Afdeling Huizen en communiteiten


GENT SINT-BAVOHUMANIORA REEP 1937Dovnload 0.55 Mb.
Pagina3/10
Datum21.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

GENT SINT-BAVOHUMANIORA REEP 1937

1937 : Humaniora met internaat

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Nota's met historisch overzicht van instelling en gebouw, verslagen van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, notities over het gevelbeeld van O.-L.-V.-ter-Radiën, knipsel en programma's van diverse vieringen, HOOG­EWIJS-DE PAUW (H.), Souvenir­boek. Vijftig jaar Sint-Bavo. 1931 - 1981, (Gent, 1983). 1940 - 1983. 1 omslag en 1 boek.

2. Centraal dossier. Notities, nota en briefwisseling over patri­monium, liquidatie van de N.V. Ferdinand Lousbergs, vrijstelling van militaire bezetting in 1940, werking, financiën, fiscale en materiële aangele­genheden, werkongeval in de instelling, erken­ning van de afdeling Sier­kunsten en vermindering van het schoolgeld, inventaris van het meubilair, transcripties van documenten uit het stadsarchief over het huis, plannen, koopaktes, huurcon­tracten en ontwerp ervan, verslag met de beschrijving van de religieuze compo­sitie in de kapel gemaakt door Oscar Hoge, financiële verslagen van 1951, 1952 en 1954, omzend­brieven. 1932 - 1954. 1 omslag.

3. Werking en financiën. Knipsels, prospectussen van middelbare en h­ogere leergangen, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met statuten van de oudervereni­ging. 1931 - 1960. 1 omslag.

4. Patrimonium : bouwwerken aan de instelling. Briefwisseling, facturen, f­o­lder, financiële verslagen, plannen, kwitantie, metingsverslag van de fabriek Lousbergs. 1933 - 1937. 1 omslag.

9.2.2.


GENT SINT-JOZEF 1808 - 1909

1808 - 1908 : Huis voor krankzinnige vrouwen (1)

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Biografische notities over de eerste zusters van het h­uis, oog­getuige­vers­lag van één der eerste zusters, uittreksel van een rapport van de permanente inspectie­commissie voor de krankzin­nigeninstel­lingen van het rijk : Notice histori­que sur les établis­sements d'aliénés à Gand, knipsel over, gelegenheidsdrukwerk en notitie over honderdste verjaardag van Justina De Clercq - Zr. Bonaven­tura, knipsel over Prof. Dr. J. Guislain (2). 1808 - 1960. 1 omslag.

2. Werking en financiën (3). Reglementen voor de krankzinnigenhuizen van G­ent, verzoekschrift aan Nederlandse overheid tot verhoging van aantal toegelaten zusters, werkingsverslagen (1831-1903), wetsontwerp en verslag van zitting van de Kamer van Volksver­tegenwoordigers betreffende de krankzinnigenin­stellin­gen, folder met tarieven van verblijfskosten, handgeschreven tijdschrift : Journal de la maison royale St-Jo­seph (1897-1898), financiële versla­gen, briefwisseling, medisch attest en gerechtelijk vonnis betreffende goederen en financiën van patiënten, briefwisseling over werking en financiën, Koninklijk Besluit betref­fende betaling van een waarborg aan de staat (4), kopieën van inkomende en uitgaande brieven (1889-1898) (5). 1829 - 1904. 1 omslag.

3. Patrimonium.

3.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen van de congregatie. Koop­aktes, aktes van hypothecaire leningen, huurcontracten, schuld­bekentenissen, kwitanties, briefwisse­ling, plannen, schat­tings­verslagen met het oog op onteigeningen, notities betreffen­de aankopen en leningen, facturen, be­lastings- en hypotheek­documenten. 1831 - 1905. 3 omslagen.

3.2. Oude eigendomstitels daterend van vóór de komst van de Zusters van L­iefde. Huurcontracten, koopaktes, kwitanties, plannen, facturen. 1643 - 1775. 1 omslag.

4. Opheffing. Uittreksel uit het memoriaal van Terhagen betreffende v­erhuis naar Melle. 1908. 1 stuk.

9.2.2.


GENT Huis van Barmhartigheid (1) 1844

1844 - 1913 : Penitentenhuis

1852 - ? : Congregatie der Magdalenen

1852 - 1967 : Rustoord voor dames

Vanaf 1911, met onderbrekingen : Kleuter- en lager onderwijs

1913 - 1957 : Tehuis voor gerechtskinderen

1934 - 1950 : Huishoudelijke beroepsschool voor fysisch gehandicapte meisjes (2)

1958 : Instituut voor dove en spraakgebrekkige meisjes (3)

1969 : Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen

___________________________________________________________________________

1. Algemeen.

1.1. Geschiedenis. DE JONG (A.). Het edele huis. Korte geschiedenis van d­e­ instelling van de congregatie van de Zusters van Liefde aan de Sint-Lievens­poortstraat te Gent. Gent, 1983.

1.2. Centraal dossier. Notariële akten, lijsten van leningen, van subsi­dies en van leerlingen volgens herkomst en onderhoud, wer­kings­ver­slagen voor 1850, 1851 en 1852, notities, overeenkomsten over onderhoudsgeld en patrimonium, briefwisse­ling over o.a. financiën, werking, patrimonium, verbouwingswerken en een geplaatst meisje dat een ongeluk had tijdens een vluchtpoging, vonnissen van recht­bank van eerste aanleg met een veroordeling tot opname in de instelling en betreffende een betwisting over onderhoudsgeld, facturen, plannen, enquête over reglement van de instelling en werking, omzendbrieven betreffende, verslagen en financiële ver­slagen over werking en patrimonium. 1844 - 1955. 2 omslagen.

2. Het penitentenhuis en de congregatie van de Magdalenen.

2.1. Geschiedenis. Souvenir de la seconde installation de la Maison de l­a Miséri­corde : 10 september 1877, (Gent, 1888), kranteknipsel over, programma, toespraak e.d. van diverse jubilea van de instel­ling, nota's met historisch overzicht, verslagen van de gebeurtenissen tij­dens de Tweede Wereldoorlog. 1901 - 1954. 1 omslag.

2.2. Werking. Fondation de l'oeuvre de la maison de la Miséricorde le 4 n­o­vembre 1844, (Gent, 1844) (4), memoriaal van het huis (1844-1848), brochures en verslagen van werking tussen 1844 en 1863, regel van de congregatie van de Magdalenen, bisschop­pelijke goed­keuring van de regel van de Magdalenen, geloftebrief van de Magda­lenen, prospectussen, brief over toekomst van meisjes die uit de instelling komen, facturen van didactisch mate­riaal. 1844 - 1930. 1 omslag.

2.3. Documentatie, waarschijnlijk gebruikt door B. De Decker bij de oprichting van het penitentenhuis. Nota met historisch overzicht, statuten en prospectus van "Oeuvre du Bon-Pasteur". 1839 - 1840. 3 stukken.

3. Rustoord voor gepensioneerde dames. Prospectus. Z.d. 1 stuk.

4. Tehuis voor gerechtskinderen. Omzendbrieven en brieven van Dienst d­er Kinderbe­scherming, notities over Koninklijk Besluit en versla­gen betreffende tehuizen met beperkte vrijheid, knipsel over subsi­dies voor gerechtskinderen. 1951 - 1954. 1 omslag.

5. Afdeling voor gebrekkige meisjes. Verslagen over geschiktheid van d­e gebouwen voor een afdeling voor gebrekkige meisjes, omzendbrief van het Algemeen Bestuur met vragenlijsten over het technisch onderwijs, statuten van het Inrichtend Comité van O.-L.-Vrouw van Barmhartigheid, Huishoudklas te Gent, briefwisseling over subsidiëring en werking van de school, programma van eerste en tweede jaar. 1934 - 1942. 1 omslag.

6. Kleuteronderwijs. Briefwisseling met voorzitter van de bisschop­pelijke schoolcom­missie J. Joliet over het beschikbaar stellen van een lokaal voor de paro­chiale lagere school. 1954. 2 stukken.

7. Instituut voor dove en spraakgebrekkige meisjes. Briefwisseling bet­r­effende overbren­gen van het instituut van de Molenaarsstraat naar de Sint-Lievenspoort­straat, prospec­tussen, knipsel over werking en gebruikte methodes. 1957 - 1961. 1 omslag.

8. Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen (H.I.P.B.). Prospectus met a­a­nbod van de diverse opleidingen. Z.d. 1 stuk.

9. Patrimonium.

9.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen. Koopaktes, aktes van h­ypothecaire leningen, hypotheekdocumenten, factuur, kwitanties en brieven van baron Arthur Verhaegen over afbetaling van rentes. 1872 - 1917. 1 omslag.

9.2. Bouw- en verbouwingswerken. Financiële verslagen, facturen, plannen, b­e­stekken en kwitanties, contract met aannemer, briefwisseling betreffende goedkeuring van de plannen voor de instelling voor dove en spraakgebrekkige meisjes, nota met normen vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid. 1903 - 1959. 2 omslagen.

9.2.2.


GENT TERHAGEN 1805

1805 - 1969 : Hospice voor ongeneeslijken en ouderlingen

1821 - 1958 : Doofstommeninstituut (1)

1846 : Bewaarschool Sint-Benedictus

1876 : Lagere school Sint-Benedictus en patronage

1908 : Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius

1927 : Sint-Vincentiuskliniek

1937 : Bejaardentehuis Sint-Jozef

1969 : Afdeling voor chronische en langdurig zieke patiën­ten Z­onneweelde

___________________________________________________________________________

1. Algemeen.

1.1. Geschiedenis. Nota's met historisch overzicht, memorialen (1874-1945) (2), associa­tiebrief van de Zusters van Liefde, uittreksel uit de kronieken en brief van de Arme Claren-Coletienen van Gent betref­fende rol van de Zusters van Liefde in hun geschiedenis, knipsel, notitie en plannen van het huis van P.J. Triest en van het klooster, artikels van A. VOISIN uit Guide des voyageurs dans la ville de Gand, VAREN­BERGH (E.), La chapelle de Saint-Maur (3). Souvenirs archéologi­ques de la ville de Gand, (deel VIII, Gent, 1875), verslagen van de gebeurtenissen tijdens de wereld­oor­logen, lijsten van vluchte­lingen en gewonde soldaten onderge­bracht in het huis tijdens de Eerste Wereldoorlog, knipsels en losse nrs. Caritas over jubilea van het huis. 1831 - 1966. 1 omslag, 7 schriften en 1 register.

1.2. Centraal dossier (4). Notities en briefwisseling over o.a. ver­pleegsters­school, oprichting van een sanatorium voor vrouwe­lijke tuber­culose-patiënten, bediening van een sanatorium voor kinderen te Klems­kerke, financiën en werking van diverse instellin­gen van de congregatie, patrimonium, inrichten van maturiteits­examens voor verpleeg­sters, loon- en arbeidsvoorwaarden en mate­riële en fiscale aangelegen­heden, lijst en K.B. betreffende het onder­houdsgeld per dag voor de krankzinnigen­instellingen, notities over, lijsten en omzendbrieven betreffende werking en finan­ciën van de instel­lingen voor minderjarigen, plannen, statis­tiek van aantal zus­ters, pa­tiënten, leerlingen en personeel in Terhagen (1953-1954), expertise van bouw­gronden, kadastrale documen­ten en bouwaan­vraag. 1923 - 1966. 2 omslagen.

1.3. Werking en financiën. Briefwisseling, verzoekschrift voor op­richting van een kruisweg in de kapel en pauselijke en bisschop­pelijke goedkeu­ringen, registers van inkomsten en uitgaven van instellingen voor ongeneeslijken en doofstommen, voor lagere en kleuter­school en voor krankzinnigeninstelling Sint-Jozef (1), verslagen van de raad van Terhagen, lijsten van de fondaties (2) met notities betref­fende de aanwending ervan. 1823 - 1974. 1 omslag, 1 schrift en 15 registers.

2. De instelling voor ongeneeslijken : werking en financiën (3). Inschrijvingsregisters met opnamen en overlijdens in de instelling (1805-1922), registers van inkomsten voor het onderhoud van de patiënten (1841-1920), briefwisseling met familieleden van de zieken, kwi­tanties. 1805 - 1922. 7 registers.

3. De doofstommeninstelling.

3.1. Geschiedenis. Verslag, knipsels, kopieën uit andere archieven betreffende de instelling. 1820 - z.d. 1 omslag

3.2. Werking en financiën (4). Briefwisseling over goedkeuring van op­richting, werking en financiën, omzendbrief betreffende financiële tus­senkomst vanwege de provincie, inschrij­vingsregisters met melding van beta­ling van het onderhoudsgeld per leerling, kwitanties, uittrek­sels van geboorte- en doopakten, registers met inkomsten en uitgaven van de instel­ling, statistieken. 1820 - 1925. 1 omslag en 4 regis­ters.

4. De kleuter-, lagere, technische en beroepsschool Sint- Benedictus.

4.1. Geschiedenis. Ecoles Gardiennes Catholiques de Gand, Jubilé de c­i­nquante ans, 1846 - 1896, (Gent, 1897), programma en lijst van eregenodigden voor de viering van het honderdjarig jubileum van de kleuterschool, brochure : Korte levensschets van Joffrouw Maria de Hemptinne, (Gent, 1846) (1). 1846 - 1946. 4 stukken.

4.2. Werking van de school (2). Brochures ter gelegenheid van opening van de kleuterschool (3) en over verdere werking, programma van wijding van de nieuwe schoolgebouwen, aanvragen voor aanneming van de school door de staat, statistiek van het aantal leerlingen (1954-1955), verslag van de zitting van de beheerraad, brief­wisseling over oprichting van een handelsafde­ling en werking, prospec­tussen, omzendbrief voor de ouders i.v.m. nieuwe afdelingen. 1846 -(1960). 1 omslag.

4.3. Documentatie, waarschijnlijk gebruikt door B. De Decker bij de oprichting van de bewaarschool. Reglementen en prospectus van soortgelijke initiatieven. 1840; 1844; z.d. 3 stukken.

5. Verpleeginstituut Sint-Vincentius.

5.1. Geschiedenis. VAN DEN BOSSCHE (J.). Het kloosterke van Liefde, 75 jaar verpleeg­kunde. Gent, 1984.

5.2. Werking (4). Prospectussen, knipsel, financiële verslagen, omzend­brief aan oud-leerlingen over de Katholieke Verpleegsters Vereni­ging, brief en nota betreffende wedden voor de leerkrachten, notities over subsidies. 1922 - 1949. 1 omslag.

6. Sint-Vincentiuskliniek.

6.1. Geschiedenis. VAN DEN BOSSCHE (J.). Het kloosterke van Liefde, 75 jaar verpleeg­kunde. Gent, 1984 (5).

6.2. Centraal dossier. Brief en financiële notities betreffende verz­o­rging van soldaten in 1940, notities van, nota's en briefwisse­ling over werking, financiën, artsen, technische en medische installa­ties, patrimonium, mutua­liteit­stussenk­omsten en hulp bij luchtbombardementen, omzend­brieven betreffende opname van joden en subsidiëring van bejaardenhui­zen, lijsten van personeel, van verpleegsters-leerlin­gen en tarieven voor verschil­lende dien­sten, vragenlijsten van Verbond der Verplee­g­instellin­gen Caritas Catholica, folders en facturen van medische appara­tuur, financiële ver­slagen, statistiek van aantal patiënten in 1982, verslag en medisch rapport over en briefwisseling betreffende een zelfmoordpo­ging van een patiënt. 1939 - 1964. 1 omslag.

6.3. Werking en financiën. Omzendbrief, nota's en briefwisseling over f­i­nanciën, werking en materiële aangelegenheden, vragenlijsten, balansen, financiële versla­gen, jaarversla­gen, statistieken, ar­beidscontracten, lijsten van de artsen, plannen van diverse afde­lingen, verslagen van besprekingen met de artsen, brochures met inlichtingen voor de patiënten, één exemplaar van alle documen­ten gebruikt door de administratie van de kliniek. 1930 - 1967. 6 omslagen.

7. Sint-Jozefshuis voor bejaarden : werking. Verzoekschrift aan de Gentse bisschop om H. Mis op te dragen en H. Sacrament te bewaren in de kapel van het nieuwe gebouw, inschrijvingsregisters, lijsten van de begrafe­nissen. 1936 - 1971. 1 stuk, 3 schriften en 2 registers.

8. Patrimonium.

8.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen. Notariële akten, verslagen e­n­ rapport over aankopen, reglement van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen betreffen­de verkoop van hun eigendommen, hypotheek-, belastings- en kadastrale documen­ten, plan, briefwis­seling en nota's met historisch overzicht over, verslagen en inventaris van de schilde­rijen en de gravures, foto's van het triptiek uit de kapel (1). 1813 - 1979. 2 omsl­agen.

8.2. Bouw- en verbouwingswerken.

8.2.1. Algemeen. Bestekken, facturen, verslagen en kwitanties van diverse werken aan de gebouwen en aan de kapel. 1860 - 1936. 1 omslag.

8.2.2. Aankoop en overwelving van het Augustijnenvaardeken (2). Brief­w­isseling, plannen, bouwaanvraag en -vergunning, bestek, affiche, finan­ciële verslagen, kwitanties, facturen, koopaktes van het Augus­tijnenvaardeken. 1917 - 1955. 1 omslag.

8.2.3. Afbraak van een deel van de fabriek Florida, verbouwing tot het b­e­jaardenhuis Sint-Jozef en latere aanpassing. Briefwisseling, financiële verslagen, facturen, plannen, kwitanties, bestekken, contrac­ten met aannemers, expertiseverslag over Sint-Vincentius­kliniek met het oog op de nieuwe werken, verzekeringspolis, lijst van de aanbestedingen, nota i.v.m. brandbeveiliging. 1935 - 1939; 1966. 2 omslagen.

8.2.4. Contacten met de N.V. Linière Gantoise over de gemeenschappelijke m­u­ur, de aankoop van de gebouwen door de congregatie en afbraak van een deel van de fabriek. Briefwisseling, kwitanties, plannen, financiële versla­gen, overeenkomst, inven­taris van de stock van de N.V., koopakte, notities en verslagen over de onderhandelingen, verslag van de landmeter, knipsels, contracten met aannemer en betrokken firma's, bouwvergun­ning, bestek, verzekeringspolissen. 1937 - 1939; 1955 - 1961. 4 omslagen.

8.2.5. Verbouwingswerken aan de Sint-Vincentiuskliniek. Proces-verbaal v­an plaatsbe­schrijving, plan, los nr. Belgisch Staatsblad, brief­wisse­ling, lijst van aantal bedden per afdeling, kadastrale documenten, nota over de verbouwing. 1966 - 1967; z.d. 1 omslag.

9.2.2.


HIJNSDALE (RONSE) 1924 - 1963

1924 - 1963 : Sanatorium

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Nota met historisch overzicht, verslagen van, briefwisseling en n­otities over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding, memoriaal vanaf stichting tot 1943, gedenkboek. 1924 - 1952. 1 omslag.

2. Centraal dossier. Overeenkomsten voor bediening van het sanatorium en ontwer­pen ervan, nota's en briefwisseling over o.a. werking, financiën, patrimonium, materiële aangelegenheden, subsidiëring, overname van het sanatorium door de congregatie, overbrenging van de vrou­welijke patiënten naar Sijsele (1), reglement voor de hoofdge­neesheer, omzend­brieven, vragenlijsten en inspectierapporten van het Belgisch Natio­naal Werk ter Bestrijding van Tuberculose (B.N.W.B.T.), nota en verslag over opzegging van het contract met het B.N.W.B.T. door de congre­gatie, inventaris van de inboedel, rapporten over de techni­sche installaties, werkingsverslagen, financiële verslagen, plannen en bestekken, Koninklijk Besluit betreffende de subsidiëring van de T.B.-bestrijding. 1922 - 1963. 4 omslagen.

3. Werking en financiën.

3.1. De overeenkomst tussen de congregatie en het provinciebestuur. B­riefwisseling, overeenkomst en ontwerpen ervan, kranteknipsel met verslag van de provincieraad en kennisgeving van de Bestendige Deputatie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. 1932 - 1934. 1 omslag.

3.2. Betwisting rond en opheffing van de overeenkomst tussen de congregat­i­e en het B.N.W.B.T. Overeenkomst, verslagen van, nota's en brief­wisse­ling over toestand van materiaal en gebouwen, over aankopen en betwis­ting, financiële verslagen, lijsten van materiaalaankopen, dossiers van advocaat van de congregatie met diverse bewijsstukken, scheids­rechterlijke uitspraak, gentle­men's agreement, notariële akten van de boedelbe­schrijvingen bij overname door de congregatie. 1934 - 1939. 2 omslagen.

3.3. De werking. Knipsel met verslag van een bezoek van de artsen van de Volkeren­bond, nota en briefwis­seling over o.a. werking, finan­ciën, patrimonium, artsen, toelagen aan de school verbonden aan het sanatorium en betreffende het Provinci­aal Comité ter Bestrijding van Tering, arbeidscontract van een onderwijzeres, omzend­brieven, lijst van linnen en kledij in het sanatorium, omzendbrief van Caritas Catholica, Verbond der Verpleeginstellingen betreffende jaarlijkse bijdra­gen. 1925 - 1967. 1 omslag.

4. Patrimonium.

4.1. Verbouwingswerken aan de instelling. Plannen en factuur. 1946 - 1­964. 3 stukken.

4.2. Bouw van een villa voor de geneesheer-directeur. Financiële verslag­e­n, aanbeste­din­gen, bestek, briefwisseling, kwitan­ties en facturen. 1935 - 1937. 1 omslag.

5. Opheffing. Overeenkomsten betreffende, verslagen van, briefwisseling e­n nota's over overname, huur, eventuele omschakeling van het sana­torium en sluiting, ontslagbrie­ven voor de artsen, inven­ta­rissen van de inboedel, schattingsver­slagen van de installa­ties en van de gebouwen, facturen, lijsten van materiaal aangekocht door de congre­gatie. 1942 - 1966. 3 omslagen.

9.2.2.


KNESSELARE 1856 - 1892

1856 - 1892 : Huis voor arme ouderlingen en weesmeisjes.

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. STEVENS (W.). Bijdrage tot de geschiedenis van het lager onderwijs in Oost-Vlaanderen, 100 jaar Crombeenschool te Knesselare. Z.p., 1992, 180 p.

2. Werking. Schenkingsakte en kopieën, lijst van de leden van de be­s­tuurs­commissie, financiële verslagen van uitgaven in 1876, 1878 en 1887, vonnis van het Hof van Beroep betreffende een uit de hand gelopen verkiezingsstrijd, nota en briefwisseling over financiering, opbrengst van het kantwerk vervaardigd door de weesmeisjes en begraaf­plaats voor de zusters, benoemingsbrief van overste Maria-Theresia Lam­paert - Zr. Silverie. 1857 - 1891. 1 omslag.

3. Patrimonium. Huurcontracten, testament, brief betreffende erfenis e­n­ bestuur van het huis bij het overlijden van de weldoener J.B. Van de Woestijne. 1855 - 1870. 1 omslag.

4. Opheffing. Akte van afstand aan de Zusters Franciscanessen van het C­rombeen te Gent, lijsten van de inboedel, uittreksel uit het memo­riaal van het moederhuis. 1892. 5 stukken.

9.2.2.


KORTRIJK ONZE-LIEVE-VROUW-ter-ENGELEN of HET FORT 1814

1814 - 1843 : Hospice voor ongeneeslijken

1843 : Kostschool met lagere en middelbare afdelingen

1843 : Kleuter- en lager onderwijs (externaat)

? : Handwerkklassen

? : Afdeling voor huishoudkunde

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Lijst met In Memoriae van de zusters voor de periode 1­8­4­8 - 1928, knipsel over de geschiedenis van de gebouwen. Z.d.; 1987. 2 stukken.

2. Centraal dossier. Overeenkomsten betreffende patrimonium en ge­bruik van het klooster, financiële verslagen, verslag van een zitting van het Bureau van Welda­dig­heid en briefwisseling betref­fende werking, patrimonium en financiën, plannen, deurwaar­dersver­slagen betreffende schade aan het eigendom en achter­stallige belastingen, dwang­bevel van de Dienst der Directe Belastingen, kwi­tanties. 1816 - 1893. ­1 omslag.

3. Werking en financiën. Notities van P.J. Triest over werking en aan­bidding, nota's en briefwisseling over o.a. werking, financiën en legaten, facturen, financiële verslagen, overeenkomst voor de op­richting van een hospitaal voor onge­neeslij­ken, kwitan­ties, testa­ment, diverse aandelen, prospectussen. 1814 - 1951. 3 omslagen.

4. Patrimonium.

4.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen.

4.1.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen van de congregatie. P­l­annen, notariële ak­ten, akte van oprichting en mutatieverkla­ringen van de civiele sociëteit tussen B. De Decker en de zusters van Kor­trijk, huur­contracten, hypotheekdocumenten, brief­wisseling over patrimonium, leningen en een grondcon­cessie op het kerkhof, overeenkomsten, notities, nota's, kwi­tan­ties en financiële verslagen betreffende aankopen, huur en leningen, schattingsver­slag van het meubilair. 1814 - 1963. 7 omslagen.

4.1.2. Eigendomstitels daterend van vóór de komst van de Zusters van L­i­efde. Koopak­tes, hypotheekdocumenten, kwitanties van afbe­talingen van de koopsom en akte van een hypothecaire lening. 1801 - 1807. 1 omslag.

4.2. Bouw- en verbouwingswerken. Financiële verslagen, facturen, be­stekken, kwitan­ties, brief­wisseling, plannen, contract met de aannemer. 1886 - 1937. 3 omsla­gen.

9.2.2.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina