Afdeling Huizen en communiteiten


NIJMEGEN HUIZE JOACHIM 1966 - 1977Dovnload 0.55 Mb.
Pagina7/10
Datum21.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

NIJMEGEN HUIZE JOACHIM 1966 - 1977

1966 - 1974 : Provinciaal bestuur (1)

1966 - 1977 : Bediening van een bejaardenhuis

___________________________________________________________________­________

1. Geschiedenis. Verslag van de stichting en de eerste weken. 1966. 1 stuk.

2. Werking. Agenda's en verslagen van bestuursvergaderingen, verslagen van, notities en briefwis­seling over o.a. de stichting, bediening van het bejaar­denhuis, materiële aangelegen­heden en honorering van de zusters, bisschop­pelijke toestem­ming voor de oprichting, overeen­komsten en ontwerpen ervan voor de bediening van het tehuis, knipsels. 1965 - 1967. 1 omslag.

9.2.6.


NOORDWIJK SANCTA MARIA 1928 - 1971 (1)

1928 : Psychiatrisch ziekenhuis Sancta Maria

? - ? : Opleiding voor psychiatrische verpleegsters

___________________________________________________________________­___­­­­_____

1. Geschiedenis. Nota's met historisch overzicht, verslagen over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, In Memoriam van Catherine Hanckx - Zr. Wilhelmine, knipsel en brief over het veertigjarig jubileum van de instel­ling, VAN DORT-CLEMENTS (M.), Weerspiegelingen van toen, 60 jaar Sancta Maria, (z.p., 1988). 1918 - 1988. 1 omslag en 1 boek.

2. Preliminaria. Briefwisseling met de bisschop van Haarlem over de oprich­ting van een psychiatrische instelling te Noordwijk. 1917 - 1919. 3 stukken.

3. Centraal dossier. Overeenkomst en ontwerpen ervan, verslagen van, nota's en briefwisseling over o.a. aankopen van terrein, oprichting en werking van de in­stelling, bouw­werken, financiële en materiële aangelegen­heden, lening toegestaan door provincie Zuid-Holland, patrimonium, artsen, patiënten en personeel, bisschop­pelijke toe­stemming aan Zusters van Liefde voor vestiging in het bisdom, huur­contract, bestekken, reglement, akte van een hypotheeklening, foto (2), financiële verslagen. 1925 - 1967. 6 omslagen.

4. Werking en financiën.

4.1. Werking. Knipsels over de kerkwijding en werking van de instel­ling, prospectus­sen, toespraak t.g.v. opening van een nieuwe afdeling, scripts van een film over de instelling, verslagen en statistieken over de werking. 1930 - z.d. 1 omslag.

4.2. Financiën. Briefwisseling, financiële verslagen, balansen, pros­pectussen met ontwerpen en nota's betref­fende de lening verstrekt door de provincie Zuid-Holland en de uitgave van een obligatie-lening door de con­gregatie, kwitan­ties, organogram van de boek­houding. 1926 - 1939. 4 omslagen, 1 schrift en 2 registers.

5. Patrimonium : bouw- en inrichtingswerken. Financiële verslagen, briefwis­seling, kwitanties, facturen, lijsten van uitgevoerde werken en kosten. 1928 - 1934. 3 omslagen.

9.2.6.

VENRAY SINT-ANNA 1908

1908 : Psychiatrische instelling

1928 - ? : School voor Verpleegkunde

___________________________________________________________________­________

1. Geschiedenis. Nota's met historisch overzicht, doodsprentje en In Memoriam van geneeshe­ren-directeurs, briefwisseling en artikels over, verslag van gebeur­tenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en diverse jubilea van de instel­ling, Sint-Anna vlagt, Sint-Anna rouwt, Sint-Anna bouwt. Dankbare hulde aan de nagedachtenis van onzen beminden geneesheer-directeur Dr. H.J. Schim van der Loeff, (z.p., 1945), program­ma van viering van het gouden professie­jubileum van Paula Renard - Zr. Alfrida, In Memoriam van Bertha Bruyneel - Zr. Godwina, MARLET (J.) (redactie), Een halve eeuw Sint-Anna Venray, ter herdenking van het vijftig-jarig bestaan van het psychia­trisch ziekenhuis St. Anna Venray, (z.p., 1961). 1908 - 1969. 1 omslag en 2 boeken.

2. Centraal dossier. Bisschoppelijke toestemming voor oprichting van het huis, verslagen van, rapporten, nota's, overeenkomsten en brief­wisse­ling over o.a. oprichting en werking van de instel­ling, patri­monium, financiële en materiële aangelegen­heden, aanleg van een kerkhof, subsidiëring, verbou­wings­werken, uitbreiding van de katho­lieke psychiatrische instellingen in Nederland, verpleeg­ster­opleiding en artsen, regle­menten van de Onderlinge Kerkelijke Brandwaar­borg-maatschappij en voor de artsen, financiële verslagen, statuten van vereniging der Zusters van Liefde te Venray, plannen, prospectus­sen van obligatieleningen ten laste van de Zusters van Liefde te Venray. 1906 - 1954. 3 omslagen.

3. Werking en financiën. Kopieën van inkomende en uitgaande briefwisse­ling (1906-1921), prospec­tussen, statuten en reglementen van soortgelijke vere­nigingen ter documen­tatie, van de vereniging der Zusters van Liefde te Venray en voor personeel, patiënten en leerling-verpleeg­sters, knipsels, omzend­brieven, overeen­komst en brief­wisseling over o.a. oprichting, financiering, inspectie, medische verzorging, evacuatie van de patiënten naar België tijdens de Tweede Wereldoorlog en waardepapieren van de vereniging, exploi­tatiereke­ningen, financiële verslagen. 1906 - 1966. 1 register en 4 omslagen.

4. Patrimonium.

4.1. Onroerend goed. Aanslagbiljet voor grondbelasting, eigendoms­bewijzen, plan, uittreksel uit de kadastrale legger. 1908 - 1927. 1 omslag.

4.2. Bouw- en inrichtingswerken. Bestekken, contracten, kwitanties, financiële verslagen en briefwisseling over lening ter finan­ciering van bouw van de instelling en over bouw zelf, obli­gatiecoupons, lastenboek, plannen, facturen. 1906 - 1966. 11 omslagen.

9.2.7. Huizen en communiteiten in de Pakistaanse provincie.


GUJRANWALA 1949

1949 : Dispensarium

? : Onderwijs (kost­school en externaat)

___________________________________________________________________­________

1. Werking. Verslagen van, briefwisseling, notities en knipsel over o.a. werking, patiënten, catechese, zusters, plaatselijke bevolking en personeel. 1951 - 1967. 1 omslag.

2. Patrimonium. Plan, brief betreffende de verwerving van het eigendom. Z.d. - 1956. 2 stukken.

9.2.7.


KARACHI 1962

1962 : Tehuis voor bejaarden

___________________________________________________________________­________

1. Werking. Briefwisseling en knipsel over de oprichting, de communi­teit, materiële en financiële aangelegenheden, verzoekschrift aan de plaatselijke bisschop voor de oprichting van de missie. 1961 - 1962. 1 omslag.

9.2.7.

KHUSHPUR SAINT-VINCENT'S CONVENT 1902 - 1949

1902 - ? : Onderwijs

1902 - ? : Dispensarium

1909 - ? : Kantschool voor meisjes

1928 - ? : Hospitaal

___________________________________________________________________­________

1. Geschiedenis. Nota met historisch overzicht. 1929. 1 stuk.

2. Werking en financiën. Notities en briefwisseling over o.a. werking en materiële en financiële aangelegenheden, financiële verslagen, rapport van de onderwijsin­spectie. 1907 - 1935. 1 omslag.

3. Patrimonium : bouwwerken. Briefwisseling, financiële verslagen en plan. 1904 - 1943. 1 omslag.

4. Opheffing. Briefwisseling met de bisschop over vertrek van de zusters en overname door een andere congregatie. 1948 - 1949. 1 omslag.

9.2.7.


LAHORE CONVENT OF THE HOLY FAMILY 1897

1897 : Weeshuis Saint-Joseph

1908 : Sacred Heart School (kostschool en externaat)

1923 : "Middle Industrial School"

___________________________________________________________________­________

1. Geschiedenis. Notities, brochures, knipsels en verslagen over o.a. Josefien Vanhaute - Zr. Venardine, gebeurtenis­sen tijdens de Tweede Wereldoorlog, diverse jubilea en de historisch overzicht van Lahore, het huis en zijn werken, gelegenheids­drukwerk n.a.v. gouden jubilea van Amélie Dusart - Zr. Marie du Saint-Esprit, Gerarda Herman - Zr. Sara, Elisa Toussaint - Zr. Noëllie, Clara Defoort - Zr. Marcellita. 1905 - 1983. 1 omslag.

2. Werking. Knipsels, verslagen en briefwisseling over o.a. beginjaren, hongers­nood van 1897, diverse werken, zusters, personeel en oblaten, verzoek­schriften aan Rome voor de oprichting van een noviciaat, ver­slagen van verga­deringen en reglement van The Society of the Sisters of Charity - Punjab, luchtfoto (1) van het huis en omge­ving, statis­tiek van aantal leerlingen en personeel van de school, los nr. Meidoorn. Orgaan van de oudervereniging en jeugdblad van O.-L.-V.-ten-Doorn­instituut te Eeklo, tekenboek van een leerlinge, handboeken voor het oefenen van Urdu-schrift. 1897 - 1982. 3 omslagen.

3. Patrimonium. Plannen, briefwisse­ling en notities. Z.d. - 1953. 1 omslag.

9.2.7.

MARYABAD (1) SAINT-TERESA OF LISIEUX 1933 - 1949

1933 - 1949 : Dispensarium

___________________________________________________________________­________

1. Werking en financiën. Verzoekschriften aan Rome voor de oprichting van het huis, knipsels, briefwisseling en notities over o.a. benoeming van oversten, inspectie en werking van het dispensarium, het dorps­leven, financiering en de inlandse zusters, statistiek van aantal patiënten. 1933 - 1952. 1 omslag.

2. Opheffing. Notitie en briefwisseling betreffende de overname van het huis door de Indische Franciscanessen en overplaatsing van de Zusters van Liefde. 1948 - 1949. 1 omslag.

9.2.7.


MULTAN SAINT-MARY'S CONVENT 1899 - 1948

1898 - 1948 : Dispensarium

1898 - 1948 : Onderwijs (kost­school en externaat)

___________________________________________________________________­________

1. Geschiedenis. Notities, knipsel over de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereld­oorlog, memoriaal van het huis. 1899 - 1929. 3 stukken.

2. Werking en financiën. Knipsel en verslagen van werking van het huis, inhuldiging van de klooster­kapel en oprichting van een nieuwe aposto­lische prefectuur, kwitantie, register van zusters van de com­muniteit met vermel­ding van hun functie, briefwisse­ling over o.a. financiën, de zusters en het onderwijzend personeel, rapporten van de onderwijs­inspectie. 1900 - 1951. 1 omslag.

3. Patrimonium.

3.1. Onroerend goed. Notariële akte, plan, briefwisseling betreffende eigen­dommen. 1932 - 1936. 1 omslag.

3.2. Bouw- en verbouwingswerken. Notities, briefwisseling, plannen en financiële verslagen. 1902 - 1946. 1 omslag.

4. Opheffing. Briefwisseling betreffende verlaten van de missie door de Zusters van Liefde en de overname door de Italiaanse Dominicanes­sen, rapport en financiële verslagen over de missie en de scholen in het bijzon­der, inventaris van de inboedel. 1946 - 1957. 1 omslag.

9.2.8. Huizen en communiteiten in de provincie Shri Lanka.


COLOMBO OUR LADY OF PERPETUAL SUCCOUR 1961 - 1983

(MARIAN HOSTEL)

1961 - 1983 : Home voor universiteitsstudenten en werkende meisjes

___________________________________________________________________­________

1. Preliminaria. Briefwisseling. 1952 - 1956. 1 omslag.

2. Werking. Verzoekschriften en goedkeuringen van de kerkelijke over­heden voor oprichting van het huis, verslagen en brief over werking van het huis. 1958 - 1967. 1 omslag.

3. Patrimonium : onroerend goed. Notitie en overeenkomst betreffende huur van het gebouw. 1953. 2 stukken.

9.2.8.

GALLE SACRED HEART CONVENT 1896

1896 : Weeshuis

? : Onderwijs voor de plaatselijke bevolking

? : Middelbaar onderwijs voor Engelse leerlingen

? : Kant- en borduurschool

? : Bejaardenhuis

___________________________________________________________________­________

1. Geschiedenis. Briefwisseling, notities, knipsels en verslagen over en programma's van o.a. het begin, de kathedraal, de Ceylonese vlag en vieringen van diverse jubilea van het huis, In Memoriae van Charlotte Brennan - Zr. William en Melanie Maton - Zr. Amaury. 1896 - 1966. 1 omslag.

2. Werking. Omzendbrieven, knipsels, notities, verslagen en briefwisse­ling over o.a. de afreis van de eerste zusters, de diverse werken, inspectie van de scholen, de oblaten, de zusters, aanstelling van oversten, het katholiek onderwijs in Ceylon/Shri Lanka en het conflict tussen Kerk en overheid, uittrek­sels uit de dagboeken van Gabrielle Lambo - Zr. Marie-Rodri­guez en van Catherine Halewijn - Zr. Marie-José­phine, bro­chures met voorbeelden van kant gemaakt op de kant­school, verslagen van verga­deringen te Galle van de oversten van de Ceylonese huizen, los nr. Caritas (1). 1896 - 1966. 1 omslag.

3. Patrimonium. Plannen. 1930 - z.d. 2 stukken.

9.2.8.

GONAPINUWELA OUR LADY OF LANKA 1964

1964 : Opleidingscentrum voor mentaal-gehandicaptenzorg

___________________________________________________________________­________

1. Werking. Ontwerp van een artikel over de stichting, prospectus. 1964 - z.d. 2 stukken.

9.2.8.

HINIDUMA CONVENT OF OUR LADY OF THE CENACLE 1962

1962 : Onderwijs voor inlanders

1962 : Dispensarium

1962 : Weeshuis

___________________________________________________________________­________

1. Geschiedenis. Verslag, knipsels en foto's (1) over de calvarieweg te Hiniduma. Z.d. 1 omslag.

2. Werking. Brieven met aanvraag voor de stichting en over de werking. 1960; 1963. 3 stukken.

3. Patrimonium. Plan en verslag over de noodzakelijke werken. 1962. 2 stukken.

9.2.8.

KEGALLE SAINT-JOSEPH'S CONVENT 1909

1909 : Weeshuis

1909 : Engelse kostschool

1909 : Kantschool (externaat)

? : Crèche

? : Bejaardentehuis

___________________________________________________________________­________

1. Geschiedenis. In Memoriae van Clementine Masselis - Zr. Canisia, Anna Carpentier - Zr. Angela, Emilie De Mol - Zr. Tiburce en Charlotte Brennan - Zr. William, gelegenheids­drukwerk, knipsel en programma's van de viering van jubilea van Hanora Cahill - Zr. Winifred en Amelie Rozenstra­ten - Zr. Martina. 1933 - 1957. 1 omslag.

2. Werking. Verslagen, notities, knipsels en briefwisseling over stich­ting, werking van school, crèche en bejaardenhuis en de benoeming van een overste, statistieken over de katho­lieke Kerk in het diocees Galle en over het werk te Kegalle, programma van feestavond ten voor­dele van het bouwfonds van de school, brochure met schooluitsla­gen. 1909 - 1961. 1 omslag.

9.2.8.


MATARA CONVENT OF MARY IMMACULATE 1908

1908 : Weeshuis

1908 : Engelse school (kost­school en externaat)

1908 : Singhalese school (kost­school en externaat)

1908 : Kantschool

1908 : Catechese voor vrouwen

___________________________________________________________________­________

1. Geschiedenis. Brochure over Our Lady of Matara, verslagen van de gebeurtenis­sen tijdens de Eerste Wereldoorlog en van het bezoek van de algemene overste F. Blaton, knipsels over, programma en ver­slagen van de viering van jubilea van het huis, briefwisseling over de aankomst van het beeld van O.-L.-V. van Fatima te Matara. 1916 - 1958. 1 omslag.

2. Werking. Notities, verslagen en briefwisseling over o.a. de stichting, werking van de scholen en het weeshuis, het Boeddhisme en de bekerin­gen tot het chris­tendom, benoeming van een overste, knipsel over een retraite voor de leer­krachten, inspectie­rapport over de kleuterschool. 1908 - 1963. 1 omslag.

9.2.8.


NUWARA ELIYA CARITAS (1) 1913

1913 : Vakantieverblijf voor de zusters (2)

1935 : Herstellingsoord voor inlanders

___________________________________________________________________­________

1. Werking. Knipsel en artikel over het vakantieverblijf, reglementen voor de zusters, verzoekschrift aan en goedkeuring van Rome voor de oprichting van het huis, briefwisseling betreffende de goedkeuring van de stichting en de benoeming van oversten. 1913 - 1961. 1 omslag.

9.2.8.

RATNAPURA CONVENT OF THE CHILD JESUS 1924

1924 : Onderwijs voor arme en betalende leerlingen (kostschool en internaat)

1924 : Weeshuis

? : Dispensarium

___________________________________________________________________­________

1. Geschiedenis. Gelegenheidsdrukwerk, foto's (1) en programma's van de viering van het zilveren jubileum van het huis, verslag van de aan­komst van O.-L.-V. van Fatima te Ratnapura, Golden Jubilee Souvenir, 1924 - 1974, Convent of the Child Jesus, Ratnapura, (Colombo, 1974). 1949 - 1974. 1 omslag en 1 boek.

2. Werking. Verzoekschrift aan en goedkeuring van Rome voor de stich­ting, knipsels, notities, verslagen en briefwisseling over o.a. benoeming van over­sten, de diverse werken, leerlingen en weeskinde­ren, brochure : Crusader and Sodalist, (Maggona, 1964). 1934 - 1964. 1 omslag.

3. Patrimonium. Plannen, verslag betreffende moeilijkheden met het patrimoni­um. 1930 - 1949. 4 stukken.

9.2.9. Huizen en communiteiten in de provincie Zaïre.
BUNKONDE (HEMPTINNE) (KASAI) 1907

1907 - ? : Weeshuis

1907 : Lagere en kleuterschool

1907 : Hospitaal

1907 : Tehuis voor weduwen en dakloze vrouwen

___________________________________________________________________­________

1. Geschiedenis. Knipsel met verslag van de viering van het 25-jarig bestaan van het huis, verslag van de activiteiten van Philomène Inghelram - Zr. Humbeline, verslag van de gebeurtenissen in 1961, toespraak bij het bezoek van de algemene overste. (1922) - 1961. 4 stukken.

2. Werking (1). Overeenkomst tussen de Zusters van Liefde en de Paters van Scheut betreffen­de oprichting van de missie­post, artikels, knipsels, notities, nota's, statistie­ken en brieven over de werking, brief met uitleg over foto's. 1907 - 1964. 1 omslag.

9.2.9.


KAKYELO (SHABA) 1935 - 1938

1935 - 1938 : Lagere school

1935 - 1938 : Dispensarium / Hospitaal

1935 - 1938 : Leprozerie

___________________________________________________________________­________

1. Geschiedenis. Knipsels over geschiedenis van de missie en over de Zusters van Liefde. 1937. 3 stukken.

2. Werking. Verzoekschrift aan de paus voor oprichting van de missie en pauselijke goedkeuring, briefwisseling o.a. over begin van het huis, werking, zusters en financiële steun aan de leprozerie en het dispensarium, knipsels, plannen, statistiek van het aantal gehospitaliseerden. 1935 - 1936. 1 omslag.

3. Opheffing. Briefwisseling betreffende terugtrekking van de zusters uit Kakyelo. 1938. 1 omslag.

9.2.9.

KANANGA (KASAI) (LULUABURG) 1943

1943 - ? : Kleuter-, lagere en middelbare school voor blanken

1943 : Lagere en middelbare school voor zwarten Janua Coeli

1943 - ? : Hospitaal voor blanken

1943 - ? : Hospitaal voor zwarten

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Kaarten, verslagen van de opstand der zwarte soldaten in 1944, nota over de stad Luluaburg, verslagen van, knipsel en brieven over de troebelen in 1959, 1960 en 1961, verslag van de wijding van de eerste Kongolese bisschop Mgr. Nkongolo, uitnodiging voor, strooiblaadje over, programma van en brieven over de viering van het zilveren jubileum van de school. 1944 - 1966. 1 omslag.

2. Werking. Overeenkomst voor bediening van de hospitalen door de Zusters van Liefde, notities en briefwisseling o.a. over oprichting van het huis en werking, verzoek­schrift aan de paus voor oprich­ting van het huis, omzend­brieven, plan, knipsels, inspectie­rapporten over de leer­krach­ten, dankbrie­ven van leerlingen en verwanten voor de genoten opvoeding, vragenlijst over de missiepost, programma van studiedagen voor verpleegsters, nota over de aanstelling van een hulpbis­schop. 1935 - 1966. 1 omslag.

9.2.9.


KASENGA (SHABA) 1936

1936 : Dispensarium / Hospitaal

1936 : Zuigelingenraadpleging

1936 : Lager onderwijs en werkatelier voor zwarten

1936 : Noviciaat

1953 - 1964 : Huishoudschool

1964 : Middelbare school

(197-) : Onderwijs voor doven

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Verslag van de onlusten te Kasenga. (1964). 1 stuk.

2. Centraal dossier. Briefwisseling o.a. over oprichting, bouw, subsi­diëring, financiën, werking van het hospitaal en de scholen, bediening van Medisch Chirurgisch Centrum van de Kolonie, plan en brief aan het Comité Spécial du Katanga (C.S.K.) (1) met verzoek tot afstand van een terrein aan de Zusters van Liefde, fac­tuur en financiële verslagen van de bouwkosten, plannen, nota betref­fende de opening van een middel­bare school. 1931 - 1964. 1 omslag.

3. Werking en financiën. Foto (2) van en notities over een melaatse vrouw die op de missie leeft, knipsels, notities en verslagen over werking en inlandse zusters te Kasenga, statistieken van de werking (1940-1953), jaarrapport (1953) over het hospitaal, briefwisseling betreffende werking van het huis. 1938 - 1965. 1 omslag.

4. Patrimonium : bouwwerken. Facturen en briefwisseling. 1938 - 1940. 1 omslag.

9.2.9.


KASI (BAS-ZAIRE) 1933

1933 : Dispensarium

1933 : Lagere school

1939 : Leprozerie

1957 : Huishoudschool

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Toespraak t.g.v. de viering van het zilveren jubileum van het huis, nota met historisch overzicht. 1958 - 1971. 4 stukken.

2. Werking. Brieven betreffende oprichting van het huis, verslagen van een processie van het H. Sacrament en van een begrafenis van een oud-leerlinge, pauselijke goedkeuring van stichting, klad van artikels bestemd voor Caritas, knipsel. 1924 - 1964. 1 omslag.

9.2.9.


KATOKA (LULUABURG) (KASAI) 1955 - 1961

1955 - 1961 : Lagere school

(1956) - 1961 : Middelbare huishoudschool

___________________________________________________________________________

1. Werking. Verslag van een bezoek van koning Boudewijn aan Luluaburg, kopieën van brieven over de ongeregeldheden na de Kongolese onafhankelijkheid. 1955 - 1961. 2 stukken.

2. Opheffing. Notariële akte van afstand van het klooster aan de Zusters van de H. Jozef van Brugge. 1966 (1).

9.2.9.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina