Agentschap nl den HaagDovnload 23.99 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte23.99 Kb.Agentschap NL Den Haag

NL Milieu en Leefomgeving

Sector Bodem+
Prinses Beatrixlaan 2

Postbus 93144

2509 AC Den Haag
Telefoon +31 88 602 51 23

Telefax +31 88 602 90 23

E-mail bodemplus@agentschapnl.nl

Internet www.agentschapnl.nl/bodemplus

Tauw bv


Site Development

T.a.v. de heer R.C. Takens BSc

Postbus 133

7400 AC DEVENTER


Den Haag, 26-11-2012Ref: mca/Bssa/8300/19283-15:04

Betreft: project Mensinkweg Hengelo, HE

Geachte heer Takens,


Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvraag van 21-11-2012 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor een partij die bij Agentschap NL Bodem+ bekend is onder nummer 19283.
Onderhavige partij zal vrijgekomen bij een bodemsanering ter plaatse van een terrein van Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. aangeduid als perceel 665 gelegen aan de Mensinkweg te Hengelo. De milieuhygiënische kwaliteit van de nog te ontgraven partij is onderzocht met een in-situ bodemonderzoek.

De minister van Infrastructuur en Milieu, voor deze

de algemeen directeur van Agentschap NL, namens deze

Ing. N.C. Knaap

Unitmanager Bodem+

Bijlagen:

Besluit

Aanvullende informatieRelatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu, voor deze de algemeen directeur van Agentschap NL, van 26-11-2012 op de aanvraag van Tauw bv namens Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 2 onder e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


De minister van Infrastructuur en Milieu, voor deze de algemeen directeur van Agentschap NL,
gezien:

  • de aanvraag van Tauw bv van 21-11-2012 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;

  • de bij de aanvraag overgelegde stukken, waaronder:

  • het formulier “Aanvraag verklaring verontreinigde grond” d.d. 20-11-2012;

  • de rapportage “Bodemonderzoek en raming saneringskosten perceel 665 Mensinkweg te Hengelo” (Tauw bv, kenmerk R001-4697193LHU-sbb-V03-NL, 25-05-2010);

  • de rapportage “Saneringsplan perceel K665 Mensinkweg te Hengelo AkzoNobel” (Tauw bv, kenmerk R001-4719948ORK-sbb-V01-NL, 13-01-2011);

  • de resultaten van het door Agentschap NL Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerde onderzoek.

gelet op:


overwegende:  • dat het betreft de partij van 370 m3 / 629 ton, bij Agentschap NL Bodem+ bekend onder nummer 19283, behorend bij project Mensinkweg Hengelo, zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

  • dat partij niet is ontgraven en in ex-situ depot is geplaatst, zoals is vereist in artikel 19 van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond;

  • dat van de partij geen fractiegrootteverdeling van de minerale delen is bepaald conform NEN5753;

  • de aanvraag hiermee niet voldoet aan de bepalingen met betrekking tot het onderzoek van verontreinigde grond, zoals opgenomen in paragraaf 2, artikelen 18 t/m 23 van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;BESLUIT:
I. Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij wordt geweigerd.
II. Dit besluit zal twee weken na dagtekening worden gepubliceerd op de internetpagina www.agentschapnl.nl/bodemplus.

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

Agentschap NL, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.
Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De minister van Infrastructuur en Milieu, voor deze

de algemeen directeur van Agentschap NL, namens deze

Ing. N.C. Knaap

Unitmanager Bodem+Aanvullende Informatie

Dit besluit is een weigering om een verklaring als bedoeld in artikel 2 onder e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is geweigerd rust er een verbod op het ter stort afgeven van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.


Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.

Relatiegegevens

Nummer 3589

Naam Akzo Nobel Industrial Chemicals BV

Postadres Postbus 25

7550 GC HENGELO (OV)

Bezoekadres Boortorenweg 27

7554 RS HENGELO (OV)

Telefoon 074-2449111

Contactpersoon de heer F. Raymakers

Doorkiesnummer 074-2443356Projectgegevens

Nummer 8300

Naam Mensinkweg Hengelo

Adres Mensingweg (ongeadresseerd)

7554 RX HENGELO (OV)

X- en Y-coördinaat 251.585 – 473.295

Contactpersoon de heer F. Raymakers

Telefoon 074-2449111

Doorkiesnummer 074-2443356


Projectadviseur


Nummer 18

Naam Tauw bv

Afdeling Site Development

Postadres Postbus 133

7400 AC DEVENTER

Bezoekadres Handelskade 11

7417 DE DEVENTER

Telefoon 0570-699911

Fax 0570-699666

Contactpersoon de heer R.C. Takens Bsc.

Doorkiesnummer 0570-699443

Partijgegevens

Partijnummer 19283

Aanmeldingsdatum 23-10-2012

Geraamde hoeveelheid 370 m3 / 629 ton

Materiaal kleiig zand

Vermoedelijke leverdatum onbekend

mca/Bssa/8300/19283-15:04 Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina