Behandeling zienswijzen ontwerpbesluit verzoek hogere grenswaarden bouwplan “Melkfabriek”Dovnload 21.38 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte21.38 Kb.

Behandeling zienswijzen ontwerpbesluit verzoek hogere grenswaarden bouwplan “Melkfabriek”.

Door : Baukje Bruinsma (BRM)

Datum : 28 september 2009

Inleiding

In het kader van de ter inzage legging van de artikel 19 lid 2 WRO procedure en het ontwerpbesluit verzoek hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder van het bouwplan “de Melkfabriek” zijn 14 schriftelijk zienswijzen ontvangen waarvan 3 gedeeltelijk betrekking hebben op het ontwerp verzoek hogere grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder.


Bij het ontwerp verzoek hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder behoort de tabel verzoek hogere grenswaarden en het geluidrapport van 17 april 2009 met nummer P08-078A.


Zienswijzen

De relevante zienswijzen voor het ontwerpbesluit verzoek hogere waarden in het kader van de Wet geluidinder zijn:
 1. Achmea Rechtsbijstand, Postbus 10100, 5000 JC Tilburg namens dhr J.C. van den Broek, Jan van Brakelpad 16, 3223 RB Hellevoetsluis, ontvangen op 10 juni 2009.

 2. Mirjam Verheuvel – van Oostrom, Jan van Brakelpad 18, 3223 RB Hellevoetsluis, ontvangen op 12 juni 2009.

 3. B. De Ridder, W. J. Van Ghentstraat 2, 3223 RH Hellevoetsluis, ontvangen op 16 juni 2009.

 1. W.R. Smit, Jan van Brakelpad 17, 3223 RB Hellevoetsluis, ontvangen op 15 juni 2009.

 2. C.M.P. Pothof, Jan van Brakelpad 27, 3223 RB Hellevoetsluis, ontvangen op 16 juni 2009.

 3. Fam. R. Vervoorn, Jan van Brakelpad 12, 3223 RB Hellevoetsluis, ontvangen op 18 juni 2009.

 4. Marja van Nierop, Jan van Brakelpad 13, 3223 RB Hellevoetsluis, ontvangen op 18 juni 2009.

 5. M.A. Lampers en J.E. van der Zee, Jan van Brakelpad 11, 3223 RB Hellevoetsluis, ontvangen op 16 juni 2009.

 6. Erik Busse en Anne Schroot, Jan van Brakelpad 10, 3223 RB Hellevoetsluis, ontvangen op 16

juni 2009.
De overige zienswijzen zijn behandeld in het kader van de artikel 19 lid 2 WRO procedure voor het expliciete verzoek om vrijstelling.


Ontvankelijkheid


De zienswijzen zijn binnen de daarvoor gestelde termijn ontvangen. Opgemerkt dient te worden dat omliggende bewoners geen belanghebbende zijn bij de verlening van de hogere geluidgrenswaarden voor de nieuwe woningen (o.a. uitspraak RvS bij Vogelbuurt).

Inhoud zienswijzenZienswijze Achmea Rechtsbijstand, Postbus 10100, 5000 JC Tilburg namens dhr J.C. van den Broek, Jan van Brakelpad 16, 3223 RB Hellevoetsluis.


 1. De komst van heb bouwplan met een toename van 40 woningen leidt tot geluidsoverlast. De geluidhinder wordt versterkt door de vorm van het bouwplan. Door de geslotenheid van het bouwplan leidt dit tot een ongewenst echo effect.Beantwoording zienswijze


 1. De toename van het verkeer door een ontwikkeling of autonome groei, hoeft niet onderzocht te worden op bestaande bouw, als er verder geen wijzigingen op of aan de weg worden uitgevoerd. (art 76 lid 3 van Wgh). Bij berekening van de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer worden brom- en snorfietsen niet meegenomen. Deze vallen niet binnen de te onderzoeken categorieën in het kader van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006. Voor bestaande woningen is alleen een onderzoeksplicht als de woningen binnen de zone van een weg liggen waar een reconstructie aan de weg van toepassing is. Dit is in de onderhavige situatie niet het geval. Wel is in het kader van de toets van het akoestisch onderzoek door Oranjewoud nog ondezocht welke effecten optreden als gevolg van de verkeerstoename op de wegen in het plangebied. Deze effecten zijn marginaal en beïnvloeden de resultaten en conclusies van het rapport niet.Zienswijze Mirjam Verheuvel – van Oostrom, Jan van Brakelpad 18, 3223 RB Hellevoetsluis.


 1. In de ruimtelijke onderbouwing wordt er van uitgegaan dat de 30 km zone gerealiseerd wordt maar dat kan alleen als de randweg Noord gerealiseerd is, want tot die tijd is vooral de Dijkweg toch ook een ontsluitingsweg. Hoe zit het met de geluidhinder van die woningen en hoe hoog moet de geluidwerende tuinmuren worden als het verkeer 50 km per uur blijft rijden over de Dijkweg. Bovendien lost de gemeente met het verhogen van de grenswaarde als gevolg van de Wet geluidhinder de geluidhinder voor de woningen die gebouwd gaan worden natuurlijk niet op.Beantwoording zienswijze


 1. In het Geluidsrapport is uitgegaan van een snelheid van 50 km per uur op de Dijkweg. De geluidhinder van de woningen die gebouwd worden is zoals in het geluidsrapport is weergegeven. De hoogte van de schutting om een geluidsluwe gevel te creëren volgens het geluidsrapport 1,80 meter hoog zijn. In de ontheffing is verder opgenomen dat op de geluidsbelaste gevels van de verblijfsgebieden geluidwerende voorzieningen conform het bouwbesluit moeten worden genomen uitgaande van de gecumuleerde geluidsbelasting van het verkeer ten gevolge van de Dijkweg en de Oostdijk. Hierbij mag de binnenwaarde maximaal 33 dB zijn.


Zienswijze B. de Ridder, W.J. van Ghentstraat 2, 3223 RH Hellevoetsluis en de zienswijze van W.R. Smit, Jan van Brakelpad 17, C.M.P. Pothof, Jan van Brakelpad 27, 3223 RB Hellevoetsluis, Fam. R. Vervoorn, Jan van Brakelpad 12, 3223 RB Hellevoetsluis, M.A. Lampers en J.E. van der Zee, Jan van Brakelpad 11

 1. Geluidsoverlast gedurende de gehele bouwperiode

 2. aantal verkeersbewegingen: door het toenemen van het aantal verkeersbewegingen van bouwverkeer in eerst instantie, auto’s en brom- snorfietsen als de bouw gereed is, zorgen voor meer lawaai in een nu rustig gebied.

 3. Hierop aansluitend is voor ons niet in te schatten hoe de geluidsoverlast zal zijn als het Bastion en de Noordelijke Randweg gereed zullen zijn, zoals de gemeente dit voor ogen heeft. De huidige huizen zijn gebouwd volgens de eisen van de dB voorwaarden uit het verleden. Nu als zijn op de bovenverdieping en zolder de verkeersbewegingen goed te horen. We vrezen dan ook dat dor de komst van het Bastion en de patiowoningen het geluidsoverlast op onze bovenverdiepingen zal toenemen.

 4. In het rapport wordt gesproken over het verkeersluw maken van de Dijkweg naar een 30 km zone. Wij voorzien door snelheidsbeperkende maatregelen die (vast) zullen volgen dat dit zal resulteren in een toename van de geluidsoverlast door optrekkend en afremmend verkeer.

 5. het verleggen van de dB grenswaarde in gevolge de Wet geluidhinder voor de te bouwen woningen zal de geluidsoverlast niet af laten nemen, het geluidhinderniveau blijft gehandhaafd en is geen oplossing voor huidige en toekomstige bewoners.

 6. Daarnaast voorzien wij geluidsoverlast door het weergalmen van het geluid tegen het Bastion. Wij zien hier geen onderzoek naar in de rapporten.

Beantwoording
 1. Onderzoek naar de geluidsoverlast gedurende de bouwperiode is niet onderzoeksplichtig in het kader van de bestemmingsplan procedure, wel kunnen eisen worden gesteld aan het bouwlawaai in de bouwvergunning.

 1. De toename van het verkeer door een ontwikkeling of autonome groei, hoeft niet onderzocht te worden op bestaande bouw, als er verder geen wijzigingen op of aan de weg worden uitgevoerd. (art 76 lid 3 van Wgh). Bij berekening van de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer worden brom- en snorfietsen niet meegenomen. Deze vallen niet binnen de te onderzoeken categorieën in het kader van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006. Voor bestaande woningen is alleen een onderzoeksplicht als de woningen binnen de zone van een weg liggen waar een reconstructie aan de weg van toepassing is. Dit is in de onderhavige situatie niet het geval. Wel is in het kader van de toets van het akoestisch onderzoek door Oranjewoud nog ondezocht welke effecten optreden als gevolg van de verkeerstoename op de wegen in het plangebied. Deze effecten zijn marginaal en beïnvloeden de resultaten en conclusies van het rapport niet.

 2. Zolang er geen sprake is van aanleg nieuwe weg of reconstructie van een weg waarbinnen de bestaande woningen vallen, is er geen verplichting vanuit de Wet geluidhinder voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting en geluidsisolatie op bestaande woningen (art 76, lid 3, Wgh).

 3. In het rapport is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

  1. Dijkweg – snelheid van 50 km

  2. Oostdijk ten zuiden van de Dijkweg – snelheid van 30 km

  3. Oostdijk ten noorden van de Dijkweg – snelheid van 50 km

Het bouwplan is alleen geluidsbelast tengevolge van het wegverkeer van de Dijkweg. In het rapport worden twee mogelijke maatregelen genoemd om de geluidsbelasting te verminderen namelijk: het aanbrengen van stil asfalt en het plaatsen van een geluidsscherm. De eerste maatregel is onvoldoende doeltreffend en financieel niet haalbaar en de tweede maatregel is vanuit stedenbouwkundig opzicht niet gewenst. Om deze reden is een verzoek hogere grenswaarde aangevraagd. Een andere maatregel die genoemd wordt in de Ruimtelijke Onderbouwing zou het verkeersluw maken van de Dijkweg kunnen zijn. Door het wijzigen van een weg (Dijkweg) van 50 km / uur naar 30 km/ uur wordt door de lagere snelheid een lagere geluidemissie veroorzaakt. In de Wgh is snelheidsverlaging geen reden voor nader onderzoek. Daarnaast heeft een 30 km weg geen zone in het kader van de Wet geluidhinder en hoeft derhalve niet getoetst te worden aan de eisen gesteld aan de Wet geluidhinder. Door het kleine snelheidsverschil tussen rijden en stilstaan, zal het optrekken en remmen bij 30 km/uur overigens minder hinderlijk zijn dan bij een snelheid van 50 km/ uur.

 1. In de ontheffing is verder opgenomen dat op de geluidsbelaste gevels van de verblijfsgebieden geluidwerende voorzieningen conform het bouwbesluit moeten worden genomen uitgaande van de gecumuleerde geluidsbelasting van het verkeer ten gevolge van de Dijkweg en de Oostdijk. Hierbij mag de binnenwaarde maximaal 33 dB zijn.

 2. Hinder tengevolge van reflecties op bestaande bouw valt niet binnen het kader van de Wet geluidhinder.


Zienswijze Erik Busse en Anne Schroot, Jan van Brakelpad 10

 1. In de ruimtelijke onderbouwing wordt er van uitgegaan dat de 30 km zone gerealiseerd wordt maar dat kan alleen als de randweg Noord gerealiseerd is, want tot die tijd is vooral de Dijkweg toch ook een ontsluitingsweg. Hoe zit het met de geluidshinder van die woningen en hoe hoog moet de geluidwerende tuinmuren worden als het verkeer 50 km per uur blijft rijden over de Dijkweg. Bovendien lost de gemeente met het verhogen van de grenswaarde als gevolg van de Wet geluidhinder de geluidhinder voor de woningen die gebouwd gaan worden natuurlijk niet op.

 1. Geluidsoverlast doordat het bastion geluid (mens, muziek, brommers, enz) weerkaatst, en mensen voor het bastion op de stoep aan het fietspad gaan zitten, wat ook weer het nodige geluid zal opleveren.

 2. Extra verkeersbewegingen, zoals ook extra brommers op het fietspad en tussen de woningen door richting de Martin Luther Kinglaan.Beantwoording zienswijzen:


 1. In het Geluidsrapport is uitgegaan van een snelheid van 50 km per uur op de Dijkweg. De geluidhinder van de woningen die gebouwd worden is zoals in het geluidsrapport is weergegeven. De hoogte van de schutting om een geluidsluwe gevel te creëren volgens het geluidsrapport 1,80 meter hoog zijn. In de ontheffing is verder opgenomen dat op de geluidsbelaste gevels van de verblijfsgebieden geluidwerende voorzieningen conform het bouwbesluit moeten worden genomen uitgaande van de gecumuleerde geluidbelasting van het verkeer ten gevolge van de Dijkweg en de Oostdijk. Hierbij mag de binnenwaarde maximaal 33 dB zijn. Geluidsoverlast ten gevolge van het bastion (mens, muziek en brommers) valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hinder tengevolge van reflecties op bestaande bouw valt niet binnen het kader van de Wet geluidhinder.

 2. Hinder tengevolge van reflecties op bestaande bouw valt niet binnen het kader van de Wet geluidhinder.

 3. De toename van het verkeer door een ontwikkeling of autonome groei, hoeft niet onderzocht te worden op bestaande bouw, als er verder geen wijzigingen op of aan de weg worden uitgevoerd. (art 76 lid 3 van Wgh). Bij berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer worden brom- en snorfietsen niet meegenomen. Deze vallen niet binnen de te onderzoeken categorieën in het kader van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006. Voor bestaande woningen is alleen een onderzoeksplicht als de woningen binnen de zone van een weg liggen waar een reconstructie aan de weg van toepassing is. Dit is in de onderhavige situatie niet het geval. Wel is in het kader van de toets van het akoestisch onderzoek door Oranjewoud nog ondezocht welke effecten optreden als gevolg van de verkeerstoename op de wegen in het plangebied. Deze effecten zijn marginaal en beïnvloeden de resultaten en conclusies van het rapport niet.


Conclusie


Op basis van de belangenafweging die heeft plaats gevonden naar aanleiding van de zienswijzen achten wij de zienswijzen ongegrond.
: applicatie -> formhelv.nsf -> 0a72dbd40d91ef40c125701b002168df
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> A. P. Reijer Is van mening dat
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> De raad der gemeente Hellevoetsluis
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> Smitsweg, ring en hellevoetse achterweg
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> Voor het uitbesteden van de restauratieve voorzieningen
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> G. M. Morren Plan van Aanpak
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> Gemeente hellevoetsluis
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> Gemeente hellevoetsluis
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> Aanbestedingsbeleid binnen de gemeente Hellevoetsluis Vigerend beleid
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> Huurovereenkomst sportaccommodaties
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> Behorende bij de raamover­eenkomst gesloten tussen de gemeen­te Hellevoetsluis
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina