Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders van BorneDovnload 73.82 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte73.82 Kb.

Openbaar


BESLUITENLIJST vergadering burgemeester en wethouders van Borne
Aanwezig: Mr. drs. R.G. Welten, burgemeester

M.J.R. Kotteman, wethouder

H.W. Mulder, wethouder

A.T. Albers, wethouder

J.H.R. Baveld, secretaris

M. Moddejonge, bestuursadviseur


DATUM: 1 maart 20111.2

Afzender:

Concernstaf / OndersteuningOnderwerp:

Verlenen van ontslag aan de heer E.E.J. Lastdrager als voorzitter van de bezwaarschriftencommissie en tevens benoemen van de heer J. Liese als nieuwe voorzitter

Reg.nr.: 11int00252Openbaarheid:

OpenbaarOntwerp-besluit:

De raad voor te stellen de heer E.E.J. Lastdrager eervol ontslag te verlenen als voorzitter van de commissie advisering bezwaarschriften gemeente Borne en tegelijkertijd de heer J. Liese per 16-3-2011 te benoemen tot voorzitter van de commissie advisering bezwaarschriften gemeente Borne


Besluit:

Conform ontwerpbesluit
1.3

Afzender:

Concernstaf / OndersteuningOnderwerp:

Spanjaard-familiebijeenkomst in het Kulturhus op 14 mei 2011

Reg.nr.: 11int00240


Openbaarheid:

OpenbaarOntwerp-besluit:

Kennis nemen van de te organiseren Spanjaard-familiebijeenkomst p 14 mei 2011 in het Kulturhus. De burgemeester afvaardigen voor de openingstoespraak en in ontvangst nemen van het te presteren boek.

Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage van € 1000,--.
Besluit:

Conform ontwerpbesluit
1.4

Afzender:

Grondgebied / OndersteuningOnderwerp:

Nota Grondprijzen 2011

Reg.nr.: 11int00213


Openbaarheid:

OpenbaarOntwerp-besluit:

Bijgaande Nota Grondprijzen 2011 vast te stellen.


Besluit:

Conform ontwerpbesluit
1.5

Afzender:

Concernstaf / Kwaliteit en ControlOnderwerp:

Rapportage evaluatie 2010 van het informatiebeveiligingsbeleid en beveiligingsplan van de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Reg.nr.: 10int00677Openbaarheid:

OpenbaarOntwerp-besluit:

Uitvoering geven aan de voorstellen die voortvloeien uit de bevindingen van het geëvalueerde informatiebeveiligingsbeleid en beveiligingsplan over 2010.

Voorgesteld wordt:  1. Kennisnemen van rapportage evaluatie beveiligingsbeleid en plan.

  2. De jaarlijkse training in informatiebeveiliging opnemen in het opleidingsplan

  3. Bij langdurige stroomuitval of ernstige calamiteiten de publieke dienstverlening in het gemeentehuis of op de uitwijklocatie borgen.

Hiervoor de werking van de noodstroomvoorziening en de mogelijkheden voor een praktische c.q. functionele uitwijk laten onderzoeken. Advies laten uitbrengen en de te treffen maatregelen realiseren voor de eerstvolgende evaluatie (eind 2011).


Besluit:

Conform ontwerpbesluit
1.6

Afzender:

Concernstaf / OndersteuningOnderwerp:

Actieplan Integrale Veiligheidszorg Twente 2011-2012

Reg.nr.: 11int00248Openbaarheid:

OpenbaarOntwerp-besluit:

  1. Kennis te nemen van het actieplan IVZ Twente 2011-2012 en in het bijzonder de veiligheidsthema’s (en bijbehorende portefeuilleverdeling);

  2. In te stemmen met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Platform IVZ;

  3. De raad kennis te laten nemen van het actieplan IVZ 2011-2012.


Besluit:

Conform ontwerpbesluit
2.1

Afzender:

Concernstaf / OndersteuningOnderwerp:

Aanvraag om ontheffing voor het luiden van een klok in een klokkenstoel op de gemeentelijke begraafplaatsReg.nr.: 11int00186

Openbaarheid:

OpenbaarOntwerp-besluit:

Te besluiten om aan de gemeente Borne op grond van het tweede lid van artikel 4:6 APV 2010 een ontheffing te verlenen voor het luiden van de klok in de klokkenstoel op de gemeentelijke begraafplaats tijdens uitvaarten.


Besluit:

Conform ontwerpbesluit
3.2

Afzender:

Inwoners / Welzijn en EducatieOnderwerp:

Financiële bijdrage voor realisering MTB netwerk Twente / Regio TwenteReg.nr.: 11int00226

Openbaarheid:

OpenbaarOntwerp-besluit:

  1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van € 5.000,-- als gemeentelijke aandeel in het MTB netwerk Twente t.b.v. de Regio Twente, afd. Recreatie & Toerisme;

  2. Dit bedrag ten laste te brengen van de posten: a. Recreatie & toerisme: 458502000/4425990/ fiets- en wandel netwerken Regio Twente : € 2.000,--; b. Sportstimulering: BOS-regeling: € 1.500,--; c. Groen Poort: post: G0511-030701: €1.500,--.


Besluit:

Conform ontwerpbesluit
4.1

Afzender:

Inwoners / Sociale ZakenOnderwerp:

Project “Samenwerken maakt sterk”Reg.nr.: 11int01141

Openbaarheid:

OpenbaarOntwerp-besluit:

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de uitvoering van het project “Samenwerken maakt Sterk” zoals omschreven in het startdocument/intakeformulier.


Besluit:

Conform ontwerpbesluit
4.2

Afzender:

Grondgebied / OntwikkelingOnderwerp:

Woningmarktmonitor Hengelo en BorneReg.nr.: 11int00241

Openbaarheid:

OpenbaarOntwerp-besluit:

Kennis te nemen van de gezamenlijke Woningmarktmonitor Hengelo & Borne voor het vierde kwartaal van 2010. Deze Woningmarktmonitor ter informatie door te sturen naar de gemeenteraad.


Besluit:

Conform ontwerpbesluit
4.3

Afzender:

Inwoners / Welzijn en EducatieOnderwerp:

Contractverlenging hulp bij het huishoudenReg.nr.: 11int00194

Openbaarheid:

OpenbaarOntwerp-besluit:

  • Te besluiten de huidige contracten met de leveranciers voor de Hulp bij het huishouden met één jaar te verlengen t/m 31 december 2012.

  • De leveranciers van Hulp bij het huishouden hierover te informeren met bijgevoegde brief


Besluit:

Conform ontwerpbesluit
4.4

Afzender:

Inwoners / Sociale ZakenOnderwerp:

Project “Van BBR naar financiële zelfstandigheid”Reg.nr.: 11int00094

Openbaarheid:

Openbaar, de bijlagen zijn niet openbaarOntwerp-besluit:

In samenwerking met de Stadsbank Oost Nederland een project te starten: “Van BBR naar zelfstandigheid”. De kosten te dekken uit specifieke uitkering schuldhulpverlening 2009 en 2010 ad € 46.771. Daar waar er mogelijk middelen resteren c.q. extra middelen ontvangen worden in het kader van de specifieke uitkering schuldhulpverlening 2009 t/m 2011 deze te gebruiken voor de reguliere kosten van de Stadsbank. Op basis van de evaluatie te bezien of het project als structureel middel kan worden ingezet.


Besluit:

Conform ontwerpbesluit
4.5

Afzender:

Inwoners / Sociale ZakenOnderwerp:

Verantwoording subsidie 2011 en aanvraag subsidie 2011 (WOB project POOT)Reg.nr.: 11int00210

Openbaarheid:

OpenbaarOntwerp-besluit:

Akkoord te gaan met de verantwoording voor 2010.

De toegekende bijdrage ad € 4.600,-- te verhogen tot € 4.811,99.Voor 2011 een voorlopige subsidie toe te kennen ad maximaal € 7.000,-- en deze te betalen uit het armoedebeleid. Hiervan € 3.500,-- als voorschot uit te betalen. Aan de toekenning de voorwaarde te verbinden dat voor 1 april 2012 de resultaten overlegd worden waarna de definitieve subsidie zal worden vastgesteld.


Besluit:

Conform ontwerpbesluit
4.6

Afzender:

Inwoners / Welzijn en EducatieOnderwerp:

Rapportage 2010-2 huisvesting statushoudersReg.nr.: 11int00277

Openbaarheid:

OpenbaarOntwerp-besluit:

Het college stelt de “Rapportage realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden gemeente 2010-2” vast, ondertekent deze en zendt deze naar de Regio Twente en in afschrift naar de Minister van Immigratie en Asiel.


Besluit:

Conform ontwerpbesluit
5.4

Afzender:

Gemeente Dinkelland / Gemeente TubbergenOnderwerp:

Dinkelland en Tubbergen gaan bestuurlijk en ambtelijk nog intensiever samenwerkenReg.nr.: 11ink00847

Openbaarheid:

Openbaar


Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen
Samenwerking in Twente als thema agenderen voor Strategisch Overleg. Ook bespreken in het overleg met het college van Hof van Twente op 8 maart (zie rondvraag). Daarnaast op korte termijn een gesprek met het college van Oldenzaal inplannen. Een natuurlijk moment voor een ronde langs de colleges van de andere Netwerksteden is de vaststelling van de Toekomstvisie.
5.7

Afzender:

Regio TwenteOnderwerp:

Verslag Dagelijks Bestuur Regio Twente d.d. 24 januari 2011

Openbaarheid:

Openbaar


Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen
5.8

Afzender:

Gemeente HengeloOnderwerp:

Verslag openbare raadsvergadering d.d. 25 januari 2011 en vergaderstukken voor de raadsvergadering op 1 maart 2011

Openbaarheid:

Openbaar


Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina