Besluitenlijst commissie Samenleving 11 oktober 2011Dovnload 11.57 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte11.57 Kb.
Besluitenlijst commissie Samenleving
11 oktober 2011


AANWEZIG: Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD, Dhr. S.M. Nieuwland (D66), Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Mw. E.G.M. van de Weijer-Lambers (CDA), Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. H.H. van Vliet (GL), Dhr. R. Bouman (Hoofd Sociale Zaken), Mw. A. Outvorst (Senior Stafmedewerker Sociale Zaken), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Dhr. J. Botter (wethouder) en Dhr. C. Boon (Algemeen directeur Paswerk)
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders

COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert

1

Vaststellen agenda commissievergadering 11 oktober 2011

Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD) is afwezigConclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda.

2

Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld.3

Benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Samenleving

Conclusie voorzitter: Dhr. M.B.H.J. Radix wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie Samenleving tot het einde van de raadsperiode.

4

Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)

Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raad van 27 oktober 2011

Toezegging: Wethouder Botter zoekt uit hoeveel termijnen een bestuurslid bij STOPOZ herbenoemd kan worden.

5

Begroting 2012 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk)

Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raad van 27 oktober 2011, waarbij de ontwikkelingen bij andere gemeenten tussen de commissie (11/10/2011) en de raad (27/10/2011) worden meegenomen.

De commissie merkt op dat punt 1 van het besluit van de raad: ‘De raad besluit om akkoord te gaan met de begroting 2012 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)’ geschrapt zou kunnen worden. De bevoegdheid om akkoord te gaan met de begroting ligt bij het Algemeen Bestuur van Paswerk.

6

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk

Discussienotitie ‘verkenning van de toekomst van Paswerk en de positie daarbinnen van de regiogemeenten’Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie betreffende de discussienotitie zullen worden meegenomen door de wethouder.

Toezegging: Wethouder Botter zegt toe de scenario’s verder uit te werken en de consequenties helder te stellen. Dit onderwerp zal aan de orde komen bij de eerstvolgende vergadering van het Dagelijke Bestuur van Paswerk.

8

actiepuntenlijst

10-34 Het plan over invulling van het Vrijwilligerssteunpunt schuift door naar maart 2012; het moment dat de WMO nota uitkomt.

11-21 Opnemen van wisselingen in het bestuur van STOPOZ met STOPOZ. Dit punt is afgehandeld. Dit onderwerp is opgenomen in de brief die naar het bestuur van STOPOZ is gestuurd.

11-22 Notitie bij begroting STOPOZ 2012 -De tekst wordt gewijzigd in ‘als STOPOZ disfunctioneert’.

11-23 Leerlingenprognose. De leerlingenprognose is toegezonden op 11 oktober 2011.

11-24 De notitie actuele stand van zaken bij Paswerk stond op de agenda van de commissievergadering van 11 oktober 2011 en is hiermee afgehandeld.9

Wat verder ter tafel komt

Geen opmerkingen.10

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21u46.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina