Algemene regel 8 Keur Het verwijderen van objecten en kunstwerken uit oppervlaktewaterlichamen en beschermingszones van oppervlaktewaterlichamenDovnload 10.74 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte10.74 Kb.

Algemene regel 8 Keur
Het verwijderen van objecten en kunstwerken uit oppervlaktewaterlichamen

en beschermingszones van oppervlaktewaterlichamen
Met deze algemene regel hoeft geen watervergunning meer te worden aangevraagd voor bepaalde activiteiten of werken die in de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard zijn verboden.
Deze algemene regel is bedoeld voor het verwijderen van objecten en kunstwerken uit oppervlaktewaterlichamen en beschermingszones van oppervlaktewaterlichamen. Het belang van het hoogheemraadschap bij het verwijderen van een object/kunstwerk is er in gelegen dat het oppervlaktewaterlichaam in goede staat wordt hersteld.
Als een initiatiefnemer iets wil doen dat buiten deze algemene regel valt, kan hij daarvoor een watervergunning aanvragen.
Voorwaarden voor het verwijderen van objecten en kunstwerken uit oppervlaktewaterlichamen en beschermingszones van oppervlaktewaterlichamen
Geen watervergunning volgens artikel 3.1 eerste lid onder a en b en tweede lid onder a van de Keur is vereist voor het verwijderen van objecten en kunstwerken uit oppervlaktewaterlichamen en uit beschermingszones van oppervlaktewaterlichamen, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:


 1. het object/kunstwerk inclusief bijbehorende werken en of landhoofden volledig wordt verwijderd uit het water en/of de beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam;

 2. het plaatselijke profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt hersteld, nadat het kunstwerk/object is verwijderd;

 3. eventueel aanwezige kabels en leidingen worden, in overleg met de kabel of leiding eigenaar, minimaal 1 meter onder het leggerprofiel van het oppervlaktewaterlichaam gebracht ( bij het ontbreken van een leggerprofiel worden de vaste bodem en taluds van het water als uitgangspunt gehanteerd);

 4. het talud ter plaatse van het verwijderde object/kunstwerk wordt ingezaaid met graszaad;

 5. bij eventuele verzakkingen van het talud tijdens of na de werkzaamheden, wordt op aanwijzing van het hoogheemraadschap, oeverbescherming geplaatst.


Melding
Degene die objecten of kunstwerken verwijdert uit oppervlaktewaterlichamen, meldt dit bij het bestuur van het hoogheemraadschap waarbij in ieder geval de volgende gegevens dienen te worden verstrekt:

 1. de naam, het adres, de woonplaats en het telefoonnummer van de meldplichtige, en indien aanwezig, het e-mailadres;

 2. een omschrijving van de voorgenomen handeling, de locatie en de wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie;

 3. de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd;

 4. bij de melding wordt een situatietekening of foto gevoegd waarop duidelijk de locatie van het uit te voeren werk, de aard van de werkzaamheden, de afmetingen van het object en dwarsprofielen ten opzichte van het waterstaatswerk staan afgebeeld;

 5. indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door een ander dan de melder: zijn of haar naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;

 6. indien de melding wordt gedaan door een gemachtigde: zijn naam of haar naam, adres, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer;

 7. indien bij de werkzaamheden meerdere eigenaren direct betrokken zijn dient bij de melding een schriftelijke toestemming van de betreffende eigena(a)r(en) te worden gevoegd.

De melding wordt schriftelijk minimaal twee weken en maximaal één jaar vóór de aanvang van de werkzaamheden, ingediend bij het bestuur. Indien de uitvoering van de toegestane werken binnen een jaar na dagtekening van deze melding niet is gestart, vervalt het recht om van de melding gebruik te maken.

Werkzaamheden overeenkomstig melding

 1. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de in de melding opgegeven gegevens.

 2. Alle wijzigingen, zowel tijdens of na de uitvoering, moeten schriftelijk aan het hoogheemraadschap worden voorgelegd. Het hoogheemraadschap kan verlangen dat voor een wijziging een nieuwe melding of een vergunningaanvraag wordt ingediend.

 3. Alle ambtenaren van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk, wordt te allen tijde vrije toegang verleend tot de plaatsen, waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de melder verstrekt.

Onderhoud

De onder de algemene regels aangebrachte werken met toebehoren (zoals dammen, duikers, beschoeiing, stuwen, en meetapparatuur als peilbuizen) dienen in goede staat te worden onderhouden zodat ze blijvend voldoen aan de in de melding opgegeven gegevens. Beschadigingen en verzakkingen worden direct hersteld. De in de keur genoemde onderhoudsverplichtingen zijn van toepassing op de werken.


Toelichting van de algemene regel

Het verwijderen van een object/kunstwerk uit een oppervlaktewaterlichaam heeft een positief effect op de waterhuishouding, met name omdat daardoor de doorstroming van het water verbetert. Het belang van het hoogheemraadschap bij het verwijderen van een object/kunstwerk is er in gelegen dat het oppervlaktewaterlichaam in goede staat wordt hersteld. De risico’s bij het verwijderen van een object/kunstwerk zijn echter zo gering dat kan worden volstaan met een algemene regel. Bij objecten en kunstwerken moet worden gedacht aan dammen, bruggen, landhoofden, vlonders en steigers.Het verwijderen van peilscheidende of peilregelende kunstwerken is vergunningplichtig en kan niet met een melding worden afgedaan.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina