Assen, 2 september 2014 Ons kenmerk 201402317-00435184Dovnload 8.71 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte8.71 Kb.
Assen, 2 september 2014

Ons kenmerk 201402317-00435184

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998)

1. De aanvraag
1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

U, A. de Jonge, hebt namens Waterschap Hunze en Aa’s, een aanvraag voor een vergunning op basis van artikel 19d van de Nb-wet 1998 ingediend. De aanvraag is door ons ontvangen op 5 maart 2014. Uw aanvraag maakt deel uit van deze beschikking. U hebt de volgende documenten meegestuurd, die geacht worden onlosmakelijk met uw aanvraag te zijn verbonden:
 • aanbiedingsbrief;

 • gedateerd en getekend aanvraagformulier;

 • verslechteringstoets;

 • ontwerptekeningen van het voornemen.

Na een overleg op het provinciehuis op 29 april 2014 zijn op ons verzoek op 1 mei 2014 en 9 mei 2014 de volgende aanvullende gegevens van u ontvangen:
 • toetsing Flora- en faunawet;

 • aangevulde verslechteringstoets;

 • aangepaste ontwerptekening (ligging habitattypen toegevoegd).

Op 13 mei 2014 zijn door ons informeel aanvullende vragen gesteld. De reactie hierop is op 13 mei 2014 bij ons binnen gekomen.


1.2. De activiteit

Uw activiteit bestaat in grote lijnen uit het herstellen van de oude beeklopen van het Anreeperdiep en het Deurzerdiep. Dit komt voort uit het ontwikkelingsprogramma de FlorijnAs. In het kader van het programma de Florijnas wordt het beekdal heringericht en worden de diepjes opnieuw gemeanderd aangelegd voor zowel het gebied van de gemeente Assen en Aa en Hunze. Assen aan de Aa is een deelproject van het programma de FlorijnAs. Het project heeft als doel om het gebied van het beekdal aantrekkelijk te maken tot een mooie, leefbare en levendige plek met een grote belevingswaarde voor de stad en haar bewoners. De herinrichting van het beekdal geeft een impuls aan de levendigheid, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit rondom het beekdal. Het plangebied ligt in de gemeenten Assen en Aa en Hunze ten oosten van de stad Assen.


De Drentsche Aa is als watersysteem, met daarin de middenlopen het Deurzer- en Anreeperdiep, aangewezen als Kaderrichtlijn Water (KRW) waterlichaam. De ecologische toestand van de Drentsche Aa voldoet nog niet aan de gestelde KRW-normen. Om de ecologische toestand van de waterlichamen, die voor de KRW zijn aangewezen binnen het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s, te verbeteren zijn doelen en maatregelen geformuleerd. Eén van de maatregelen voor de Drentsche Aa is het hermeanderen van vier beektrajecten waaronder het Deurzer- en Anreeperdiep. Het hermeanderen van het Deurzer- en Anreeperdiep is een KRW-verplichting die eind 2015 gerealiseerd moet zijn.
Uw activiteit bestaat in grote lijnen uit het herstellen van de oude beeklopen van het Anreeperdiep en het Deurzerdiep, waarbij de volgende doelen worden nagestreefd: • realisatie inundatiezones om circa 650.000 m3 water voor een langere periode vast te houden en vertraagd af te voeren;

 • hermeandering van genormaliseerde trajecten van de beken;

 • opheffen van verdroging en verbeteren van de waterkwaliteit;

 • inrichten van EHS-gronden;

 • overgangsgebied tussen Assen en de Drentsche Aa verbeteren in landschappelijk, ecologisch en recreatief perspectief.

De werkzaamheden om deze doelen te realiseren zullen bestaan uit het:

 • Graven van een nieuwe beekloop;

 • (Gedeeltelijk) dempen van de hoofdwatergang;

 • Verleggen duikers;

 • Verwijderen en bouwen inlaatvoorziening (Deurzerdiep);

 • Verwijderen inlaat en vistrap (Deurzerdiep);

 • Aanbrengen verdeelwerk/knijpconstructie (Deurzerdiep)

 • Verwijderen gemaal polder Horstmaat (Deurzerdiep)

 • Aanbrengen van een gemaal (Anreeperdiep)

 • Aanbrengen afsluiters (Anreeperdiep)

 • Verwijderen ophogingen (Deurzerdiep);

 • Graven slenk (Deurzerdiep);

 • Aanbrengen en dempen van sloten en greppels;

 • Aanbrengen grondkaden (Anreeperdiep);

 • Ophogen terrein (Anreeperdiep);

 • Opschonen watergangen;

 • Verleggen fietspad (Deurzerdiep);

 • Ophogen bestaande fietspaden en verleggen fietsbruggen;

 • Aanbrengen wandelroute.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina