Art. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 13 januari 2014Dovnload 28.85 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte28.85 Kb.
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 JANUARI 2014, GESLOTEN IN HET PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF, TOT WIJZIGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 14 APRIL 2008, HOUDENDE DE TOEPASSING VAN DE FUNCTIECLASSIFICATIE IN DE HORECASECTOR
Art. 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder “werknemers” verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast uur- of maandloon.

Art. 2. Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008, houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en geregistreerd onder het nummer 88102/CO/302.

Art. 3. In artikel 8 van de CAO wordt volgende referentiefunctie en haar weging ingevoegd: in functiecategorie VIII: purser / on board services supervisor met 147,5 wegingspunten.

Art. 4. De in bijlage 1 gevoegde exhaustieve lijst van referentiefuncties zoals bepaald in artikel 3 van de CAO, wordt aangevuld met de referentiefunctie purser / on board services supervisor met referentienummer 251.

Art. 5. De bijlage 2 van de CAO wordt aangevuld met de functieomschrijving van de referentiefunctie purser / on board services supervisor zoals opgenomen in bijlage van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 13 januari 2014.

Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

FUNCTIEOMSCHRIJVING USB

Afdeling : BEDIENING - SPOORWEGEN


Code : 251
Functie : Purser/On board services Supervisor
Functiecategorie : VIII
ORGANISATIE :

Staat in de onderneming onder het gezag van de (Duty) On board Services Manager en geeft operationeel leiding aan de train attendants/stewards aan boord van de treinen.


DOEL :

Begeleiding van de train attendants/stewards en toezicht houden op een correcte en vlotte uitvoering van de werkzaamheden aan boord van de treinen en het volgen van de procedures door de train attendants/stewards teneinde de kwaliteit van de dienstverlening aan de passagiers te verzekeren.

Het instaan voor de cateringservice aan boord volgens de specificaties en tot volle tevredenheid van de passagiers.
HOOFDTAKEN :

Eurostartreinen


 • Geeft leiding aan alle train attendants/stewards en voert, indien nodig, dezelfde operationele taken uit aan boord van de trein als zijn ploeg; vertoont voorbeeldgedrag wanneer hij zijn taken uitvoert aan boord van de trein

 • Coacht, motiveert, superviseert alle train attendants/stewards

 • Brengt de nodige inlichtingen, nieuwe procedures en instructies over naar de ploeg stewards/train attendants en voert tevens informatie terug naar zijn manager via de reisverslagen en incidentrapporteringen

 • Verricht de dagelijkse opvolging van de prestaties en het gedrag van de train attendants/stewards aan boord van de treinen, rapporteert alle andere relevante situaties of moeilijkheden; werkt aan de ontwikkeling van de stewards/train attendants via de realisatie van beoordelingen en feedback

 • Animeert de briefings en neemt deel aan de vergaderingen georganiseerd door de (Duty) On Board Services manager

 • Neemt deel aan werkgroepen en opleidingen (binnen en buiten het bedrijf).


Thalystreinen

 • Verricht de opvolging van de train attendants/stewards op de basis, op de trein en tussen de basis en de trein in nauwe samenwerking met de dispatch en terminal manager

 • Verifieert, onderhoudt en verbetert het kwaliteitsniveau van de dienstverlening aan boord door aanwezig te zijn op de treinen

 • Vervult een sleutelrol in de communicatie tussen de train attendants/stewards en het management; communiceert rechtstreeks met de train attendants/stewards en is de link tussen de staff en het management

 • Organiseert tussentijds afspraken die leiden tot een jaarlijks evaluatiegesprek met alle stewards/train attendants

 • Neemt deel aan briefings, meetings met de (Duty) On Board Services manager en de meeting met collega’s

 • Werkt mee aan het up-to-date houden van de regels en procedures voor train attendants/sterwards

C R I T E R I A

Code : HRC. REF. 251
Functie : Purser / On board services Supervisor

1. VERANTWOORDELIJKHEID
Is verantwoordelijk voor :

. het geven van operationele leiding aan de train attendants/stewards aan boord van de treinen en het toezicht op werkzaamheden van de train attendants/stewards

. de praktische opleiding en begeleiding van de train attendants

. de dagelijkse rapportage en opvolging van de prestaties aan boord

. het kwaliteitsniveau van de dienstverlening aan boord van de treinen

. een vlotte, correcte, toegewijde en klantvriendelijke service


Gevolgen:

 • foutieve handelingen of beslissingen kunnen aanleiding geven tot

mindere kwaliteit van de dienstverlening, onveilige situaties, voorraad- of geldtekorten, verwittigingen of aanmaningen.

De gevolgen zijn doorgaans merkbaar op korte termijn en hebben invloed op de werkeenheid.


2. KENNIS EN KUNDE


 • kennisniveau Hoger Middelbaar Onderwijs met gemiddeld 1 tot 3 jaar ervaring als steward/train attendant (niet verplicht) en het volgen van de vereiste opleidingen

 • uitstekende kennis van de dienstverlening en procedures

 • kunnen leiding geven (controleren, coachen & motiveren)

 • kennis van de richtlijnen en hygiënenormen

 • kennis van producten en prijzen

 • kunnen bedienen van de handterminal en overige werkmaterialen

 • kunnen werken met geïnformatiseerd systeem

 • gebruikerskennis van courante software


3. PROBLEEMOPLOSSING


 • operationele problemen, crewaangelegenheden

 • dient onmiddellijk de nodige initiatieven te kunnen nemen naargelang de situatie of het zich voordoende probleem (onvoorziene problemen, materiaal tekort, onvoldoende maaltijden, vertragingen)

 • de Purser/Supervisor neemt normaliter de beslissingen aan boord en in de basis binnen aangegeven richtlijnen en procedures

 • staat onder supervisie van de (Duty) On Board Services Manager hetzij aan boord, hetzij telefonisch bereikbaar op kantoor en kan eventueel op hem terugvallen
 1. COMMUNICATIE EN OVERLEG
 • schriftelijk (rapporteringen, sheets invullen) – mondeling (coaching- en feedbackgesprekken)

 • correct en gastvrij te woord staan van passagiers en mogelijke klachten kunnen behandelen

 • kan informatie uitwisselen met de Terminal manager, de Dispatch of medewerkers van het bevoorradingscentrum (CAV).

 • contacten met de train manager

 • regelmatige rapportering naar collega’s en (Duty) On Board Services manager toe

 • moet zich kunnen uitdrukken in het beide landstalen en het Engels.
 1. VAARDIGHEDEN

Enige concentratie is vereist bij het opdienen ingevolge plotse bewegingen, schokken van de trein.
 1. INCONVENIENTEN

6.1. zwaarte : heffen/verzetten van bakken met drank aan de bar

duwen van de trolley geladen met drank (+ 70 kg)
6.2. houding : bukken - lopend - staand - te allen tijde zijn evenwicht kunnen

bewaren
6.3. werksfeer : drukte aan de bar


6.4. persoonlijk risico : geringe kans op kneuzingen, zijn hoofd stoten, kleine

brandwonden, rug-en knieklachten, treinongelukken
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina