Bereikbaarheid en contact Financiën en geld Indicatie en verwijzingDovnload 66.77 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte66.77 Kb.
Gemeente Nijkerk

Meest gestelde vragen over de transitie Jeugdzorg

Onderwerpen:

 1. Bereikbaarheid en contact

 2. Financiën en geld

 3. Indicatie en verwijzing

 4. Inzet eigen netwerk

 5. Toegang en toeleiding

 6. Wat gaat er veranderen?

 7. Pilot Gebiedsteams

 8. Huidige en nieuwe aanbod
Wie stelt de vraag?

 1. Bereikbaarheid en Contact

Ouder

Waar kan ik straks mijn vraag stellen voor jeugdhulp? En kan ik daar ook terecht voor bijvoorbeeld rolstoel/uitkering/schuldhulpverlening?
Heeft u vragen op het gebied van jeugdhulp dan kunt u straks terecht bij het Sociaal Gebiedsteam in uw buurt. Natuurlijk kunt u ook altijd een beroep doen op uw huisarts of advies vragen bij de school van uw kind.

De gemeente informeert u nog vanaf wanneer de gebiedsteams werken. Tot die tijd kunt u uw vragen stellen bij het CJG.Cliënt


Als ik geen hulp wil, moet ik dat aangeven. Maar waar doe ik dit?

Wanneer een hulpverlener op eigen initiatief contact met u op neemt kunt u de hulp altijd weigeren. Dit geldt niet als de rechter deze hulp heeft verplicht.

Wie stelt de vraag?

 1. Finacien en geld

Ouder

Moet ik een eigen bijdrage gaan betalen?
In de meeste gevallen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Een uitzondering geldt wanneer uw kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd of voor een dagdeel buitenshuis verblijft. U bent dan verplicht een wettelijke ouderbijdrage te betalen. Deze wordt geïnd door het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdrage.


Ouder

Blijft het PGB behouden? En mag ik mijzelf nog uitbetalen uit het PGB?
Het PGB zoals u het nu kent blijft niet bestaan. Met het nieuwe PGB krijgt u geen geld, maar mag u voor een bepaald bedrag besteden. U koopt uw ondersteuning wel zelf in, maar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de betaling.

Ouder

Kan ik straks nog zelf beslissen hoe ik zorg bied/inkoop voor mijn kind?

U spreekt straks samen met het Sociaal Gebiedsteam af welke zorg nodig is. De zorg wordt vervolgens geleverd door een zorgaanbieder waarmee de gemeente een overeenkomst heeft.Cliënt

Wat gebeurt er met mijn Wajonguitkering?

Wajongers die nu al een Wajonguitkering hebben (ook als je arbeidsvermogen hebt) blijven in de Wajong. Wel zal iedereen met een Wajong-uitkering door UWV worden beoordeeld op arbeidsvermogen.

Ben je gehandicapt, maar kun je wel (deels) werken? Dan val je vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Het gaat dan om (nieuwe) jongeren die zich melden voor ondersteuning bij hun inkomen. De Wajong is vanaf 1 januari 2015 alleen toegankelijk voor jonggehandicapten die helemaal niet kunnen werken.


Organisatie/partner

Wie betaalt de zorgkosten; de gemeente waar het kind is geboren of de gemeente waar het kind ingeschreven staat?

De gemeente waar het kind is ingeschreven betaalt de zorgkosten.


Wie stelt de vraag?

3.Indicatie en verwijzing

Ouder

Wie is verantwoordelijk voor toewijzing/indicatiestelling jeugdzorg?

Straks: Het Sociaal Gebiedsteam.Ouder

Wie bepaalt of ik/mijn kind behandeling kan krijgen in de basis of gespecialiseerde GGZ?

Straks: Het Sociaal Gebiedsteam, de huisarts of de jeugdarts.Cliënt


Bij wie moet ik zijn als mijn indicatie voor AWBZ zorg in 2015 afloopt?

Loopt de indicatie voor uw kind af in 2015 en heeft uw kind en/of uw gezin nog steeds ondersteuning nodig? Neemt u dan straks contact op met het Sociaal Gebiedsteam.Ouder

Moet mijn kind herkeurd worden?

Als uw kind nu een Wajong-uitkering heeft, dan zal hij/ zij door het UWV beoordeeld worden op arbeidsvermogen.Ouder

Organisatie/partnerWie bepaalt de zwaarte en duur van de behandeling in de GGZ (GGZ-indicaties)?

Straks: Het Sociaal Gebiedsteam.Organisatie/partner

Wie bepaalt uiteindelijk of een kind wel/geen hulp krijgt en in welke vorm/zwaarte?

Straks: Het Sociaal Gebiedsteam.Organisatie/partner

Wie is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij een indicatie met vervoer: gemeente of zorgboerderij?
De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer.

Organisatie/partner

Wordt het aantal afgegeven indicaties minder? Of niet het aantal, maar wel het budget?

De gemeente neemt de organisatie van de jeugdzorg over van de rijksoverheid en de provincie, maar moet het met veel minder geld doen. Dit betekent dat de zorg goedkoper moet en er goed gekeken gaat worden wat iemand nog zelf kan, al dan niet met hulp van de omgeving.Organisatie/partner

Geeft het zorgkantoor de (her)indicaties of de gemeente?
Nee, het Sociaal Gebiedsteam zal straks in de gemeente Nijkerk de gesprekspartner zijn voor hulpvragers en indien nodig een beschikking regelen voor een jeugdhulpvoorziening.

Wie stelt de vraag?

4. Inzet Eigen netwerk

Ouder

Kan de gemeente mij ‘verplichten’(tijdelijk) minder te gaan werken om mijn kind extra te begeleiden?
Nee, de gemeente kan u niet verplichten minder te gaan werken. Wel wordt met u besproken wat de best passende oplossing is voor het door u en uw kind ervaren probleem.

Cliënt


In welke mate wordt verwacht dat ik mijn eigen netwerk als ondersteuning inzet naast de professionele ondersteuning?

De zorg zal niet blijven zoals we gewend zijn. Daar is gewoon geen geld meer voor. Dit betekent dat er altijd eerst gekeken zal worden wat iemand nog zelf kan, al dan niet met hulp van de omgeving of van familie. Soms is professionele hulp echt noodzakelijke en dat is dan ook mogelijk.Cliënt


Kan ik gedwongen worden in een netwerk opgevangen te worden als ik dat zelf niet wil?

Nee, u kunt niet gedwongen worden hulp te vragen van uw familie of omgeving. Een algemeen uitgangspunt is dat mensen willen zorgen voor de mensen die hen dierbaar zijn en ook door hun dierbaren geholpen willen worden. In de praktijk is dat echter niet altijd mogelijk of wenselijk.Cliënt


Moet ik straks als cliënt zelf ook mensen in mijn omgeving helpen?

Om de zorgkosten te kunnen blijven betalen is het belangrijk dat iedereen z’n steentje bijdraagt. Ontvangt u hulp, dan zal u zeker ook gevraagd worden te bekijken wat u zelf voor anderen kunt betekenen.

Wie stelt de vraag?

5. Toegang en Toeleiding

Ouder

Waar kan ik een aanvraag indienen en hoe doe ik dit?

Neemt u straks contact op met het Sociaal Gebiedsteam. Zij maken met u een afspraak voor een gesprek. In dat gesprek wordt ook een eventuele aanvraag voor professionele ondersteuning besproken.Ouder

Waar regel ik straks begeleiding voor op school?

Voor begeleiding op school kunt u bij de school van uw kind terecht.Ouder

Kan ik niet zelf een hulpverlener bellen in plaats van eerst contact op te nemen met het gebiedsteam?

U kunt alleen professionele hulp ontvangen via het Sociaal Gebiedsteam (straks), de huisarts of een jeugdarts. Maar er is natuurlijk ook algemeen toegankelijke hulp waar u rechtstreeks naar toe kunt . Denk aan een cursus over opvoeding die wordt georganiseerd door maatschappelijk werk.Ouder

Organisatie/partnerWaar krijg ik straks een antwoord op mijn zorg/hulpvragen?

Voor vragen over jeugdzorg kunt u overal terecht waar met jeugd gewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan de school van uw kind. Is er meer ondersteuning nodig dan kunt u terecht bij uw huisarts of straks het Sociaal Gebiedsteam.Organisatie/partner

Kan ik mijn cliënten die meer zorg nodig hebben nog doorverwijzen naar dezelfde zorgaanbieder? En kan dit rechtstreeks, of moet dat via een centrale organisatie als het CJG?

Voor u als professional geldt dat ook het uitbreiden van de ondersteuning straks via het Sociaal Gebiedsteam of de door hen aangewezen gezinsregisseur verloopt.Organisatie/partner

Hoe vindt cliëntlogistiek plaats? Zowel bij kinderen die thuis zorg zullen ontvangen als kinderen die uit huis worden geplaatst?

Straks: Via het Sociaal Gebiedsteam of de door hen aangewezen gezinsregisseur.Wie stelt de vraag?

 1. Wat gaat er veranderen?

Ouder

Hoe wordt de jeugdzorg ingericht? Welke zorg wordt regionaal georganiseerd (begeleiders/dagavond/tijdelijk verblijf)?

De gemeente organiseert de zorg straks via het Sociaal Gebiedsteam. De ondersteuning zelf wordt geleverd door zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Waar het kan is de ondersteuning lokaal en waar nodig wordt specialistische hulp van elders ingeschakeld.Ouder

Wanneer en hoe krijgen we meer informatie over alle veranderingen?

De gemeente geeft via haar website, een digitale nieuwsbrief (De kracht van Nijkerk), de gemeentepagina’s en bijeenkomsten informatie over de nieuwe taken die de gemeente gaat uitvoeren.Ouder

Ben je afhankelijk van de gemeente waarin je woont hoe goed de zorg geregeld is?

Iedere gemeente zorgt voor een passend zorgaanbod.Ouder

Drie van mijn kinderen hebben verschillende specialistische zorg. Hoe komen wij met één gezin, één plan tot ons recht?

Er wordt gekeken naar uw totale gezin. Zo kan de hulp goed afgestemd worden, wordt er niet langs elkaar heen gewerkt of worden er geen dingen dubbel gedaan.Ouder

In ons gezin spelen geen bijzondere dingen. Verandert er iets voor mij/ons gezin?

De meeste gezinnen in Nijkerk doen het prima of kunnen met hulp van familie of vrienden hun problemen zelf wel oplossen. Heeft u professionele hulp nodig dan kunt u straks terecht bij een Sociaal Gebiedsteam in uw buurt.Organisatie/partner

Wat houdt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur in?

Dit houdt in dat u één contactpersoon krijgt die alle hulpvragen in uw huishouden met u coördineert. De hulp kan wel door meerdere hulpverleners uitgevoerd worden.Organisatie/partner

Wat blijft er nog over van de preventie binnen de jeugdzorg? Gaat dit weg of wordt er juist in geïnvesteerd?

Voorkomen dat problemen ontstaan of ze op tijd aanpakken is heel belangrijk. De gemeente en andere betrokken organisaties zullen veel in preventie investeren.Organisatie/partner

Wat is de rol van het zorgkantoor t.o.v. de gemeente?

Het zorgkantoor is een partij waar u mee te maken heeft indien u straks onder de wet Langdurige zorg valt.

Voor andere hulpvragen moet u straks zijn bij het Sociaal Gebiedsteam in uw buurt.


Wie stelt de vraag?

7. Over de pilot Gebiedsteams

Ouder

Wat is een Sociaal Team en wat kunnen zij voor ons doen?

Heeft u vragen op het gebied van jeugdzorg? Komt u er zelf of met hulp van uw omgeving niet uit? Dan kunt u straks terecht bij het Sociaal Gebiedsteam in uw buurt. In het Sociaal Gebiedsteam is de kennis aanwezig om u verder te helpen. Als het nodig is wordt samen met u een ondersteuningsplan gemaakt. In het plan wordt met u afgesproken welke (professionele) ondersteuning uw huishouden ontvangt en wat u zelf doet. Ook regelt het Sociaal Gebiedsteam eventuele specialistische ondersteuning.


Vier Sociale Gebiedsteam

De gemeente is van plan om vier Sociale Gebiedsteams op te richten: Hoevelaken, Nijkerk-centrum, Nijkerk-Paasbos en Nijkerkerveen-Corlaer, zodat er altijd een bij u in de buurt is. September 2014 gaan Nijkerk-centrum en Nijkerkerveen-Corlaer al beginnen. In 2015 is meer bekend over de andere twee gebiedsteams. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zal op den duur opgaan in de Sociale Gebiedsteams.Ouder/cliënt


Met wie mogen de Gebiedsteams hun informatie over mij delen zonder mijn toestemming?

Alle informatie wordt gedeeld met de ouders, overeenkomstig de privacywetgeving. De hulpverlener motiveert zijn/ haar keuze.Wie stelt de vraag?

8.Huidig en nieuw aanbod

Ouder

Wanneer is er een overzicht van gecontracteerde instellingen/zorgaanbieders? En waar wordt de vraag ondergebracht als een organisatie verdwijnt?

Op 1 december 2014 is het overzicht van gecontracteerde instellingen en zorgaanbieders voor het jaar 2015 bekend en te vinden op www.nijkerk.eu.Ouder

Krijgt mijn kind straks een andere hulpverlener?

Als uw kind op 31 december 2014 geïndiceerde jeugdhulp ontvangt, dan kan deze hulp in 2015 voortgezet worden bij dezelfde jeugdhulpaanbieder. Op langere termijn is op dit moment niet aan te geven welke invloed de veranderingen hebben op uw persoonlijke situatie.Ouder

Komt het zorgdossier van mijn kind bij de gemeente terecht?

Alleen diegenen die zorg verlenen hebben toegang tot het zorgdossier.Ouder

Kan ik straks nog zorg inkopen bij een organisatie die niet in mijn woonplaats gevestigd is?

Het uitgangspunt dat u de ondersteuning ontvangt door een door de gemeente contracteerde zorgaanbieder.Organisatie/partner

Blijft er een verschil bestaan tussen pleeggezinnen en gezinshuizen?

Ja. Er blijft verschil tussen deze twee vormen van opvang.Ouder

Komt mijn kind straks nog in aanmerking voor thuisbegeleiding of opvang op de zorgboerderij?

De ondersteuning die het meest passend is voor de problemen die uw kind ervaart, bespreekt u straks in het gesprek met het Sociaal Gebiedsteam.Cliënt


Kan de hulp na 18 jaar nog doorlopen? De jeugdzorg loopt toch tot 23 jaar?

Ja, de hulp kan doorlopen. Wanneer een jongere de 18 jaar nadert, adviseren we straks contact op te nemen met het Sociaal Gebiedsteam om dit te bespreken.Cliënt


Ik krijg ambulante ondersteuning in de gemeente waar ik woon vanuit een organisatie die gevestigd is in een andere gemeente, buiten de regio. Is dit straks nog mogelijk?
Het uitgangspunt dat u de ondersteuning ontvangt van een door de gemeente contracteerde zorgaanbieder.

Organisatie/partner

Hoe worden scholen betrokken bij zorgelijke signalen rondom leerlingen?

Maakt u zich als onderwijzer zorgen over een leerling en biedt contact met de ouders geen oplossing, neem dan straks contact op met het Sociaal Gebiedsteam.In geval er hulp geboden wordt houden Sociaal Gebiedsteam en scholen via de aangewezen gezinsregisseur contact met elkaar over leerlingen.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina