Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d d. 10 februari 2005 AanwezigDovnload 71.48 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte71.48 Kb.Versie 24-02-2005


BESLUITENLIJST vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 10 februari 2005
Aanwezig: J.H. Brussee, R. Hillebrand, H.J.J. Lenferink (voorzitter), A. Mans, A.H. Meerburg, J.M.M. Polman, M.J.D. Witteman, J. Wienen, R.M. van Netten (secretaris) en M.J. Lamboo (hoofd Middelen en Projecten)
Afwezig: Mevrouw W.M. Verver-AartsenNr.

Agendapunt

Advies

Besluit

01


Opening en vaststelling agenda02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van

26 januari 2005


Vaststellen


Akkoord met voorstel

03

Mededelingen/Ingekomen stukken/Uitgaande brieven

Mededelingen
03 M 01

Machtiging door voorzitter van A. van Beelen (P&O Katwijk) en C. Schräder (Bedrijfsarts) v deelname hoorzitting ivm bezwaar tegen het UWV-besluit.


Voor kennisgeving aannemen

Akkoord met voorstellen


03 M 02

Stuurgroep ALK, 2 februari 2005


Mondelinge terugkoppeling

03 M 03

Besluitvormingstraject RijnlandRoute ivm extra AB-vergadering


Mondelinge terugkoppeling

03 M 04

Portefeuillehoudersoverleggen (besluitenlijsten volgen later)


Mondelinge terugkoppeling, waar mogelijk bij de geagendeerde onderwerpen betrekken.

03 M 05

Vierde Noordvleugelconferentie

d.d. 4 februari 2005 in Amsterdam (uit-nodigingsbrief voorzitter bestuurlijk overleg Noordvleugel

d.d. 14 januari jl.


Mondelinge terugkoppeling

Ingekomen stukken
03 I 01

Gemeente Noordwijkerhout d.d. 28 januari 2005 Taakstellende bezuiniging.

Voorshands voor kennisgeving aannemen. Brief betrekken bij kaderstellende notitie / begroting 2006

Akkoord met voorstellen


03 I 02

Gemeente Sassenheim d.d.

27 januari 2005 inzake Wijziging vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Holland RijnlandVoor kennisgeving aannemen

03 I 03

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland d.d. 19 januari 2005 inzake Verlening projectsubsidie Jongeren-informatie

Voor kennisgeving aannemen

03 I 04

Gemeente Voorschoten d.d. 26 ja-nuari 2005 inzake Geldelijke steun bouw woonwagens

Voor kennisgeving aannemen

03 I 05

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, programma directeur Noordvleugel inzake Uitnodiging Noordvleugel-programma 17 februari 2005 In het KIT te Amsterdam.

Aangeven wie namens de regio zal deelnemen.Uitgaande stukken
03 U 01

Brief aan AB-leden en deelnemende gemeenten d.d. 27 januari 2005 inzake Naam regionaal samenwer-kingsorgaan

Voor kennisgeving aannemen

Akkoord met voorstellen

03 U 02

Brief aan gemeenteradend.d. 31 ja-nuari 2005 inzake gesprek met DB-delegatie

Voor kennisgeving aannemen

03 U 03

Brief aan colleges deelnemende gemeenten d.d. 31 januari 2005

Inzake werkwijze portefeuillehouders-overleggenVoor kennisgeving aannemenA-punten


A 1

Kaderstellende notitie begroting 2006

Aan het Algemeen Bestuur bijgevoegd voorstel ter besluitvorming voor te leggen waarin het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld te besluiten

 1. als inwonerbijdrage voor de voormalige SDB-gemeenten in 2006 uit te gaan van maximaal € 11,56 en voor de voormalige SLR-gemeenten in 2006 uit te gaan van maximaal € 11,96.

 2. voor de uitwerking van voorstellen als gevolg van nieuwe beleidsontwikkelingen uit te gaan van maximaal € 0,50 per inwoner waarbij onderbouwd aangegeven dient te worden dat het op de schaal van de regio Holland Rijnland uitvoeren van een activiteit leidt tot een besparing van € 0,50 per inwoner in de gemeentelijke begroting.

 3. in te stemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in paragraaf 3.1. t/m 3.5 van bijlage 1;

Daarnaast het Dagelijks Bestuur op te dragen om

 1. te komen met een voldragen voorstel t.a.v. het beleidsonderdeel Toerisme;

 2. te komen met voorstellen tot besparing door een efficiëntere samenwerking tussen de diverse gemeenschappelijke regelingen die in het werkgebied van Holland Rijnland actief zijn.
Op hoofdlijn akkoord met voorstel.
Akkoord met beslispunten 1, 3, 4 en 5.

T.a.v. beslispunt 2 volgende nadere uitgangspunten te formuleren.

a; nieuw voor oud

b; nieuw beleid alleen dan als dat leidt tot aantoonbaar financieel voordeel bij de gemeenten

c; het DB opdracht te geven tot het doen van uitgewerkte voorstellen voortvloeiende uit de in bijlage 2 genoemde beleidsontwikkelingen, met dien verstande dat als a en b onvoldoende soelaas bieden de financiële ruimte niet meer is dan het niveau van de inwonerbijdrage van 2005 (niveau SDB ic; € 12,08).
Toelichting kritisch nalopen op advisering door de portefeuillehoudersoverleggen.

A 2

Beslisdocument regionale woonruimteverdeling Holland Rijnland

 • Concept-basisdocument voor advies voorleggen aan het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 16 februari a.s.

 • Onder voorbehoud van positief advies van het portefeuillehoudersoverleg instemmen met in beslisdocument opgenomen voorgestelde besluitvormingsproces, wat op hoofdlijnen behelst:

  • Een maatschappelijke consultatie van het concept-beslisdocument (gemeenteraden, woningcorporaties, huurdersorganisaties)

  • Meningsvormende discussie in de extra vergadering van het Algemeen Bestuur in april of mei 2004

  • Toets van de effecten van m.n. het nieuwe systeem aan de hand van een pilot/simulatie (resultaten beschikbaar half mei)

  • Vaststelling van een regionale ontwerp- verordening en ontwerp–convenant door het Dagelijks Bestuur op 24 maart a.s. met het oog op vaststelling door het Algemeen Bestuur in juni 2005

  • Verzoek aan de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg en Valkenburg om vaststelling van een gelijkluidende gemeentelijke verordening in september 2004 (uiterlijk 3 maanden na besluit Algemeen Bestuur).

  • Invoering van het systeem van Holland Rijnland ca. november 2004
Voorstel ter agendering aan portefeuillehoudersoverleg van

16 februari 2005.


Opnieuw agenderen d.d.

17 februari 2005.


Dan definitief AB-voorstel vaststellen en als 'nazending'

(18 februari a.s.) aan het AB voorleggen.
A 3

moties Hillegom over de verdeling van nieuwbouw koopwoningen onder de koopprijsgrens en regionaal beleid voor woningen boven die grens

 1. Bijgevoegd concept-AB-voorstel onder voorbehoud van positieve advisering door het portefeuillehoudersoverleg Ruimte (16 februari a.s.) ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van 16 maart a.s.

 2. Hierin worden moties van Hillegom (d.d 9 juni 2004 inzake de verdeling van nieuwbouwkoopwoningen beneden de koopprijsgrens en een gezamenlijk beleid voor woningen boven die grens zoals ingediend in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 oktober jl.) overgenomen met dien verstande dat;

 1. nieuwbouw koopwoningen beneden de koopprijsgrens regionaal zullen worden aangeboden, overeenkomstig het bepaalde in de (nog vast te stellen) regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland en/of het convenant woonruimteverdeling.

 2. het AB besluit na te gaan hoeveel sociale koopwoningen onder MGE- of vergelijkbare constructies worden aangeboden en of het (financieel en organisatorisch) haalbaar is om deze blijvend regionaal te verdelen;

 3. het AB besluit een gezamenlijk beleid na te streven voor woningen boven de koopprijsgrens, waarbij deze overeenkomstig de Huisvestingswet deze woningen zonder bindingseisen worden aangeboden;

 4. het AB besluit in het kader van het gezamenlijk beleid voor woningen boven de koopprijsgrens de mogelijkheden te onderzoeken voor afspraken tussen gemeenten en projectontwikkelaars over de afdracht van een percentage uit de opbrengsten van een project bestemd voor het gemeentelijk fonds voor sociale woningbouw, als deze ontwikkelaars in het project minder dan 30% sociale sectorwoningen (sociale huur en/of sociale koop) realiseren.

 1. Bijgevoegd AB-voorstel ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van 16 maart a.s. voor te leggen.

 2. Bijgevoegd concept-AB-voorstel ter advisering voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg van 16 februari a.s.
Voorstel ter agendering aan portefeuillehoudersoverleg van

16 februari 2005.


Opnieuw agenderen d.d.

17 februari 2005.


Dan definitief AB-voorstel vaststellen en als 'nazending'

(18 februari a.s.) aan het AB voorleggen.
A 4

Subsidiegrondslag Woningbouwafspraken 2005-2009 Holland Rijnland

 1. Als subsidiegrondslag Woningbouwafspraken 2005-2009 Holland Rijnland ter advisering aan het portefeuillehoudersoverleg Ruimte voor te leggen een subsidieverdeling naar gemeenten die is gebaseerd op:

 1. De hardheid van de locaties. De bouwlocaties van de gemeenten zijn geïnventariseerd en beoordeeld op de kans dat ze voor 2010 worden opgeleverd.

 2. De ligging en de soort locatie (herstructurering van woningen, overig binnenstedelijk en uitleg). Gedachtegang daarbij is dat hoe moeilijker een locatie te ontwikkelen is, des te meer geld er beschikbaar komt. Bovendien wordt uit het oogpunt van spreiding van kwantiteit en kwaliteit prioriteit gegeven aan binnenstedelijke herstructurering. Dit leidt tot een gewogen verdeling van de subsidies in de verhouding uitleg (1) : overig binnenstedelijke locaties (3) : herstructurering (5). [1:3:5]

 3. Voor andere lastige projecten, zoals glastuinbouwlocaties, is een knelpuntenpot voorzien. Mocht halverwege de periode blijken dat dergelijke locaties tijdig te ontwikkelen zijn, mits er een extra financiële stimulans is, dan kunnen gemeenten daarop een beroep doen.

 4. Herijking in juni 2007. Halverwege de periode moet worden bezien of de productie op koers ligt, of de knelpuntenpot moet worden aangesproken voor bepaalde projecten en of er aanleiding is om de nog niet besteedde middelen op een andere manier te herverdelen. Dit alles met het oog om 14.620 te hebben toegevoegd voor 2010.

Waarbij de financiële vertaling van deze grondslagen is terug te vinden in tabel 1 zoals opgenomen in de toelichting.

 1. Deze subsidiegrondslag onder voorbehoud van positieve advisering door het portefeuillehoudersoverleg Ruimte ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 16 maart a.s.

 2. De DB-portefeuillehouder(s) te mandateren om n.a.v. de bespreking in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte d.d. 16 februari het voorstel aan het Algemeen Bestuur aan te passen.
Niet akkoord met voorstel.
Voorstel afvoeren van agenda portefeuillehoudersoverleg

16 februari a.s.


Verzocht wordt i.o.m. portefeuillehouder herzien voorstel voor te leggen dat daarna ter advisering aan portefeuille-houdersoverleg wordt voorgelegd.
Derhalve niet agenderen voor AB van 16 maart a.s.


A 5

Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

 1. Kennisnemen van de stand van zaken m.b.t. de overdracht van de uitvoering en de administratie van de BWS van de voormalige Leidse Regio door de gemeente Leiden.

 2. Akkoord met de verzending van bijgevoegde concept-brief aan de gemeente Leiden inzake deze problematiek.

 3. Op grond van de uitkomst bestuurlijk overleg VROM een advies afwachten inzake de (her)besteding van de vrijgekomen middelen over 2004.
Voorstel wordt thans ter kennis-geving aangenomen.

Stand van zaken overdracht wederom agenderen d.d. 10 maart a.s.

Portefeuillehouder wordt gemachtigd om namens DB minister van VROM schriftelijk te benaderen m.b.t. besteding gelden 2004. Separaat zal mondeling overleg met de heer Ringersma (DG wonen) plaatsvinden.


A 6

Agenda AB 16 maart 2005

Vaststellen agenda(stukken) Algemeen Bestuur

16 maart 2005Akkoord met voorstel, met dien verstande dat moties Hillegom na besluitvorming Beslisdocument Regionale Woonruimteverdeling worden geagendeerd en dat agendapunten 07 en 09 (subsidiegrondslag woningbouwafspraken en inspraakverordening) worden geschrapt.


A 7

Vaststellen subsidieaanvragen Brede Doeluitkering en Interim Regeling Duurzaam Veilig en deze per omgaande in te laten dienen bij de provincie Zuid-Holland

In te stemmen met bijgaande subsidieaanvragen en het advies daaromtrent van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer te volgen en deze per omgaande in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.


DB constateert dat voorstel ter advisering aan het portefeuille-houdersoverleg V&V is voorgelegd. Echter dat ph-overleg niet tot een overtuigende uitspraak is gekomen.

DB constateert dat vanuit de door Voorhout en Oegstgeest ingediende projecten niet voldoen aan de criteria van het RVVP. Een RVVP dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het SVVLR en de gemeenteraden van de 'voormalige' SDB-gemeenten.

Dat de feitelijke adviesvraag aan het ph-overleg is of ingediende aanvragen voldoen aan dit vastgestelde RVVP.

DB is van mening dat vastge-houden dient te worden aan bestaande afspraken en besluit derhalve in te stemmen met voorliggend voorstel.

Aan AB schriftelijke mededeling voorleggen met motivatie van DB. Portefeuillehouder wordt gemachtigd deze mededeling vast te stellen.

DB is van mening dat gelet op deze discussie portefeuillehouders gevraagd moet worden of actualisatie RVVP wenselijk is.
A 8

voorontwerp nota mobiliteit Haaglanden

vaststellen van de reactie op het voorontwerp nota mobiliteit Haaglanden door middel van bijgevoegde uitgaande brief

Akkoord met voorstelB-punten


B 1

Projectaanvraag actieplan Alfabetisering in de regio Holland Rijnland

In te stemmen met de subsidieaanvraag bij de Provincie Zuid-Holland voor “het actieplan Alfabetisering in de Regio Holland Rijnland” door het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.


Akkoord met voorstel

DB vraagt nadrukkelijk aandacht voor het bereiken van de doelgroep ook buiten de centrumstad.
B 2

In te stemmen met de subsidieaanvraag bij de Provincie Zuid-Holland voor “het actieplan Alfabetisering in de Regio Holland Rijnland” door het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.


Behoudens het advies van het PHO Sociale Agenda van 2 februari 2005 vaststellen van de voorgestelde inzet van de Rijksbijdrage Educatie 2005 en de Raam- en Productovereenkomsten met de beide ROC’s.


Akkoord met voorstel

B 3

Verlenging contract Onderwijs Advies t.b.v inhuur ondersteuning verkeers-veiligheidsprojecten

Instemmen met bijgaande brief aan Onderwijs Advies inzake (beperkte) verlenging contract tussen Onderwijs Advies en RPV Leidse RegioAkkoord met voorstel

B 4

Inhuur verkeersleerkracht t.b.v. verkeersveiligheidsprojecten

Instemmen met bijgaande offerte van Onderwijs Advies inzake de inhuur van een verkeersleerkracht voor inzet op scholen in de Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek


Akkoord met voorstel

B 5

Intentieverklaring Offensief van Teylingen

In te stemmen met ondertekening van de Intentieverklaring Offensief van Teylingen door

J. WienenAkkoord met voorstel

B 6

Personeelsaangelegenheden

Vertrouwelijk behandeld

Akkoord met voorstel

04

Rondvraag

In eerdere DB-vergadering is als datum voor een extra AB-vergadering 27 april a.s. vastgelegd.

Geconstateerd wordt dat met het oog op nog te verrichten werkzaamheden blijkt dit te kort dag te zijn. Als definitieve datum wordt 25 mei 2005 gekozen.


Direct na de vergadering is een mail uitgegaan naar de bestuurssecretariaten met de volgende strekking:

Vanmorgen is in het Dagelijks Bestuur gesproken over de extra vergadering

van het Algemeen Bestuur eind mei. In tegenstelling tot hetgeen de

aanwezigen DB-leden vanmorgen hebben genoteerd kan deze extra AB vergadering

NIET op 25 mei plaatsvinden (ivm een raadsvergadering in Noordwijk).
De enige andere optie is woensdagavond 18 mei a.s. Volgens mij heeft ons secretariaat deze datum vorige week al bij de voorzitter en de DB-portefeuillehouder V&V in de agenda laten noteren.
Willen jullie er svp voor zorgen dat bij iedereen de juiste datum, 18 mei, voor deze extra

AB-vergadering Holland Rijnland wordt genoteerd?

Dit geldt dus voor mevrouw Verver, de heren Lenferink, Wienen, Witteman, Meerburg, Hillebrand, Mans, Polman en Van Netten.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 24 februari 2005


de secretaris, de vice-voorzitter,

R.M. van Netten drs. J. Wienen


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina