Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina10/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31

Ter wille of beter gezegd om de beestachtige vlegelachti^^uer Hollandse straatrakkers wilde Dora Nederland verlaten en Cornelia wilde op een stoomboot gaan varen. Ik stelde aan Dora Kopenhagen voor.

Woensdag 13 Juli kwam Thesy von Eynatten logeren. Ik las 's ochtends en 's avonds uit de Holl. Bijbel voor en zy zeide dat zy alles verstond. In de nacht van 11/12 Juli overleed de President Paul Krü- ger te Clarens aet. 78.

De Eerste Kamer verwierp met 27 tegen 22 stemmen het Ontwerp op het Hoger Onderwijs. Al de liberalen stemden tegen uit ongeloof, vijandschap en haat tegen Dr.A.Kuyper en diens Vrije Universiteit. Bronsveld had er ook tegen gestemd. Daarop werd de Kamer ontbonden.

Dora en Thesy maakten een rijtoer en bezochten op een Vrijdag Alkmaar toen er kaasmarkt was. Zy bezochten er het Museum,dat herinneringen bevat aan het beleg door de Spanjaarden. Thesy verstond niets in de preek in de papenkerk en was geërgerd dat er zoveel gecollecteerd werd. De zomer was ondragelijk heet.

De Bey van Tunis was te Parijs en reed met de President Loubet rond,zodat het volk kon roepen: Vive Loubé,vive le Bé!

Dora wees Amsterdam en fantam aan Thesy,die ook naar Zandvoort reed om te tekenen. Donderdag 21 Juli woonden de Koningin en de Prins te Vollenhove de inzegening by van het huwelijk van Frits Röell en de hofdame Sloet van Marxveld door Victor Roos,waarna zy een bezoek brachten op den Oldenhof te Ambt Vollenhove,waar de ouders der Bruid wonen,en naar het Loo per automobile terugreden.

Generaal van Heutz werd tot G.G.van Oost-Indië benoemd in de plaats van Generaal Rooseboom.

Henrick vroeg ons drieën op de lunch in Leyduin,waar wy de vrouw van Ernst van Lennep vonden,maar slecht onthaald werden. Er was niets als een jachtschoteltje en koffie en een kale boterham zonder jam o£ koek,zodat ik my met een glas water moest vergenoegen. Te 4 uur bracht ons de kireboe naar het Manpad,waar wy Mina,Loukie en Anna v.L.-Homans en Adèle Sillem op het terras vonden en thee dronken.

Aardiger was een picnic met de meisjes Oyens,Kitty Bijleveld,

Annie Luden in het Naaldenveld,waar ook de Burdets kwamen met Tuk La- bouchere,Valkenburg en Crommelin. Later reden zy naar Overbeek,waar gesoupeerd werd en gewandeld naar Belvedere op het hoge duin.

was onder dienst en moest in de hitte zwaar beladen in de duinen tirailleursdienst doen.

Dora en Thesy voeren naar Marken. Ik had sedert enige dagen weer ingewaindspijn. Piet Graafland (le petit Piet) engageerde zich met de beeldige tweede dochter van Ada van Hardenbroek-de Geer,en Alphert Schimmelpenninck,zoon van Gratia,met de dochter van Li Kattendyke- Luden,wier man haar geld verspeculeerd had.

De Russische Minister van Binnenl.Zaken werd te Warschau door een bom gedood,terwijl hy naar het station reed,koetsier,rytuig en J'SZZ paarden werden vermorzeld. Hy heette von Plehwe en was een even wrede beul als Bobrikoff,de vermoorde Gouverneur van Finland. Een jood wierp de bom.

Veel opgang maakte een boek,getiteld Aus einer kleinen Garnison, door Luit.Bilzon. Luitenant Witte,die er onder een andere naam in voorkomt als overspelige en deserteur,en onder ede gelochend had overspel bedreven te hebben,moest te Frankfurt wegens meineed te recht staan en werd niet alleen daaraan ,maar ook aan 14 mishandelingen schuldig verklaaid en tot slechts één jaar en verwijdering uit het leger veroordeeld.

Frankrijk brak met Rome. De Franse gezant werd uit Rome teruggeroepen en de Nuntius verliet Parijs.

Op 2 Aug. spoorden Dora en Thesy naar 's Gravemzande. JW.kwam met Henk logeren. Frankie was een wolk van een kind,levendig en intelligent met 3 tandjes. Constance en de andere drie kinderen waren naar Beau Site in Zandvoort gegaan,maar omdat Frank daar niet mocht zijn,logeerde hy by Max en Em.

Tot leden der le Kamer werden 29 antiliberalen gekozen en 18 liberalen. Tot nu toe waren er 27 liberalen en 23 niet-liberalen.

De Cultuur My deelde slechts °/° uit.

Fanny en Thesy reden uit 's Gravenzande naar den Haag en zagen het Mauritshuis en het Huis ten Bosch. Dora bleef thuis.

SS 2.3 De Keizer was boos omdat omtrent de/strafvervolging!van Witte

zoveel was uitgelekt,ofschoon die met gesloten deuren behandeld was, en vaardigde een dwaze order uit maar vergat dat de getuigen niet aan geheimhouding gebonden zijn.

Fanny en Thesy bezochten Oost-Voorne,een lieve badplaats met een buitenplaats van de Heer Lette,Burgemeester van den Briel,waar men vrij wandeling heeft. Dora maakte de tocht niet mede.

Frank ging 8 Aug. op reis naar Zermatt met de Ranitz,Louis en Oosterhoff,om de volgende dag te Kandersteg aan te komen. Jan Willem en Henk lunchten by Max en Em met Mary en Eulalie van Lennep uit New- York,twee Amerikaanse nichten,die met haar zwager in den Haag logeerden.

Caroline was te Katwijk met Hans,maar niet tevreden,want haar kamer zag uit op een vies straatje,het eten was slecht en Hans at niet. Henk reed te 2 uur per wiel naar de Vogelenzang,vandaar langs een slechte weg naar Noordwijkerhout,en daarna via Noordwijk en Kat- wijk-binnen naar Katwijk aan Zee in 2 uur en 5 minuten. Max gaf les in het Spaans aan Jan Willem.

Dr.van Praag verbood my naar 's Gravenzande te gaan,zodat ik het huis,dat Henk en Fanny er gebouwd hadden,nooit gezien heb.

Fanny maakte met Dora en Thesy een zeiltochtje op de Noordzee en allen werden zeeziek. Officieren van het Fort zeilden mee.

De Tsaritsa beviel van een zoon. Er waren nog slechts 4 dochters. .pO L1-/ Donderdag 18 Aug. werd de nieuwe Maasmond in storm en regen door de Koningin geopend.

De volgende dag werd te Sluis de dag gevierd,waarop voor 300 jaar die stad en het land van Cadzand door Prins Maurits op de Spanjaarden werd veroverd. De Burgemeester toonde het document der capitulatie van Sluis met de handtekening van Prins Maurits. De klokken werden geluid,er was muziek,een historische optocht,een bloemencorso,een concert, prediking door Ds.Roozemeyer met koorgezang en illuminatie.

Belgen waren uit de badplaatsen er voor overgekomen.
Tane ging met 01ga,Loukie en Ada van Eeghen naar Bazel. Thesy verliet ons 22 Aug en spoorde naar Nymegen om haar zuster te bezoeken, die aldaar in een klooster is opgesloten.

Te Breda vierde men 25 Aug. de gedenkdag dat voor 500 jaren Graaf Engelbrecht van Nassau aan de zijde van Vrouwe van der Leek in Breda als Heer van Breda zijn intocht deed. Een monument werd onthuld, aan welks ene zijde dat feit gememoreerd wordt en op de andere de namen en data der 18 Heren van Breda tot op onze Koningin.

J'815

rs z 7

Henk was weer te Albisbrunnen,waar hy al stoken moest en sneeuw op de bergen lag. Te Hoboken by Antwerpen geraakten de petroleum reservoirs in brand,100.000 kub.Meter. Ettelijke personen kwamen om. De kade te Antwerpen was rood gloeiend en aan blussen viel niet te denken

De smid Brakel maakte electrische schellen in ons huis.

Op 51 Aug. zagen wy uit het huis van Herman Beels op de Dreef de historische optocht,een vendel soldaten,rytuigen met Kenau Simons Hasselaar en een paar vrouwen,en veel later Haarl.en Spaanse bevelhebbers met hun troepen, oornelia trachtte toegang tot de Hertenkamp te krijgen, om het beleg van Haarlem te zien,maar kon niet tot de ingang doordringen. 's Avonds was er illuminatie en werden er billetten rondgestrooid met de woorden er op:" Weg met de rijken ! Arbeiders staat op! Sommige winkels stelden hun waren op fraaie wijze ten toon,o.a.Stolp, die in ijzerwaren handelt en het wapen der Oranjes geheel in spijkertjes vervaardigd had.

Karei was by zijn herexamen in de mathesis geslaagd en ging nu tot de vierde klasse over.

ZiOndag 4 Sept. kon ik voor het eerst weer eens ter kerke gaan en hoorde ik van Baassen preken.

De Kroonprins van Bruisen verloofde zich met nertogin Cecilia van Mecklenburg Schwerin.

baar ik steeds dikker werd moest ik al mijn klederen laten verwijden.

«Jan Willem werd door Ds.C.Beets te Arnhem aan de gevangenen voorgesteld en ging toen ijverig aan het bezoeken,ten einde gezonde lucht in te ademen. Matth.25:36.

Lotje Schoch engageerde zich met de weduwnaar Ds.Bolwerk te Loe- nen op de Veluwe. Zy was vroeger ook in het Leger des Heils werkzaam geweest,en werd nu,o gruwel! predikantsvrouw.

Henk ging met genoegen naar het Gymnasium. Hoeveel meer genot zou hy op de Latijnse school gehad hebben ! Hansje en David gingen slechts halve dagen school.

Fanny schreef dat Henk te Lugano was en zy later te zamen naar Belle Rive zouden gaan.

Aan bedrijfsbelasting betaalde ik ƒ 57,6ü,later ƒ 60,80 en met 10 opcenten 66,88!

De Koningin woonde te Meuwediep het feest by ter herinnering aan het 50-jarig bestaan van het Kon.Instituut voor Marine en gaf een vlaggestok,waarby zy een ernstige toespraak hield tot de adelborsten en cadetten,en hen wees op het voorbeeld der oude zeehelden Tromp en de Ruyter en anderen,die vroom waren en by Gods Woord leefden. Hoeveel schoner was haar toespraak dan die des Keizers,die altyd in de eerste plaats wijst op de plichten der Officieren en Manschappen jegens hem. De Koningin deelde Oranje Nassau orden uit en logeerde in het Admiraalschip,in de hut van de Kommandant,Prins Hendrik in die van de le Officier.

Mr.de Clercq van Weel nam ontslag als President der Rechtbank te Haarlem en werd opgevolgd door de vice-president Losecaat Vermeer.

Op 16 Sept. beviel de Koningin van Italië van haar eerste zoon Umberto. De enige twee kinderen waren meisjes.

Louis lag met de geluw te bed. By Bolle kocht ik een uit het Nieuw-Grieks vertaald boek van Dimitrio Bikelas,met wie Dora en Cor- nelia op de boot van Kopenhagen naar Stockholm gevaren hadden. Het boek beschreef de vrijheidsoorlog en had tot titel Loukie Laras.

Naar aanleiding van dit boek schreef Dora hem een briefkaart naar Athene ennkreeg een brief van hem terug met de belofte van haar zijn reisbeschrijving van Zweden te zenden.

Kees van Lennep werd op de Gewerbeausstellung te Dusseldorp door de Groothertogin van Baden aangesproken,die hem verzocht aan Dora en my haar groeten over te brengen.Jan Willem maakte zich verdienstelijk door te trachten de straatbengels,die zijn peren stalen,op een betere weg te brengen. Hy nodigde ze by zich in huis en toerde met een zevental naar Velp en Ro- zendaal,maar oogstte weinig dank,gelijk te verv/achten was,nu ouders noch socialistische schoolvossen medewerkten.Caroline en Arnolda gaven een Maandblaadje uit,getiteld: Voor Moeders.

S82& Caroline's Moeder ontsliep zacht op 29 Sept. Aletta en haar man

van Rossem waren uit Chateau d'Oex overgekomen. Mevrouw Gunning was onmerkhaar ingeslapen. Zy was 77 geworden.

In de Akademie van Wetenschappen hield de la Saussaye de rede over Beets in tegenwoordigheid van diens kinderen en van de Koningin.

64 jaar vroeger,op 4 Oct.1840,woonde Papa de bevestiging van Beets te Heemstede door Hazebroek en 's middags de intrede van Beets by.

ïrank en Constance wilden in Aerdenhout gaan wonen. Men was bezig mijn uitzicht te betimmeren door een Luthers Oude Mannen-en Vrouwen - en Weeshuis te bouwen.

Donderdag 6 Oct. vertrok hora naar Karlsruhe om Dr.Gelpke te raadplegen,die haar ogen goed vond en haar gastvrijheid aanbood.

Daar Cornelia met Boris naar Sluis vertrok,ging ik zo lang in het Diac.Huis logeren,waar ik van 12 Oct. tot 3 Nov. bleef. Ik had weer S'S'2' f ingewa^lndspi jn en Zuster Eufemia verpleegde my. Ik móest weer clysma's van hete olie nemen. Dikwerf kon ik 's nachts door de pijn niet inslapen en moest ik my door de waakzuster een glas hete karnemelk laten geven.

De Russen werden voortdurend verslagen door de Japanners,die Port Arthur belegerden,welke vesting door Generaal Stöckel verdedigd werd.

Dora reisde naar Genève en Louis werd student te Leiden en op 12 Oct. ontgroend.

Hein Oyens verkocht Wisseloord voor ƒ 140.000-,terwijl hy er 15 jaar vroeger slechts ƒ 40.000- voor gegeven had.

Ida Oyens engageerde zich met een broer van Wiete Lohman,die in Java een betrekking heeft,maar in Maart wil overkomen. Dit deed hy maar hy maakte het af,ofschoon Adriaan Oyens al een mooi huis voor hen in het Kenaupark gekocht had. Ida werd daarop Diacones te Utrecht.

Terwijl mijn broer David in Wenen woonde,schreef hy het Leven van de Busbeck,een Belg,die Oostenrijks Gezant in Turkije was in 1550. Na Davids dood kreeg ik het manuscript,dat ik zeer interessant vond,

SQ 3 o maar David was blind geworden en had zijn werk niet kunnen voltooien.

Hy had ontelbare bronnen geraadpleegd,ook des Keizers huisarchief.

Rooseveldt werd tot President der Ver.Staten herkozen. Cornelia kocht een naaimachine voor ƒ 30,-. Een Bijbel van Shakespeare met zijn handtekening er in werd voor ƒ 2520,- verkocht. Miek kwam logeren.

Dora vierde haar 27ste verjaardag in Carouge en kwam 3 Dec.terug.

De Raad van Amsterdam verwierp gelukkig met 20 tegen 18 stemmen een voorstel van B.en W.om de Naardermeer van 700 bunders teokopen voor ƒ 155.000- ten einde er het vuilnis in te gooien. Geen Meer is zo vol fauna en flora. Indertijd kocht de oude Rutgers het voor ƒ 17000

Grietje,gewezen werkmeid by Henriette Insinger scheen goed gepot of gestolen te hebben,want zy bleek eigenares te zijn van 4 huizenin de P.C.Hooftstraat en een lijfrente te hebben van ƒ 7,- in de week'. 5*83/ Henriettes gobelins werden verkocht voor niet meer dan ƒ 13.000-

daar zy zwart geworden waren door de hete vuren en de walmende kaarsen.

Gerard van Lennep vertelde my dat men mijn inkomen op ƒ 24.000- wilde schatten voor de incometax. Ik gaf het hem op:/ 13.000- rente en ƒ 2667,- pensioen,dus 15.667. Men hief 4$ over 9 maanden.

De Kon.Moeder kwam de tentoonstelling in het Paviljoen en het Diac huis bezichtigen. ï'anny was er voor overgekomen. H.M.bekeek alles,ook de manaen-en vrouwenzalen,bezocht alle patiënten,die ieder bloemen kregen. Zy zag ook de tuin en de naaikamer. De zusters zongen en Zuster Hoog schonk haar een kopje thee. Ds.Swaan hield een toespraak.

Op 24 Dec.beviel Roelofs vrouw Dicky van Warner.

Jan Willem werd ouderling van Ds.de Bie te Arnhem,een ultra gereformeerd en bekrompen man. Henk werd Chevalier de la Légion d'Honneur.

Op 28 Dec. vertrok Dora naar 's Gravenzande.

EINDE 1904.

ANNO - 1905

& ^ Port Arthur capituleerde na 7 maanden belegerd te zijn. 50000

Japanners waren er by omgekomen. Na de capitulatie lieten de Russen de schepen en forten in de lucht springen. De bezetting van 55*000 man was tot op 6000 man geslonken.

Op 6 Januari kreeg ik veel cadeaux,o.a.van Miek Mon Oncle et mon Curé,Contes et Prose par F.Coppée,Het Leven van Justus van Maurik en f vloeipapier,van Dora een pet,een Alman^h Hachette en een pop,voorstellende een paap; van Cornelia een verlakt blaadje ter vervanging van de couranten,waarop ik gewoon was het bord pap of soep te plaatsen en een klein geel koperen blaadje voor twee glazen. Beide gebruik ik nu in 1910 nog met succes. Ankie maakte een antimacassar,Henkie gaf my self made eau de lavande en eau de cologne. Van JW. en Caroline het Leven van Beets door de la Saussaye en Johan Gunnings Commentaar op de Efezerbrief. Henk en Fanny,Max en Em gaven my een barometer,de jongens een thermometer. Wy aten met ons dertienen in Dora's zitkamer. Christiaan kon niet komen om de mail.

Cécile Comandi schreef dat zy voor 6 weken hevige bloedspuwingen had gehad en haar de handen waren opgelegd,maar zy nog zeer zwak was. Fanny had op 7 Januari geen vrolijke verjaardag,daar Henk 's morgens te 5 uur gehaald was omdat een Engelse boot by de Hoek van Holland gestrand was en de reddingboot haar om de hoge zee en de branding ó"82*3 uiet kon bereiken. By deze schipbreuk werd een Grieks matroos door de mast doodgeslagen en brak de Kapitein een arm. Hy en 21 anderen werden gered maar waren uitgehongerd en de kleren aan flarden. Dinsdag werd de Griek begraven en sprak Henk in het Engels.

De Keizer van Duitsland decoreerde Nogi,die Fort Arthur innam en ook Stöckel,die het verdedigde,wat vrij voorbarig was,daar Stöckel later ter dood veroordeeld werd.

Dr.van Praag laat Dora in het Zander Instituut behandelen. Christiaan zendt my zyn foto. Louis wordt om zijn stotteren door Dr. Huet behandeld.

Vrijdag 20 Jan. vertrok Henk naar Lugano. Hy was oververmoeid en de laatste schipbreuk had hem geheel van streek gebracht.

In Spanje wordt veel werk gemaakt van de Vergin del Pilar,omdat er te veel lieden naar Lourdes trokken. Ofschoon duizenden verhongerden, kreeg de houten pop een nieuwe kroon en braceletten en de Koning doet er het hardst aan mee,want toen men hem op zijn arme bevolking wees,antwoordde hy:" Ma,la Sehora !"

Fanny vertrok naar ZUrich,Henk had tot gezelschap Sofie van Meeteren D'ÏÏdi en haar zuster. Dora kocht een papegaai,die praten kon en een goudvink.

Henk was te Lugano onder doktershanden,die hem rust voorschreef.

Hy schreef niet aan Fanny,maar telefoneerde om de andere dag en verzocht haar niet by hem te komen.

Hansje nam pianoles en David in het fröbelen. Grootvorst Sergius is door een bom gedood; hy had zich door zijn wreedheid zeer gehaat gemaakt.

Zaterdag 18 Febr. stierf te Zeist de lieve Constance van Loon- Voombergh,78 jaar oud. Op 22 Febr.stierf te Arnhem Caroline's vader Prof.Dr.J.H.Gunning,geb 1829 te Vlaardingen,predikant te Blauwkapel, Hilversum en den Haag,in '82 Kerkelijk Hoogleraar in Amsterdam en in 5^&3>S *89 hoogleraar te Leiden,een man ver boven mijn lof,uitnemender prediker dan stylist.

Diezelfde Woensdag 22 Februari stierf Henk plotseling te Lugano aan hartverlamming. Fanny reisde er met haar broer uit Zürich heen.

Die dag werd juist Constance van Loon te Zeist begraven; toen daar het bericht van Henks dood ontvangen werd,vertrokken Frank en Emilie terstond naar Lugano,waar zy Vrijdag de begrafenis bywoonden. De predikant van Bellinzona sprak over Henks deugden en werken,maar bad heel goed,waarna Frank in het Frans uitnemend sprak en Henk schetste als een gelovig man,zodat de predikant hem later zeide dat het hem speet dit niet geweten te hebben. Toen de dokter 's ochtends te 7i aan het bed van Henk gekomen was,was hy al koud. Ons buurmeisje Caroline Lief- tinck had de lieve attentie van drie dagen lang niet te zingen noch piano te spelen..De Simplontunnel kwam gereed; Zwitserse en Italiaanse ingenieurs reikten elkaar de hand.

jjora was destijds heel weinig wel. Zy was doodmoe,had hartkloppingen, ook als zy stil te bed lag. Van Praag schreef rust voor met gesloten gordijnen,veel voedsel en 2 Liter melk daags. Hy wilde dat zy naar het Diac.huis getransporteerd zou worden,maar daartegen protesteerden Cornelia en ik. Daarop vond hy goed dat Zuster Jansje drie maal daags komen zou. Dora werd naar haar zitkamer gedragen en Cornelia ging in het kamertje daarnaast slapen.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina