Bezwaar en beroep tegen de aanslag gemeentelijke belastingen en tegen de woz-beschikkingDovnload 5.02 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte5.02 Kb.
Bezwaar en beroep tegen de aanslag gemeentelijke belastingen en tegen de WOZ-beschikking.
Een bezwaarschrift tegen de aanslag gemeentelijke belastingen of tegen de WOZ-beschikking moet worden ingediend bij de heffingsambtenaar van de gemeente Ten Boer. Het adres is: Postbus 7, 9790 AA Ten Boer.
Een bezwaarschrift moet aan een aantal vorm­voor­schrif­ten voldoen. Zo moeten datum, naam, adres en woonplaats worden vermeld. Verder dient het bezwaar­schrift een beschrij­ving te bevatten van het besluit, waartegen het is gericht en van de rede­nen, waarom bezwaar wordt gemaakt. Tenslotte moet de brief ondertekend worden.
Het is belangrijk, dat het bezwaarschrift op tijd wordt ingediend. De indieningstermijn bedraagt zes weken en begint op de dag, die volgt op de dag van ver­zen­ding van het besluit. De dagteke­ning geldt in het alge­meen als datum, waar­op het besluit is verzonden.
Het bezwaarschrift is tijdig ingediend, als het voor het aflo­pen van de termijn bij de heffingsambtenaar is bezorgd, of - als het bezwaarschrift per post wordt verzonden - als het voor het einde van de ter­mijn ter post is bezorgd en binnen één week na het bezorgen bij de post door de heffingsambtenaar is ontvangen. De ontvangst van het bezwaarschrift wordt schriftelijk bevestigd.
Op een bezwaarschrift moet de heffingsambtenaar binnen 1 jaar beslissen. De beslis­sing kan éénmaal maxi­maal met 1 jaar wor­den ver­daagd. Een verdaging moet schrifte­lijk aan u worden medegedeeld. Voordat een beslissing wordt genomen, kan de indiener van het bezwaarschrift een verzoek indienen om gehoord te worden. U kunt dan een mondelinge toe­lichting geven op uw bezwaarschrift.
Tegen de beslissing van de heffingsambtenaar of tegen het uitblijven van een beslissing op het bezwaar­schrift binnen de gestelde termijn kan beroep worden ingesteld bij de rechter. U kunt beroep instel­len bij de recht­bank te Leeuwarden. Voor het instellen van beroep gelden, als het gaat om indienings­termijn en vormvoorschriften, dezelfde regel­s als voor het maken van bezwaar.
De behandeling van een bezwaarschrift is kosteloos. Het behandelen van het beroep bij de rechter niet! Daarvoor bent U het zoge­naamde griffie­recht verschuldigd.
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het bezwaar en beroep, dan kunt u contact opnemen met de heffingsambtenaar (050-3028823).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina