Arbitration and mediation center uitspraak geschillenbeslechterDovnload 25.89 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte25.89 Kb.


group 2


ARBITRATION
AND
MEDIATION CENTER
UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER


Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen v. Aagje Vandewaele

Zaaknr. DNL2015-0036


1. Partijen

Eiser is Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland te ‘s-Gravenhage uit Hoofddorp, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.


Verweerder is Aagje Vandewaele uit Torhout, Belgie.


2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via AXC.
3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 7 juli 2015. Het Instituut heeft op 8 juli 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 10 juli 2015 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).


Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 13 juli 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 2 augustus 2015. De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 3 augustus 2015 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Paul L. Reeskamp op 19 augustus 2015 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.


4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is de Nederlandse Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen, gevestigd te Hoofddorp, Nederland.


Eiser beroept zich in deze procedure op de volgende merkrechten:
a. Benelux woordmerkregistratie HOLLANDCASINOS (nr. 0150337), dat is gedeponeerd en geregistreerd op 5 januari 1987 voor de klassen 35 en 41;
b. Benelux woordmerkregistratie HOLLANDCASINO (nr. 0607057), dat is gedeponeerd op 24 januari 1997 voor de klassen 41 en 43, en geregistreerd op 1 november 1997;
c. Gemeenschapsmerkregistratie voor het beeldmerk (nr. 003705282), dat is gedeponeerd op 1 maart 2004 voor de klassen35, 41 en 43, en geregistreerd op 15 november 2005;


d. Gemeenschapsmerkregistratie voor het beeldmerk (nr. 005501441), dat is gedeponeerd op 27 november 2006 voor de klassen35, 41 en 43, en geregistreerd op 25 februari 2008;


Deze merkrechten zullen gezamenlijk worden aangeduid als “de Merken”.
Verweerder is Aagje Vandewaele, gevestigd te Torhout, België.
Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd op 26 oktober 2014, die wordt gebruikt voor informatievoorziening met betrekking tot casinodiensten.


5. Stellingen van Partijen
A. Eiser

Eiser vordert de wijziging van de domeinnaamhouder opdat hij houder wordt van de Domeinnaam.


Hij voert hiertoe aan dat hij houder is van de Merken. De Domeinnaam stemt volgens Eiser verwarringwekkend overeen met de Merken. Daarnaast voert hij aan dat op de webpagina die onder de domeinnaam te raadplegen is, identieke althans soortgelijke diensten worden aangeboden als waarvoor de Merken zijn ingeschreven en worden gebruikt.
Eiser stelt voorts dat Verweerder niet beschikt over merkrechten of handelsnaamrechten die identiek althans overeenstemmend zijn met de Domeinnaam. Voorts zou van enig legitiem belang van Verweerder geen sprake zijn, en wordt door het gebruik van de Domeinnaam de indruk gewekt dat Verweerder verbonden is aan Eiser.
Ten slotte stelt Eiser dat de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw is geschied, nu Verweerder bekend had moeten of kunnen zijn met de oudere rechten van Eiser. Bovendien zou bij het relevante publiek verwarring kunnen bestaan omtrent de vraag of de Domeinnaam door Eiser gehouden wordt. Het feit dat op de webpagina in het Nederlands online gokdiensten worden aangeboden, zou bovendien de goede naam van Eiser schaden, nu online gokken verboden is in Nederland.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.
6. Oordeel en Bevindingen

Artikel 10.3 van de Regeling schrijft voor dat de Geschillenbeslechter het geschil zal beslechten op basis van de Eis indien geen verweerschrift is ingediend. Dit betekent dat de vordering zal worden toegewezen tenzij deze de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomen.


Op basis van artikel 2.1 van de Regeling kan Eiser enkel in zijn vordering tegemoet gekomen worden als hij aantoont dat voldaan is aan alle onderstaande drie vereisten, kort gezegd dat:
a. de Domeinnaam verwarringwekkend identiek of overeenstemmend is met zijn merk of handelsnaam dat naar Nederlands recht beschermd is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b. de Domeinnaamhouder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft de registraties overgelegd van zijn Merken. Op het eerste gezicht bestaat bij het Benelux merk HOLLAND CASINO (nr. 0607057) de meeste overeenstemming met de Domeinnaam. Allereerst kan bij de vergelijking van het merk met de Domeinnaam het “.nl” Top-Level Domein buiten beschouwing gelaten worden.1


Het merk is in zijn geheel opgenomen in de Domeinnaam. Het woord “jackpot” dat in de Domeinnaam achter het dominante gedeelte “hollandcasino” is geplaatst heeft onvoldoende onderscheidend vermogen om verwarring te voorkomen, temeer omdat jackpot een gebruikelijke term is bij gokdiensten.2 De Domeinnaam stemt derhalve verwarringwekkend overeen met het merk HOLLAND CASINO (nr. 0607057).
Nu reeds ter zake van één merk verwarringwekkende overeenstemming is vastgesteld zal de Geschillenbeslechter de behandeling van de overige ingeroepen merken achterwege laten.
Op basis van het bovenstaande is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser heeft genoegzaam aangevoerd dat Verweerder niet beschikt over eigen rechten of handelsnamen die de registratie en het gebruik van de Domeinnaam kunnen rechtvaardigen. Hij heeft onweersproken gesteld dat tussen Verweerder en Holland Casino geen connectie is.


Daar Verweerder geen verweerschrift heeft ingediend is de Geschillenbeslechter niet gebleken van enig legitiem belang dat Verweerder zou kunnen hebben bij de registratie en het gebruik van de Domeinnaam.
Ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling is derhalve voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Alle Merken van Eiser zijn geregistreerd vóór de registratiedatum van de Domeinnaam. Daarnaast is Holland Casino onweersproken een bekend merk in de Benelux, althans in Nederland. Op basis hiervan komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat Verweerder op de hoogte was, of op zijn minst had moeten zijn, van de rechten van Eiser.


Gezien het feit dat via de webpagina onder de Domeinnaam wordt doorgelinkt naar websites waar online gokken wordt aangeboden, wordt de Domeinnaam kennelijk gebruikt om commercieel voordeel te behalen.
Onder deze omstandigheden is volgens de Geschillenbeslechter sprake van registratie en gebruik te kwader trouw. Mitsdien is ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling voldaan.


7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam, , zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.P.L. Reeskamp

GeschillenbeslechterDatum: 2 september 2015

1 Vgl. Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008.

2 Vgl. Beslist.nl B.V. v. Geoffry/Mandemakers, WIPO Zaaknr. DNL2015-0014.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina