Algemene ledenvergadering voorjaar 2013Dovnload 14.56 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte14.56 Kb.
Algemene ledenvergadering voorjaar 2013
Datum: 22-04-2013

Locatie: Manege Nieuwe Oranjehoeve, Maassluis


Aanwezig bestuur: Piet Oosthoek, Trudi vd Wijgaart, Peggy Hoddenbach en

Marjory van Voorst

Notulen: Anoeska Voogt
Afgemeld: DPC, Pegasus, Flardingharuiters

Aanwezig: ’s-Gravenhof, BGV, Bleiswijkruiters, Prinsemolen, Delflandruiters, Epona, HRJV & PC Berestein, HWR, Lickebaert, Oldenbarneveldruiters, Poeldijkse, Slingeland, Manege Noordland, Nootdorp, RMO.

 • Opening

Om klokslag 20.00 wordt de vergadering geopend door voorzitter Piet Oosthoek.


 • Ingekomen stukken

Brief van Oldenbarneveldruiters en Blauw Gele Vendel dat zij per 01-01-2014 gaan fuseren. Felicitaties van bestuur en aanwezige leden voor dit mooie initiatief. Het is nog niet bekend onder welke naam de nieuwe vereniging zal gaan opereren.


 • Notulen

 • 01-10-2012: najaarsvergadering, ongewijzigd vastgesteld.

 • 29-10-2012: buitengewone ledenvergadering, ongewijzigd vastgesteld
 • Jaarverslag 2012

Ongewijzigd vastgesteld.


 • Financieel jaarverslag 2012

Ongewijzigd vastgesteld. Op verzoek van de kascommissie is er, anders dan andere jaren, nu ook een exploitatieoverzicht opgenomen. Dit wordt gehandhaafd.


 • Verslag van de kascommissie

 • Huidige kascommissie bestond uit Ineke van Schijndel (BGV) en Arie Hoekstra (Bleiswijkruiters). Wij danken hen hartelijk voor hun nauwkeurige controle.

 • Mevr. Van Schijndel leest het verslag van de kascommissie voor waarin een aantal opbouwende kritieken voor bestuur en penningmeester, waarvoor waardering. Een aantal adviezen zijn inmiddels al toegepast.

 • De vergadering verleend met volledige instemming decharge voor de financiën.
 • Verkiezing van de kascommissie

 • Ineke van Schijndel treedt af (nu 2e jaar)

 • Arie Hoekstra blijft aan (nu 1e jaar)

 • Tiny Dijkshoorn (Oldenbarnevelt) (nieuw)

 • Nicole vd Kooij (’s-Gravenhof) (reserve)
 • Bestuursverkiezing

Onderstaande bestuursleden worden met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe termijn:

 • Trudi van de Wijgaart

 • Marjory van Voorst • Wedstrijdzaken

 • ZZ-licht wedstrijden: indoor wordt vanaf heden ook met M1-niveau uitgebreid. Alle andere afspraken blijven van kracht.

 • Dressuurreglementen:

Alle verenigingen hebben de aangepaste dressuurreglementen in concept toegestuurd gekregen. De belangrijkste aanpassing betreft de pony’s en houdt in:

 • wegens teruglopende aantallen is het kringkampioenschap pony’s vanaf heden open inschrijving, indoor én outdoor. De selectiewedstrijden voor pony’s komen hierbij te vervallen.

 • De uitslagen van alle ponyrubrieken op het kampioenschap zullen vanaf heden in percentages % worden uitgedrukt.

Het nieuwe dressuurreglement wordt door de vergadering vastgesteld en is hierbij vanaf heden van toepassing. Kringbestuur publiceert deze op de website.

 • Herfstmeeting-reglementen:

Alle verenigingen hebben het aangepaste Herfstmeeting-reglement in concept toegestuurd gekregen. De wijzigingen zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met vereniging ’s-Gravenhof, waarvoor dank. O.a. is hierin nieuw opgenomen de consequenties van terugtrekking uit de organisatie van de mede-organiserende vereniging.

Het nieuwe Herfstmeeting-reglement wordt door de vergadering vastgesteld en is hierbij vanaf heden van toepassing. Kringbestuur publiceert deze op de website.
 • Regionieuws --- dringend verzoek ---

De KNHS verzoekt verenigingen zéér dringend om bestuurswisselingen direct door te geven aan kring-, regio- èn KNHS-bestuur!! Deze worden momenteel niet of onvoldoende doorgegeven, waardoor belangrijke informatie niet of té laat aankomt bij de betreffende verenigingsbesturen. De KNHS kan deze verenigingen aanspreken op hun bestuurdersverantwoordelijkheid; denk hierbij ook aan de mogelijke gevolgen van verzekeringsgevallen etc.


 • Rondvraag

 • Prinsemolen: wil het kringbestuur hartelijk bedanken voor hun hulp toen bleek dat de Marathon van Rotterdam langs hun voordeur liep op de dag dat zij een dressuurwedstrijd gepland hadden. Dit werd super opgelost!

 • ´s-Gravenhof: heeft vragen over de boeteclausule wedstrijdkalender, vaststelling en bezwaren. Antw: Hierover is met mw. vd Heuvel mondeling en schriftelijk contact geweest. De boeteclausule is bovendien door de vergadering vastgesteld en staat derhalve niet meer ter discussie.

 • s-Gravenhof: het blijkt dat de datum van een wedstrijd samenvalt met het CHIO. Kan er geschoven worden? Antw: Tijdens het vaststellen van de kalender wist het CHIO nog geen def. datum. Met hen is nu afgesproken dat het CHIO altijd het Pinksterweekend aanhoudt en dit tijdig communiceert indien anders. Het betreft slechts een klein aantal combinaties. Verzoek tot verschuiven wordt afgewezen.

 • HWR: bij een bestuurswisseling is het voor het nieuwe bestuurslid vaak niet bekend wat de regels en afspraken zijn. HWR vraagt de kring of er misschien een huishoudelijk reglement kan komen waarin deze zijn te vinden en biedt aan om daar evt bij te helpen. Uit de reacties van de vergadering blijkt hiervoor meer draagvlak te zijn. Antw: alhoewel verenigingen hiertoe wel verplicht zijn, is de kring vanuit de KNHS hiertoe niet verplicht. Het kringbestuur is wat terughoudend en zal het voorstel meenemen in de bestuursvergadering.

In de najaarsvergadering komt het kringbestuur hierop terug.


 • Sluiting

Een ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en na een supersnelle vergadering wordt deze rond 20.30 alweer afgesloten.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina