Ambassade de Belgique Ambassade van België Embassy of Belgium CanberraDovnload 27.34 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte27.34 Kb.


Ambassade de Belgique

Ambassade van België

Embassy of Belgium
Canberra


19 Arkana Street

Yarralumla ACT 2600

Canberra, AUSTRALIA

Tel + 61-2 6273 2501

Fax: + 61-2 6273 3392

Canberra@diplobel.org

www.diplomatie.be/canberra


Which documents do you need to provide us to sponsor someone


  • Copy of passport for Australian citizen or permanent resident

  • Proof of your solvency (statement of annual income, employment contract or letter of employment, pay slips covering the previous 3 months). If you are self-employed provide proof of registration of your company, statement of annual income, bank statement of last 3 months. As a guideline, the amount of about AU$ 10,000 should be available to the student on an annual basis (excluding tuition).

  • Consular fees covering the authentication of the sponsor’s signature. The signature legalisation fee is $19.

  • The pledge of Financial Support must be in one of the national languages of Belgium (in French, in Dutch or in German). Please do not complete the English translation.

BIJLAGE 32
VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING

Onderschreven overeenkomstig de bepalingen van artikel 60 van de wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

___________

Ik ondergetekende ………………………………………………………………………………….…,

geboren te…………………………………………………, op……………………………………….,

van ………………………………………………………………………………………..nationaliteit, beroep …………………………………………………………………………………………………..,

wonende te ……………………………………………………………………………………………..,

verbind mij ten opzichte van de Belgische Staat en van de genaamde :…………………………,

…………………………………………………………………………………………………….………

geboren te …………………………………………………, op……………………………………….,

van………………………………………………………………………………………….nationaliteit,

verblijvende te ………………………………………………………………………………………..,

die in België komt om er te studeren (1)

die zich in België bevindt om er te studeren aan

………………………………………………..………………………………………………………(2)

de gezondheidszorgen, de kosten van verblijf, studie en repatriëring van de voornoemde ten laste te nemen.


Onderhavige tenlasteneming neemt een aanvang op de dag van de ondertekening

en geldt: voor het school-/academiejaar……………………………………………………………..

voor de duur van de studies in België (1)

Ik blijf nochtans borg voor het betalen van de kosten van repatriëring na de hierboven vastgestelde termijn, op voorwaarde dat tijdens het trimester dat volgt op het verstrijken van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van de betrokkene te zijnen opzichte een maatregel tot verwijdering getroffen werd.


Onderhavige tenlasteneming geldt eveneens voor de echtgenoot van de student(e) en voor zijn (haar) (hun) minderjarig(e) kind(eren) ten laste, met name :

Echtgenoot : ……………………………………………………………………………………………

Kind(eren):………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Datum en handtekening (3)

Gezien voor wettiging van de handtekening

Van …………………………………………….

Te……………………….. op …………………

Handtekening van de overheid,

ZEGEL
________________  1. De onnodige vermelding schrappen.

  2. Benaming en juist adres van de door de Staat georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instelling

  3. De handtekening, voorafgegaan door de door de ondertekenaar eigenhandig geschreven vermelding “Gelezen en goedgekeurd”, dient gewettigd te worden door het gemeentebestuur/de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger in het buitenland

TRANSLATION ONLY – NOT TO BE COMPLETED

APPENDIX 32
PLEDGE OF FINANCIAL SUPPORT

Signed under the provisions of Section 60 of the Immigration and Deportation Act 1980 (Law of 15 December 1980).

___________

The undersigned (give full name) ………………………………………………………………….…,

Born at (place of birth)……………………………………………, date of birth …...……………….,

Nationality…………………………………………………………………..………………………….., Profession………………………………………………………………...…………………………….., Full address……………………………………………………………………………………………..,

pledges to the Belgian government and to the following person (full name of student):

…………………………………………………………………………………………………………….

Born at (place of birth)……………………………………………, date of birth …...……………….,

Nationality……………………………………………………………………………………………….., full address ………………………………………………………………………………………..,

Who intends to take up residence in Belgium to study (1)

Who is presently in Belgium doing studies at (name of university/school)

………………………………………………..………………………………………………………(2)

That (s)he will guarantee the payment of any and all expenses incurred by the above student, including but not exclusively hospital and doctor’s fees, tuition fees, living expenses and the cost of repatriating the student.


This pledge becomes effective the day it is signed and remains valid for :

the academic/school year……………………………………………………………..

the entire duration of her/his studies (1)

The undersigned acknowledges that the present pledge extends beyond the time limit set above and that (s)he will be responsible for the cost of repatriating the above student if a deportation order is served on her/him within three months of the expiry of his/her residence permit.


This pledge also extends to the student’s spouse and children under 18 years of age, namely:

Spouse: ……………………………………………………………………………………………

Child(ren):………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Date and signature (3)

Write “Read and Approved”

Sighted for legalisation of the signature

Of …………………………………………….

Place……………………….. date …………………

Signature of official,SEAL
________________

  1. Delete what is not applicable.

  2. Name and correct address of educational institute organised, recognised or subsidised by the government.

  3. The guarantor’s signature must be preceded by the words “Read and approved”, written in her/his hand. The signature must be legalised by the municipality or by a Belgian consular representative.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina