probeert de ontvanger van iets te overtuigen.

Voorbeeld: een reclameboodschap, een uitnodiging.
prescriptieve tekst

probeert het gedrag van de ontvanger rechtstreeks te sturen.

Voorbeeld: een handleiding, een instructie.
tekstcluster

een groepering van inhoudelijk verwante teksten.


tekstkenmerken

de intrinsieke kenmerken van een tekst.


uitbreidingsdoelen

een overstijgen van de minimumdoelen of eindtermen. De iNR.ichtende machten beschikken over de nodige autonomie om de minimumdoelen uit te breiden, maar dat moet steeds op een realistische manier gebeuren, dat wil zeggen: in functie van het niveau en de beschikbare tijd.


verwerkingsniveau

de mate waarin een taalgebruiker een te produceren of te ontvangen tekst beheerst.

(Zie ook de verschillende verwerkingsniveaus onder niveau)
doorstroomgerichte vorming

een component van een opleiding die tot doel heeft de leerder voor te bereiden op de vereisten van vervolgopleidingen inen buiten het onderwijs en op de vereisten van levenslang leren. Een doorstroomcomponent wordt beschreven in eindtermen en in specifieke eindtermen.
1 Voor toelichting bij de vetgedrukte trefwoorden, zie de verklarende woordenlijst in bijlage 2.

2 Voor het Frans worden respectievelijk de termen 'Niveau introductif ou découverte' (A1), 'Niveau intermédiaire ou de survie' (A2), 'Niveau seuil' (B1), 'Niveau avancé ou utilisateur indépendant' (B2), 'Niveau autonome ou de compétence opérationelle effective' (C1) en 'Maîtrise' (C2) gebruikt.

3 Termen zoals 'cursist', ‘leraar’, 'taalgebruiker', ‘gesprekspartner’, enz. verwijzen zowel naar een mannelijke als naar een vrouwelijke persoon, ook al wordt het persoonlijk voornaamwoord ‘hij’ gebruikt. Dubbele genderaanduidingen zouden de leesbaarheid schaden.

4 De geïnteresseerde lezer zal een bijzonder uitgebreid overzicht voor moedertaalsprekers uit verschillende taalfamilies vinden in Charliac & Motron (1998: 7).

5 Gespreide evaluatie betekent dat na een voldoende lange trainingsperiode een toets of examen kan volgen waarbij cursisten gequoteerd worden en dat de behaalde punten meetellen bij de eindevaluatie.
Permanente evaluatie is een systematische en continue observatie, die resulteert in notities in een evaluatieschrift. Permanente evaluatie is bedoeld als aanvulling van gespreide evaluatie en/of het eindexamen.

6 Bij criteriumgerichte beoordeling worden de prestaties van de cursist afgewogen tegen vooraf bepaalde criteria en standaarden zoals de doelstellingen van een leerplan (en niet vergeleken met de prestaties van andere leerders van de groep). De cursist slaagt voor de betrokken richtgraad als zijn prestatie aan deze criteria en standaarden beantwoordt.


7 Een cognitieve strategie is een strategie die de taalgebruiker helpt bij het verwerven en verwerken van informatie. Een metacognitieve strategie heeft tot doel het verwerven en verwerken van informatie te reguleren of te managen.


8 Er zijn eveneens bijzonder interessante bibliografische gegevens met annotatie te vinden op de volgende sites:

www.ciep.fr/bibliographie/index.htm

www.smic.be/siteceofc/bienvenue.htm
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina