Baaierd wanboel, wanorde baai in AfrikaDovnload 1.52 Mb.
Pagina5/24
Datum22.07.2016
Grootte1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

beestenboel – beesterij, bende, cirsus, herrie, keet, rommel, smeerboel, troep, wanorde

beestendrek   gier, mest

beestenmarkt - veemarktbeestenspel – keet, menagerie

beestenstal   jamboel, keet, smeerboel

beestenvoer – draf, fourage, gras, hooi, lijnkoek, slobber, spoeling, spurrie, voerage

beesterij - beestenboel

beestig – dierlijk

beestje – diertje, dubbeltje(batg.)

beestmens – barbaar, beul, bruut

beet – bete, gevangen, hap, knauw, nop, prik, snap, steek, tuk

beethebben – foppen, neppen

beetje – bagatel, iet, iets, ietwat, enig, frutje, grein, ietsje, ietwat, kleinigheid, lutteI, mondjevol, pietsie, piezeltje, schijntje, stukje, tikje, tikkeltje, wat, weinig, zier

beetje bijziende   kippig

beetje voor beetje – allengs, lieverlede

beetnemen – afzetten, bedotten, bedriegen, belazeren, beseibelen, foppen, liegen, misleiden, neppen, oplichten, railleren, vangen, verlakken, vernaggelen

beetpakken – aangrijpen, nemen, grijpen, vastgrijpen, vatten

beetwortel – beet, biet, kroot, mangelbiet, mangelwortel, suikerbiet, voederbiet , winterwortel

beetwortelmoes – pulp

beetwortelstroop – melasse

beetwortelsuiker - beetsuiker

bef – halsdoek, hom, hemdsboord, jabot, kraag

bef met kap (nonnen) - guimpe

befaamd   bekend, beroemd, berucht, fabelachtig, fameus, legendair, legendarisch, vermaard

beflijster – dominee, kraagmerel, ringmerel

befman - dominee, geestelijke, predikant

begaafd   geniaal, knap, talentvol, vindingrijk,

begaafd iemand   , fenomeen, genie

begaafd met vernuft   geniaal

begaafdheid – aanleg, gave, kennis, talent, vermogen, verstand

begaan – bedrijven, betreden, plegen, volvoeren, perpetreren

begaanbaar – toegankelijk

begaan van een misdaad - perpetratie

begane grond   aarde, bodem, gelijkvloers

begaving - beroerte, flauwte, stuipen, toevallen

begeerd – geforceerd, gevraagd, gewild, gezocht, (ge)willig

begeerlijk – aantrekkelijk, beniojdbaar, verleidelijk, verlokkend

begeerlijkheid - concupiscentie

begeerte – aandrift, appetentie, bever, bevlieging, dorst, drang, drift, graagte, honger, libido, lust, meug, neiging, trek, verlangen, wens, wil, zin, zinnigheid, zucht

begeerte naar winst – winstzucht

begeerte om te verwerven – ambitie

begeerte om te werken – arbeidszucht

begeesteren – bezielen, vervoeren

begeestering - bezieling, geestdrift

begeestigd – bezield

begeleiden   accompagneren, chaperonneren, coachen, convooieren, escorteren, geleiden, konvooieren, opleiden, toezien, vergezellen

begeleidend   concomitant

begeleider – aanhang, accompagnateur, cavalier, chaperon, coach, compagnon, gezel, gids, hulpverlener, lijfwacht, mentor, metgezel, paranimf, satelliet, tender (linieschip), trawan

begeleider bij sport- coach, ploegleider

begeleider van olifanten   kornak

begeleider van promovendus   paranimf

begeleiding – aanhang, accompagnement, conduct, convooiëring, escorte, geleide, gevolg, gezelschap, konvooi, opvang

begenadigd – begaafd, gezegend

begenadigen – gratificeren, gratifiëren, zegenen

begeren – aanlokken, azen, chaperon, dorsten, enveniëren, haken, hongeren, hunkeren, lusten, reikhalzen, smachten, smoren, snakken, souhaiteren, talen, verlangen, vlammen, verwachten, wensen, willen

begerenswaardig - benijdbaar

begerig   belust, dorstig, eerzuchtig, graag, gaarne, gebrand, gewenst, gierig, gretig, grif, gulzig, happig, hebberig, hebzuchtig, hongerig, inhalig, schrokkerig, smachtend, tuk, verlangend, vinnig

begerige ijver – graagte

begerigheid – aviditeit, eerzucht, gretigheid, hebzucht, inhaligheid, vaardig, verlangen

begerigheid naar geld – gelddorst

begerigheid naar goud - gouddorst

begerig naar – eergierig, tuk, weetgraag

begerig naar eer   eergierig, eerzuchtig, roem

begerig naar drank – dorstig

begerig naar eer – eergierig, eerzuchtig

begerig naar kennis – weetgierig

begerig naar macht – ambiteus, heerszuchtig

begerig naar roem – eergierig, eerzuchtig, roemzuchtig

begerig naar spijs – hongerig

begerig om te leren – leergierig

begerig om wraak te nemen – wraakgierig, wraakzuchtig

begerig zijnde - belust

begeven – begaan naar, bezwijken, breken, ontgaan, ontwijken, toevertrouwen, uitvallen, verlaten

begieren - bemesten

begieten   arrogeren, besproeien

begiftigde - donataris

begiftigen – bedelen, beschenken, beschilderen, decoreren, doteren, ridderen, schenken

begiftiger - donateur, gever, schenker, weldoener

begiftiging – beschenking, donatie, gift, schenkingbegijn – begarde, kwezel, lekenzuster

begin   aanhef, aanleiding, aanloop, aanpak, aanslag, aanstalte, aanvang, aanzet, advent, afkomst, alfa, alpha, bron, dageraad, debuut, eerst, eicel, geboorte, ingang, inleiding, introductie, inzet, keen, kiem, nulpunt, ontstaan, oorsprong, opening, opgang, opkomst, principium, sourcestart, startlijn, startpunt, uitgangspunt, vertrek, voorspel, wieg, wording

begin aria - sortita

begin der Mohammedaanse tijdrekening   hedsjra, hegira, hidzra

begin herfst   nazomer

begin maken   aanstalten maken

begin van alle wijsheid – a b c

begin van de dag – morgen, vroegte

begin van de H. mis - intrtoïtus

begin van de ochtend   dageraad, eos, ochtendgloren

begin van de Saharaspoorweg – Oran

begin van de vasten - aswoensdag

begin van een compositie – capo

begin van een studentenlied – so

begin van het gevecht – aanleiding, inaleiding

begin van leven - bevruchting

begin van organisch wezen – eicel, kiem

begin van toom   ontstemming

begin van voetbalwedstrijd – aftrap

beginaanduidend werkwoord – inchitief

beginformule van kerkgebeden – oremus

beginkapitaal – initiaal, stock

beginletter - initiaal, paraaf

beginletters in een handschrift – initiaal, miniatuur

beginletters van een naam - monogram

beginletters   paraaf

beginletterrijm - alliteratie, stafrijm

beginletters in een handschrift - initiaal, miniatuur

beginlijn - meet

beginneling – aankomeling, aanspanner, aanvanger, aspirant, beginner, debutant, leerling, nieuweling

beginnen   aanbinden, aanbreken, aangaan, aangorden, aanheffen, aanknopen, aanpakken, aanrijden, aansnijden, aanspannen, aanvaarden, aanvangen, aanvatten, aanzetten, entameren, incipiëren, ingaan, instellen, intreden, inzetten, lobbes, losbarsten, loslaten, losmaken, ondernemen, opkomen, opperen, optreden, opzetten, starten

beginnen met iets – openen

beginnen minder melk te geven – aflaten

beginnend – aankomend, debuterend, indux, primair

beginnend student aan R.K.seminarium - figurist

beginner – debutant, nieuweling

beginner (Lat.) – abecedarius, incipiënt

beginpunt   aanvangspunt, beginstreep, meet, start, startpunt, stelregel, vertrekpunt

beginregel – initium

beginregels - initia

beginrijm - alliteratie

beginsel   basis, bron, grondregel, grondslag, kern, kiem, oorsprong, principe, stelling, uitgangspunt

beginselbeschermer - paladijn

beginsel betreffend   elementair, principieel

beginselleer – theorie

beginselloos - inconsequent

beginsel van een blad   knop

beginsel van een partij - programma

beginsel van nieuw organisme   eicel, kiem

beginsel doorvoerend – consequent

beginselen vasthoudend - principieel

beginselvast – principieel

beginselvast beschermer - paladijn

beginstreep – beginpunt, meet, schreef, start

begin van alle wijsheid - abc

begin van dag – dageraad, morgen, morgenstond, ochtend, vroegte

begin van herfst - nazomer

begin van toorn - ontstemming

beginweefsel   meristeem

beginwoord van een paaslofzang - exsultet

begluren - beloeren, bespieden

begluurder – bespieder, voyeur

begonia – bladbegonia, bloembegonia, bolbegonia, knolbegonia, scheefblad

begoochelen – bedriegen, misleiden, verblinden, verbijsteren, verlinken

begoocheling – droombeeld, fascinatie, fantasmagorie, hallucinatie, hersenschim, illusie, misleiding, ontgoochelen, verblinging, waan, zinsbedrog

begraafplaats   graf, hunebed, kerkhof, rustplaats, dodenakker, necropolis, rustplaats

begraafplaats der eerste christenen in Gome – catacombe, katakombe

begraafplaats in Drenthe uit de prehistorie – hunnebed

begraafplaats vab Aäron - Hor

begraafplaats van veroordeelden   Gehenna

begrafenis - beaarding, inhumatie, lawage, lijkdienst, lijkpracht, lijkstatie, sepeltuur, teraardebestelling, uitvaart

begrafenisbidder – aanspreker, doorbidder, lijkbidderbegrafenisdienaar   aanspreker, aanzegger, doodbidder, doodgraver, huilebalk, kraai

begrafeniskoets - lijkkoets, lijkwagen

begrafenismaal – lijkfeest, lijkmaal

begrafenisondernemer – lijkbezorger

begrafenisplechtigheid – aboute, lijkdienst

begraasde boter - grasboter

begraven – beaarden, putten

begraven zijn – liggen, rusten

begraving – begrafenis, slootwerk

begrensd – beknopt, bepaald, beperkt, bestek, circumscript, eindig, geborneerd, gelimiteerd, kort, limineel, limited,

begrensd gebied – areaal, plek

begrensd gebied van de hersenschors - area

begrensd met heesters – heg

begrensde ruimte – bestek, lokaal

begrensde tijdsruimte - bestek, dag, eeuw, grens, greppel, jaar, limiet, limitatie, maand, omlijning, omrastering, periode, perk, sloot, termijn

begrenzen   afbakenen, afgrenzen, afpalen, beëindigen, bepalen, beperken, omlijnen, termineren

begrenzing   afpaling, grens, kader, limiet, omrastering, perk, restrictie, terminatie, vlak

begrenzing van een vlak - omtrek

begrepen - gesnapt

begrijpelijk - bevoordelen, bevorderen, patroneren, verstaanbaar, wiedes

begrijpen – aanpakken, bevatten, doorgronden, doorhebben, doorzien, indenken, inzien, snappen, vatten, verstaan, vatten, voelen, weten

begrip   apprehensie, beeld, benul, besef, betekenis, bevatting, comprehensie, concep(tie), denkbeeld, doorzicht, gedachte, gevoelo, gewaarwording, idee, inhoud, iontelligentie, inzicht, kluts, licht, nota, notie, oordeel, ratio, rede, sjoege, verstand, voorstelling, zin

begrip hebben – kennen

begrip hebbend - begrijpend

begripsbepaling - definitie

begrip tonend - begrijpend

begrip uit bezettingsjaren - NSB

begrip uit Chinese filosofie   tao

begrip uit de meetkunde - bol, cirkel, congruentie, cosinus, cotangens, driehoek, hoek, kegel, kubus, ruit, sinus, tangens, veelhoek, vierkant

begrip uit scheikunde   base, evenwichtsconstante, loog, reactie, zout, zuur

begripsleer – ideologie

begrip van een woord of zin – betekenis

begrip van plicht - plichtsbesef

begrippentaal – vakjargon

begripsbepaling – definitie, omschrijving, verklaring

begripsleer – ideologie, logica

begripsomschrijving – definitie

begripsverbinding – synthese

begripsvermogen – intelligentie

begripsverwarring – confusie

begripsteken – ideogram

begroeid - ruig

begroeid duin - nol, nolle

begroeid met haar   behaard, harig, ruig

begroeide akkergrens – reen, rein

begroeien - bewassen

begroeiing op bomen   boommos

begroeten   ontvangen, salueren, saluut, toezwaaien, verwelkomen

begroeting – complimentatie, groet, groetenis, salam, salutatie, salutatio, welkom

begroeting als eerbewijs - eresaluut

begroten – beramen, berekenen, evalueren, ramen, schatten, taxeren, vaststellen, verevenen, waarderen

begroting   beraming, budget, raming, schatting

begunstigen   bevoordelen, zegenen

begunstiger – beschermer, bevorderaar, donateur

begunstiging - donatie

begunstiging van familie – nepotisme

begrijpelijk – bevattelijk, concevabel, duidelijk, helder, intellighent, manipuleren, rationaal, rationeel, verklaarbaar

begunstiger – beschermer, bevorderaar, cliënt, donateur, fautor, klant, maecenas, patroon

begunstiger der kunst – mecenas

begunstiger van een vereniging – beschermheer, donateur

begunstiging van familie - neprotisme

beha - bustehouder

behaaglijk   aangenaam, agreabel, bevallig, confortabel, echt, emmes, fijn, gemakkelijk, gemelijk, gezellig, knus, koket, lekker, leuk, mooi, plezierig, prettig, senang, tevreden, welgevallig

behaaglijk aangenaam   gezellig

behaaglijk vertrouwd - knus

behaaglijke rust en kalmte   gemak

behaaglijkheid - tierig

behaagziek   aanhalig, coquet, fijn, koket, ijdel

behaagziek doen – miauderen

behaagziek jong mens - adonis

behaagzieke vrouw – cocette, pagadet,pronkster

behaagzucht   koketterie

behaaglijke rust en kalmte - gemak

behaalde punten – score, stand, uitslag

behaard – begroeid, borstelig, harig, pileus, pilosus, ruig

behaarde dierenhuid – pels, vacht

behaarde huid – vacht

behaarde schedelhuid - scalp

behaarde vrucht - kiwi, kruisbes, perzik

behaardheid - pilositeit

behagen – aanstaan, bekoren, believen, bevallen, gelieven, genoegen, goeddunken, koketteren, monden, plezieren, vleien, welbehagen, welgevallen

behakken - kanten

behalen – presteren, winnen

behalve   behoudens, benevens, buiten, naast, ongerekend, ook, tenzij, uitgezonderd

behandelen – aanpakken, afdoen, bejegenen, beoefenen, beschrijven, bespreken, bewerken, gebruiken, hanteren, manipuleren, trakteren, verzorgen

behandelend geneeskundige - therapeut

behandeling – aanpak, afdoening, arrangement, bejegening, hantering, manipulatie, omgang, therapie, verzorging

behandeling met kunstnier – hemodialyse

behandeling met salpeterzuur - nitreren

behandeling met warme baden – thermotherapie

behandeling met warme genegenheid – hartelijkheid

behandeling tegen infectie - sterilisatie

behandeling van verkrommingen   orthopedie

behandeling waarbij men waakt tegen microben – asepsis

behandelingsstoel of instrumenten bij tandarts – unit

behang – behangsel, muurbedekking, wandbekleding

behangen – bedekken, bekleden, draperen, tapisseren

behanger – tappisseerder, tapissier

behangersartikel – borstel, kwast, linnen, plaktafel, plamuurstijfsel, tengeldoek, vladder

behangersborstel   vladder

behangerslinnen   tengeldoek

behangsel – tapisserie

behangselpapier – behang, meubelpapier, muurpapier, reliëfpapier, voetpapier

beharing - haargroei

behartigen – nalopen, verzorgen, waarnemen

behartiging van zijn plicht – plichtsbetrachting

behartiger van kunst - mecenas

beheer   administratie, beleid, bestel, bestuur, bewind, bewindvoering, gestie, gezag, heerschappij, leiding, management, prevaricatie, regering, regie, staatsbestel, toezicht, zorg

beheerder – administrateur, beschikker, bestuurder, bewaker, bewindvoerder, curator, directeur, disponent, gerant, hoofd, houder, manager, opzichter, penningmeester, regent, regisseur, rentmeester, schatmeester, thesaurier, toezichthouder, trezorier, trustee

beheerder (Duits) – Verwalter

beheerder van Algiers - dei

beheerder van boerderij   halfer, pachter

beheerder van de onderwereld – Hades

bbeheerder van een apotheek – provisor

beheerder van een archief – archivaris

beheerder van een boedel – boedelberedderaar, curator, executeurtestamentair

beheerder van een boekerij (bibliotheek) – bibliothecaris

beheerder van een boerderij – halfer, pachter

beheerder van een failissement – curator

beheerder van een filiaal – agent, factoor, filiaalhouder, handelsagent

beheerder van een hotel – gerant

beheerder van een landgoed – meier, rentmeester

beheerder van een museum – conservator

beheerder van een plantentuin - hortulanus

beheerder van een trust   trustee

beheerder van een wijnkelder   keldermeester, sommelier

beheerder van failiete boedel - curator

beheerder van geldelijke zaken – administrateur, financier

beheerder van gelden – financier

beheerder van geld als onderpand – trustee

beheerder van goederen en geld   curator

beheerder van kerkelijke goederen   kerkrentmeester, kerkvoogd

beheerder van land – baron, landvoogd, president

beheerder van nalatenschappen - notaris

beheerder van universiteit   curator

beheerder van wijnkelder - keldermeester

beheersen - bedwingen, controleren, domineren, heersen, inhouden, kennen, kunnen, maitriseren, regeren

beheerser   gebieder, heer, meester, vorst

beheerser der duisternis – duivel, lucifer, satan

beheerser van Algiers (1600 - 1830) – dei

beheersing – controlegreep, kalmte

beheerst – bedaard, bedwongen, ingehouden, kalm, rustig, zeker

beheerst door adel – feodaal

beheerst veel talen - polyglot

beheersdheid – kalmte, rust, zelfbeheersing

beheksen – betoveren

behekst – betjoend, betoverd

behelpen – redden, stellen

behelzen – bedwingen, bevatten, inhouden, impliceren. luiden, omvatten, vervatten

behendig   aardig, bedreven, bekwaam, gezwind, handig, klaar, listig vaardig, vlug

behendig iets wegnemen – grissen, kapen

behendigheid – bedrevenheid, dexteriteit, gewiekstheid handigheid, sofisme, vaardigheid, vlugheid

behenolie - benolie, koringaolie

behept   onderhevig

beheren - administreren, besturen, leiden

beherend bestuurder - bewindhebber

behoed - beschermd

behoeden – behouden, beschermen, bewaken, bewaren, dekken, sauveren, vrijwaren

behoeden tegen bederf – conserveren, verduurzamen

behoeder – beschermerredder

behoeder van de hellepoort - Cerberus

behoeding – preservatie

behoedmiddel – amulet, preservatief, sylacterion, voorbehoedsmiddel

behoedzaam – angstvallig, bedachtzaam, omzichtig, spaarzaam, voorzichtig

behoedzaamheid - bedachzaamheid, omzichtigheid, cirdumspectie, voorzichtigheid

behoefte – aandrang, animo, armoe(de) drang, drijfveer, exigentie, gebrek, gemis, gevoeg, nadorst, nood, noodruft, noodzaak, onderhoud, penarie, tekort, verlangen, vraag

behoefte aan drank – dorst, dorstig

behoefte aan eten - honger

behoeftig   arm, armoedig, armelijk, armoedig, armzalig, brodeloos, haveloos, indigent, mager, misdeeld, miserabel, nooddruftig, noodlijdend, pover, schamel, sjofel

behoeftige – arme, pauper

behoeftige omstandigheden   armoe, armoede

behoeftigheid - armoede

behoeftig mens – arme, bedelaar, schooier

behoeven – eisen,hoeven, moeten,vereisen, vragen

behoorlijk – aanzienlijk, betamelijk, billijk, bruikbaar, correct, decent, eigenzinnig, fair, fatsoenlijk, fiks, gemanierd, gepast, geschikt, goed, goedschiks, juist, kies, mak, net, netjes, nogal, oirbaar, oorbaar, ordentelijk, passend, raisonabel, rechtvaardig, redelijk, tamelijk, terecht, toonbaar, voegzaam, voldoende, vrij, vrijgoed, welgemanierd, welvoeglijk, zinnig, zozo

behoorlijk georganiseerd - geregeld

behoorlijk stevig - flink

behoorlijke schikking - orde

behoort aan een fiets - bel, rem

behoort bij een snelle vliet - oever

behoren   betamen, dienen, eigendom, horen, luisteren, moeten, passen, voegen

behoren moeten - dienen

behorende bij – adequaat, annex

behorende bij een intreerede van een hoogleraar - inaugureel1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina