Beschrijving van ’s-Lands hoeven en molens in de Meierij van ’s-Hertogenbosch in 1662Dovnload 0.59 Mb.
Pagina1/11
Datum26.08.2016
Grootte0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Korte inleiding

Het is een verheugend feit dat wetenschappers en amateurs op een bepaald moment de handen ineen kunnen slaan om samen belangrijke historische informatie te bundelen. Zo werd ik onlangs benaderd door de bekende historisch-geograaf Dr. Karel Leenders die vaak gebruik maakt van mijn website als het gaat om informatie vanuit de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Hij had zelf op het Nationaal Archief een document bewerkt uit 1662 over alle hoeven die destijds behoorden aan het ‘gemene land’ zoals dat toen als zodanig werd getypeerd. Hij deed mij het voorstel om deze informatie, die zo prachtig aansloot bij alle informatie over de Meierij, aan mij door te sturen, zodat zijn document ingevoegd kon worden. Een lumineus idee waarvoor ik hem dan ook zeer erkentelijk ben. Voor de lokale historici een boeiend document!Beschrijving van ’s-Lands hoeven en molens

in de Meierij van ’s-Hertogenbosch in 1662.

Hier wordt een transcriptie van een beschrijving uit 1662 van ’s-Lands hoeven en molens in de Meierij van ’s-Hertogenbosch gepresenteerd.


1) Beschrijving van het document en historische achtergrond

2) Kaart van de beschreven hoeven en molens

3) Intro van het document
4) Per dorp: uittreksel betreffende de aldaar beschreven hoeven en molens.
Dit zijn de dorpen waarvoor u beschrijvingen vindt:

Acht


Asten

Beek en Donk

Bergeijk

Bladel


Boxtel

Breugel


Casteren

Deurne


Duizel

Eersel


Gemert

Gerwen


Haaren

Hapert


Heesch

Hoogeloon

Hulsel

LageMierdeLierop

Liessel


Lommel

Loon op Zand

Middel- en Oostelbeers

Mierlo


Milheeze

Nederwetten

Netersel

Nuenen


Nuland

Oerle


Oirschot

Reusel


Rosmalen

Schijndel

Someren

Son


Steensel

St.-Oedenrode

Tongelre

Udenhout


Valkenswaard

Veghel


Veldhoven

Vlierden


Westerhoven


Opmerkingen vooraf:
De taal is die van een notaris en een ingenieur uit 1662, waarbij de notaris zich gelukkig nogal ingehouden heeft: weinig gezwollen taal. Eerder is het telegramstijl te noemen, want er worden allerlei werkwoorden weggelaten: u wordt geacht het toch wel te snappen. De ingenieur kon het niet laten om veel bouwkundige termen te gebruiken bij het beschrijven van de onderhoudstoestand. Maar dat kan ook niet anders.
De transcriptie is gemaakt aan de hand van scans. De bestandsnamen worden als <1234.jpg> aangegeven.
K.A.H.W. Leenders,

6 april 2014.
Beschrijving van ’s-Lands hoeven en molens

in de Meierij van ’s-Hertogenbosch in 1662.
Het document
Bewaarplaats Nationaal Archief Den Haag, Archief van de Raad van State (toegang 1.01.19), Inventarisnummer: 2157 Verbaal van Guilliam van Camphen en Blom, controleur, wegens de inspectie van geestelijke goederen in de Meijerij van 's-Hertogenbosch ingevolge de resolutie van de Raad van State van 6 januari 1662

  • Inhoud: 3 katernen papier, 220 bladen.

  • Niet gefolieerd, verso en recto op één scan.

  • Perkamenten tabs aan de bladen waarop de beschrijving van de hoeven onder een volgende rentmeester begint. Op de tabs de rentmeesternaam.

Opschrift: Verbaal G. van Kampen en Blom 1662


Achtergrond
Grenskwesties
Volgens de Vrede van Munster uit 1648 hoorde heel de Meierij tot Staats Brabant. Maar waar hield de Meierij op? De Raad van State meende dat ook Postel er bij hoorde, hoewel die abdij altijd onder de voogdij Mol gehoord had en dus tot het Kwartier van Antwerpen behoorde. Dat leverde een tegenclaim op: het Zuiden meende dat Bladel en Reusel bij Postel en dus de Zuidelijke Nederlanden hoorde. Elders langs de grens waren er kleine onduidelijkheden die herkenbaar aangegeven zijn op de beroemde kaart die de graaf van Ferraris in 1772 - 1777 van de Zuidelijke Nederlanden maakte. Pas in het Verdrag van Fontainebleau in 1785 werden deze kwesties opgelost. Reusel, Bladel en Lommel bleven bij het Noorden horen, Postel en Luyksgestel bij het Zuiden. Zo ver we weten heeft dit verdrag niet tot nieuwe grenspalen geleid. Bij de voorbereiding van dit verdrag werden er Ferraris achtige kaarten gemaakt van Bladel en Reusel.
Naasting kerkelijk bezit
In Staats Brabant werd alle kerkelijk bezit van binnen de Republiek gelegen kloosters en kerken door de Raad van State genaast. Omdat zij de claim handhaafden dat Postel tot Staats Brabant behoorden, werden ook de Postelse hoeven genaast. Tot de genaaste bezitscomplexen hoorde ook het bezit van het bisdom Den Bosch. Dat was pas in 1559 opgericht en had later in de zestiende eeuw vooral veel bezit van de abdij Tongerlo overgenomen. Bezit van de kloosters van Averbode, Thorn en Echternach of Luikse kerken werd niet genaast omdat die instellingen buiten de Republiek gevestigd waren.
De Raad van State gebruikte het aldus gevormde formidabel bezit aan land, altaren, cijnzen en tienden om de salarissen van predikanten en kosters schoolmeesters van te betalen. Toch werd en de aldus verworven boerderijen kennelijk eerst nogal verwaarloosd, kennelijk omdat men van plan was ze te verkopen. Zo lag de "Hoeve te Loon bij het bos" er in 1662 nogal armoedig bij: de schuur was afgebrand, de schoorsteen van het dak gevallen, het hek om de hof was kapot en ook de schop had een bar slecht dak.
Een eerste verkoop vond al plaats voor 1658. In dat jaar werd een inspectietocht langs wat restte gemaakt, gevolgd door een tweede in 1662 die heel gedetailleerde beschrijvingen opleverde en die hier nader onderzocht zal worden. In 1664 was er weer een grote verkoop, maar opnieuw ging niet alles van de hand, waaronder de hoeve te Hoogeloon. In 1719 werd deze hoeve in erfcijns uitgegeven. Een hele reeks twaalfde eeuwse domeinhoeven is via kloosters en deels het bisdom uiteindelijk bij de Raad van State terecht gekomen en daarna verkocht of vercijnsd.
De inspectietocht van 1662
Als voorbereiding voor de verkoop en kennelijk ook om de eigen administratie beter te ordenen, zijn enkele keren tochten langs de bezittingen ondernomen. Ieder bezitselement werd dan min of meer uitvoerig beschreven. Het verslag dat hier geanalyseerd wordt is van de tocht die in 1662 ondernomen werd door notaris G. van Kampen en controlleur Blom.
Dit tweetal kreeg op 6 januari 1662 opdracht van de Raad van State om “eenen keer door haere quartieren te doen ende hoeven, landen ende het hout daerop onder haere administratien wassende te besichtigen, op alles wel te letten ende specifice notitie te maecken”. De twee hebben dat gedaan in samenspraak met de rentmeesters bij wie ze tevens de resultaten van de jongste verpachtingen in november 1661 hebben opgevraagd. Ze melden overigens dat sommige bezittingen onder het beheer van rentmeester Schuijl niet behandeld worden, kennelijk omdat die in november 1661 niet verpacht werden: de pacht liep er nog door. Het rapport is dus wel veel omvattend maar niet compleet.
De uitvoerders
Met “controlleur Blom” wordt Nicolaes Blom bedoeld die op 2 maart 1647 de eed van trouw als commies te ’s-Hertogenbosch aflegde en op 11 december ook als opzichter van ’s-Lands vestingwerken aldaar.1 Hij stierf op 10 september 1680 en werd in de Sint Jan begraven. Op zijn grafsteen heet hij “contrerolleur en ingenieur vande fortificatien”.2 Hij was de zoon van de ook in Den Bosch woonachtige en in 1653 overleden commies Frans Blom en Maria Sprongh.3
Willem van Kampen, die zich ook wel Guilliam van Camphen of Campen noemde, was notaris en procureur in Den Bosch. Als zodanig was hij op 29 april 1643 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage geadmitteerd.4 Zijn ouders waren Jan Huyberts van Campen en Elisabeth Stooters van Enckevoirt. Hij is mogelijk geboren rond 1605 en in 1687 in s’ Hertogenbosch overleden. Buiten de stad bezat hij sinds 1675 ondermeer het landgoed en leenhof Groot Bijsterveld in Oirschot waar hij tot kort voor zijn dood ook woonde.5 Van Kampen heeft vaak opdrachten van de Raad van State met betrekking tot het beheer ’s-Lands domeinen en geestelijke goederen in Staats Brabant uitgevoerd.
Het overzicht is dus opgemaakt door een bouwkundig ingenieur in Staatse dienst en een notaris die vaak voor ’t Land werkzaam was. Beiden waren uit Den Bosch afkomstig.
Toekomstig artikel
Wie deze teksten leest gaat zich allengs allerlei vragen stellen. Wat betekent dat woord? Wat is hier eigenlijk gaande? Ik bereid een artikel voor waarin dat soort vragen systematisch behandeld wordt. Voorlopig vraag ik uw geduld, maar ook uw medewerking.
Ik heb een vraag aan u:
kunt u mij de hier beschreven hoeven, molens en slotjes precies op de kaart aanwijzen?
Op de kaart kunt u zien van welke (de rode) ik de ligging nog niet weet.

6 april 2014

Dr. Karel Leenders
Algemeen
Nationaal Archief Den Haag

Archief van de Raad van State (toegang 1.01.19)

Inventarisnummer: 2157

Verbaal van Guilliam van Camphen en Blom, controleur, wegens de inspectie van geestelijke goederen in de Meijerij van 's-Hertogenbosch ingevolge de resolutie van de Raad van State van 6 januari 1662


Het gehele boekwerk is gescand. De scans staan op C:\doc\archief\NAG-Rvs-2157 als 228 *.jpg- bestanden.
<9610.jpg en 1863.jpg>
De verpakking van het archief.
<9611.jpg>
Met perkament beklede kartonnen kaft met resten van twee lederen linten, rechte rug.

Opschrift: Verbaal G. van Kampen en Blom 1662  • Inhoud: 3 katernen papier, 220 bladen.

  • Niet gefolieerd, verso en recto op één scan.

  • Perkamenten tabs aan de bladen waarop de beschrijving van de hoeven onder een volgende rentmeester begint. Op de tabs de rentmeesternaam.


<9612.jpg> fol 1r
Edele Mogende Heeren
Alsoo haere Ed:Mo: mijne heeren de Raeden van State der Vereenichde nederlanden bij resolutie vanden 6den Januarii 1662 gelieft hebben te committeren metten contrerolleur Blom, om volgens toegesondene articulen met kennisse van der respective Geestelijcke Rentmeesters eenen keer door haere quartieren te doen ende hoeven, landen ende het hout daerop onder haere administratien wassende te besichtigen, op alles wel te letten ende specifice notitie te maecken, daer van dubbelt aende Rentmeesters gevende ende
<9613.jpg> fol 1v
voorts eene generaele lijste van alles aenden Raedt oversendende, met bijvoeginge van haere declaratie van de noodighe gedaene costen, om bijden Raedt daerop voorts gelet ende gedisproveert te werden naer behoiren.

Welcken volgende soo hebben die voorschreven van Campen ende Blom tot naerkominghe van haerer Ed: Mo: voorsz. Bevelen, allen de hoeven onder d’administratie vander respective Geestelijcke Rentmeesters inder meijerije van S’hertogenbosch in november lestleden bij haerer Ed: Mo: Gedeputeerde verpacht, met kennisse der voorsz. Rentmeesters gevisiteert ende den stant ende gelegenheijt van dijen bevonden als volght, Waer van oijck aen ijder der respective Rentmeesters een dubbelt is


Fol 2r
overgelevert. Ende eerstelijck onder d’administratie vanden rentmeester Pieter Schuijl van Walhoorn, doch dient geweten datter noch verscheijdene hoeven ende landerijen onder d’administratie vanden voorsz. Rentmeester Schuijl specterende sijn waer van alhijer geen mentie en wort gemaekt, overmits in sijne lijste bijde laetste verpachtinge over gegeven de selve oijck niet en sijn begrepen, overmits de hueren der selver noch niet en waeren geexpireert, hijr dienende voor memorie.

[Begin van de lijst]


Ierstelijck de hoeven ende molens onder d’administratie vanden voorsz. Rentmeester Pieter Schuijl van Walhoorn, gecomen van het Bisdom van s’hertogenbossche.
<9614.jpg> fol 2v

[1, Hoogeloon, Hoeve bij het bos]
Ende gelegen tot hoochloon in het Quartier van Kemplant.
Hoochloon___De_hoeve_van_Jan_Willem_Drijrdoncx_alias_genoempt_Hens_van_Vorssel'>Onder Hoochloon

De hoeve van Jan Willem Drijrdoncx alias genoempt Hens van Vorssel, bestaet in een woonhuijs metter koijstal daer annex, backhuijs ende schop met paertstal ende schaepskoij, sonder schuer die voor desen was affgebrant ende seer noodig weder diende vernuwt, sonder de welcke den hoevenaer claeghde niet te konnen woonen.

Ende is daer toe in het bijgelegen loons bosch bequaem ende abondant hout van boomen die rijp sijn ende niet meer en wassen.


Ende heeft den hoevenaer volghens sijne eijghen
Fol 3r
Verclaeren dese hoeve aenveert met de halve schaer.
Noodige Reparatien
Opde Camer diende de affghevallene schouw weder opgemetselt ende gerepareert tot preservatie vanden brandt.

Oijck dienden het heijmsel om den hoff noodich gerepareert te werden voorden inloop der beesten.

Ende Is den hoevenaer vermaent sijn schop te decken t’welck seer was ontrampeneert door de wint als staende tot sijnen last alleen.
<9615.jpg> fol 3v
Plantagie
Achter het backhuijs stont eenen eijcken boom van ontrent eenen vadem houts, met 32 cleijne eijcke boomen van 4 à 6 duijm.

Item ter sijden den hoff eenen eijckenboom van stijff eenen voet dick

Item opden Heijbocht ende opden kant acht eijce boomen ter dickte van eenen voet

Item opden Vlashoff thien gelijcke boomen den minsten van eenen voet dick ende was het schaerhout daer op staende houbaar.


Fol 4r
Item Achter den boogaert het schaerhout, doch weijnich, was twee jaeren oudt.

Item inden Cant voor het beemptien achter den bogaert lancxt den wegh stonden 12 boomen swaer 6 à 8 duijmen

Opde Walle vanden achterhoff wat het schaerhout vijff jaerich

Item het schaerhoudt op het bochtien neffens het Dootlant was insgelijcx vijff jaerichItem opde canten van het Dootlant weijnich schaerhouts met eenen eijcken boom swaer eenen voet ende eenen van 4 à 5 duijm.
<1864.jpg> fol 4v
Item het schaerhout lancx den Nieuwen Bocht was sommich eenjaerich ende ennich van 2 ende 4 jaeren, met vijff eijcke boomen op de cant.
Item drije boomen int heijtvelt genoempt den Coorenbocht dickt ontrent eenen voet.
Item int Koijbossch 24 opgaende boomen waervan sommighe doot ende rijp waeren. Oock veel struelles schaerhout van 2, 3 ende 4 jaeren.
Item het schaerhout opden Bossbeempt was vijer jaerich ende opden canten vanden selven beempt seven eijcken
Fol 5r
boomen ter dickte van ontrent eenen voet.
Item int weijvelt genoempt den Rijsboom ennighe struelles schaerhout, met ontrent thien eijcke boomen.
Item opde Toneijcken 22 eijcke boomen, sommige van eenen voet dick, ennige wat meerder oock ennige minder.
Item in de wech naer de kerck een reij ofte dreeff cleijne opgaende boomen.
Nota den hoevenaer aengeseeght volghens huercedulle soo haest eeckelen te becomen waeren ter bequamen tijt ende
<9616.jpg> fol=5v
plaetse te saijen, oijck de heesters volghens verpachtcedulle opde bequaemste plaets te poten, oijck hem verboden onder de opgaende boomen nijet te vlaggen noch in geen groesvelden te torven ende sijn huijsinge te houden in goeder reparatie ghelijck allet selve de volgende hoevenaers oijck wel expresselijcken is aengeseeght.
Ende also bij publijcke verpachtinghe bij haer Ed: Mo: Gedeputeerde in novembris lestleden dese hoeve nijet heeft connen verpacht worden overmits het
Fol 6r
Ongerieff der schuere die affgebrant was, soo heeft den voorsz Rentmeester omme dese hoeve nijet ledich te laeten liggen onder toesegginghe van den hoevenaer te versien met een nieuw schuer dese hoeve aenden vz hoevenaer wederomme verhuert voor 265 gulden jaerlijcx.
Het Bossch aende vz hoeve aengelegen is groot salvo justo ontrent 50 lopensaet lants, in hebbende ontallijcke boomen van alderleij soorte
<9617.jpg ontbreekt>
[Maar er is niets overgeslagen!]
<9618.jpg> fol 6v
ende onder andere eenen schoonen molenstander oijck boven rijp ende nijet meer wassende gelijck in het selve bossch oijck meest vande grootste boomen rijp ende doot waeren. Oijck veele jonge heesters ende vuijtslach van buecken ende ander schaerhout.
Fol 7r
[2, Hoogeloon, windmolen]
Hoochloon
Den Wintmolen staende opde heijde voor het lant der voorsz hoeve wort bemaelen bij den voorsz hoevenaer ende is belast aende domeijnen met 11½ stuivers int cijnsboeck van Eerssel ende bij den voorsz molenaer publijckelijck gepacht voor 535 gulden jaerlijcx.
Ende comen de steenen opden selven molen sijnde aen het lant ende moet den moelnaer jaerlijcx boven de voorsz sijne huere voor het affmaelen der steen betaelen
<9619.jpg> fol 7v
vijffentwintich gulden.
Ende staet gheweten dat den looper ofte bovensteen bevonden is ter dickte van seven duijm, ende den ligger gans vergaen ende in alle stucken sulcx dat hij daer mede geen 14 dage meer en conde maelen waerover den Rentmeester tot het incoopen ende haelen van eenen nieuwen steen vuijt het Lant van Luijck ten minste coste van het Lant
Fol 8r
den molenaer heeft last gegeven omme den selven gecomen sijnde te gebruijcken tot den looper ende in plats vanden vergaenen ligger te gebruijcken den ouden looper.
Oijck is bevonden de trap vanden voorsz molen seer vergaen te sijn, midtgaders oock de steert.
Oock bevonden den steenbalck gescheurt die in het opbrengen vanden nieuwen steen naerder diende ghevisiteert, oft nijet
<9620.jpg> fol 8v
noodich en wat te vernieuwen off wel noch conde gerepareert werden.
Oijck sal alsdan nootsaeckelijck mede dienen vernieuwt den hals met den rijm ende het molenijseren, mitsgaders oijck den steenreep, alle t’welcke is staende tot last van het Lant alleen doch de binnen ende buijten reep tot last vanden molenaer, alles conform de verpachtcedulle daer van sijnde ende was anderssint
Fol 9r
den voorsz molen met het cruijswerck van dijen in goede ende loffelijcke reparatie.
<9621.jpg> fol 9v
[3, Hapert, hoeve1, lokatie onbekend]
Hapert
De hoeve van Aert Jan Philipsen alias Smits bestaet in een woonhuijs met den koijstal daer annex, schuer, schaepskoij, schop ende verckenskoth, bij den voorsz hoevenaer bij publijcque verpachtinge wederom ingehuert voor 130 gulden jaerlijks. Ende is insgelijcx aenveert met de halve schaer, volgens eijgen bekentenisse van de hoevenaer selffs.
Noodige reparatie
Het huijs is aende sijde vande straet versoncken ende
Fol 10r
dient nootsaeckelijck gericht ende met stijlen ende plaijen versien.
Den worm binnenshuijs is ontstucken ende dient vernieuwt, ofte ten minsten, soo doenlijck, gelast.
Den balck boven den oven is gans vuijt den stijll gesoncken, t’welck met het richten van het huijs weder dient herstelt.
Oijck is aen d’ander
<9622.jpg bestaat niet, er is niets overgeslagen>
<9623.jpg> fol 10v
sijde van het huijs den worm van gelijcken ontstucken ende het crombeel vuijt den balck ende den stijl versoncken.
Oijck dient den koijestal achter aende deur gericht als sijnde geschoort ende onderseth.
Oijck dienen de stijlen in de schuer onderschoijt ende eerst opgewonden alsoe versoncken sijn, oijck de plaijen versien
Fol 11r
Potagie
Rontsom de huijsinge ende aengelach stonden hondert tweentwintich opgaende eijcke boomen, waer onder ennige van eenen voet dick, sommige van eenen halven ende het meeste part cleijnder. Oijck ennighe maer als dobbele heesters.
Het schaerhout om den bocht met ennighe gestopte eijxkens was tweejarich hout.
Item het schaerhout op het achter broeck was insgelijcx twee jaerich
<9624.jpg> fol 11v
Item opde voorsz hoeve was over twee jaren geleden bij den hoevenaer gesaijt ontrent een loopen eeckelen tamelijck wel aent wasschen.
Nota, den hoevenaer aengeseeght volgens sijne laeste huercedule weder eeckelen te moeten saijen, oijck 100 heesters te poten de huijsinge met de wint ontrampeneert sijnde te decken oock geen schaerhout meer te houwen, inde weijvelden nijet te
Fol 12r
torven, noch onder de opgaende boomen te vlaggen oft ennich lant vande hoeve aen anderen over te laten, alles conform sijne verpachtcedulle daervan sijnde.
<9625.jpg> fol 12v
[4, Hapert, Hoeve Oijvaersnest, lok=?]
Hapert
De hoeve ghenoempt den Oijvaersnest ghepacht bij Willem Ariens met den last van daervuijt jaerlijcx te vergelden acht loopen roggen ende drije stuivers chijns op Sinte Catharinadach aen d’abdije van Postell ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs met den koijestal annex, schuer, schaepskoije ende schop, alles in tamelijcke reparatie doch overmits met den wint ontrampeneert was den hoevenaer gelast de huijsinge te doen decken.
Fol 13r
Ende is dese hoeve aenveert met de halve schaer volgens verclaeren vanden hoevenaer selffs. Ende overmits in het publijcq verpachten nijet genoch tot contentement van t’Land en conde gelden is opghehouden geweest oix op t’negentich gulden.
Potagie
Rontsom het huijs ende aengelach stonden 14 groote boomen ter dichte van eenen vadem
<9626.jpg> fol 13v
ende meer houts
Item thien boomen van ontrent eenen voet dick ende ennige minder.
Item op het Voorhooft bij het huijs ende lancx de steeg naer den acker 25 eijcke boomen van ontrent eenen halven voet waer onder den hoevenaer eenen is aengewesen tot een schelfthout die doot was.
Item noch een
Fol 14r
partije wat cleijnder ende jonge boomen.
Item rontsom den hoff ende aengelach het schaerhout 4 ende 5 jarich ende ennich bequaem tot latboomen.
Item een cleijn heesterbosken waer inne seer weijnich bequaem sijn om vuijt te setten.
Item opde twee beempden voor het huijs het schaerhout twee jaerich, met drije eijcke boomen
<9627.jpg> fol 14v
op den cant.
Item neffens het Rouwbochtien het schaerhout 2 jarich
Item achter het huijs eenen dicken bueckenboom, met eenen dicken esch bij den putt.
Item om het Broecxke het schaerhout 2 jarich
Nota, den hoevenaer gelast geen schaerhout meer te houwen ende vorders alles gelijck opde voorgaende hoeve is vuijtgedruckt.
Fol 15r
[5, Hapert, hoeve 4, lok=?]
Hapert
De hoeve van Anchem Bastiaens bestaet in een woonhuijs met de koijestal annex, schuer ende schaepskoij, bij den hoevenaer aenveert met de halve schaer, volgens sijn eijgen verclaring. Ende bij de laetste verpachting weder ingehuert voor 90 gulden jaerlijcx boven den last van twee oort chijns aent bisdom vanden Bosch.
Noodige reparatie
Bij dese hoeve is seer noodich een torffschop, alsoo
<9628.jpg> fol 15v
den torff ende brant inden koijestal moet neertassen tot groot verderff ende ongerieff.
Item overmits het solderken in het huijs seer cleijn ende doncker is, sulcx dat den hoevenaer claeght daer bij seer verlegen te sijn, soo waer noodich t’selve met 18 a 20 deelen te vergrooten ende eenen duijcker om licht te scheppen in het dack te
Fol 16r
brengen, allet’welck met cleijn costen can geschieden.
Oijck dient boven den kelder ende oven ennige cleijn noodige reparatie.
Potagie
Achter het huijs ende rontsomme het aengelach met den hoff was het schaerhout 2 jarich ende aldaer stonden 14 boomen waeronder de 4 sijn wat meerder als eenen voet, d’andere eenen
<9629.jpg> fol 16v
halven ende eenige minder
Item voor het huijs ende rontsom de schuer stonden 50 eijcke boomen, ennige van eenen voet dick, het meerendeel eenen halven, oock sommige minder ende noch ennige als dobbel heester. Ende op het voorder lant en was geen schaerhout.
Ende is den voorsz hoevenaer gelast alles als den voorgaende ende te poten 25 heesters
Fol 17r
conform de huercedulle.
[6, Eersel, Schaaikse Hoeve]


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina