Almelose partijen en de fietsDovnload 34.72 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte34.72 Kb.

Almelose partijen en de fiets in 2014

Almelose partijen en de fiets
Een overzicht van wat de 16 verschillende Almelose politieke partijen in hun verkiezingsprogramma hebben staan over mobiliteit en verkeer in het algemeen en de fiets in het bijzonder.

Behalve voor de ChristenUnie is hieronder alles wat er in de programma’s rond dit thema te vinden is geciteerd.


1. PvdA

Het woord fiets komt bij het programma van de PvdA niet voor. Is in de binnenstad de auto ook voor de arbeider een belangrijker vervoermiddel dan de fiets?

Binnenstad: […] De Prioriteit wordt gelegd bij een bereikbare, veilige en schone binnenstad[…]

Actiepunt 2: Proeven met (vrij of alternatief) parkeren in het centrum […]

Actiepunt 4: Het in het bestemmingsplan verankeren van een betere bereikbaarheid van de voor- en achterkant van bedrijven in het centrum. Bevorderen van groene koeriersdiensten voor goederenafgifte;”
Voor het buitengebied wordt wel een visie geformuleerd. Daar wil de PvdA het gemotoriseerd verkeer beperken. Voorzieningen dichtbij zijn zeker voor fietsers een pré. “Het buitengebied, Aadorp en Bornerbroek […] Verkeersbewegingen( gemotoriseerd verkeer) moeten tot het minimum beperkt worden. […]Bibliotheekboeken en andere artikelen bestellen via Internet; halen en terug brengen in Bornebroek bij de supermarkt, in Aadorp in het Ahoes.[…]
Is het volgende punt bedoeld als beperking voor fietsers vragen we ons af? Actiepunt 2: De toegangsweg naar Twentekanaal richting sluis wordt afgesloten om ongewenste activiteiten een halt toe te roepen. (Aadorp)”
2. VVD

Ook de VVD kent het woord fiets niet en als het om verkeersveiligheid gaat munt de partij uit in wollig taalgebruik. Toch suggereert één zin uit het programma wel dat een fiets een belangrijk vervoermiddel kan zijn, al gaat het dan om een ‘bike’ en niet om een fiets.

Veiligheid: […] Bij scholen wordt de verkeersveiligheid verhoogd d.m.v. innovatieve routingsystemen.

De inzet van de politie ‘bike teams' blijft belangrijk omdat dit de zichtbaarheid van politie in de wijken onderstreept. ”

Onderwijs: […] De verkeersomstandigheden rond scholen is een punt van zorg voor de veiligheid van de leerlingen die grote aandacht waard is.”


Eén concreet voorstel spreekt ons aan. De Gravenallee is genoemd als aantrekkelijke en wenselijke fietsverbinding in de fietsnota van 2010. Liever geen auto´s uiteraard.

Verkeer en vervoer:[…] herstel van de historische Gravenallee wordt met kracht nagestreefd d.m.v. ondertunneling en/of verdiepte aanleg van de van Rechteren Limpurgsingel.”


3. CDA

Beheersen van het gebruik van de auto in woonwijken is voor de CDA een belangrijk thema als het om veiligheid op straat gaat.

Almelo; je zult er maar wonen. De inwoners van Almelo […] willen hier met plezier hun vrije tijd doorbrengen, recreëren, sporten en spelen. Ze willen binnen en buiten Almelo andere plekken snel, makkelijk en veilig kunnen bereiken.[…]

Wat betreft de veiligheid van schoolgaande kinderen en omwonenden scheelt het al wanneer er rustiger wordt gereden in woonwijken en dat kinderen vaker met de fiets naar school worden gebracht. […] C.D.A. Almelo […] wil het gebruik van de singels/rondwegen in Almelo bevorderen en sluipverkeer in de woonwijken tegengaan.”
Om mensen van buiten Almelo naar de stad te lokken legt de CDA accenten op het recreatief gebruik van de fiets.

Almelo, een bezoek waard. […] C.D.A. Almelo: […] wil de kansen benutten die ontstaan door zowel de verbetering en uitbreiding van het (recreatief) fiets- en wandelnetwerk als de verbetering van de bereikbaarheid over water.”


Het programma van de CDA besteed tevens aandacht aan handhaving van regels gericht op verkeersveiligheid.

Almelo; een huftervrije samenleving. […] CDA Almelo:dringt aan op meer zichtbaarheid van toezichthouders en betere handhaving van (verkeers)regels.

bestrijdt fout parkeren in zowel de binnenstad als in de wijken, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de schoolomgeving in het kader van veiligheid (door de inzet van BOA’s). “
4. D66

Bij D66 staat de auto voorop, zeker als vervoermiddel in de binnenstad.

Binnenstad: […]De gemeente zal ook werk moeten maken van gratis parkeren in de binnenstad. Zoals dat ook in de centrale winkelcentra en omliggende dorpen gebruikelijk is. D66 wil in vier jaar toewerken naar een nieuw parkeerregime, dat uitgaat van gratis parkeren in de binnenstad en beschermd parkeren voor bewoners. […] Naast dit nieuwe parkeerregime zal ook een goed verkeerscirculatieplan ontwikkeld moeten worden. “
Fietsen is bij D66 vooral een recreatieve bezigheid.

Sport en recreatie: D66 wil […] de recreatiemogelijkheden een impuls geven, vooral waar het gaat om de wandel-, fiets- en watersportmogelijkheden.[…]D66 heeft uiteraard ook oog voor de beoefenaren van individuele sporten. Bij de aanleg van fiets- en wandelpaden moet daarom rekening gehouden worden met de vele hardlopers, skaters, wielrenners en mountainbikers die Almelo rijk is. Veel wandelaars en fietsers profiteren van de stad en de fraaie omgeving. Almelo is een groene stad met een groene omgeving.
Waar het gaat om leefbaarheid is er wel aandacht voor de scootmobiel maar niet voor de fiets.

Leefbaarheid en leefomgeving: D66 wil […] ouderen een veilige en goed begaanbare leefomgeving bieden. […] Een groot aantal van hen (ouderen) maakt gebruik van hulpmiddelen als rollators of een scootmobiel. Daarmee moet rekening worden gehouden bij het inrichten van de openbare ruimte zoals parken en openbare gebouwen en andere publieke ruimtes. Concreet: de stoepranden verlagen, voldoende op- en afritten en adequaat straatmeubilair.”
Het is onduidelijk of D66 veiligheid voor fietsers belangrijk vindt of dat de partij fietsers enkel als potentieel gevaar ziet.

Veiligheid en handhaving: D66 Almelo wil : […] Verkeersveiligheid voor kinderen en ouderen optimaliseren. […] Voor de verkeersveiligheid pleiten we voor het herzien van wegen en fietspaden vanuit het perspectief van kinderen en ouderen. Wij verwachten dat dit nieuwe inzichten en ideeën oplevert die waar nodig aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen met zich meebrengen.”
5. SP

Het programma van de SP besteed uitgebreid aandacht aan het openbaar vervoer, maar niet aan fietsers. De enige keer dat fietsers genoemd worden is het in één adem met automobilisten, gevolgd door de suggestie dat mensen zonder auto zich bij voorkeur met het openbaar vervoer verplaatsen.

Ruimte & wonen: […] Almelo in de toekomst […] De buurt moet bereikbaar zijn. Naast goede voorzieningen voor fietsers en automobilisten (een goed en veilig wegennet en voldoende ruimte om te parkeren) moet ook het openbaar vervoer in de buurt specifieke aandacht krijgen. Openbaar vervoer in de buurt is onmisbaar voor jongeren, ouderen, gehandicapten en mensen zonder auto.”
6. ALA

ALA vindt auto’s in de binnenstad ook belangrijk, maar denkt er genuanceerd over, vindt makkelijk parkeren vooral van belang voor ouderen en gehandicapten. Fittere ouderen zouden in hun visie voor 11 uur al fietsend al de winkels kunnen bereiken.

De fietsersbond vindt het van groter belang dat er voor fietsers op alle tijden goede verbindingsmogelijkheden zijn door het centrum heen en naar de diverse locaties in het centrum. Dat hoeft dan niet persé door de Grotestraat te zijn.

Verantwoording ALA: […] Voor de oudere kiezers in de stad stonden en staan we nog steeds op de bres ,b.v. met aandacht voor (beperkt) fietsen in de Grotestraat, meer parkeermogelijkheden.”

Verkeer: […] Bereikbaarheid centrum: ALA vindt dat er een duidelijke, autovriendelijke inrichting van het centrum moet komen. Goede verbindingswegen en bewegwijzering zijn een visitekaartje voor de stad.

ALA vindt dat fietsverkeer in het gehele centrum tot 11.00 uur toegestaan moet worden.

Speerpunten: tijdens winkelopeningsdagen tot 11.00 uur en de gehele zondag fietsverkeer toestaan in het centrum.

Overeenkomstig de Europese richtlijnen aanleggen van meer parkeermogelijkheden voor

gehandicapten en ouderen, op korte afstand van winkels en andere voorzieningen.[…]

Kort parkeren in de binnenstad moet aantrekkelijk en dus betaalbaar zijn.”
Als het gaat om veiligheid noemt het programma van ALA enkele concrete knooppunten, al wordt niet verhelderd waarom ze onveilig zijn. Verlichting is volgens ons voor fietsers zeker niet het enige speerpunt, maar onderstreept wel dat ALA de fiets als vervoermiddel serieus neemt, ook in het donker.

Veiligheid: […]Een aantal knooppunten in de stad is ronduit gevaarlijk, o.a. de verbindingSchoolstraat-Burgemeester Raveslootsingel, Sluitersveldsingel-Buitenhof, Leemslagenweg-Zeven

Bosjes en Nijreessingel-Bornsestraat. Ook de verlichting bij fietspadkruisingen laat op een aantal

punten te wensen over (o.a. in de Windmolenbroek).[…]

Speerpunten: Onveilige verkeerssituaties aanpakken.

Meer verlichting bij fietspadkruisingen en uitbreiding van waarschuwingslichten.

Betere zichtbaarheid bij voetgangersoversteekplaatsen.”
7. Partij Vrij Almelo

Bij deze partij lijkt mobiliteit geen item te zijn en fietsverkeer al helemaal niet. Het programma van de PVA besteedt veel aandacht aan de wat meer kwetsbare bewoners, maar gaat er zo te zien van uit dat die zich per auto verplaatsen.

Parkeerbeleid: De Partij Vrij Almelo streeft naar vrij parkeren in de binnenstad. De verwachting is dan dat stads- en vooral regiobewoners weer vaker en/of langer zullen gaan winkelen in Almelo. Publiek dat heel dichtbij de winkels wil/moet parkeren, kan dat dan gratis doen. Dat is voor bijvoorbeeld ouderen een uitkomst. Dit moet er voor zorgen dat de binnenstad van Almelo weer aantrekkelijker wordt voor de bezoekers. Bovendien neemt de parkeeroverlast in de woonwijken af.”
8. GroenLinks

Voor Groen Links krijgen fieters een voorkeursbehandeling.Duurzaam […] Fiets en openbaar vervoer hebben dus onze voorkeur boven de auto. Waar autoverkeer nodig is, willen we dat zo milieuvriendelijk mogelijk doen.”
Tevens heeft deze partij aandacht voor de fietsnota, al is versneld enigszins achterhaald. De fietsnota zou in 2010 al uitgevoerd zijn.

De fietsnota wordt versneld uit gevoerd. De gratis overdekte en bewaakte fietsenstallingen bij het station en in het centrum worden gebruiksvriendelijker.”


Voor Groenlinks is het gratis parkeren van je auto in het centrum niet vanzelfsprekend.

In het centrum wordt een hoog parkeertarief gehanteerd en rondom het centrum een laag tarief.
Als het gaat om behoud van de groene omgeving moet je daar als fietser wel kunnen komen.

Groen: Almelo is in het bezit van groene longen. Nog wel. […] Een intensief fietspaden- en wandelpadennetwerk wordt gerealiseerd.”


9. ChristenUnie

Het programma van de ChristenUnie heeft meer aandacht voor de fiets dan alle andere partijen samen. Vandaar dat we hier een keuze gemaakt hebben. Bij verschillende onderdelen van het programma wordt fietsverkeer genoemd, regelmatig ook in combinatie met een groene omgeving.

In het hoofdstukje over Cultuur , sport en recreatie wordt gepleit voor “fietsreparatiepunten in woonwijken”. Als het gaat over Economie en Landbouw is ontsluiting voor het fietsverkeer een belangrijk item.
In een apart hoofdstuk over mobiliteit is de fiets prominent aanwezig en krijgt een eigen paragraaf. We laten het voor zichzelf spreken.

FietsDe fiets vormt een uitermate belangrijk vervoermiddel voor de korte-afstandsmobiliteit. Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend.

De jeugd onder de zestien jaar is er zonder meer op aangewezen en voor schoolbezoek is er dan ook vaak sprake van grote fietsstromen.

Ook voor woon-werkverkeer op korte afstand wordt veel gebruikgemaakt van de fiets. Nu fietsen met (elektrische) trapondersteuning in een snel tempo de markt veroveren, zijn er veel mensen die de fiets opnieuw ontdekt hebben. Er moet dan ook in elke gemeente een fietsbeleid op papier staan, dat actief wordt uitgevoerd en gemonitord en waarvoor een apart budget is binnen de begroting.
Concrete voorstellen

Fietsroutes binnen de gemeente worden zo veel mogelijk van het overige verkeer gescheiden.

Realiseer vrij liggende fietspaden en zogeheten fietsstraten waar de auto ‘te gast’ is.

Fietspaden worden uitgevoerd in rood asfalt voor een goed fietscomfort.

In de centra, bij de stations en bushaltes en bij ’attractiepunten’ zijn voldoende mogelijkheden voor fietsparkeren, bij voorkeur in de vorm van bewaakte stallingen.

De ChristenUnie bevordert de aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische fietsen.

De gemeente kan horeca het predicaat ‘fietscafé’ geven.

Bedrijven en toeristische trekpleisters worden met goed openbaar vervoer en fietspaden ontsloten.

Bij nieuwbouwwijken en herstructureringen wordt gezorgd voor een goede infrastructuur voor fietsen, zodat het fietsen wordt bevorderd en automobiliteit wordt teruggedrongen.

Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwijderd.

Er wordt een fiets-klachtenmeldpunt ingesteld.”
Ook als het gaat over auto’s pleit de CU voor gescheiden rijbanen voor fietsers. En zowel bij het onderwerp auto’s, als milieu, en als afsluitende opmerking wordt nog eens benadrukt dat de Christenunie prioriteit geeft aan fietsverkeer (en openbaar vervoer) boven autoverkeer.
Toch een klein puntje van kritiek. Het programma is erg algemeen, gaat niet in op Almelose situaties. Zo missen we binnen dit geheel een beetje de aandacht voor overmatig autoverkeer rond basisscholen.
10. Leefbaar Almelo

Ook Leefbaar Almelo ondersteunt de Gravenallee als belangrijke verbinding.

Omgeving: […]Behoud van de groene longen en meer groen en water […] Herstellen van de verbinding van de Gravenallee met het kasteel in hartje stad.”
Voor parkeerproblemen van auto’s zoekt Leefbaar Almelo naar een creatieve oplossing, al zetten we onze vraagtekens bij de haalbaarheid, het zet wel aan tot denken in oplossingen. Tevens realiseert Leefbaar Almelo zich dat ook fietsers hun vervoermiddel willen ‘parkeren’.

Leefbaar Almelo wil goede parkeermogelijkheden aan de rand van de stad en aan de rand van het centrum en van daaruit verder goede gratis vervoersmogelijkheden aanbieden voor bezoekers en gebruikers van de stad.Ontwikkel meer fietsstallingen in en om het centrum.

Invoeren van fiets-taxisysteem als toeristische attractie en als milieu-en werkgelegenheidsproject Leefbaar Almelo wil als pilot hiervoor een bedrijf op laten richten door derden.”
Niet alleen aandacht voor fietsers, maar ook nog voor fietsen in het groen en zonder uitlaatgassen.

Verbeteren van de invalswegen vooral te realiseren door het aanbrengen van meer groen.Voorrang aan langzaam verkeer door de juiste wandel- en fietspaden aan te leggen en tegelijkertijd het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te beperken, te beginnen in de binnenstad en uitbreiden naar buitenwijken en dorpen.”
Leefbaar Almelo beseft dat beheersen van autoverkeer het voor fietsers veiliger kan maken.

Veilige gemeente: […]Hele stad 30 km zone maken, behalve de verkeersringen rond centrum en stad.

Stimuleren van langzaam verkeer en terugdringen van gemotoriseerd verkeer.

Ontmoedig het naar school brengen per auto onder andere door veilige loop- en fietsroutes. “


11. Libertarische partij Almelo

Naast de wens tot gratis parkeren niets over vervoer of het zou om het bevorderen van de hennepteelt te moeten gaan ten behoeve van bio-ethanol brandstof voor auto’s. Fietsers hebben die hennep niet nodig, rijden al op bio-brandstof.

Werkgelegenheid, welvaart, veiligheid en een groener milieu door legalisatie hennepteelt.

Ethanol/bio-brandstof voor auto’s, […]”
Van deze partij moeten de auto’s vooral zo snel mogelijk de stad in kunnen rijden. Veiligheid voor fietsers is blijkbaar niet van belang.

Stop met het pesten van burgers […]Overmatige snelheidscontroles? […]De gemeente heeft wel belangrijkere dingen te doen

Gratis parkeren binnenstad. Sowieso op de koopzondagen. De regiofunctie van Almelo wordt verbeterd wanneer de noabers verwelkomd worden en niet worden afgeschrikt”
12. Burger Belangen Almelo

Ook bij deze partij wordt auto’s naar het centrum lokken als eerste genoemd.

2 uur gratis parkeren centrum. Bij alle langparkeerplaatsen en parkeerplaatsen rondom het centrum wordt z.s.m. een blauwe zone ingevoerd waar bezoekers van het centrum de auto 2 uur gratis kunnen parkeren.”
Achterstallig onderhoud is Burgerbelangen een doorn in het oog.

Verbetering onderhoud wegen, bruggen en viaducten.De afgelopen 8 jaar heeft de gemeente Almelo de ene na de andere bezuiniging doorgevoerd op het onderhoud van de wegen, bruggen en viaducten, met als gevolg dat er steeds meer gaten in het asfalt te vinden zijn en het trottoir op diverse locaties meer weg heeft van struikelblokken[…]Het preventief onderhoud moet per direct terug naar het niveau van voor 2006.”
Een punt in die verkiezingsprogramma wat ons positief aanspreekt is dat over doorstroming. Naast “groene zones autoverkeer” tevens

Tegelijk groen fietsverkeer


Het verbeteren en intensiveren van “tegelijk groen” voor fietsers in Almelo.
Op veel kruispunten is het nog niet aanwezig, of het werkt niet volgens het principe “tegelijk groen” waardoor er stoplichten van fietsers op rood blijven staan, met als gevolg dat fietsers alsnog door rood fietsen.”

Verderop in het programma komt de doorstroming nog een keer terug.

Verbetering van het woon,- leef- en werkklimaat in alle wijken van de stad. […]goede en veilige doorstroming op hoofdwegen en fietspaden”


13. LKA / Lijst Kamphuis

Voor deze partij is mobiliteit of vervoer geen onderwerp, behalve wanneer het gaat over gratis parkeren. Toch lijkt daarbij dit keer niet het belangrijkste streven te zijn om de binnenstad van zoveel mogelijk autoverkeer te voorzien.

Gratis parkeren binnenstad (in ieder geval de parkeergarages, om overlast omwonenden te voorkomen)”

Het enige andere item wat met vervoer te maken heeft stelt:

Minder asfalt, meer klinkers. Klachten over veel te dure racebanen als de Hanzelaan behoren dan tot het verleden en we besparen ook nog.”

Als dat dan maar niet betekent dat fietsers nog vaker met hobbelige klinkers geconfronteerd worden waar auto’s wel glad asfalt krijgen.14. Lijst Cete

Het programma van deze partij is erg summier. Er is geen aandacht voor vervoer en mobiliteit.


15. Almelooooo / Lijst Jan Hammink

Almelooooo vindt vervoer alleen belangrijk in het kader van de Participatiewet-WMO:

De gemeente moet voorzieningen treffen waardoor mensen: zich lokaal kunnen verplaatsen (met vervoermiddel)”
Al doen de opmerkingen over parkeren vrezen dat het dan alleen over auto’s gaat:

Het eerste uur gratis parkeren met eventueel met daaraan gekoppeld steun voor het plan verkeer terug in Noord- en Zuid in kern van Almelo, inclusief het aanbrengen nieuwe parkeerplaatsen voor de deur van ondernemers.”

Blijkbaar wil Almelooooo zoveel mogelijk auto’s in de hele binnenstad?
16. Almelo Centraal

Afgezien van goede bereikbaarheid van Almelo met de auto niets over verkeer of mobiliteit.centrum moet goed bereikbaar zijn met de auto. Voldoende parkeerplaatsen die gemakkelijk te bereiken zijn, zijn een voorwaarde.”

Fietsersbond, afdeling Almelo, overzicht samengesteld door Maartje de Zeeuw

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina